Dodavatel: Vodafone Czech Republic a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Vodafone Czech Republic a.s. byla v minulosti dodavatelem poštovní a telekomunikační služby, telekomunikační službytelefonní služby a přenos dat.
Historicky se konkurenční uchazeči Vodafone Czech Republic, a.s.ha-vel internet s.r.o..

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Vodafone Czech Republic a.s.

2023-08-10   Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2024 (Ústecký kraj)
Předmětem zakázky je poskytování služeb mobilních elektronických komunikací pro zadavatele, kteří s centrálním zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání, i pro samotného centrálního zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2023-08-03   Telefonní operátor (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mobilního a fixního operátora – zajištění služeb mobilních elektronických komunikací pro centrálního Zadavatele a dále pro pověřující Zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2023-07-27   MOBILNÍ TELEFONIE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2024 - 2026 (Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora pro organizace Plzeňského kraje Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2023-05-24   RUK - ÚVT - Mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu - 2023 (Univerzita Karlova, Rektorát)
Účelem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, a to s jedním dodavatelem pro všechny organizační jednotky zadavatele uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Seznam organizačních jednotek UK a jejich sídla). Na základě uzavřené smlouvy budou dodavateli jednotlivými organizačními jednotkami zasílány výzvy k poskytnutí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2023-05-10   Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (statutární město Zlín)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (dále jen „zadavatel“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2023-03-17   FNKV - poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního telekomunikačního operátora v rozsahu a za dodržení podmínek stanovených technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2023-03-08   Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+ II (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami pro resort Ministerstva financí, resort Ministerstva kultury a resort Ministerstva průmyslu a obchodu tj. Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo kultury (MK), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Předmět plnění Veřejné zakázky včetně technických podmínek je blíže specifikován v návrhu smlouvy (a jejích přílohách), který včetně příloh tvoří Přílohu č. 1 ZD. Veškeré … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2023-02-17   Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací od r. 2023 (Hlavní město Praha)
Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro orgány a organizace hlavního města Prahy a úřady městských částí hlavního města Prahy po dobu 48 měsíců Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2022-12-12   Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím sítě mobilního operátora pro HZS ČR (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb zadavatelům HZS ČR prostřednictvím mobilního operátora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2022-09-02   Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT na období 2022-2026 (České vysoké učení technické v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2022-08-22   Telekomunikační služby (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, kterými se rozumí: a) datové služby, b) hlasové služby, c) faxové služby, kde faxovou službou se rozumí služba umožňující konverzi faxových zpráv do/z e-mailu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2022-08-05   Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2023-2024 (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí telekomunikačních služeb mobilního operátora (dále také „služby“ nebo „telekomunikační služby“) pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Poskytovatel musí mít osvědčení Českého telekomunikačního úřadu dle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž poskytovatel musí mít oznámeno zajišťování nebo poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro celé území České … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2022-07-11   Mobilní, datové a hlasové služby (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) rámcové smlouvy s jedním (1) dodavatelem na zajišťování hlasových a datových telekomunikačních služeb včetně souvisejících služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora. Podrobná specifikace služeb je uvedena v příloze č. 2 této Zadávací dokumentace „Technická specifikace služeb“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2022-07-01   Poskytování hlasových a datových služeb pro SUZ MV (Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zadávací dokumentace včetně jejich příloh je uveřejněna na profilu zadavatele. Profil zadavatele SUZ MV v rámci „Národního elektronický nástroje (dále jen NEN) je dostupný v následujícím odkazu: https://nen.nipez.cz/profil/SUZMV. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2022-05-30   Mobilní telekomunikační služby (Město Žďár nad Sázavou)
Předmětem zakázky je uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout zadavateli a jím založeným, zřízeným a vlastněným organizacím mobilní telekomunikační služby, zejména v rozsahu: a) mobilní hlasové služby a SMS služby, b) internetové připojení k notebookům a dalším zařízením, c) dodávky SIM karet včetně jejich dopravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2021-12-09   Poskytování veřejně dostupných mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb (Česká republika - Úřad vlády České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování dostupných mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě operátora. Vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v příloze č. 1 vzoru smlouvy, který je přílohou C zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2021-09-21   Poskytování služeb mobilního operátora (Správa Pražského hradu)
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli hlasové a datové telekomunikační služby v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2021-07-29   Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury (2021+) (Ministerstvo kultury)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami. Služby budou poskytovány jak pro Centrálního zadavatele, tak pro Pověřující zadavatele uvedené v Příloze A ZD. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb v režimu 24/7/365. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí zejména poskytování mobilních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2021-07-14   MUNI – Mobilní telekomunikační služby 2021–2024 (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění telekomunikačních služeb pro Masarykovu univerzitu a zahrnuje zejména mobilní hlasové a SMS služby, internetové připojení k notebookům a dalším zařízením a dodávky SIM karet, vč. jejich dopravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2021-06-04   MTS 2021 (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb (MTS) prostřednictvím mobilního operátora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2021-05-06   SÚKL VZ09/2021 – Poskytování telekomunikačních služeb (Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro zadavatele, které je rozděleno na dvě části: I. Mobilní hlasové a datové služby; II. Služby pevných linek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ha-vel internet s.r.o. Vodafone Czech Republic a.s.
2021-03-29   Mobilní služby elektronických komunikací pro Ministerstvo zdravotnictví ČR (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2021-02-04   Nákup telekomunikačních služeb GSM pro ÚVN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě poskytovatele jako mobilního operátora a to hlasové a datové telekomunikační služby včetně souvisejících služeb pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha, a to po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy o poskytování služeb GSM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2021-01-22   Hlasové a datové služby pro mobilní telefonii (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je zajištění nepřetržitého poskytování telefonních a datových služeb prostřednictvím mobilní sítě pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“). Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2020-10-08   Mobilní telefonie resortu MPSV 2021+ (Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je zajištění mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM sítě, zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel, garance dostupnosti služby a zabezpečení zákaznické podpory. Součástí předmětu plnění je mimo jiné i bezplatné zřízení poskytování virtuální privátní sítě (VPN), zajištění přímého připojení z pevné sítě do sítí mobilních operátorů prostřednictvím technologie SIP trunk nebo ISDN30, zabezpečení prioritního odbavení spojení v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2020-10-03   Mobilní hlasové a datové služby, služby operátora fixních telefonních linek pro město Blansko (Město Blansko)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb mobilních hlasových a datových služeb a služeb fixních telefonních linek v jednotné virtuální privátní podnikové síti pro subjekty, které jsou uvedeny v příloze č. 5, v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek (dále „ZP“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2020-07-03   Služby mobilního operátora (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb mobilního operátora pro potřeby zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2020-06-30   Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2021- 2022 (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj (dále též jako centrální zadavatel) a jeho příspěvkové organizace (společně dále též jako zadavatelé). Účastník je povinen poskytovat zadavatelům Telekomunikační služby, jimiž se rozumí: — Poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM nebo UMTS GPRS/EDGE, 3G, LTE/4G sítě mobilního operátora, — Veškeré ostatní služby a plnění specifikované v této zadávací dokumentaci a Smlouvě, — … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic, a.s.
2020-06-02   Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM - hlasové telefonní a datové služby 2020 (Krajská nemocnice Liberec, a.s)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora a zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky, resp. v zahraničí, v objemu a rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami po dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic, a.s.
2020-06-02   Mobilní hlasové a datové služby 2020-2022 (Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací (dále jen „služby“) dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora po dobu 24 měsíců na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2019-10-10   Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022 (Centrální nákup, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je průběžné poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora pro centrálního zadavatele, Plzeňský kraj a organizace PK, a to v rozsahu vymezeném v této Zadávací dokumentaci a přílohách ZD. Rámcová dohoda bude uzavřena na 36 měsíců do 31.12.2022. Centrální zadavatel si vyhradil možnost prodloužení rámcové dohody o 12 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic, a.s.
2019-10-09   Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT (České vysoké učení technické v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2019-06-03   ZUUL – hlasové a datové služby 2020 (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
Poskytování služeb spočívajících ve zřízení virtuální privátní sítě, zajištění a provoz sítě pro datové a hlasové přenosy, a to jak prostřednictvím pevných, tak i mobilních technologií. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ha-vel internet s.r.o. Vodafone Czech Republic a.s.
2019-05-03   RUK – ÚVT – Mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu (Univerzita Karlova, Rektorát)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení: (i) mobilních služeb elektronických komunikací, (ii) mobilních datových služeb, (iii) mezinárodního spojení, (iv) mobilních služeb v zahraničí a (v) doplňkových služeb mobilních služeb sítí elektronických komunikací. Předmětem veřejné zakázky nejsou služby datového připojení SIM karet, u kterých zadavatel explicitně požaduje současné využití služeb vytáčeného připojení prostřednictvím GSM (služba CSD) pro přístup na IP/GSM zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2018-08-27   „Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2019 – 2020“ (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM nebo UMTS GPRS/EDGE, 3G, LTE/4G sítě mobilního operátora. Celkový počet stávajících SIM karet provozovaných zadavateli je cca 4 500 ks. V rámci Telekomunikačních služeb je uchazeč povinen poskytovat Objednateli dle jeho potřeb a požadavků zejm. následující plnění a služby: Mobilní hlasové služby, Textové a multimediální služby, Mobilní datové služby, Služby vyúčtování, Dodání a aktivace SIM karet a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic, a.s.
2018-06-19   Mobilní telekomunikační služby pro Masarykovu univerzitu 2018 (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného poskytování mobilních hlasových, SMS a datových služeb, internetového připojení do mobilních telefonů a mobilního internetového připojení k notebookům, tabletům a dalším zařízením a s tím souvisejících dodávek SIM karet. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2018-02-26   Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Liberec (Statutární město Liberec)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových telefonních služeb a mobilních datových služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2017-11-03   Poskytování služeb mobilního operátora (Správa Pražského hradu)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic, a.s.
2017-10-26   Telekomunikační služby VUT 2017 – opakování (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění mobilních a pevných telekomunikačních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2017-10-17   Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury (Ministerstvo kultury)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Služby budou poskytovány jak pro Zadavatele (v souladu s § 9 odst. 6 zákona), tak pro Organizace uvedené v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace, jejichž okruh nelze po dobu účinnosti uzavřené rámcové dohody rozšířit. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb v režimu 24/7/365. Předmět plnění veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic, a.s.
2017-07-14   Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2017 (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. v zahraničí dle specifikace služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2017-04-26   „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT“ (České vysoké učení v Praze)
Tato podlimitní veřejná zakázka je zadávána v nadlimitním režimu dle § 56 a při využití elektronické aukce dle § 120 a násl. zákona za účelem uzavření Rámcové dohody na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT (dále též jen „Rámcová dohoda“) dle ustanovení § 131–137 zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců. Blíže v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2016-09-05   Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2017–2019 (Centrální nákup, příspěvková organizace)
Průběžné poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb podle potřeb Plzeňského kraje a organizací PK. Bližší informace jsou obsaženy v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic, a.s.
2016-06-22   Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby... (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb centrálnímu zadavateli, resp. pověřujícím zadavatelům, a to po dobu 14 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2016-02-05   Mobilní telefonie resortu MPSV (Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora a zajištění veškerých činností s tím souvisejících. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí zejména poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb – zajištění mobilních hlasových služeb, zajištění mobilních datových služeb, maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic, a.s.
2016-01-20   Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zadání rámcové smlouvy jednomu uchazeči na poskytování mobilních telekomunikačních služeb, a to na období 36 měsíců. Poskytovatel bude povinen zejména: a) zajistit přenesení telefonních čísel od stávajícího poskytovatele služeb; b) vytvořit jednotnou mobilní hlasovou virtuální síť pro všechny uživatele (VPS); c) poskytovat hlasové, textové a multimediální služby; d) poskytovat datové služby; e) poskytovat roamingové služby; a f) poskytovat služby spočívající v administraci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2015-10-29   Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2016 (Ústecký kraj)
Předmětem zakázky je poskytování služeb mobilních elektronických komunikací pro zadavatele, kteří s centrálním zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání, i pro samotného centrálního zadavatele. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 48 měsíců, to je od 1.3.2016 do 29.2.2020 s tím, že smlouvy se zadavateli, kterým dosavadní účastnické smlouvy skončí později než 28.2.2016, budou uzavírány postupně s platností do 29.2.2020. Seznam organizací včetně detašovaných pracovišť, které uzavřely … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2015-06-19   ZUUL – Datové a hlasové služby (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
Datové přenosy a propojení lokálních počítačových sítí zadavatele do virtuální privátní sítě (MPLS) – 16 lokalit se symetrickou rychlostí a synchronním přenosem bez datových limitů a bez agregace. Připojení dalších 25 lokalit k síti MPLS prostřednictvím ADSL/VDSL či podobné technologie; poskytování pevných telekomunikačních služeb (hlasové služby) na bázi technologie VoIP, pronájem potřebného množství koncových zařízení do maximální výše 300 ks; zajištění mobilních hlasových přenosů a mobilních datových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ha-vel internet s.r.o. Vodafone Czech Republic a.s.
2015-04-14   Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací (Statutární město Liberec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.
2015-04-07   Mobilní telekomunikační služby (Univerzita Karlova – Rektorát)
Předmětem VZ jsou mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu a všechny její součásti. Poptávány jsou hlasové, datové, textové a multimediální služby, dále mezinárodní telekomunikační služby a roaming. Administrace a doplňkové služby k SIM kartám. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodafone Czech Republic a.s.