2023-11-03   Nákup kitů, enzymů a chemikálií pro PřF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kitů, enzymů a chemikálií pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Operačního programu s názvem Spravedlivá transformace (dále jen „LERCO“) s názvem Life Environment Research Center Ostrava s reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003. Minimální doba exspirace nabízeného zboží musí být 24 měsíců ode dne jeho dodání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carolina BioSystems, s.r.o. VWR International s.r.o.
2023-07-09   Chemikálie (silikagel) - opakování (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka silikagelu dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2023-05-07   Rozpouštědla (kategorie B) (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2023-05-04   Chemikálie (kategorie D) (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2023-04-03   Analytické laboratorní vybavení (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka: 1) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení na přípravu ultračisté vody, 2) 2 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení pro stanovení VOC a ostatní organických látek ve venkovním ovzduší, 3) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení pro extrakci vzorků pro stanovení PAU a jiných organických látek v ovzduší, 4) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení na stanovení PAU a ostatních organických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. Chromservis s.r.o. Merci, s.r.o. VWR International s.r.o.
2023-03-03   Přístrojové vybavení pro VVetÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol.s r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Qi Analytical s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. VWR International s.r.o.
2022-10-07   Laboratorní přístroje pro USKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění Zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro Zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací. Dodávka zahrnuje pH metr (1 kus), ultrazvukovou lázeň (1 kus), výrobník čisté vody (1 kus). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-10-05   Implementace KAP JMK II Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben (Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky předmětů sloužící k výchově a vzdělávání (pomůcek), nářadí, přístrojů a materiálů pro výuku chemie, fyziky a biologie. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky dodávka výpočetní techniky, didaktických pomůcek a projekční techniky. Dodávka, instalace a uvedení do provozu v sídle zadavatele musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami dle obecně závazných právních předpisů. Přístrojové vybavení musí být nové, nepoužité, nerepasované, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FLAME System s.r.o. In Space s.r.o. VWR International s.r.o. Z + M Partner, spol. s r.o.
2022-09-20   PřF/ITI/2022 - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu IV (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2022-08-30   Chladící a mrazící technika (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
dodávka, instalace a uvedení do provozu 5 ks laboratorních chladniček a 3 ks hlubokomrazících boxů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. VWR International s.r.o.
2022-08-08   CATRIN/CRH/2022 - Laboratorní plasty (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jehož výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na šest samostatných částí, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-08-01   CATRIN/CRH/2022 - Laboratorní materiál pro robotickou linku (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu pro robotickou linku, nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jehož výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2022-06-29   Laboratorní přístrojové vybavení - souhrn (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je nákup materiálového vybavení pro zabezpečení funkce odborných pracovišť Úseku pro kontrolu léčiv a zdravotnických prostředků Centra zabezpečení materiálem technických služeb CZdrM Agentury vojenského zdravotnictví (dále jen „CZdrM“) na úrovni odpovídající současným požadavkům Evropského a Českého lékopisu, podmínkám správné výrobní a laboratorní praxe a technickým normám výrobců a dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků, vybavení pracoviště akreditované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DONAU LAB, s.r.o. HPST, s.r.o. Merck Life Science, spol. s r.o. Metrohm Česká republika s.r.o. O.K. Servis BioPro, s.r.o. Pragolab s.r.o. Unimed Praha, s.r.o. UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r Unipro-Alpha C.S., spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-05-31   Dodávka laboratorních pipet a příslušenství (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka laboratorních pipet a jejich příslušenství. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 12 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2022-05-28   Dodávka enzymů, kitů pro izolaci RNA, DNA, protilátek a reagencií (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží pro laboratoře zadavatele - enzymů, kitů pro izolaci RNA, DNA, protilátek a reagencií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. East Port Praha, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-05-26   Dodávka kitů (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka kitů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 12 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2022-04-19   Dodávka chemikálií - II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka chemikálií. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 12 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2022-04-11   Dodávka laboratorních přístrojů pro LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2022-04-07   Standardy a další referenční materiály (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka chemikálií, resp. standardů a dalších referenčních materiálů. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 12 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2022-03-24   Dodávka laboratorních a terénních přístrojů a zařízení včetně příslušenství (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jejichž předmětem je: Ad. a. Laboratorní analytické, měřící, zkušební a kontrolní přístroje a zařízení pro přípravu vzorků Předmětem plnění této části je průběžná dodávka drobných laboratorních přístrojů a vybavení. Ad. b. Přístroje a vybavení pro ohřev Předmětem plnění této části je průběžná dodávka přístrojů a vybavení pro ohřev. Ad. c. Přístroje a vybavení pro chlazení Předmětem plnění této části je průběžná dodávka přístrojů a vybavení pro mrazení a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fisher Scientific, spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-03-03   PřF/ITI/2022 - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu III (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři samostatné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-02-26   Ultrazvukový sonikátor/homogenizér (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu ultrazvukového sonikátoru/homogenizéru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2022-02-24   Optické přístroje a příslušenství II (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí. Zadavatel zadává všechny části Veřejné zakázky v jednom zadávacím řízení. Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka následujících přístrojů a zařízení: bezšablonový brusný systém, 3D optotyp, oční tonometr, spektrogoniometr s autokolimačním dalekohledem, autorefraktokeratometr, automatická čtečka bakteriálních kolonií se softwarem a PC pro vyhodnocování výsledků Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Augenoptik Domažlice s.r.o. Bulletin.CZ s.r.o. VWR International s.r.o.
2021-12-07   Dodávka spotřebního chromatografického materiálu II (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - chromatografického materiálu. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chromservis s.r.o. VWR International s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2021-11-04   Materiál na výzkum IV - Rámcová dohoda (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biogen Praha s.r.o. Nicolet CZ s.r.o. VWR International s.r.o.
2021-11-01   HERA - Spotřební a laboratorní materiál a vybavení (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a vybavení pro výzkum. Tato veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 ZZVZ na čtyři části. Pro každou část veřejné zakázky (dále též VZ) bude uzavřena samostatná smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. VWR International s.r.o.
2021-09-02   Dodávka laboratorních potřeb a spotřebního materiálu (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání laboratorních potřeb a spotřebního materiálu. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2021-07-26   Dodávka drobných laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mettler - Toledo, s.r.o. VWR International s.r.o.
2021-07-09   Laboratorní materiál (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky pipet a špiček, rukavic, buničin, mikroskopovacích sklíček, nůžek, pinzet, zkumavek pro homogenizaci tkáně a dalšího laboratorního materiálu dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2021-06-15   Chemikálie (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lach-Ner, s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2021-05-26   OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie – Spotřební materiál – opakované řízení 2021 (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. VWR International s.r.o.
2021-05-26   PřF/ITI/2021 – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu I (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části, přičemž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fisher Scientific, spol. s r.o. Generi Biotech s.r.o. VWR International s.r.o.
2021-05-14   Rozpouštědla (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Petr Švec - Penta s.r.o. Lach-Ner, s.r.o. VWR International s.r.o.
2021-04-09   Přístroje pro veterinární mikrobiologické laboratoře - nákup - 1. část (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro specializovaná pracoviště zdravotnicko-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Dynex Technologies, spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. VWR International s.r.o.
2021-03-18   Dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy - Základní chemikálie, Speciální chemikálie, Chemikálie pro analytické... (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy (základních chemikálií, speciálních chemikálií, chemikálií pro analytické stanovení BET (biologické expoziční testy), standardů pro analytické stanovení BET (biologické expoziční testy) a lihobenzín) v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť v Ostravě, Olomouci, Brně, Karviné a v Jihlavě. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i balné, doprava na místo plnění, pojistné za pojištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2020-12-11   Rámcová dohoda - Chemikálie a plasty (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem zakázky je dodávka chemikálií a plastů. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek, nejméně však se dvěma dodavateli. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě rámcové dohody uzavřené s více … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. BioTech, a.s VWR International s.r.o.
2020-11-01   Rámcová dohoda-pořízení spotřebního materiálu (ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu, jehož bližší specifikace a parametry jsou uvedeny v Přílohách č. 1, 2 a 3 zadávací dokumentace. Jedná se zejména o laboratorní spotřební materiál pro tkáňové kultury, dodávky fotosenzitivních pryskyřic atd. V souladu s ust. § 35 ZZVZ je tato veřejná zakázka rozdělena na tři (3) samostatné části. Zadavatel zadává zakázku na více částí v jednom zadávacím řízení, přičemž každá část veřejné zakázky bude posuzována a hodnocena zcela … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2020-08-26   FaF UK-Rotační vakuová odparka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rotační vakuové odparky pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2020-08-03   Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu - III. (2020), registrační číslo... (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. BioTech a.s. DONAU LAB, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Ozontech, s.r.o. Praktikum s.r.o. VWR International s.r.o.
2020-07-22   Dodávka laboratorních přístrojů (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. VWR International s.r.o.
2020-07-08   Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu Symbit dle specifikace a podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem - vzor) pro část 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12 VZ) resp. č. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky - vzor) pro část 1, 7 a 8 VZ a v příloze č. 2 (Specifikace a podmínky plnění - vzorový koš) s tím, že pro každou část veřejné zakázky (v rámci přílohy č. 2 je pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biogen Praha s.r.o. Biogen Praha, s.r.o. BioTech a.s. Biotech, a.s. Chromspec spol. s r. o. CHROMSPEC spol. s r.o. Chromspec, spol. s.r.o. Explorea, s.r.o. HPST, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Nicolet CZ s.r.o. Nicolet CZ, s.r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. Sigma-Aldrich, spol. s r.o. Sigma-Aldrich, spol. s.r.o. Vistex Medical, s.r.o. VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2020-06-16   FaF UK – Rotační vakuové odparky (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka třech kusů rotační vakuové odparky pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VWR International s.r.o.
2020-06-01   OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie-Spotřební materiál (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sigma-Aldrich spol. s r.o. Sigma-Aldrich spol. s.r.o. Sigma-Aldrich, spol. s.r.o. VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2020-05-19   Dodávky spotřebního laboratorního materiálu (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky spotřebního laboratorního materiálu - laboratorního vybavení. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 36 měsíců trvání Rámcové dohody. Účastník může podat nabídku na všech sedm (7) částí veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Life M s.r.o. Merci, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2020-03-12   Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro projekt Phytophthora - rozděleno na části (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro projekt Phytophthora. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného v bodě 3.1 zadávací dokumentace včetně požadavků zadavatele na předmět plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – technické specifikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Biotech, a.s. VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2019-11-29   Cucam- opakující se dodávky chemických látek II (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění je dodávka chemických látek pro zajištění provozu laboratoří zadavatele pro výukovou a výzkumnou činnost. Bližší informace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lach-Ner, s.r.o. Lach-Ner,s.r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. Sigma-Aldrich, spol. s.r.o. VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2019-11-18   Rekonstrukce Patologie – vybavení zdravotnickou technologií (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnické technologie a ostatního vybavení patologie: 33100000-1 Zdravotnické přístroje, 33192000-2 Lékařský nábytek, 39150000-8 Různý nábytek a vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HOSPIMED, spol. s r.o. MeWAdia s.r.o. VWR International s.r.o.