2024-01-25   FVE U Zimního stadionu 770, Poděbrady – opakované řízení (Město Poděbrady)
Předmětem této zakázky je realizace fotovoltaické elektrárny včetně umístění FV panelů o výkonu 380-410 kWp na střeše objektu Zimního stadionu a funkčního zapojení do energetické soustavy a připojení k distribuční síti. Součástí plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, která umožní vydání stavebního povolení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a zajištění vydání stavebního povolení. Dále je součástí plnění zajištění licence na výrobu elektřiny u … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   VÝSTAVBA FVE LÁZNĚ HODONÍN (Lázně Hodonín, s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka a instalace FVE. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   FVS – fotovoltaická elektrárna Základní škola ulice Školní 247, Opatovice nad Labem, Pardubický kraj (Obec Opatovice nad Labem)
Předmětem zakázky je dodávka a instalace fotovoltaického (FVE) systému (solární elektrárny) o celkovém instalovaném výkonu 99,00 kWp na stávajícím střešním plášti objektu areálu základní školy Opatovice nad Labem včetně bateriového úložiště. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava (Město Rotava)
Předmětem zakázky je realizace 3 systémů fotovoltaických elektráren (dále rovněž jako „FVE”) na veřejných budovách včetně instalace řídícího software zajišťující management hospodaření s energií a stavební úpravy na jedné z budov v obci Rotava a v Nové Vsi u Kraslic Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Fotovoltaické výrobny Chrudim II. etapa (Město Chrudim)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zhotovení fotovoltaických výroben tj. dodávka, montáž a instalace na střechy objektů ve vlastnictví města Chrudim, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele v místech realizace, včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné. Podrobně je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci pro jednotlivé objekty a položkovém rozpočtu pro jednotlivé objekty, jež jsou součástí zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Výstavba fotovoltaického pole a jeho uvedení do provozu - opakované zadání (3L real a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu fotovoltaického pole (dále jen „Fotovoltaické pole“) jako součást výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko (dále jen „FVE Ralsko“), a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností FUSO ENERGO s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 09713549, která tvoří přílohu č. 6 ZD a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ (dále jen „Projektová dokumentace“). … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“, jejímž cílem je instalaci fotovoltaického systému (dále jen „FVE“) na střechu administrativního objektu výpravní budovy v železniční stanici Beroun. Instalovaný výkon FVE je 43,2 kWp. Systém FVE bude síťový – bez akumulace do baterií – napájení okamžitou spotřebu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   VÝSTAVBA FVE DUBŇANY - ETAPA I (Město Dubňany)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo rovněž jen „ZZVZ“) zadávána v otevřeném řízení. Předmětem této VZ je výběr zhotovitele projektové dokumentace a dále dodávka, montáž a instalace solární fotovoltaické elektrárny (dále rovněž jen „FVE“) na střechy budov města Dubňany, včetně zaškolení příslušných pracovníků zadavatele a zajištění servisních činností, a to u … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   „Instalace FVE ve městě Březnice“ (Město Březnice)
Předmětem zakázky je dodávka instalace tří fotovoltaických elektráren ve městě Březnice a to: • MZZ Březnice, Sadová 618, Březnice, FVE 63,75 kWp - jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 63, 75 kWP • TECHAK, 9. května 555, Březnice, FVE 19,5 kWp- jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 19,5 kWP • ZŠ Březnice, Rožmitálské 419, Březnice, FVE 99,00 kWP - jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 99,00 kWP Celkový instalovaný výkon … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností (Jablonecká energetická a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“ je poskytnutí dodávek a montáže požadovaných FVE, dodávka řídicího sytému, který bude zadavatel provozovat a zároveň bude systémovým integrátorem komunitní energetiky, v rámci které bude zajišťovat dodávky obnovitelného i neobnovitelného tepla a elektřiny, jejich akumulaci (z elektřiny na teplou vodu a do baterií), sdílení energií a obchod s elektřinou a dále poskytnutí dalších plnění, které … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   133_MK_Fotovoltaická elektrárna „G“ (Technická univerzita v Liberci)
Realizace fotovoltaické elektrárny tzv. formou „na klíč“. Tím se pro účely této zakázky rozumí vypořádání všech administrativních i technických úkonů, nezbytných k dodání, instalaci a uvedení do provozu podle platné legislativy. K zastupování zadavatele bude dodavateli vystavena plná moc, resp. další nezbytné dokumenty a součinnost pro tyto účely. Součástí dodávky tedy bude návrh řešení FVE, dokumentace provedení stavby a realizace FVE. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov (ČEPRO, a.s.)
Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   OVZ/029/3/2023 Projekt FVE 970,685 kWp ve VOP CZ s.p (VOP CZ, s.p.)
dodávky fotovoltaických panelů včetně konstrukce, montáže konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů včetně napojení na elektrickou síť v objektu zadavatele, podrobněji zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Vrbátky (Obec Vrbátky)
Jedná se o novou a trvalou stavbu pevné fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) na střeše objektu v k.ú. Štětovice, evidovaný v katastru nemovitostí jako budova technického vybavení s č.p. 131., která slouží pro obce Štětovice, Vrbátky a Dubany jako čistírna odpadních vod. Celkový výkon budou tvořit 4 nezávislé stringy, se zapojením stringů 3x 12 ks FV panelů a 1x 15 ks FV panelů o jmenovitém výkonu 460 Wp, tzn. 51 ks FV panelů o celkovém výkonu 23,46 kWp. Bude zřízena nová technická místnost z nehořlavé … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec (Statutární město Liberec)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění souboru deseti fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách objektů v majetku statutárního města Liberec: 1. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace adresa: Broumovská 847/9, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 2. Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace adresa: Dobiášova 851/5, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 3. Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Rekonstrukce energetického hospodářství metodou energeticky úsporných opatření na ZŠ Jeseniova (Městská část Praha 3)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce energetického hospodářství ZŠ Jeseniova, jejíž nedílnou součástí je instalace fotovoltaické elektrárny, změna zdroje vytápění a instalace tepelných čerpadel, výměna svítidel a energetický management. Tato zakázka je zadávána metodou design & build. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Technické podmínky pro design & build, Závazný vzor smlouvy a podmínky přidělené dotace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Dodávka FVE o výkonu 99,90 kWp (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění Zakázky je dodávka a montáž FVE o výkonu 99,90 kWp dle technické specifikace pro Zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno – Modřice (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, výstavba a instalace fotovoltaické elektrárny v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice včetně kioskové trafostanice a kabelových vedení o celkovém počtu 1818 kusů fotovoltaických panelů s výkonem 550 Wp a o celkovém počtu 9 kusů měničů s výkonem 100 kW. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 991,9 kWp v areálu Litvínov společnosti ČEPRO, a.s (ČEPRO, a.s.)
Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešo-vec společnosti ČEPRO, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s (ČEPRO, a.s.)
Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešo-vec společnosti ČEPRO, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Instalace FV panelů na objekt Aquadrom, Most (Statutární město Most)
Předmětem plnění zakázky je je nová fotovoltaická elektrárna 184 kWp umístěná na střeše objektu Aquadromu Most. Účelem stavby je výroba elektrické energie ze sluneční energie, která bude spotřebovávána na místě s využitím pro vlastní spotřebu a přebytky do DS. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-27   FVE obce Topolná (Obec Topolná)
Předmětem zadávacího řízení je realizace 7 fotovoltaických elektráren na obecních budovách: - FVE Obec Topolná – Bůrovce - 50 kWp - FVE Obec Topolná – Dům s pečovatelskou službou - 25 kWp + akumulace 23,2 kWh - FVE Obec Topolná – Komunitní centrum - 22 kWp - FVE Obec Topolná – Obecní úřad - 8 kWp - FVE Obec Topolná – Požární zbrojnice - 7 kWp - FVE Obec Topolná – Základní škola - 33 kWp - FVE Obec Topolná – ČOV - 31,5 kWp + akumulace 23,2 kWh Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení Pardubického kraje, část 1: Vysokomýtská nemocnice (Pardubický kraj)
Jedná se o dodávku fotovoltaické elektrárny v areálu Vysokomýtské nemocnice. Celkový výkon FVE je 44,1 kWp. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení Pardubického kraje, část 2: LDN Rybitví (Pardubický kraj)
Jedná se o dodávku a montáž fotovoltaické elektrárny v areálu LDN Rybitví včetně souvisejících stavebních přípomocí. Celkový výkon FVE je 72 kWp. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-18   Dodávka a instalace fotovoltaiky (nad 50 kWp) (Statutární město Děčín)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-18   Dodávka a instalace fotovoltaiky (do 50 kWp) (Statutární město Děčín)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-05   INSTALACE FVE NA VEŘEJNÉ BUDOVY ZRUČ NAD SÁZAVOU (Město Zruč nad Sázavou)
Předmětem této zakázky je kompletní dodání fotovoltaických elektráren včetně bateriových systémů, konstrukcí pro umístění panelů a všeho potřebného materiálu, výrobků, pomocných konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopných fotovoltaických elektráren, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektech zadavatele, oživení systému, integrace FVE a bateriových systémů do stávajícího energetického … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-29   Realizace fotovoltaické elektrárny ZŠ Jiráskova, Benešov – Design  Build (Město Benešov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž (instalace) fotovoltaické elektrárny na ploché střeše ZŠ Jiráskova v Benešově a související stavební práce, metodou Design & Build. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH VÝROBEN ELEKTRICKÉ ENERGIE NA VYBRANÝCH OBJEKTECH NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. 2023 (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vybudování střešní fotovoltaické elektrárny na pavilonu L, O, T, T8 v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. s celkovým instalovaným výkonem 574,24 kW. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-15   Fotovoltaický systém na městských budovách (Město Nové Město na Moravě)
dodávka a instalace fotovoltaického systému Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KEROSIN s.r.o.
2023-09-13   Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - FVE (Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-24   Fotovoltaické elektrárny obce Drahanovice – I (Obec Drahanovice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systémů fotovoltaických elektráren na střechách budov ve vlastnictví obce Drahanovice, a to na střeše budovy obecního úřadu a budovy skladu a garáží a dále na střeše mateřské školy v Drahanovicích. Dále na střeše budovy mateřské školy v Ludéřově. Předmět plnění dále zahrnuje inženýrskou činnost, která spočívá ve vyhotovení veškeré dokumentace nezbytné pro realizaci předmětu plnění, jakož i dokumentace skutečného provedení. Součástí předmětu plnění bude i … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-16   Dodávka a instalace FVE ZŠ Lišov“ a FVE MÚ Lišov (Město Lišov)
Předmětem veřejné zakázky je: - doplnění technického zařízení budovy školy o novou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 98,28 kWp (dále FVE) na střechu stávající administrativní budovy na parc. čísle 115/1, stavební objekt č.p. 139 a - doplnění technického zařízení budovy úřadu o novou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 30,6 kWp (dále FVE) na střechu stávající administrativní budovy na parc. čísle 115/1, stavební objekt č.p. 139, za účelem snížení spotřeby el. energie v těchto budovách s využitím … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EGE Power System, s.r.o.
2023-08-10   SVK Žďársko FVE (Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko)
dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz; u některých FVE bude třeba v závislosti na technologii FVE provést úpravy střešní konstrukce Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: elmont-invest montáže s.r.o. elmont-invest s.r.o.
2023-08-07   Virtuální elektrárna městské části Praha 3 – výběr dodavatele zařízení a softwarového řešení (Městská část Praha 3)
Předmětem veřejné zakázky je: a) dodání, implementace, zabezpečení, nasazení a uvedení do provozu (vč. testování) softwarového řešení systému dálkového měření a řízení spotřeby energií a médií v objektech zadavatele, včetně měření a řízení výroby energie z nových i stávajících fotovoltaických elektráren zadavatele a včetně systému pravidelného exportu dat a jejich zálohování v databázi na serveru zadavatele, spolu se zajištěním aktualizací, servisu, správy a provozu softwaru po ujednanou dobu, která bude … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-07   FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „FVE“) o celkovém výkonu min. 265,2 kWp včetně jejího napojení na stávající elektroinstalaci objektů, zapojení do rozvodné soustavy zadavatele a zajištění provozního servisu, včetně garance dodávky náhradních dílů. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna v areálu zadavatele na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno na střechách objektů na p.č.10/25, 12/3, 15/3, 21/11, 22/6, 22/5, k. ú: Černá Pole. Elektrárna bude … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-07   FVE 1016 Přibyslavice II (Obec Přibyslavice)
Předmětem veřejné zakázky je výstavby nové pozemní fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 976,8 kWp a velkokapacitního bateriového úložiště o výkonu 0,5 MW a využitelné kapacitě 0,5 MWh na volné ploše v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše. Projekt obsahuje řešení fotovoltaických (FV) panelů, napojení DC části s připojením na střídače, napojení AC do projektované trafostanice VN/NN a připojení ke stávající distribuční síti VN společnosti EG.D, a.s. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Projektové … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-07   Snížení energetické náročnosti pavilonu TO – objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s (Nemocnice Písek, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající technologie prádelny za novou, s tím souvisí nutnost provedení oprav nebo vybudování nových částí technických rozvodů uvnitř objektu (vodovod, připojení na elektrickou energii, rozvody páry, odvod vzduchu, napojení na kanalizaci a rozvody prací chemie). Předmět veřejné zakázky rovněž zahrnuje dodávku a instalaci fotovoltaického systému a technologie vedoucí k energetickým úsporám (modernizace osvětlení, využití energie teplé odpadní vody, využití energie … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kočí a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
2023-07-26   Vybudování fotovoltaické elektrárny na objektech MDP Opava (Městský dopravní podnik Opava, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je: a) vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně všech projednání s příslušnými orgány státní správy a včetně statického posouzení střech jednotlivých objektů, b) zajištění vydání stavebního povolení, c) vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, d) vlastní realizaci fotovoltaického systému (dodávka, montáž a uvedení do provozu, revize, protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ apod.), e) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AEKO s.r.o.
2023-07-26   INSTALACE FVE VÝROBNY ELEKTŘINY_PARKING C (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je a) dodávka a instalace nové fotovoltaické elektrárny bez akumulace energie o výkonu min. 1300 kWp na střechu stávajícího objektu Patrové garáže C na pozemku parc. č. 2564/8 v k.ú. Ruzyně, na adrese Aviatická 1082/10, Praha 6, se zapojením do rozvodné soustavy Zadavatele; vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu s možností technologických přetoků do distribuční soustavy, b) vypracování výrobně-dílenské dokumentace a dokumentace skutečného … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-19   Instalace fotovoltaického systému na střechu objektů Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem (Bystřická tepelná s.r.o.)
Jedná se o novou a trvalou stavbu pevné fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE), na stávajících dvou střechách objektů v Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem. Konkrétně se jedná o střechu sportovní haly na adrese Dr. Veselého 754 a o střechu sportovního hotelu na adrese Dr. Veselého 268 v Bystřice nad Pernštejnem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-14   Dodávka a instalace fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti pro objekty sportovní hala a ČOV (Město Dobříš)
Předmětem plnění zakázky je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a veškerého potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače, instalace bateriových úložišť a kompletního řešení napojení na elektrickou síť VN v objektech zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz na objektech Sportovní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TO System s.r.o.
2023-07-14   Modernizace systému VZT a chlazeni a instalace systému FV s bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem plnění je modernizace systému VZT a chlazeni v Nemocnici Strakonice, a.s. (část 1) a vybudování střešní fotovoltaické elektrárny na pavilonu operačních oborů, Interna a NORD s celkovým instalovaným výkonem 168 kW (část 2). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aubock s.r.o.
2023-07-14   Instalace FVE na budovách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích_opakování (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AEKO s.r.o.
2023-07-11   Instalace FVE - ZŠ Klatovy, Čapkova - sportovní hala (město Klatovy)
Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště, její připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektu. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky budou určeny k akumulaci, resp. k dodávce elektrické energie zpět do distribuční sítě. Projekt neřeší stávající strukturu elektrických rozvodů objektu, vnitřní umělé a nouzové osvětlení ani hromosvodnou soustavu objektu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-11   Instalace FVE - MŠ Klatovy, Podhůrecká (město Klatovy)
Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště, její připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektu. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky budou určeny k akumulaci, resp. k dodávce elektrické energie zpět do distribuční sítě. Projekt neřeší stávající strukturu elektrických rozvodů objektu, vnitřní umělé a nouzové osvětlení ani hromosvodnou soustavu objektu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-11   Instalace FVE - Městské kulturní středisko Klatovy (město Klatovy)
Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště, její připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektu. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky budou určeny k akumulaci, resp. k dodávce elektrické energie zpět do distribuční sítě. Projekt neřeší stávající strukturu elektrických rozvodů objektu, vnitřní umělé a nouzové osvětlení ani hromosvodnou soustavu objektu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Enado s.r.o.
2023-07-11   Instalace FVE - MŠ Klatovy, Máchova (město Klatovy)
Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště, její připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektu. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky budou určeny k akumulaci, resp. k dodávce elektrické energie zpět do distribuční sítě. Projekt neřeší stávající strukturu elektrických rozvodů objektu, vnitřní umělé a nouzové osvětlení ani hromosvodnou soustavu objektu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-11   Instalace FVE - Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o (město Klatovy)
Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště, její připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektu. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky budou určeny k akumulaci, resp. k dodávce elektrické energie zpět do distribuční sítě. Projekt neřeší stávající strukturu elektrických rozvodů objektu, vnitřní umělé a nouzové osvětlení ani hromosvodnou soustavu objektu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Enado s.r.o.
2023-07-11   Instalace FVE - Masarykova ZŠ Klatovy, školní jídelna (město Klatovy)
Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště, její připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektu. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě. Případné přebytky budou určeny k akumulaci, resp. k dodávce elektrické energie zpět do distribuční sítě. Projekt neřeší stávající strukturu elektrických rozvodů objektu, vnitřní umělé a nouzové osvětlení ani hromosvodnou soustavu objektu. Zobrazit zadávací řízení »