Dodavatel: Avers, spol. s r.o.

16 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Avers, spol. s r.o.

2023-07-14   „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ 1. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ 1. etapa, jejímž cílem je kompletní rekonstrukce historické výpravní budovy z roku 1855, nacházející se v městské památkové rezervaci. Předmětem díla je i částečná úprava přednádraží a přístupových komunikací. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Metrostav DIZ s.r.o.
2023-03-08   GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad (Galerie hlavního města Prahy)
Účelem této veřejné zakázky je zajištění realizace stavebních prací včetně dodávek a služeb, jejichž účelem je rekonstrukce objektů a areálu GHMP, AREÁL BOUCHALKA, Na Bouchalce 661, Buštěhrad. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o.
2022-08-18   UK - FF - Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 - stavební práce (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a dostavbě stávajících objektů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ul. Opletalova 985/47, 986/49, Praha 1. Podrobněji viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o.
2022-06-01   Fakultní Thomayerova nemocnice - realizace energeticky úsporné renovace pavilonu G1 - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce pavilonu G1 v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice - blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o.
2021-11-15   Hrad Karlštej - klenot české země. Zhotovení expozic, opakované zadání (Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze)
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic: Expozice kamenických článků Expozice tesařských a truhlářských prvků Expozice vinařství na Karlštejně Vybavení presentační místnosti Podrobný popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 zadávací dokumentace a dále v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace, zvláště pak v přílohách 3 (smlouva o dílo, expozice), 4 (projektová dokumentace expozice) a 5 (výkaz výměr expozice) této zadávací dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o.
2021-02-19   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“, jejímž cílem je provedení komplexní rekonstrukce vnitřních prostor Fantovy budovy, resp. její I. etapy. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2020-10-27   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu včetně technického a technologického vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických a technologických návazností mezi jednotlivými stavebními objekty, provozními soubory a dílčími celky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVERS spol. s r.o. Avers, spol. s r.o. Metrostav DIZ s.r.o. OHL ŽS a.s. OHLA ŽS, a.s.
2020-09-14   SZ Uherčice,Starý zámek,I. etapa (Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži)
Předmětem veřejné zakázky je záchrana unikátních historických interiérů, zejména štukové výzdoby, maleb, podlah. Součástí veřejné zakázky je také statické zajištění stropů, elektroinstalace a stavební zapravení oken, včetně výroby nebo repase historických oken a dveří a vytvoření nových tapet, inspirovanými dle historické fotografie. Nedílnou součásti plnění veřejné zakázky jsou doplňující restaurátorské a stavební průzkumy a závěrečné restaurátorské zprávy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Avers, spol. s.r.o. Malang s.r.o.
2020-06-16   Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je celková rekonstrukce (obnova) a dostavba levého křídla Průmyslového paláce (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v 12/2018 společností VPÚ Deco Praha a.s. Plnění předmětu veřejné zakázky proběhne v souladu s Conditions of Contract for Construction v českém překladu Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (tzv. Red Book), vypracované federací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Metrostav a.s. Metrostav DIZ s.r.o. SYNER, s.r.o.
2019-12-20   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v ž.st. České Budějovice hl. n.“, jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu, včetně technického a technologického vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických a technologických návazností mezi jednotlivými dílčími celky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVERS spol. s r. o. AVERS spol. s r.o. Avers, spol. s r.o. Avers, spol. s.r.o. Edikt a.s. Edikt, a.s. Metrostav a.s. Metrostav, a.s.
2019-01-11   Rekonstrukce fasády v žst. Praha hl. n (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Rekonstrukce historického objektu se týká střechy, střešní konstrukce, kamenických a klempířských prvků, obnovy vnějšího pláště, vč. výplní otvorů a nového hromosvodného vedení. Obnova vnějšího pláště řeší záchranu uměleckých sochařských a štukových děl, při zachování původních soudržných omítek. Zároveň dojde k odstranění nefunkčních novodobých prvků. Veškeré činnosti budou posouzeny z konstrukce lešení a za přítomnosti zástupce NPÚ bude řešen rozsah zásahu jednotlivých ploch a prvků, které budou obnoveny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Avers, spol. s.r.o.
2019-01-03   SZ Uherčice – obnova zámeckého areálu, opakované zadání (Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži)
Předmětem veřejné zakázky je obnova části zámeckého areálu, a to zejména: vstupní objekt koníren, arkády na arkádovém nádvoří, schodiště na hlavním nádvoří, obnova uceleného funkčního celku severního křídla, vyhlídky, romantické zříceniny, vybavení nezbytným technickým vybavením (elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace splašková i dešťová v řešených částí areálu, zabezpečovací zařízení apod.) Budou provedeny práce stavební obnovy dle původního materiálového řešení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Avers, spol. s.r.o. Malang s.r.o. Malang, s.r.o.
2016-09-23   Rekonstrukce Negrelliho viaduktu (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“, jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího stavu historických mostních objektů památkově chráněného viaduktu a zajištění závazných parametrů modernizované trati. Jedná se především o prostorovou průchodnost UIC GC, přechodnost traťové třídy zatížení D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Avers, spol. s.r.o. HOCHTIEF CZ a.s. HOCHTIEF CZ, a.s. Strabag Rail a.s Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2014-02-19   PL Bohnice – modernizace a rekonstrukce pavilonu č. 26 (Psychiatrická nemocnice Bohnice)
Modernizace a rekonstrukce pav. 26 v areálu PNB , č.p. 125, k.ú. Bohnice, Ústavní 91, Praha 8, představuje celkovou rekonstrukci objektu, půdní vestavbu, výměnu výplní stavebních otvorů a prosklenou přístavbu respiria v severní dvorní části. Nemovitost je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40605/1-1570. Stavební úpravy spočívají v úpravách s následujícími podrobnostmi: — provedení bouracích prací ve stávajícím objektu, — úpravy základů a spodní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o.
2011-03-01   Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objetky A, B, D, C1 a C3 (Středočeský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných historických budov a částí areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře a jejich adaptace pro kulturní a společenské účely podporující rozvoj cestovního ruchu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o.