Veřejné zakázky v regionu Jihočeský kraj

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky v regionu Jihočeský kraj

2024-01-26   Skiagrafický RTG komplet (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na dodávku přístrojového vybavení a zdravotnické techniky: Skiagrafický RTG komplet – 1 ks Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Zajištění služeb fyzické ostrahy areálu státního zámku Vimperk (Národní památkový ústav)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy areálu státního zámku Vimperk. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Zajištění služeb fyzické ostrahy areálu kláštera Kladruby (Národní památkový ústav)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy areálu kláštera Kladruby. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Mapování biotopů v roce 2024 (Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, který probíhá formou odborného botanického terénního šetření. Data se odevzdávají v softwaru Wanas zakreslením jednotlivých mapových segmentů a zapsáním řady atributů dle pozorování v místě (více viz závazné metodické dokumenty, které jsou přílohou zadávací dokumentace). Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje zobrazení a další výpočty ohledně stavu biotopů a stanovišť. … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Automatický elektroforetický analyzátor (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, instruktáž obsluhy a uvedení do provozu automatického elektroforetického analyzátoru včetně průběžných dodávek reagencií a veškerého spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   G045 - Rekonstrukce SHZ na CO2 v SO500 a SO529 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace zastaralého stávajícího stabilního hasícího zařízení (SHZ) s plynným hasivem CO2 za nové systémy s hasivem inertní plyn. Kompletní záměna strojoven SHZ na CO2 a potrubních rozvodů v SO500/01,02 a SO529/01. Účelem této Smlouvy je zejména modernizovat stávající systémy stabilního hasícího zařízení s plynným hasivem CO2 ve vybraných objektech ETE pro dlouhodobě bezpečné a spolehlivé zajištění plnění všech jejich funkcí, kterými jsou zejména zvýšení spolehlivosti, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   I187 - ZÁMĚNA CHLADIČŮ MAZACÍHO OLEJE TBN (ČEZ, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), výrobně technické dokumentace (VTD) a následná výměna stávajících trubkových chladičů oleje 1(2)SF11(12,13)B001 za nové trubkové nerozebíratelné vč. výměny všech armatur (vstupních i výstupních) na chladicí vodě do / z jednotlivých chladičů a armatur, potrubních tras a kalíšků odvzdušnění a vypouštění vodní strany chladičů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   H330 - 0ZVOD - Náhrada ATS za chlazení čerpadel 0GAF z výtlaku (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby a Výrobně technické dokumentace, dle kterých Zhotovitel provede přiřazení každému čerpadlu 0GAF(1až6)AP1 vlastní nezávislé chlazení. Zhotovitel nahradí stávající filtraci vody samostatným systémem filtrace zvlášť pro každé hlavní čerpadlo. Na výtlaku každého čerpadla dojde k namontování odbočky s automatickým samočistícím filtrem. Pro každé čerpadlo 0GAF(1až6)AP1 Zhotovitel zajistí automatickou samočistící … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Dodávka 4 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů 4x4 a 1 ks nákladního automobilu 6x6 jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 3 ks sypacích nástaveb, 1 ks zametací nástavby, 4 ks sněhových radlic a 2 ks trojstranných sklápěcích koreb, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Dodávka traktorové techniky pro údržbu komunikací (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks kolového traktoru 95kW s ramenovou sekačkou, 2 ks kolového traktoru 95kW s ramenovou sekačkou a čelní podsvodidlovou sekačkou a 1 ks kolového traktoru 95kW se sypací nástavbou a čelní šípovou radlicí, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Nábytek a ostatní vybavení na akci 013D313005501 Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiéru do nového domova pro seniory Bobelovka v Jindřichově Hradci - Otíně (vč. dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o dodávku seniorského a sedacího nábytku, vybavení společenských místností, kancelářský a provozní nábytek a nábytek venkovní. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Nákup 1 ks osobního vozidla typu Plug-in Hybrid (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 1 kusu nového osobního vozidla typu plug-in hybrid v provedení MPV (dále též „zboží“), v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Pěstební práce – prořezávky na LS Arnoštov a LS Horní Planá v letech 2024 - 2026 - II (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let (prořezávky) jako závazné ustanovení lesních hospodářských plánů, včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele Horní Planá. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Projektová dokumentace regenerace sídliště Milady Horákové – lokalita I (Město Písek)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace regenerace sídliště Milady Horákové v Písku - lokality I. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení (pro společné uzemní a stavební řízení) a dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále autorský dozor, inženýrská činnost a spolupráce se zadavatelem při výběru zhotovitele stavby. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Rámcová dohoda na dodávky AKU posunovacích vozíků pro zajištění posunu ŽKV, pro potřeby společnosti České dráhy, a.s (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávku AKU posunovacích vozíků pro zajištění posunu ŽKV, pro potřeby společnosti České dráhy, a.s. (dále také jen „AKU posunovací vozíky“), do odběrných míst určených zadavatelem dle rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“), pro období 36 měsíců následujících od uzavření Rámcové dohody Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Dodávka IT infrastruktury a licencí pro zvýšení kybernetické bezpečnosti (Město Kaplice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení a dodávka včetně příslušenství obsažených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-06   Nová epocha pivovaru PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky jsou v souladu s PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ pro realizaci projektu Nová epocha pivovaru pánů zlaté růže stavební práce, dodávky a služby spočívající v adaptaci sladovní části pivovaru na multifunkční centrum a obnově a stavebních úpravách pivovaru - národní kulturní památky. Veřejná zakázka členěna na dvě základní funkční jednotky, a to SO 01 MULTIKULTURNÍ CENTRUM a SO 02 PIVOVAR. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   „Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023-2027 - zpracování odborné dokumentace“ (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování odborné dokumentace pro celkem 110 zájmových lokalit v rámci projektu Rozvoj soustavy zvláště chráněných území v Jihočeském kraji 2023–2027 s registračním číslem CZ.05.01.06/01/22_030/0001239. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Defibrilátory a systémy pro stimulační léčbu srdečního selhání pro Nemocnici České Budějovice, a.s (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu na průběžné opakované dodávky defibrilátorů a systémů pro stimulační léčbu srdečního selhání. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Dodávka oplocenkových dílů a impregnovaných kůlů pro Správu NP Šumava v roce 2024 (Správa Národního parku Šumava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oplocenkových dílů a impregnovaných kůlů pro jednotlivá územní pracoviště Správy NP Šumava v roce 2024. Veřejná zakázka je dle § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) rozdělena na 2 části: • Část A_Dodávka oplocenkových dílů • Část B_Dodávka impregnovaných kůlů Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Nepředtištěný papír v rolích s ochrannými prvky (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného papíru v rolích dané šíře a gramáže, určený předně pro následné strojní zpracování na velkoobjemových inkoustových produkčních tiskových a balících linkách, který je opatřen ochrannými prvky (giloši a mikronásekem). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního plynného kyslíku – léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů (tlakových lahví), ve kterých bude distribuován. Dodávky budou realizovány průběžně v odlehčených tlakových lahvích s integrovaným ventilem o objemu 2l, 5l a 10l. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také distribuce těchto lahví do míst plnění uvedených v této … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   E304 - 1,2SK01,02D500- MODIFIKACE 4 KS MOSTOVÝCH JEŘÁBŮ A JD NA STROJOVNÁCH HVB1 A HVB2 (ČEZ, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), výrobně technické dokumentace (VTD) a následné provedení modifikace 4 ks mostových jeřábů včetně jeřábových drah na strojovnách HVB1 a HVB2, provedení výchozí revize a předání dokumentace skutečného provedení (DoSP) a průvodně technické dokumentace (PTD). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   Dodávka kremační linky (Technické služby města Blatné s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kremační linky v krematoriu Blatná se všemi součástmi a příslušenstvími tak, aby splnila požadavky zadavatele, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace. Součástí dodávky bude rovněž projektová dokumentace pro nezbytné stavební úpravy spalovny a strojovny, vyvolané instalací kremační pece, dle podrobné specifikace v příloze č. 2 Kupní smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   „Dodávka pohonných hmot do přístavu Veselí nad Moravou a Hluboká nad Vltavou, do servisního centra Roudnice nad... (Ředitelství vodních cest ČR)
Dodávka pohonných hmot do přístavu Veselí nad Moravou a Hluboká nad Vltavou, do servisního centra Roudnice nad Labem a plavidla ZKMR Beskydy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   I/20 České Budějovice, severní spojka (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem je realizace investiční akce „I/20 České Budějovice, severní spojka“. Severní spojka Českých Budějovic – propojení silnice I/20 v úseku od křižovatky u Globusu po Pražskou třídu, je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, mostů, protihlukových opatření, doprovodné zeleně, tras inženýrských sítí včetně provizorních nadzemních kolektoru a mostu nutných při výstavbě. Stavba obsahuje novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   I011 - MODIFIKACE KABELÁŽE POLÁRNÍCH MOSTOVÝCH JEŘÁBŮ 1,2UQ00E01 - HVB I, II (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby a další související dokumentace, dle které Zhotovitel provede výměnu kabeláže polárního mostového jeřábu na HVB1 a HVB2 JE Temelín. Zhotovitel rovněž provede výkon dalších souvisejících činností nezbytných pro řádnou přípravu a provedení díla. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Zimní stadion Tábor - hala II - DESIGN & BUILD (Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.)
Předmětem této veřejné zakázky je: 1. provedení projekčních a inženýrských činností spočívajících ve/v: 1.1 přepracování poskytnuté dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení s úpravou vnitřní dispozice dle standardů NSA, tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci označené jako „Projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení „Zimní stadion Tábor – hala II“ – revize dokumentace ve variantě „bez ubytování“)“, která je součástí zadávací dokumentace a současně zajištění vydání … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Zajištění ubytovacích služeb pro štáb ČT v Táboře (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ubytovacích služeb pro štáb ČT na území města Tábor v termínu od 1. 3. 2024 do 30. 11. 2024, v daném termínu předpokládá zadavatel 50 nocí, které budou upřesněny dle natáčecího plánu. Předpokládaná požadovaná kapacita je 57 pokojů, z toho 5 jednolůžkových,49 dvoulůžkových a 3 třílůžkové. Specifikace požadavků na pokoje a další poskytované služby jsou uvedeny ve vzoru Rámcové dohody, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech JU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy vybraných objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také „JU“), elektronickými prostředky, fyzickou přítomností osob a recepční službou (dále jen „ostraha“) v určené době v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami zadavatele. Ostraha je chápána jako kombinace elektronické ostrahy (dále jen „EZS“) a strážní fyzické ostrahy. Ostraha objektů a recepční služba bude prováděna přímým výkonem služby a připojením elektronických … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 225, 240 v úseku České Budějovice - Okříšky ve... (ČD Bus a.s.)
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 225, 240 v úseku České Budějovice – Okříšky ve dnech od 16. 3. 2024 do 14. 4. 2024“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále jen „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku České Budějovice - Okříšky po dobu trvání Rámcové dohody v předpokládaném termínu od 16. 3. 2024. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   H134-1,2SK03D500-modifikace mostových jeřábů včetně konstrukčního uložení jeřábových drah pojezdu koček v SO: 490/01/02 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v modernizaci mostových jeřábů umístěných ve stavebních objektech 490/01,02 (mezistrojovna)- modernizace převodovek, elektro výzbroje a pohonných jednotek, výměna kolejnic JD kočky, komplexní oprava podvozkových skupin vozíku kočky a mostu jeřábu (domečky, ložiska, těsnění, kola). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   „Drahonice – cisternová automobilová stříkačka“ CZ.06.05.01/00/22_061/0003584 (Obec Drahonice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks (slovy: jeden kus) požární cisternové automobilové stříkačky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Odvoz a likvidace SKO a TKO 2024 (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-12   I181 - 1VC01Z004.6 A 1VC01Z004.8 - REKONSTRUKCE PERFOROVANÝCH TRAS A DOPLNĚNÍ ODVODŇOVACÍCH VRTŮ (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovení integrity a vyztužení potrubí 1VC01Z004.6 a 1VC01Z004.8, provedení instalace tří odvodňovacích vrtů s čerpadly a rekonstrukce betonového pláště nadzemní části tras potrubí 1VC01Z004.6 a 1VC01Z004.8 před jejich vstupem do armaturní jímky chladící věže č. 1 na Jaderné elektrárně Temelín. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Údržba veřejné zeleně na území statutárního města České Budějovice (sektor č. 3 Šumava, sektor č. 12 Máj – jih,... (Statutární město České Budějovice)
Předmětem veřejné zakázky je údržba ploch veřejné zeleně nacházejících se na území statutárního města České Budějovice. Údržba zahrnuje péči o travnaté plochy, keřové výsadby, stromy a květinové výsadby. Dále je součástí údržby provádění úklidu odpadků z ploch veřejné zeleně, výměna písku v pískovištích a provádění ostatních prací. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do tří částí (lokalit) na území statutárního města České Budějovice. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část, více částí nebo … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu OŘ Plzeň 2024 – 2025 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 2, díl 2, této Zadávací dokumentace s tím, že předmětem dílčí zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Zajištění provozu sdílených kol v Písku – opakované zadání (Město Písek)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci projektu sdílení kol na území města písek. Zadavatel požaduje umístit na území města Písek nejméně 100 jízdních kol (z toho 15 elektrokol) vždy v období od 1. 3. do 30. 11. každého roku. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Modernizace školního statku - dojící robot a chlazení mléka po nadojení - ŠS SZeŠ Písek (Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200)
Předmětem zakázky je instalace a zprovoznění dojícího robota a instalace a zprovoznění navazující technologie chlazení mléka po nadojení v prostoru areálu školního statku SZeŠ Písek, v místě Dobešická 350. Dojící robot bude každodenně využíván k získávání mléka moderní technologií v produkční stáji a zároveň bude sloužit jako praktická učební pomůcka při výuce praxe žáků školy. Technologie chlazení mléka po nadojení musí navazovat jak technologicky, tak konstrukčně na technologii dojícího robota. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   I136 - REKONSTRUKCE TRAS ANALOGOVÝCH SIGNÁLŮ SYSTÉMU NEMES (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace (PD), Výrobně technické dokumentace (VTD) a následná modernizace analogových tras systému NEMES. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek, jeho společností a organizací 2024-2029 (Město Písek)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v pojištění movitého a nemovitého majetku města Písek, jeho příspěvkových organizací a obchodních společností (dále jen „organizace“), pojištění odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou městem Písek a jeho organizacemi, pojištění za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel města Písek a jeho organizací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s (Nemocnice Prachatice, a.s.)
Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě (2) samostatné části. Předmětem veřejné zakázky části 1 Stavba je provedení stavebních prací v areálu Nemocnice Prachatice, a.s. spočívající v přístavbě nového objektu magnetické rezonance včetně provedení venkovních úprav a části 2 Technologie je dodávka magnetické rezonance včetně příslušenství a dalšího požadovaného vybavení včetně stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Diagnostika pro testování virových nukleových kyselin (NAT) při screeningu dárců krve vč. zápůjčky přístrojového vybavení (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (dále též jen jako „IVD“) - validovaných diagnostik a vázaného spotřebního materiálu pro screeningové testy dárců krve a jejich složek ke zjištění přítomnosti virových nukleových kyselin ve vzorcích plazmy a séra včetně bezplatné zápůjčky nového nerepasovaného přístrojového vybavení a zajištění jejího servisu po dobu trvání smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Pěstební práce – prořezávky na LS Arnoštov a LS Horní Planá v letech 2024 - 2026 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let (prořezávky) jako závazné ustanovení lesních hospodářských plánů, včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele Horní Planá. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Výstavba nového objektu pro centrum Arpida (Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.)
Novostavba nebytového objektu - rozšíření centra ARPIDA, České Budějovice včetně přípojek vnitřních rozvodů (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, elektro, teplovod), nový sjezd na přilehlou místní komunikaci a zpevněné plochy. Jsou navrženy dva samostatné dvoupodlažní objekty, které propojují dva objekty menší, v nichž se nachází spojovací chodby. Objekty mají spojitou sedlovou střechu s hřebeny v orientaci S-J. Objekt má dvě nadzemní podlaží, v části je využíváno 3.NP – podkroví, a to převážně pro … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených, volně ložených hnojiv, tak hnojiv ve velkoobjemovém balení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGRO 2000 s.r.o. Mercata Les s.r.o.
2023-11-20   Elektrobusy pro MHD Tábor (COMETT PLUS, spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka autobusů příslušné technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Dodávka a výměna dvou výtahů (Nemocnice Tábor, a.s.)
Dodávka dvou nových osobo-nákladních výtahů a jejich výměna za dva stávající výtahy v pavilonu interních oborů včetně uvedení do trvalého provozu. Dále bude prováděno za úplatu servisní zajištění nově namontovaných výtahů po dobu jejich záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »