2023-08-21   Výstavba HS – Holešovice – objekt B, administrativní budova (Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací vč. souvisejících dodávek a služeb v rozsahu odpovídajícím projektu s názvem: "Výstavba HS - Holešovice - objekt B, administrativní budova" dle dokumentace pro provádění stavby. Výsledkem bude zhotovení 9-ti patrové novostavby administrativní budovy v rámci areálu hasičské stanice v Holešovicích (Argentinská 1630/34A, 170 00 Praha 7) k.ú. Holešovice, parcelní číslo 773/4, 773/5, 2328/1, 2289. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2023-08-10   „Soubor staveb: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmět plnění veřejné zakázky je modernizace všech zařízení dráhy – železniční svršek, železniční spodek, objekty na železničním spodku, železniční mosty, propustky, prodloužení podchodu, přidání čtvrtého nástupiště, trakční a napájecí vedení, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, zařízení silnoproudé technologie, zařízení silnoproudá, pozemní objekty využívané pro technologii, provoz a cestující veřejnost, stavební úpravy stávajícího severního křídla výpravní budovy, zejména pro umístění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. HOCHTIEF CZ a. s. Metrostav TBR a.s., vedoucí společník... OHLA ŽS, a.s.
2023-08-08   Areál HZS Cheb (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Areál HZS Cheb“, jejímž cílem je výstavba vytvořit moderní zázemí pro výkon odborné a záchranné činnosti JPO HZS SŽ Cheb, vše v odpovídající kvalitě a standardech dnešních dnů a současné míry lidského poznání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2023-07-10   VD Baška - převedení extrémních povodní, stavba č. 4142 (Povodí Odry, státní podnik)
Klasifikace podle CPV kódu: 45000000-7 – Stavební práce; 45240000-1 – Výstavba vodních děl; 45262300-4 – Betonářské práce Veřejná zakázka bude realizována za účasti finančních prostředků Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V“. Předmětem stavby je stavba nového sdruženého objektu, úprava PB zavázání hráze a související stavby. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti vodního díla zvláště při povodních. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o. OHLA ŽS, a.s.
2023-06-12   Čistá řeka Bečva – Kanalizace Huslenky, II. etapa (Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba nové splaškové kanalizace v části obce Huslenky (levobřežní část zástavby kolem Vsetínské Bečvy, lokalita Uherská, lokalita Zbeličný, lokalita Kychová, lokalita Pod Černým, Černé a lokalita Bratřejůvka) a odvedení odpadních vod do stokové sítě obce Hovězí zakončené čistírnou odpadních vod Hovězí (3 600 EO). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Commodum, spol. s r.o. OHLA ŽS, a.s.
2023-06-08   Zateplení ubytoven a dětské kliniky FNOL II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ubytoven a dětské kliniky v areálu FNOL Je navrženo zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střech, výměna výplní otvorů a související stavební úpravy /LPS, zádržný systém apod./ součástí je instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektů a akumulátorové stanice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. POZEMSTAV Prostějov,a.s.
2023-05-26   VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV V OBCI VŠEŇ (Obec Všeň)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba oddílné splaškové kanalizace pro Obec Všeň a její místní části Mokry a Ploukonice. Součásti stavby je stavba ČOV, ČSOV, gravitačních kanalizačních stok, kanalizačních výtlaků, gravitačních a tlakových kanalizačních přípojek, přeložky vodovodů a přepojení vodovodních přípojek, přeložky dešťové kanalizace, přeložky plynovodů, vodovodní přípojka pro ČOV a přeložky SEK (CETIN) a NN (ČEZ), které řeší samostatnými projekty jejich správci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2023-05-25   Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav (Město Břeclav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací spočívajících v rekonstrukci, přístavbě a nástavbě domova pro seniory – objektu sociální péče – a přístavby lůžkového evakuačního výtahu. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících činností, včetně zpracování dodavatelské projektové dokumentace, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla. Součástí navrhovaných nástaveb a přístaveb jsou i vnitřní stavební … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. SYNER, s.r.o.
2023-05-24   Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole (Správa železnic, státní organizace)
Stavba se nachází v km 2,940 – 17,962 elektrizované celostátní železniční trati Brno – Kutná Hora, č. 324, trať je zařazená do sítě TEN-T. Technologická část (kabelizace) začíná v žkm 1,459 a končí v žkm 18,628 (stavědlová ústředna žst. Kuřim). V žst. Brno-Královo Pole proběhne demolice stávající výpravní budovy a výstavba nové výpravní budovy, kompletní úpravy kolejiště (železniční spodek a svršek), vybudování nových nástupišť s bezbariérovým přístupem (výtahy), podchodem, zastřešením nástupišť, nového … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. OHLA ŽS, a.s. S u b t e r r a a.s. TRAMO RAIL, a.s.
2023-05-04   FN HRADEC KRÁLOVÉ – REKONSTRUKCE BUDOV A PROVOZŮ LABORATORNÍCH OBORŮ – REALIZACE (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce, dodávky a související práce a služby na akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ – REKONSTRUKCE BUDOV A PROVOZŮ LABORATORNÍCH OBORŮ“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. S T A K O společnost s ručením omezeným
2023-04-04   FN Ostrava - stavební úpravy Centrální kuchyně (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla "FN Ostrava - stavební úpravy Centrální kuchyně", a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb v souladu se Zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále jen "ZD"). Stavební úpravy řeší kompletní rekonstrukci stravovacího provozu tj. vývařovny včetně všech obslužných prostor, technického zázemí, sociálního zázemí a jídelen umístěných v patře objektu. Nedílnou součástí předmětu plnění je mj. též dodávka, instalace a zprovoznění gastrotechnologie. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2023-03-28   Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Cílem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. OHLA ŽS, a.s. S u b t e r r a a.s.
2023-03-21   Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem akce je výstavba vzdouvacího objektu a revitalizačních opatření v EVL Soutok - Podluží. Jedná se o výstavbu klapkového jezu na řece Dyji a o realizaci 14 revitalizační opatření na území EVL Soutok - Podluží. Stavba je dělena na dva stavební objekty: SO - 01 Vzdouvací manipulační objekt na řece Dyji - jez Pohansko Pro zajištění vzdutí hladiny od profilu pod stávajícím nátokovým objektem Pohansko (odbočení koryta toku v ř.km 17,444) je navržen vzdouvací a manipulační objekt zahrnující dvě pole … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o. OHLA ŽS, a.s. Společnost Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok – Podluží
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-02-09   Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice - zajištění zhotovitele stavby (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících výstavbě nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, tedy zejména a) výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice; b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby o konkrétní technické řešení, včetně specifikace konkrétních výrobků a detailů nutných pro realizaci díla; c) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dle podmínek … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2023-02-07   Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088-14,231 (Obec Rapotín)
Předmětem plnění VZ jsou stavební práce spočívající v realizaci protipovodňových opatření na řece Desné v km 12,088-14,231. Jedná se o stavbu protipovodňových opatření v délce 2,143 km umístěných na obou březích řeky Desné vč.souvisejících stavebních prací. V úseku širokých záplavových niv je záměrem zanechat co nejvíce těchto ploch pro přirozené rozlivy povodně. Přístupy k vodnímu toku jsou zajištěny pomocí hrázových přejezdů a sjezdů na bermu i přímo do koryta Desné. V rámci stavby je navrženo také … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2023-02-06   Přednádražní prostor Vsetín _ I.A etapa (Město Vsetín)
Předmět veřejné zakázky na stavební práce spočívá v úpravě ulice Nádražní v etapě I.A, která zahrnuje pouze nezbytnou obnovu vozovky, a to do provizorního stavu, který v následujících etapách výstavby umožní jak průjezd autobusů veřejných dopravců, tak i zásobování přilehlé Nákupní Galerie. Stavba se dotkne i levostranného chodníku u Nákupní galerie, který bude v rámci I.A etapy předlážděn za použití původních tvarovek, kdy bude zřízen podél uliční čáry při Nákupní galerii provizorní chodník o šířce 2,0 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2023-01-19   Stavební aktivity COMPASS-Upgrade - 2. etapa (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby podle projektové dokumentace s názvem „Tokamak upgrade 2.etapa“, a to na adrese U Slovanky, Praha 8 - Libeň, parcelní č. 4054/3, 4054/4, 4054/9, 4054/12, 4054/15, 4054/17, 4054/18, 4054/19, 4054/21, 4054/22, 4054/23, 4061/1, 4061/2 a v případě realizace Rozšířeného plnění č. 4 na pozemcích 4054/1, 4054/12, 4054/23, 4064/1, 4064/13, 4064/21, 4064/26, 4065/1, 4065/5, vše katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-12-15   JU - PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1A (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající se budov Dukelská 7 a 9 v celkové rekonstrukci a budovy U Tří lvů, kde proběhne rekonstrukce výměníkové stanice a propojení budovy Dukelská a U Tří lvů v přízemí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-11-16   Stavební úpravy budovy L - Transfuzní oddělení (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících provozů v 1.NP a 2.NP a dílčí nástavba v úrovni 2.NP budovy L dle projektové dokumentace s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY L TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ“ zpracované firmou LT PROJEKT a.s. z 9/2022. Ve vztahu k celému objektu se jedná o stavební činnost zasahující dílčí část objektu. Lokálně stavba zasáhne i ostatní podlaží (vedení instalací), především 1.PP. Stavebními úpravami a primárně nástavbou bude částečně změněn celkový vzhled budovy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-08-11   Štěpánov - konzervační stanice - rekonstrukce - realizace (Ministerstvo Obrany)
Demolice stávajícího objektu "Skladu uhlí v objektu Sklady Štěpánov "a dále provedení stavebních úprav konzervační stanice a trafostanice a provedení novostavby myčky vojenské techniky, a to v rozsahu a podle PD pro provádění stavby , stavebního povolení a povolení odstranění stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-06-13   III/36829 Skrchov - Roubanina (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je souvislá oprava vozovkového souvrství na dvou úsecích silnice III/36829. SO 101 - první úsek silnice III/36829 v km 0,000 až 3,500 tj. v úseku od křižovatky se silnicí I/43 ve Skrchově po most 36829-1 v obci Deštná. SO 102 - druhý úsek v km 7,190 - 8,083 tj. od konce obce Roubanina po hranici kraje před křižovatkou se silnicí II/368. Celková délka úpravy objektů SO 101 a SO 102 je 4393 m. Stávající povrch komunikace bude očištěn a srovnán - provedení lokálního frézování pro zarovnání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-06-07   „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“ (Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.)
Veřejná zakázka s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je nadlimitní veřejnou zakázkou, jejímž účelem je pořízení technologie odvodňovací linky a technologie pásové nízkoteplotní sušárny kalů (dále jen „technologie“), včetně zpracování související projektové dokumentace pro výstavbu haly a samotná výstavba haly, v níž bude technologie umístěna. Veřejná zakázka „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je veřejnou zakázku dělenou na části, přičemž jednotlivými částmi jsou: část 1. Dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-06-01   Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II (Liberecký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nová výstavba parkovacího domu (půdorysu velikosti 34,5 x 42 m) a přiléhajícím parkovištěm a komunikací včetně řešení odvedení dešťových vod v areálu sídla Libereckého kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o. OHLA ŽS, a.s.
2022-05-25   Stavba č. 44812 Podjezd Bubny; stavební práce (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby č. 44812 „Podjezd Bubny“ (dále jen „stavba“), jíž je výstavba podjezdu pod tělesem dráhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Metrostav TBR a.s. OHLA ŽS, a.s.
2022-05-16   Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov (Povodí Odry, státní podnik)
45240000-1 - Výstavba vodních děl 71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby Veřejná zakázka bude realizována za účasti finančních prostředků Ministerstva zemědělství v rámci Dotačního programu 129 360 „Prevence před povodněmi“. Předmětem této veřejné zakázky je vybudování nové ochranné hráze, nové protipovodňové ochranné zdi, zkapacitnění mostních objektů a řešení neškodného odvedení vnitřních vod v území za ochrannými hrázemi a omezení průsaků železničním náspem. Bližší informace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. OHLA ŽS, a.s. POHL cz, a.s.
2022-05-04   II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev.č.268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu. V rámci demolice stávajícího mostního objektu (řeší SO 001) dojde k odbourání horní části pilot na hloubku cca 1,0 m od hlavy piloty. Výztuž v tomto prostoru bude zachována a bude sloužit k provázaní s novým základem pilířů. U všech pilířů jsou ke zvýšení únosnosti založení doplněny nové ŽB vrtané piloty ø1,20 m. Obě opěry jsou navrženy bez základů. Dříky opěr jsou přímo uloženy na stávající … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-04-22   Novostavba budovy G (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace na základě architektonicko-dispoziční studie a zadaných standardů, související inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru v souvislosti s realizací stavby včetně samotné realizace novostavby budovy G a souvisejících staveb. Součástí předmětu plnění je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby, inženýrskou činnost, výkon autorského dozoru v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-04-14   Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000 - 3,633, 2.Etapa km 1,881 - 3,633 (Povodí Odry, státní podnik)
45240000-1 - Výstavba vodních děl 71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby Veřejná zakázka bude realizována za účasti finančních prostředků Ministerstva zemědělství v rámci Dotačního programu „Prevence před povodněmi“. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce betonového opevnění koryta přivaděče v km od 1,881 do 3,633 bez rekonstrukce spádového stupně, která spočívá zejména v kompletním vybourání stávajícího opevnění, úpravy podloží s uložením systému drenážního potrubí a s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-04-06   Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce fasády a střechy (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava - Rekonstrukce fasády a střechy“, a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb v souladu se Zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále jen "ZD"). Předmět plnění je spolufinancován Evropskou unií dle podmínek 70. výzvy Operačního programu životního prostředí. Projekt je veden pod reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006311. Bližší informace viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BDSTAV Morava s.r.o. OHLA ŽS, a.s.
2022-02-25   Traťový úsek Josefa Kotase - Václava Jiřikovského - Zvyšování rychlosti (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách navržených pro zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na tramvajové trati (dále jen „TT“) v úseku tramvajová zastávka Josefa Kotase - tramvajová zastávka Václava Jiříkovského na 80 km/h v obou směrech. Z hlediska technického proběhne: - Rekonstrukce tramvajové trati (tramvajový spodek a svršek), - Rekonstrukce trolejového vedení, - protihlukové úpravy - nízké protihlukové zdi. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hroší stavby Morava a.s. OHLA ŽS, a.s.
2022-02-22   „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa Rekonstrukce objektu L“ (Karlovarský kraj)
Veřejná zakázka „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa“ je rozdělena na tři části. Z čehož v samostatném zadávacím řízení byla zadána část zakázky týkající se demolice nevyužívaného objektu K a v samostatném zadávacím řízení bude zadána část zakázky týkající se demolice stávajícího pavilonu G. Tato zadávací dokumentace řeší veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu L“. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je rekonstrukce v současné době nevyužívaného pavilonu bývalého infekčního oddělení v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2021-12-17   Dostavba a rekonstrukce budovy X (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na budově X ve Fakultní nemocnici Olomouc. Stavební objekt SO 01 Přístavba X2 je navrhována jako změna dokončené stavby. Přístavbou X2 dojde k rozšíření stávající budovy X. Stávající budova X byla dokončena v roce 2011 a je využívána pro zdravotnické účely, konkrétně je v této budově umístěn provoz PET/CT. Jedná se o jednopodlažní objekt, jehož veškeré nosné části jsou tvořeny železobetonovými monolitickými konstrukcemi. Stavební objekt SO 02 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2021-12-07   Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa (Jihočeský vodárenský svaz)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodního řadu DN 1200 pro dopravu surové vody z vodního díla Římov do úpravny vody Plav, která je největší úpravnou vody v jižních Čechách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2021-11-22   REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE (Městská část Praha 10)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s vlastní rekonstrukcí secesní budovy základní školy, úpravy zpevněných ploch a výstavba stavebních objektů pro využívání základní školy na pozemku č. parc. 1/1. Současně je předmětem i výstavba nových přípojek, přeložek, oplocení a stavba nového sportovního hřiště. Bližší specifikace v rámci ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. SYNER, s.r.o.
2021-11-15   Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“. Modernizací dojde ke zdvojkolejnění a elektrifikaci stávající trati ve směru na Kladno, dále k modernizaci všech stanic a zastávek, výstavbě nových nástupišť a vybudování bezbariérových přístupů na nástupiště, rekonstrukci výpravní budovy a s ní spojenému rozšíření služeb pro cestující. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. Metrostav TBR a.s. OHLA ŽS, a.s.
2021-11-05   Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 realizace (Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra)
Předmětem VZ je realizace projektu snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská bude členěno do dvou základních stavebních objektů (SO): SO1 snížení energetické náročnosti objektu Olšanská, a to zejména zateplením obvodového pláště a výměnou výplní otvorů a zateplením střešního pláště a SO2 modernizace administrativního objektu Olšanská, úprava vnitřních rozvodů, instalací a prostorového řešení tak, aby vznikl předpoklad pro zefektivnění a optimalizaci využití objektu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Edikt a.s. OHLA ŽS, a.s.
2021-10-12   Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou (Město Týnec nad Sázavou)
Předmětem plnění veřejné zakázky je intenzifikace a rekonstrukce ČOV v městě Týnec nad Sázavou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2021-10-05   Odkanalizování a ČOV Petřvald (Obec Petřvald)
Výstavba splaškové kanalizace v délce 12 km a ČOV o kapacitě 1900 EO Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOSAN GROUP a.s. Obrascón Huarte Lain, S.A., odštěpný závod OHLA ŽS, a.s.
2021-09-21   PŘELOŽKY IS (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je obnova vybraných částí inženýrských sítí včetně souvisejících činností v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Jedná se o výstavbu nové stanice O2 s dvěma nadzemními zásobníky kapalného kyslíku, novou stanice N2O (přízemní domek z ocelové konstrukce opláštěné sendvičovým plechem), výstavbu podzemního kanálu z železobetonu v délce cca 170 m, výstavbu podzemního průlezového kanálu z železobetonu v délce cca 70 m, demolice dvou spojovacích krčků mezi budovami A a B a demolice … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2021-07-23   Generální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i. - Stavební úpravy objektu SO.010 (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy administrativní budovy SO.010 nacházejícího se v sídle zadavatele na adrese Branišovská 1160/31, České Budějovice. Po provedení stavebních úprav bude objekt sloužit vědeckým účelům. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2021-06-21   Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín Hobas DN1400 v úseku 25,284 – 25,883 km – II. etapa (Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí)
Zadavatel žádá na financování stavby prostředky z dotace. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle Smlouvy, projektu a povolení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IMOS Brno, a.s. OHLA ŽS, a.s.
2021-06-16   Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Jedná se o traťový úsek Střelice (mimo) – Zastávka u Brna (včetně), který je součástí celostátní dráhy Brno – Jihlava a tvoří neelektrizovanou spojnici, mezi těmito stanicemi. Stavba bude řešit vlastní elektrizaci trati včetně předelektrizačních úprav. Trať bude elektrizována střídavou jednofázovou soustavou 25 kV, 50 Hz. V rámci stavby bude trať rozšířena o druhou kolej. Navržená maximální traťová rychlost je 120 km/h, do doby zavedení zabezpečovacího systému ETCS bude maximální provozovaná rychlost 100 km/h. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. OHLA ŽS, a.s. S u b t e r r a a.s.
2021-06-03   Pavilon „L" - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy pavilonu „L". Předmětem stavebních úprav je odstranění stávajícího stavu (kromě 1. PP a v 1. NP severního křídla, které již prošly rekonstrukcí) a dispoziční uzpůsobení budoucímu provozu. Jedná se o stavební úpravy převážně uvnitř objektu. Ve vnější části objektu je navržena přístavba výtahu v prostoru mezi novým koridorem a stávajícím pavilonem „L“. V budoucí strojovně VZT jsou ve fasádě nově navrženy dvoukřídlé dveře sloužící pro manipulaci VZT zařízení. Některé … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2021-06-01   Rekonstrukce ŽST Vsetín (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem stavby je rekonstrukce žst. včetně úseku po bývalou dopravnu „obvod Bečva“, která je situována v k.ú. Ústí u Vsetína, v současnosti již je součástí žst. Vsetín, a dále části traťového úseku do Ústí u Vsetína ve směru na Horní Lideč. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. Strabag Rail a.s.
2021-04-09   Výstavba TT sídliště Modřany - Libuš (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení novostavby tramvajové trati sídliště Modřany - Libuš v městské části Praha 12, Modřany a Libuš, tedy zejména: a) výstavba nové tramvajové trati včetně jejího příslušenství; b) dopracování projektové dokumentace o konkrétní technické řešení, včetně specifikace konkrétních výrobků a detailů nutných pro realizaci stavby; c) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; d) vyhotovení geodetického a geometrického zaměření skutečného stavu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. Společnost TT Modřany Strabag Rail a.s.
2021-03-24   Odstavy tramvají Jeremenkova (Dopravní podnik města Olomouce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba areálu odstavného kolejiště pro tramvajové vozy, které bude sloužit jednak pro odstavování tramvají v době mimo špičku, tak zde bude prováděna kontrolní a drobná servisní činnost v souladu s požadavky na údržbu a provoz tramvajových vozů. Další podrobné informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách, zejména v Projektu a v textu Smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s.
2021-03-04   Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování stavebních prací - realizace protipovodňových opatření v katastrálním území Štýřice, Staré Brno a Pisárky, to vše v obci Brno. Výstavba protipovodňových opatření nazvaných „Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ bude provedena podle zpracovaných projektových dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. HOCHTIEF CZ a. s. OHLA ŽS, a.s.
2020-12-31   Adamov-Blansko, BC (Správa železnic, státní organizace)
Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dvojkolejného úseku trati v km 171,708 -178,754. Součástí stavby je rekonstrukce zastávky Adamov. Účelem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. TRAMO RAIL, a.s.
2020-11-06   Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov (Správa železnic, státní organizace)
Hlavním cílem nové stavby je vybudování nové rozvodny 110 kV, včetně dvou transformátorů 110/22 kV, přípojky VVN pro zajištěná napájení TNS Ostrava Svinov s navýšeným rezervovaným příkonem z distribuční sítě pro současný a budoucí stav rozvoje železnice v dané oblastí. Nová rozvodna 110 kV, včetně transformovny 110/22 kV je v dokumentaci navržena tak, aby byla využitelná jak pro stávající trakční měnírnu Ostrava Svinov pro napájení železniční dopravní cesty stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC, tak … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s.