Dodavatel: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.

13 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.

2023-02-17   Jazykové vzdělávání zaměstnanců ŘLP ČR, s.p (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb jazykového vzdělávání anglického jazyka (dále jen „AJ“) kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p. v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2023-01-24   Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického, německého, francouzského, italského a českého jazyka pro zaměstnance zadavatele ve skupinových, individuálních prezenčních a online kurzech, dále zajištění testování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností formou jazykového auditu, zprostředkování e-learningu jako alternativního způsobu výuky a zajištění intenzivních kurzů zejména v letních měsících. Smlouva s vybraným dodavatelem na předmět této veřejné zakázky bude uzavřena na dobu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dobrý lektor s.r.o. Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2023-01-02   Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2022-07-12   Jazykové vzdělávání pro zaměstnance API 2022 (Agentura pro podnikání a inovace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky a podpůrných služeb. Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka výukových materiálů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2022-06-22   Jazykové vzdělávání zaměstnanců (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody o poskytování služeb jazykové výuky mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou (48 měsíců), na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky, příprava a realizace jazykových testů a souvisejících služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2022-04-20   Zajištění překladatelských služeb pro potřeby předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie v roce 2022 (Česká republika - Úřad vlády České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb, pro potřeby předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Konkrétně se jedná o překlady textů, které budou publikované na webu CZ PRES 2022, tiskovin a jiných pokladů, newsletterů apod. z českého do anglického a francouzského jazyka na základě potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2022-01-18   Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance CRR ČR na období 2/2022 - 2/2026 (Centrum pro regionální rozvoj České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, kterému budou následně zadávány dílčí veřejné zakázky spočívající v jazykovém vzdělávání zaměstnanců zadavatele v anglickém, německém, polském a českém jazyce; součástí plnění bude i dodávka učebnic pro účastníky jednotlivých kurzů. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2022-01-07   Jazykové vzdělávání pracovníků Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Zaměstnanost plus (Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění jazykového vzdělávání zaměstnanců zadavatele kvalifikovanými lektory dodavatele, a to v individuálních a skupinových kurzech v souladu s požadavky zadavatele. Zajištěno bude studium jazyka anglického, německého a francouzského ve všeobecných i odborných oblastech a v celém spektru jazykových úrovní zaměstnanců dle Evropského referenčního rámce, a to prezenční či distanční (online) formou. Zadavatel předpokládá, že se v průběhu 48 měsíců trvání zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2021-10-15   Tlumočnické služby pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 (Úřad vlády české republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a koordinace tlumočnických služeb pro akce konané na území hlavního města Prahy v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU 2022, a to pouze pro oficiální jednání v centrálních konferenčních prostorách formou simultánního (kabinového) tlumočení, prostřednictvím tzv. pilotáže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Channel Crossings s.r.o. Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2021-02-25   Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVCR (Česká republika - Úřad vlády České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních požadavků zadavatele, aktuálního rozsahu požadovaných služeb a v souladu se zadávacími podmínkami. Předpokládaný rozsah plnění je uveden v čl. 2.11 zadávací dokumentace. Části veřejné zakázky: Část 1 Překladatelské služby z a do AJ, NJ a FrJ - obecný jazyk, Část 2 Překladatelské služby z a do AJ, NJ a FrJ - odborný jazyk, Část 3 Tlumočnické služby z a do AJ, NJ a FrJ - obecný jazyk, Část 4 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ACP Traductera, a.s. Mgr. Jiří Bareš Michal Moudrý Presto - Překladatelské Centrum s.r.o. PRESTO PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o Presto Překladatelské centrum s.r.o. Skřivánek s.r.o. Tlumočnický servis s.r.o.
2020-12-21   Překladatelské a tlumočnické služby pro MPSV a ÚMPOD (Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele (MPSV a ÚMPOD) a to konkrétně zajištění překladů zpráv, analýz, informačních a dalších materiálů pro potřeby jednání se zahraničními partnery a za účelem splnění závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích a z mezinárodních smluv, zajištění překladů analýz, zpráv a studií vzniklých v zahraničí a dále tlumočení během jednání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2018-03-22   Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva zemědělství pro období září 2018 – srpen 2021 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky anglického (AJ), německého (NJ), francouzského (FJ), ruského (RJ), španělského (ŠpJ) a italského (IJ) jazyka pro zaměstnance Ministerstva zemědělství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.
2017-10-18   Zajištění dodavatele jazykové výuky zaměstnanců (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest)
Poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky, příprava, realizace jazykových testů a souvisejících služeb jak jsou tyto služby specifikovány v zadávací dokumentaci a závazném textu rámcové smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Presto - Překladatelské Centrum s.r.o.