2023-07-11   Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“. Modernizací dojde ke zdvojkolejnění trati a přípravě tohoto úseku na elektrizaci, dále k modernizaci celé železniční stanice, vybudování přestřešení železniční stanice (tzv. platforma), vybudování bezbariérových přístupů a celkové zvýšení kvality prostorů pro cestující. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. STRABAG s.r.o.
2023-03-17   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů - soubor staveb (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2023-01-18   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 (Správa železnic, státní organizace)
Údržba, opravy a odstraňovaní závad na železničním svršku a spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury, včetně souvisejících činností, vše v rámci obvodu Správ tratí Oblastního ředitelství Ostrava - oblast Ostrava pro obvod 1 a obvod 2 a oblast Olomouc pro obvod 1 a obvod 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hroší stavby Morava a.s. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Pirell s.r.o. Strabag Rail a.s. TOMI-REMONT a.s.
2022-12-22   Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa - snesení části kolejiště ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je sneseni části kolejiště ŽST Praha-Smíchov, obvodu společného nádraží a vybraných zbytných kolejí obvodu osobního nádraží. Snesena bude stávající ocelová lávka pro pěší v km 0,255, včetně osvětlení, dále bude sneseno trakční vedení, budou zdemontovány trakční stožáry a brány trakčního vedení kolejiště obvodu společného nádraží. Dále dojde k přeložení kabelů napájecího vedení z trafostanice, které jsou umístěny v místě společného nádraží, současně bude upraveno veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2022-11-28   Zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová, etapa I., výtlačný řad Sokolák - ÚV Březová (Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech)
Předmětem zakázky je výstavba dostatečně kapacitního vodovodního přivaděče DN 600 v celkové délce 3 376 m z vodojemu Sokolák na ÚV Březová. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2022-10-19   Servisní centrum Roudnice nad Labem - zhotovitel stavby (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v realizaci díla: Servisní centrum Roudnice nad Labem - zhotovitel stavby. Konkrétně je předmětem plnění veřejné zakázky výstavba servisního centra, které umožní uživatelům dané stavby tankovat pohonné hmoty, doplňovat nádrže pitnou vodou, odtahovat splaškové vody k následné likvidaci, připojit plavidla na elektrickou energii, odevzdávat tříděný odpad a nakupovat drobný spotřební materiál k provozu plavidel apod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2022-08-15   E591 - Rekonstrukce ÚCHV - nové čiření CCHO (ČEZ, a. s.)
4.1 Předmětem a účelem Veřejné zakázky je možnost čiření vody s obsahem 8 mg/l NL (nerozpustných látek) a vyšším. Předmětem Veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace formou kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávající technologie čiřičů, sanaci betonových čiřičů, dodávku a montáž nové technologie čiření vč. souvisejících dopadů do části elektro a SKŘ, doplnění několika měření chemických parametrů, instalaci několika armatur a rekonstrukci systému dávkování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o. Strabag Rail a.s.
2022-07-11   Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 2. etapa (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v prodloužení tramvajové trati od zastávky Holyně až do tramvajové smyčky Slivenec. Nová tramvajová trať navazuje na tu stávající v zastávce Sídliště Barrandov v městské části Praha 5. Realizací 2. etapy bude umožněn tramvajový provoz od zastávky Sídliště Barrandov přes novou zastávku Kaskády, Holyně až do nové tramvajové smyčky Slivenec. Tato 2. etapa je poslední etapou v rámci projektu prodloužení tramvajové tratě, a její … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2022-06-06   Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)“. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2022-03-31   Oprava trati v úseku Velim - Kolín (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadávacího řízení je výměna kolejnic a pražců, čištění kolejového lože, oprava odvodnění, doplnění kolejového lože, svařování a úprava GPK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. Swietelsky Rail CZ s.r.o.
2022-02-18   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 (Správa železnic, státní organizace)
Údržba, opravné stavební práce a odstraňovaní závad na železničním svršku a spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury, včetně souvisejících činností, vše ve správě Správy tratí Ostrava a Olomouc v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava. Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody. Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pirell s.r.o. Pirell, s.r.o. Strabag Rail a.s. TOMI-REMONT a.s.
2021-12-23   ÚČOV-Doplnění hrubého předčištění před HČS (Pražská vodohospodářská společnost a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je rekonstrukce stávající čerpací stanice horního horizontu na objekt hrubého předčištění za účelem ochrany technologické výstroje hlavní čerpací stanice na Císařském ostrově v hlavním městě Praze. V rámci realizace veřejné zakázky bude zachován přívodní kanál a nátokové koridory, zatímco stávající objekt čerpací stanice bude kompletně demolován. Na jeho místě bude vystavěn nový zastřešený objekt, jehož prostory budou odvětrány a znečištěný vzduch čištěn na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2021-10-07   Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“. Modernizací dojde ke zdvojkolejnění trati a přípravě tohoto úseku na elektrizaci, dále k modernizaci všech stanic a zastávek, vybudování bezbariérových přístupů a celkové zvýšení kvality prostorů pro cestující. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD. Bližší specifikace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. EUROVIA CS, a.s. Strabag Rail a.s.
2021-08-13   D35 Janov - Opatovec, I. etapa (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je vybudování železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v žkm 233,0 a souvisejících objektů v úseku plánované D35 Janov - Opatovec. Jedná se o objekty drah SO řady 660 a 670 a objekty drážní technologie PS řady 690. K nim se přidávají příslušné části vybraných objektů přípravy a úprav území. Důvodem vybudování železničního mostu v předstihu před hlavní stavbou jsou plánované výluky ČD. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti Pragoprojekt, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2021-06-01   Rekonstrukce ŽST Vsetín (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem stavby je rekonstrukce žst. včetně úseku po bývalou dopravnu „obvod Bečva“, která je situována v k.ú. Ústí u Vsetína, v současnosti již je součástí žst. Vsetín, a dále části traťového úseku do Ústí u Vsetína ve směru na Horní Lideč. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. Strabag Rail a.s.
2021-04-19   Modernizace tramvajových tratí a tramvajové zastávky (Statutární město Ostrava)
Realizace dopravních staveb v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, definovaných v samostatných částech této veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. STRABAG a.s. Strabag Rail a.s.
2021-04-09   Výstavba TT sídliště Modřany - Libuš (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení novostavby tramvajové trati sídliště Modřany - Libuš v městské části Praha 12, Modřany a Libuš, tedy zejména: a) výstavba nové tramvajové trati včetně jejího příslušenství; b) dopracování projektové dokumentace o konkrétní technické řešení, včetně specifikace konkrétních výrobků a detailů nutných pro realizaci stavby; c) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; d) vyhotovení geodetického a geometrického zaměření skutečného stavu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. Společnost TT Modřany Strabag Rail a.s.
2021-02-19   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“, jejímž cílem je provedení komplexní rekonstrukce vnitřních prostor Fantovy budovy, resp. její I. etapy. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2021-02-10   Dodávky kolejnic - třída oceli R260 (Správa železnic, státní organizace)
Dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49E1, 60E2 a R65 z oceli třídy R260 do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek zadavatele (dále jen „kolejnice R260“ nebo „materiál“). Kolejnice budou dodávány v obvykle vyráběných délkách pro bezstykovou kolej (minimálně 74 m) a na dále specifikované dodávky kolejnic v základních vyráběných délkách pro stykovanou kolej (20 m pro tvar … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2020-12-23   Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC (Správa železnic, státní organizace)
Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dvojkolejného úseku trati v km 161,685 - 171,083. Součástí stavby jsou rekonstrukce zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou a vybudování nové odbočky Svitava. Účelem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. S u b t e r r a a.s. Strabag Rail a.s.
2020-12-23   Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“. V rámci stavby dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku, výměně nosné konstrukce mostu přes Labe z roku 1916, sanaci Děčínského tunelu z roku 1874, v jehož hloubené části dojde k výměně vrchní části klenby, obnově trakčního vedení, úpravě sdělovacího vedení a kabelizace zabezpečovacího zařízení vč. jejich úvazků a zřízení protihlukových zdí v úseku mezi ŽST … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DT Mostárna, a.s. STRABAG AG - odštěpný závod Strabag Rail a.s.
2020-11-04   Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 1. etapa (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec, tedy zejména: výstavba nové tramvajové trati včetně jejího příslušenství a tramvajových zastávek (v obou směrech); vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2020-10-30   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pz (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s 1 dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je uveden v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek & Tintěra, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2020-10-15   Oprava traťového úseku Rumburk Velký Šenov (Správa železnic, státní organizace)
Zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní cesty v úseku Rumburk Šluknov Velký Šenov. Realizace stavby „Oprava traťového úseku Rumburk Velký Šenov“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2019-12-02   Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
V rámci projektu je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť, a to včetně nástupišť ostrovních s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány či nově vybudovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve stanicích budou prioritně umístěny do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. Strabag Rail a.s.
2019-03-22   Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Dočasné napájení stejnosměrné trakce DC 3 kV trati H.K. – Choceň bude zajištěno dvěma transformátory 110/ 22 kV a dvěma kontejnerovými napájecími stanicemi 3 kV / 5,3 MVA do doby přechodu na konečný stav napájení celé lokality Hradec Králové – Choceň / Solnice na střídavé napájení TV systémem 25 kV, 50 Hz. Střídavá část TNS Týniště n. O. bude prozatím napájet systémem AC 25 kV, 50 Hz pouze úsek Týniště n. O. – Častolovice – Solnice. Pro zajištění spolehlivosti napájení TV budou instalovány dva kusy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2019-02-05   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - ST Pz (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem tohoto zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody na stavební práce s jedním dodavatelem s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 – ST Pz“ je realizace údržbových prací na železničním svršku a spodku a práce s tím související. Údržbové práce budou prováděny za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržením kvality stavu jízdní dráhy na železničním svršku, spodku a železničních přejezdech (včetně úklidu sněhu, popř. výřezu dřevin za normální provozní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek & Tintěra, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2019-01-22   Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP), včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2018-12-04   „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“, jejímž cílem je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Místem rekonstrukce je traťový úsek Oldřichov u Duchcova – Bílina a přilehlé mezistaniční úseky, ležící na trati Ústí nad Labem - Chomutov. Předmětem stavby je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Monzas spol. s.r.o. Monzas, spol. s r.o. Monzas, spol. s.r.o. OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2018-12-04   Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Rekonstrukce žel. spodku a svršku plánského zhlaví stanice Soběslav. V úseku ŽST Soběslav (mimo) – zastávka Doubí u Tábora (resp. km 71,88) zřízení nového žel. spodku a svršku. Zřízení dvou nových zastávek Myslkovice a Doubí u Tábora, snesení kol. roštu a částečné odtěžení náspů a zavezení zářezů na stávající trati přes žel. stanici Roudná. Všechna nástupiště budou nová. Dojde k odstranění všech úrovňových přejezdů. Dále budou realizovány přeložky silnic. Novostavba dvoukolejného tunelu s pracovním … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Metrostav a.s. Metrostav, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2018-12-04   Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, která je součástí souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru (III. TŽK) Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Trať je zařazena do evropského železničního systému TEN-T. Náplní díla je především rekonstrukce železničního spodku a svršku, rekonstrukce mostů, propustků, nástupišť, modernizace technologických zařízení v celé délce stavby a dalších částí železniční infrastruktury. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha, a.s. EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s r. o. GJW Praha spol. s r.o. GJW Praha spol. s.r.o. GJW Praha, spol. s.r.o. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2018-12-04   Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Železniční svršek a spodek, včetně odvodňovacích zařízení bude rekonstruován v rozsahu km 15,991 – 24,039. Budou rekonstruovány železniční mosty a propustky, vybudován jeden nový žel. most – budoucí podjezd pod tratí, bude rekonstruován silniční most. V žst. Lhotka nad Bečvou bude provedena rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí včetně výhybkových zhlaví a zapojení vlečky společnosti Deza. Dále bude rekonstruováno zařízení pro cestující – nástupiště a podchod se zřízením bezbariérového přístupu a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2018-10-01   Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, budou zrušeny stávající železniční přejezdy a nahrazeny mimoúrovňovým silničním nadjezdem a lávkami pro pěší. Dále bude provedena rekonstrukce železničních mostů a propustků, bude provedena v nezbytném rozsahu rekonstrukce elektrických zařízení, vč. osvětlení dopravny (výhybny) v Dluhonicích. Součástí je i rekonstrukce stávajícího železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Obsahem stavby je také … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s r.o. GJW Praha, spol. s r.o. S u b t e r r a a.s. Společnost „Přerov“ Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s. Subterra a.s. Subterra, a.s.
2018-08-30   Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby... (Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla s názvem „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004 + 004a“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. OK Třebestovice, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2018-05-10   Údržbové práce 2018 – 2019 v obvodu ST Praha západ (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Údržbové práce 2018 – 2019 v obvodu ST Praha západ“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je realizace údržbových prací na železničním svršku a spodku a práce s tím související. Údržbové práce budou prováděny za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržením kvality stavu jízdní dráhy na železničním svršku, spodku a železničních přejezdech (včetně úklidu sněhu, popř. výřezu dřevin za normální provozní situace a i při tzv. Aktivaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2017-10-18   Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Jedná se o revitalizaci stávající železniční trati, která zahrnuje rekonstrukci železničního svršku, spodku, mostů a propustků včetně rekonstrukce žel. přejezdů, s navazujícími zařízeními žel. dopravní cesty, zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení a celkovou obnovu žel. stanice Mikulov na Moravě, vybudování nových nástupišť a orientačního systému pro cestující. Součástí stavby je nově vybudovaná žst. Sedlec u Mikulova. Jedním ze základních cílů stavby je zvýšení bezpečnosti, komfortu cestování a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. Společnost „Břeclav – Znojmo, 2. st.... Strabag Rail a.s.
2017-06-12   Modernizace ŽST Cheb (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kolejiště ŽST Cheb, úprava nástupišť, zastřešení a stávající podchod. Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup, v celé délce budou vybavena varovným pasem min. šířky 400 mm umístěným 800 mm od nástupištní hrany pro nevidomé. Rovněž budou na nástupištích umístěny vodící linie a bezpečnostní a signální pásy. Pod rekonstruovanými kolejemi, vč. nových výhybek, bude provedena rekonstrukce železničního spodku. V rámci stavby bude provedena sanace mostu v km … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2017-03-22   Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice“ jejímž cílem je rekonstrukce stávajícího staničního i traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v traťovém úseku Praha Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo) a obnova stávajících neprovozovaných železničních stanic Praha-Žvahov, Praha-Jinonice (nově Praha-Waltrovka), Praha-Stodůlky včetně výstavby nových nástupišť na nové zastávce Praha-Jinonice a v ŽST Praha-Zličín. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2016-12-27   Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav pro zvýšení traťové rychlosti a tím i kapacity (propustnosti) dvoukolejné železniční trati Havlíčkův Brod – Kolín v mezistaničním úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice v délce 8,870 km, dále pak rekonstrukce zastávky Havlíčkův Brod – Perknov v km 228,327 nástupiště a přístřešky, vč. osvětlení a informačního systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2016-09-23   Rekonstrukce Negrelliho viaduktu (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“, jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího stavu historických mostních objektů památkově chráněného viaduktu a zajištění závazných parametrů modernizované trati. Jedná se především o prostorovou průchodnost UIC GC, přechodnost traťové třídy zatížení D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avers, spol. s r.o. Avers, spol. s.r.o. HOCHTIEF CZ a.s. HOCHTIEF CZ, a.s. Strabag Rail a.s Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2016-08-17   Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov (mimo) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmět plnění veřejné zakázky vypracování Záměru projektu („ZP“) a Přípravné dokumentace („PD“) na stavbu „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov (mimo)“ v souladu se zadávací dokumentací včetně notifikace autorizovanou osobou. Součástí bude projednání dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány státní správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek pro územní řízení včetně vydání územního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2016-08-01   Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. Stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad... (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky jsou dodatečné práce dle ZL č. 19 II. kolo. SO 05-38-05.1 zahrnuje zastřešení, odvodnění a osvětlení cyklopodchodu v km 15,693 v Opatovicích n. Labem. Podchod pro cestující bude nad schodišti/rampami zastřešen ocelovou montovanou typovou konstrukcí. Zastřešení podchodu bude tvořeno ocelovými sloupky nesoucími ocelové příhradové vazníky. Zastřešení podchodu bude v jednostranném příčném sklonu. Krytina zastřešení z trapézového plechu. Opláštění stěn bude tvořeno tahokovem. Dešťové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2016-06-28   Komplex pro soustružení podvozků kolejových vozidel v Odstavném nádraží Praha-Jih (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je přístavba a stavební úpravy objektu haly 512 včetně dodávky technologie (podúrovňový tandemový kolejový soustruh) a souvisících stavebních úprav v areálu Odstavného nádraží Jih Depa kolejových vozidel Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2016-06-01   Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část“. Stavba řeší rekonstrukci 1. a 2. nástupiště včetně výstavby podchodu, potřebných úprav železničního svršku a spodku, staničního zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a dalších návazných zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2016-03-02   Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je revitalizace trati podle současných potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a dopravců. Revitalizací dojde ke zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukci železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků, zvýšení bezpečnosti novým traťovým … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2015-06-25   Zřízení výhybny Harrachov (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení liniové stavby „Zřízení výhybny Harrachov“, která leží na jednokolejné trati Liberec – Harrachov (číslo trati dle JŘ 036). Trať je zařazena do kategorie regionální, dráha dle TDNÚ REG012 Tanvald – Harrachov, TÚ 1671 Liberec – Szklarska Poręba. Trať je neelektrifikována, provozována nezávislou trakcí. Záměr zřízení výhybny Harrachov je nezbytným krokem pro umožnění naplnění dopravního modelu Libereckého kraje na trati Liberec – Tanvald s pokračováním vybraných vlaků dále ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2015-04-16   Odstranění propadu rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané – Čerčany (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Praha –- Vrané – Dobříš a Vrané – Čerčany”. Pomocí souhrnu technických opatření budou odstraněny v následujícím období předpokládané propady rychlostí a zvýší se bezpečnost, spolehlivost a komfort. Jedná se o následující opatření: — zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku, — výměna nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů, — sanace pro traťovou rychlost nevyhovujících umělých … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2014-12-22   Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl. n (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je realizace stavby včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Provedením revitalizace dojde ke zvýšení rychlosti v úseku mezi žst. Opava východ a Krnov až do 120 km/h, zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení komfortu pro cestující. Předmětem veřejné zakázky je realizace liniové dopravní stavby. Rekonstrukce vlastní kolejové dráhy, tedy železničního svršku a spodku, rekonstrukce nástupišť dotčených stanic a zastávek, modernizace železničního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2014-11-18   Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Jedná se o stavbu, která řeší odstranění nevyhovujícího stavu železničního svršku a dalších zařízení železniční dopravní cesty. Jejím účelem je modernizace železniční infrastruktury. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících kolejí a výhybek kunčického zhlaví železniční stanice Ostrava-Vítkovice. Ve stavbě bude řešen železniční svršek a spodek, umělé stavby, trakční vedení, silnoproudá technologie, zabezpečovací a sdělovací zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.
2014-10-21   Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dobudování obratiště a točny na trolejbusové dráze, která slouží k provozu městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Dobudováním obratiště a točny budou dotčeny parcely č. 4248/1, 4249/1, 2581/6, 2581/13, 4245, 4242/1, 4244, 4205/1, 4205/2, 160/2, 4243, 4204/1, 4204/2, 617/2, 4185/1, 4949/318, 4949/308, 4949/699, 4949/754 a 4949/755 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem (ulice Panská-Klíšská, ulice Mezní). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s.