Veřejné zakázky: Správa železnic, státní organizace

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Správa železnic, státní organizace

2024-01-26   Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka –Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice Neratovice“, jejímž cílem je rekonstrukce železničního mostu v km 5,703 a propustků v km 5,380 a 5,504 s navazující úpravou železničního svršku a spodku a souvisejících kabelových vedení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 (Správa železnic, státní organizace)
Údržba, opravy a odstraňovaní závad na železničním svršku a spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury, včetně souvisejících činností, vše v rámci obvodu Správ tratí Oblastního ředitelství Ostrava - oblast Ostrava pro obvod 1 a obvod 2 a oblast Olomouc pro obvod 1 a obvod 2. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   IS Distribuce dokumentů (Správa železnic, státní organizace)
Náhrada současné aplikační komponenty Distribuce dokumentů, EKN a Depeše perspektivním a uživatelsky přívětivým řešením v souladu s legislativou. uzavření dvou vzájemně provázaných a neoddělitelných smluv - smlouvy o dílo na vývoj software a smlouvy o údržbě, provozu a rámcovém rozvoji software. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Výstavba odbočky Dobkovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zhotovení záměru projektu, projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 , zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta stavby odbočky Dobkovice v blízkosti stejnojmenné zastávky. Tato odbočka zvýší kapacitu dráhy při výlukách a mimořádnostech a umožní také předjíždění vlaků. Po zřízení této odbočky nebude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2024-2026 - ST Brno (Správa železnic, státní organizace)
Provádění údržbových a opravných prací na železničním svršku a spodku. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“). b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektových dokumentací pro společné povolení podle liniového zákona, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby je bylo možno projednat ve společném … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech V (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky rozvodných skříní s měřícími nebo řídícími nebo informačními technologiemi pro EHV Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“, jejímž cílem je instalaci fotovoltaického systému (dále jen „FVE“) na střechu administrativního objektu výpravní budovy v železniční stanici Beroun. Instalovaný výkon FVE je 43,2 kWp. Systém FVE bude síťový – bez akumulace do baterií – napájení okamžitou spotřebu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla je zhotovení stavby silničního nadjezdu na železniční trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), zrušení železničního přejezdu P261 a dále zhotovení podchodu pro pěší v místě rušeného přejezdu, a to dle zadávací dokumentace včetně jejích příloh a nabídky zhotovitele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 1. Etapa (Správa železnic, státní organizace)
Cílem veřejné zakázky „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 1. Etapa je realizace provizorního staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Františkovy Lázně za účelem prodloužení funkčnosti (životnosti) zabezpečovacího zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Obnova trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Obnova trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce“. Náplní prací jsou především stavební práce na železničním spodku a svršku, tunelech, mostech, propustcích, nástupištích a dalších částech železniční infrastruktury. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Kondiční ozdravné pobyty zaměstnanců (Správa železnic, státní organizace)
Komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2023 v rozsahu specifikace a členění ve čtyřech zařízeních na území České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 2 (Správa železnic, státní organizace)
Cílem „Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 –186,000, Etapa 2“ je provést vlastní rekonstrukci tělesa náspu železničního spodku. V rozsahu km 185,850 - km 185,970 bude v dostatečném rozsahu odtěženo těleso železničního spodku až na vrstvu stabilního podloží tělesa železničního spodku, dle zjištění provedeného IGP. Sanovaná část tělesa železničního spodku bude staticky zajištěna zřízením do podloží přikotvené drátokamenné konstrukce. Po provedení sanace tělesa železničního spodku budou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“, jejímž cílem je zdvojkolejnění a elektrizace stávající trati č. 120 a to cca 15,1km úseku trati mezi Prahou a Kladnem. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř (Správa železnic, státní organizace)
Stavební obnovou a úpravou bude zajištěn dobrý technický, provozní a estetický stav za splnění podmínek památkové ochrany objektu. Dojde k odstranění všech havarijních stavů, k úpravě dispozic. Provedením stavby se zvýší standard služeb pro cestující. Vnější plášť a okenní výplně budou rekonstruovány v souladu s památkovou ochranou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa (Správa železnic, státní organizace)
V rámci projektu je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány či nově vybudovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Do stavební části je dále zahrnuta rekonstrukce elektrických ohřevů výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zhotovení stavby „Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně na trati Plzeň - Cheb“, jejímž cílem je stavebně stabilizovat odlišné geotechnické problémy na 12 úsecích tratě Plzeň hl.n. – Cheb v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně. Stabilizovat a zajistit pohyby drážní stezky nebo celé drážní cesty, sesuvných svahů, přechodových částí mostních konstrukcí a tělesa násypů stávající železniční trati. Realizace stavby zvýší bezpečnost a ochranu cestujících, pohybu … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce objektu památkově chráněné výpravní budovy. Bude provedena obnova všech historicky cenných prvků. Dojde k dispozičním úpravám v administrativní části budovy pro účely nového pronájmu, v celém objektu budou provedeny nové rozvody. Bude provedena rekonstrukce obvodového pláště, která se skládá z tzv. boletických panelů, proskleného pásu nad vchodem a z kombinace obkladů a vyklápěcích oken v bočních průčelích. V okolí budovy dojde k úpravě zpevněných ploch, bude … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Obnova trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří (Správa železnic, státní organizace)
Zhotovení stavby „Obnova trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří“, jejímž cílem je odstranění propadu rychlosti provedením souboru stavebních prací na železničním spodku a svršku a mostních objektech (mosty a propustky), včetně vyvolaných úprav zabezpečovacího zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice" - 2.etapa (hala, křídla) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení 2. etapy celkové stavební obnovy stávající výpravní budovy. Stavební obnovou a úpravou bude zajištěn dobrý technický, provozní a estetický stav za splnění podmínek památkové ochrany objektu. Dojde k odstranění všech havarijních stavů, k úpravě dispozice v hale, východním křídle, západním křídle s bytovým domem. Provedením stavby se zvýší standard služeb pro cestující. Vnější plášť a okenní výplně budou rekonstruovány v souladu s památkovou ochranou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je novostavba haly pro měřicí vozy CTD. Konstrukce haly je řešena jako ocelová svařovaná konstrukce. Hala bude tvořit jeden dilatační celek. Hala obdélného půdorysu o rozměrech 15,0 x 65,2m x 12m. Tvar vychází z požadavku umístění dvou kolejí pro dvouvozové měřicí vozy dl. 55m. Konstrukčně bude hala dělená na 11 polí. Střešní konstrukce bude dimenzována na zatížení FV panely, orientované k jihu pod světlíky. Na sloupech uvnitř haly budou konzoly pro mostový jeřáb, diagnostická zařízení … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha – Smíchov“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním řízení, resp. řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), získat pravomocné společné povolení, resp. povolení záměru dle NSZ, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   soubor staveb: „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“; „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování dvou samostatných dokumentací: Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ a Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ včetně výkonů autorského dozoru projektanta při realizaci obou staveb. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“ jejímž cílem je zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň v obvodu ŽST Plzeň (poblíž provozní budovy ústředního stavědla ŽST Plzeň - „Triangl“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“ je: a) Zhotovení aktualizace Záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh. b) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení podoby nástupištních přístřešků, koncepce … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Obnova stávajícího trakčního vedení, staticky narušených trakčních podpěr a souvisejících zařízení za účelem udržení provozuschopnosti trakčního vedení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu OŘ Plzeň 2024 – 2025 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 2, díl 2, této Zadávací dokumentace s tím, že předmětem dílčí zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   Oprava trati v úseku Čerčany – Samechov - Sázava (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Čerčany – Samechov - Sázava“, jejímž cílem je odstranění defektoskopických závad, zajištění plynulosti dopravy a snížení nákladů na údržbu daného úseku. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava traťového úseku Tanvald - Kořenov“. Náplní prací je především oprava železničního spodku a svršku, opravy tunelů, mostů, propustků, nástupišť a dalších částí železniční infrastruktury. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ PHA 2024 – 2025 (Správa železnic, státní organizace)
Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení, přejezdového zabezpečovacího zařízení a provedení dvouleté revize u přejezdu typu VÚD u SSZT Praha východ a SSZT Praha západ, v souladu s předpisem SŽDC (ČD) T 115 a technickými podmínkami výrobce. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – Bílina (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – Bílina“ je: Zhotovení Záměru projektu, Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Výkon Autorského dozoru projektanta. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Likvidace betonových pražců a prefabrikátů v obvodu OŘ Praha 2024-2026 (Správa železnic, státní organizace)
Zajištění odstranění či využití betonových pražců a ostatních betonových prefabrikátů ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a to v obvodu Oblastního ředitelství Praha. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Provoz a podpora provozu aplikace 34100 GRADO (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění provozu aplikace GRADO (grafická dokumentace) spočívající v zajištění podpory provozu, maintenance, softwarové („SW“) údržby a obnovy včetně zajištění souvisejících dodávek a instalace hardware („HW“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Klášterec nad Ohří (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Klášterec nad Ohří (mimo) “ v rozsahu km 138,760 –143 670 je: a) Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“, jejímž cílem je kompletní rekonstrukce interiéru a obálky výpravní budovy, dále rekonstrukce obálky přilehlé trafostanice, návrh nových zpevněných ploch a návrh sadových úprav. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“ je: a) Zhotovení architektonického Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby silničního nadjezdu v Radotíně a silniční galerie v Černošicích. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších stupních dokumentace. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (resp. pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Plzeň (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcová dohoda bude uzavřena na obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v Příloze č. 5b Dílu 2 Zadávací dokumentace s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze Rámcové dohody. Dílčí zakázky budou zadávány bez … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 (Správa železnic, státní organizace)
Z důvodu nastalého havarijního stavu vyvolaného sesuvem půdy v geologicky nestabilním území je zajištění přípravy stavby a tím zabezpečení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu na koridorové trati. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku pro zajištění provozuschopnosti dráhy, které vyplynou z kontrolní a dohledací činnosti, při kterých dochází k odstranění jednotlivých závad a kterými se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zachování kvality stavu dopravní cesty, přičemž zadávací řízení je rozděleno na části (oblasti): OBLAST Č. 1 Správa tratí Ústí nad Labem – Koridor OBLAST Č. 2 Správa … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Č. Budějovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcová dohoda bude uzavřena na obvod Správy tratí Č. Budějovice (totožný s Jihočeským krajem). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v Příloze č. 5b Dílu 2 Zadávací dokumentace s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze Rámcové dohody. Dílčí zakázky budou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ UNL 2023-2025 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je kácení stromů, vyřezávka křovin, sečení travin k zajištění rozhledových poměrů a zamezení ohrožení bezpečnosti železničního provozu pádem stromů, přičemž zadávací řízení je rozděleno na části (oblasti): OBLAST Č. 1 Správa tratí Ústí nad Labem, OBLAST Č. 2 Správa tratí Most, OBLAST Č. 3 Správa tratí Karlovy Vary, OBLAST Č. 4 Správa mostů a tunelů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, I. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, I. etapa“, ve smyslu Zadávací dokumentace tedy výstavba systému GSM-R včetně související kabelizace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-30   Pryžové podložky pro podkladnicové upevnění 2023 (Správa železnic, státní organizace)
Dodávky pryžových podložek pro podkladnicové upevnění pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŽELHROCH s.r.o.
2023-10-25   ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. úseku České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-24   Dodávky malorozměrových relé 2024 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců (dále též i jako „zboží“). Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-10-20   Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2023-10-17   Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby pro konverzi trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz na trati Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě, v úseku od státní hranice po žst. Vsetín. Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby se rozumí projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s.
2023-10-12   Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) –Praha-Výstaviště (včetně) - Propojení Holešovic a Letné (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ – propojení Holešovic a Letné, jejímž cílem je výstavba chodníku pro pěší, který propojí pražské čtvrti Praha Letná a Praha Holešovice. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »