Dodavatel: Altium International s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Altium International s.r.o.

2023-11-10   Dodávky ZP-IVD - chemie pro vyšetření metodou ARRAY CGH (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních reagencií a provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění pro vyšetřování na přístroji Scanner Agilent DNA Microarray (přístroj je ve vlastnictví FTN) pro potřeby Oddělení lékařské genetiky FTN. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-10-31   PřF/UPOL – Vysokoúčinný kapalinový chromatograf (HPLC) (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu vysokoúčinného kapalinového chromatografu (HPLC) včetně příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-10-31   Dodávka kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem (LC/MS) (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu s vysokorozlišovacím tandemovým hmotnostním detektorem pro Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Součástí dodávky je také instalace zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-10-26   Dodávka kapalinových chromatografů pro laboratoře FAPPZ (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení laboratoří FAPPZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. Pragolab s.r.o.
2023-10-24   Spektrometr s tandemovou hmotnostní filtrací pro elementární stopovou analýzu s přislušenstvím (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání spektrometru s tandemovou hmotnostní filtrací pro elementární stopovou analýzu s přislušenstvím, vše dle specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-10-18   Dodávka hmotnostního spektrometru s trojitým kvadrupólem ve spojení s kapalinovou chromatografií (Univerzita Pardubice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru s trojitým kvadrupólem ve spojení s vysokoúčinným kapalinovým chromatografem., a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-10-12   Dodávka optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem pro laboratoře FAPPZ (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem pro laboratoře FAPPZ včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-09-22   Dodávka 3 ks plynových chromatografů do posluchačských laboratoří (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks plynových chromatografů do posluchačských laboratoří včetně příslušenství. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-09-15   Měnič kolon (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání měniče kolon specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-09-13   Multimodální buněčný detekční systém (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Multimodálního buněčného detekčního systému pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu, laboratoř pro studium mitochondriálních poruch Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Místo plnění: Ke Karlovu 2, Praha 2 Z důvodu časově omezené možnosti čerpání finančních prostředků výzkumného záměru určených k pořízení předmětu zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-09-12   Materiál pro molekulárně-biologické analýzy nukleových kyselin (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky materiálu, určeného pro molekulárně-biologické analýzy nukleových kyselin, a to v předpokládaném množství a skladbě dle položkového ceníku uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-09-07   UK 1. LF – Kapalinový chromatograf (Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem s jednoduchým kvadrupólem pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-08-16   Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 5“ (SIMIR 5),Část 5 – Laboratorní vybavení pro chemické analýzy (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v této ZD a v jejích přílohách. Veřejná zakázka „Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 5“ (SIMIR 5) je dělena na 10 samostatných veřejných zakázek (dále jen „části projektu SIMIR 5 “) z důvodu posílení hospodářské soutěže a z … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-08-01   Equip PhD_Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu s hmotnostním detektorem (GC/MSD) s možností automatického dávkování kapalných vzorků, headspace a SPME. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-07-13   LF/UPOL/ÚMTM – Automatizovaná SPE (solid phase extraction)stanice s MS/MS analyzátorem (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks automatizované SPE (solid phase extraction) stanice s MS/MS analyzátorem včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-06-29   FN Motol – Vybavení laboratoře imunohistochemie a in situ hybridizace REACT-EU B2 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. ROCHE s.r.o.
2023-06-20   Equip PhD_Vysokoúčinný kapalinový chromatograf (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-06-15   REACT-EU 100 – Automatický analyzátor biochemický na principu spektrofotometrie pro Krajskou zdravotní, a.s. -... (Krajská zdravotní, a.s.)
2 ks automatických analyzátorů biochemických na principu spektrofotometrie pro potřeby oddělení klinické biochemie, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-06-13   Vyšetření array komparativní genomová hybridizace (arrayCGH) s výpůjčkou přístroje (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka analyzátorů včetně příslušenství pro rutinní vyšetření metodou arrayCGH Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-06-12   Robotický pipetovací systém II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka robotického pipetovacího systému pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-06-08   Dodávka dvou kapalinových chromatografů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka dvou nových kapalinových chromatografů pro Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin (dále jen „OdZPOR“) a pro Oddělení reziduálních analýz (dále jen „OdRA). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2023-06-07   Equip PhD_Plynový chromatograf GC/MSD+Termodesorpce (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu s hmotnostním detektorem (GC/MSD) vybaveného dvěma vstupními porty typu Split/Splitless s možností jak automatického nástřiku pro kapalné vzorky, tak s možností nástřiku pomocí termické desorpce ze vzorkovacích trubiček. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-05-15   Příslušenství pro LC/MS a úpravu vzorku pro Oblastní nemocnici Jičín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu rotačního vakuového koncentrátoru, vortexu s nastavitelnou hodnotou otáček, třepačky s možností termostatování, stolní centrifugy Minispin, vakuového čerpadla a SPE vakuového manifoldu pro 12 vzorků, to vše pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín (dále také jen „ONJ“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-05-11   Integrovaná komora pro práci s konfokálním fluorescenčním mikroskopem (Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut)
Předmětem zakázky je dodávka integrované komory pro práci s konfokálním fluorescenčním mikroskopem s ultrarychlou kamerou s vysokým rozlišením, se světelným zdrojem a environmentální kontrolou atmosféry a teploty a integrovaný analyzátor materiálu. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-05-11   Sekvenátor včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokokapacitního sekvenátoru pro Ústav klinické biochemie a diagnostiky zadavatele, a to včetně zajištění pozáručního servisu, BTK a dalších zadavatelem definovaných činností po dobu neurčitou. Součástí předmětu plnění je dále zajištění dodávek spotřebního materiálu po dobu neurčitou, pokud nabízený předmět plnění ke svému provozu spotřební materiál potřebuje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-04-25   Pipetovací robot (2023/1) (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pipetovacího robota dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-04-17   "Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (GC/MS) s příslušenstvím" (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu s hmotnostním detektorem (GC/MS) a příslušenstvím a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-04-11   Systém plynové chromatografie / hmotnostní spektrometrie s trojitým kvadrupólem(GC/MS-QQQ) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky: „Systém plynové chromatografie / hmotnostní spektrometrie s trojitým kvadrupólem (GC/MS – QQQ) “ pro pracoviště „Centrální laboratoř“ Nemocnice České Budějovice a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-04-05   Výpůjčka 2 přístrojů pro stanovení imunohistochemických barvení včetně dodávek spotřebního materiálu (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou: - Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření stanovení imunohistochemických barvení v oblasti definovaného spektra vyšetření, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Oddělení patologie Nemocnice Havířov příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov. - Výpůjčka 2 přístrojů pro stanovení imunohistochemických barvení včetně požadavků uvedených v zadávací dokumentaci na náklady dodavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-04-03   Analytické laboratorní vybavení (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka: 1) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení na přípravu ultračisté vody, 2) 2 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení pro stanovení VOC a ostatní organických látek ve venkovním ovzduší, 3) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení pro extrakci vzorků pro stanovení PAU a jiných organických látek v ovzduší, 4) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) zařízení na stanovení PAU a ostatních organických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. Chromservis s.r.o. Merci, s.r.o. VWR International s.r.o.
2023-04-03   ZUUL - obnova a doplnění zařízení k provozu sítě imisního monitoringu CS MON II (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
Jednorázová dodávka prostředků pro doplnění a obnovu prostředků pro zabezpečení provozu sítě stanic automatického imisního monitoringu provozovaných zadavatelem a zpracování naměřených dat v rozsahu dle specifikací pro jednotlivéčásti VZ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. ENVItech Bohemia s.r.o.
2023-03-03   Přístrojové vybavení pro VVetÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol.s r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Qi Analytical s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. VWR International s.r.o.
2022-09-12   RCX2207 Poskytování servisních služeb pro systémy Agilent Technologies - rámcová dohoda (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a poskytování servisních služeb a řídící software pro analytické přístroje (systémy) Agilent Technologies. Součástí zakázky jsou zejména kontroly, preventivní údržba a opravy závad včetně zajištění potřebného materiálu (náhradní díly, spotřební materiál) podle aktuálních požadavků objednatele. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele zajistí školení uživatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. HPST, s.r.o.