2023-09-27   ZOO Brno – zpracování projektové dokumentace „Mokřady“ (Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (včetně poskytnutí licence), výkazu výměr a rozpočtu, zajištění vydání společného povolení za účelem podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí a v případě získání podpory také zpracování dokumentace pro provedení stavby vč. podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění („DPS“), poskytnutí potřebné součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2023-08-24   FC Liberecko - Studie Potenciál povodí Sloupského potoka (Štolpichu) pro opatření zpomalující odtok povrchové vody a... (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování studie „Potenciál povodí Sloupského potoka (Štolpichu) pro opatření zpomalující odtok povrchové vody a zvyšující zásoby vody v povodí“, kde cílem bude zpracování alternativních přírodě blízkých návrhů praktických opatření v povodí antropogenně ovlivněném technickými zásahy v korytech dotčených vodních toků včetně odvodněných pozemků v jejich údolních nivách, a to jak v pramenné a sběrné části Štolpichu (na lesních pozemcích), tak ve střední … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2023-08-14   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2023-07-26   FC Liberecko - Studie Zmapování melioračních systémů na vybraných lokalitách CHKO Český ráj (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování studie „Zmapování melioračních systémů na vybraných lokalitách CHKO Český ráj“, kde cílem bude zmapování meliorační sítě na lokalitách s vysokým potenciálem pro obnovu jejich retenční kapacity, zvýšení biotopové i druhové diverzity a pozitivní ovlivnění mikroklimatu. Tato studie bude sloužit jako podklad pro realizaci opatření na obnovu vodního režimu krajiny jak z národních, tak příp. evropských zdrojů. Studie bude řešit 5 dílčích ploch v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2023-04-27   Ekologické služby (E.ON Distribuce, a.s.)
Cílem zadání veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy na zajištění služeb v oblasti ochrany životního prostředí. Předmětem poskytovaného plnění bude zejména: provádění soustavného sledování veškerých povinností zadavatele vyplývajících z příslušných právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, včetně realizace vybraných zákonných a jiných povinností zadavatele, zastupování zadavatele vůči všem dotčeným orgánům státní správy ve věcech ochrany a tvorby životního prostředí, Poradenské služby … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2023-04-24   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu-2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2023-03-20   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Účelem Rámcové dohody je zadávání Dílčích veřejných zakázek na provádění konkrétních projektových prací pro velké zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných dle smluvních podmínek RED BOOK a YELLOW BOOK včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, majetkoprávní činnosti, autorského dozoru a technické pomoci Objednateli, a to dle potřeb Objednatele. Rámcová dohoda je primárně určena pro zadávání Dílčích veřejných zakázek na projektové práce k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Rušar mosty, s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2023-03-03   Zajištění TDS na stavbě Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 - 14,231 (Obec Rapotín)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka stavby "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná ř. km 12,008 - 14,231" po dobu realizace stavby až do kolaudace stavby. Zadavatel požaduje výkon činností TDS jako „stálý“, tzn. s denní přítomností pracovníků dodavatele na stavbě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. GEOtest, a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-01-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. DS Engineering Plus, a.s. Exact ING, s.r.o. Geostar, spol. s r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Invin s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R... TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2022-11-11   Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb na zpracování projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. Advisia s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Atelier PROMIKA s.r.o. CR Project s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. M - Projekce s.r.o. M4 Road Design s.r.o. MDS Projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Společnost PGP/APIS/M - PROJEKCE – RD na... Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o. Woring s.r.o.
2022-08-10   Generální dodavatel projektových prací pro ČEZ, a. s (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na dobu 6 let od jejich uzavření, přičemž předmětem plnění je poskytování projektových dokumentací a inženýrské činnosti pro ČEZ, a. s. v jednotlivých regionech dle příslušné části veřejné zakázky. Mezi hlavní činnosti patří zejména, nikoliv však výlučně činnosti vztahující se k provedení studií, provedení projekčních prací a provedení autorského dozoru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: APRIS 3MP s.r.o. ARAGON ELL, s.r.o. ARTECH spol. s r.o. Digitronic CZ s.r.o. Gecons s.r.o. GEOtest, a.s. Ing. Tomáš Janáček NUCLEAR POWER ENGINEERING, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Sondeo s.r.o. Valbek, spol. s r.o.
2022-08-08   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022/B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2022-07-14   Zhotovitel projektové dokumentace akce Projektová příprava Model Zdoňov - fáze I (Živá voda, z. s.)
Předmětem plnění zakázky je provedení díla spočívající ve Vypracování projektové dokumentace: Zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v rozsahu přílohy č. 8 této vyhlášky za účelem vydání společného povolení; Zajištění komplexních inženýrských služeb; Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby Model Zdoňov; Poskytování součinnosti v případě zpracování odpovědí na vysvětlení DPS a účast v hodnotící … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2022-07-01   D6 Hořovičky, obchvat - geotechnický monitoring (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o zajištění monitoringu objektů nadzemní zástavby a dvou studní, které by mohly být potencionálně ohrožené stavbou "D6 Hořovičky, obchvat" a "D6 Hořovičky, obchvat - odpočívky Kolešov". Monitoring bude probíhat zejména formou pravidelných prohlídek a měření prvků monitoringu (deformetry, geodetické měření, náklonoměry a měření úrovně hladiny podzemní vody). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2022-06-09   Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2022 - 2025 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nastavení provázaného monitoringu k vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření akčního programu a zajištění podkladů k naplnění závazku vůči EK ve smyslu hodnocení výsledku implementace evropské směrnice. Veškeré služby a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu požadovaném zadavatelem v závazném textu návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2022-05-09   Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory - monitoring a pasportizace (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s provedením geotechnického monitoringu raženého díla při realizaci stavby: „Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory“ a dále pak pasportizace stavu budov, sítí a objektů se Stavbou souvisejících, jak je specifikováno v Projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Angermeier Engineers, s.r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. INSET s.r.o. PUDIS a.s. SG Geotechnika a.s.
2022-04-21   TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA PRO ÚPRAVNU PITNÉ VODY STJEPAN POLJE (Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění veřejné zakázky je technologické vystrojení pro úpravnu pitné vody v obci Stjepan Polje (obec je součástí města Gračanica). Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro úpravnu pitné vody u vrtu (surová voda je z vrtu) s kapacitou 10 l/s s možností budoucího výhledového rozšíření kapacity až na 20 l/s - jedná se především o dodávky armatur, čerpadel, dmychadel, zařízení na filtraci atd. Předmět plnění dále zahrnuje zpracování realizační a dílenské dokumentace, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2021-12-23   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Bung CZ s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. Sondeo s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2021-12-20   Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení podrobných, nebo předběžných geotechnických průzkumů velkých a středních staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Práce budou realizovány na základě Rámcové dohody uzavřené se šesti účastníky po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AZ Consult, spol. s r.o. AZ GEO, s.r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. INSET s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SG Geotechnika a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-12-09   Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a... (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. GEOtest, a.s.
2021-11-11   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. Sondeo s.r.o. Vysplan s.r.o.
2021-10-15   Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na realizaci projektových prací v oblasti staveb pozemních komunikací, zejména silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje a na poskytování s tím souvisejících činností. Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se šesti (6) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. V případě, že bude podán nižší počet nabídek než šest nebo po posouzení nebude možné uzavřít Rámcovou dohodu se šesti účastníky, uzavře zadavatel Rámcovou dohodu se všemi … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. Společnost S-P-S, účastník: Projekční... 1. Společnost S-P-S, účastník: Stráský,... 1. Společnost S-P-S, vedoucí účastník:... 2. Společnost SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK,... 2. Společnost SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK,... 3. Společnost DPO - Viadesigne - RD... 3. Společnost DPO - Viadesigne - RD... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 4. Společnost RD SÚS JmK - PK OSSENDORF +... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 5. Společnost HBH / LINK / GEOtest /... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... 6. Společnost VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021,... Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dosing - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Linio Plan, s .r.o. Linio Plan, s.r.o. Link projekt s.r.o. M-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. PIS Pechal, s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. Projekční kancelář Pris spol. s .r.o. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Viadesigne s.r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací velkého rozsahu, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací středního rozsahu a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-05-24   Studie proveditelnosti „Využití geotermální energie“ (Diamo, státní podnik, odštěpný závod Darkov)
Předmětem plnění je zpracování Studie proveditelnosti „Využití geotermální energie“ k realizaci výroby energií s využitím geotermálního potenciálu v lokalitách likvidovaných dolů v rámci jejich náhradního využití po ukončení hornické činnosti v návaznosti na Usnesení vlády č. 949/2020 a dále na 4. akční plán vlády k Usnesení vlády č. 826/2015. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2021-05-06   Místní koordinátoři zemědělského projektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině (Česká republika - Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění veřejné zakázky je koordinační činnost a expertní poradenství v rámci projektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině s názvem „European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina: EU4AGRI”. Činnosti jednotlivých částí zakázky zahrnují koordinaci aktivit projektu, vypracování odborných posudků a doporučení, dále účast na workshopech a koordinaci s dalšími odborníky. Činnosti budou vykonávány v místě plnění veřejné zakázky v Bosně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s. Lukáš Plachý Mgr. Petr Vaculík Nikola Knežić Prof. Milenko Blesić, PhD
2021-04-26   VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon GTDI v průběhu stavby (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon geotechnického dozoru investora stavby při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík: zabezpečení VD před účinky velkých vod“, a dále technická pomoc geologa a geotechnika v rámci realizace související veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2020-12-30   Experti v zemědělském sektoru pro projekt delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině (Česká republika - Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění veřejné zakázky je konzultační a odborná činnost v rámci projektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině s názvem „European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina: EU4AGRI”. Odborné a konzultační činnosti jednotlivých částí zakázky zahrnují vypracování odborných posudků, výzkumů, analýz a doporučení, dále účast na workshopech a koordinaci s dalšími odborníky. Předmět plnění je podrobně popsán ve smlouvách ke každé části … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s. Ing. Tomáš Richter
2020-12-22   Sanace ekologické zátěže - Velký Šenov (Whalley a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb, jejichž hlavním účelem jsou sanační práce vedoucí k eliminaci ekologické zátěže a možnosti kontaminace životního prostředí, zahrnující kompletní likvidaci nádrží na LTO a příslušenství, včetně odtěžby kontaminovaných zemin v areálu společnosti Whalley a.s. ve Velkém Šenově. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. GEOtest, a.s.
2020-12-21   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu 2021 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace, a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s r.o. IBR Consulting, s. r. o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Infraprojekt s.r.o. Infraprojekt, s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. M4 Road Design s.r.o. M4 Road Design, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Safety Pro, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. SGS Czech Republic, s. r. o. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS, s.r.o. Sondeo s.r.o. Sondeo, s.r.o. Vysplan, s.r.o.
2020-12-01   „SEZ, Sanace podzemních vod v areálu Siemens Electric Machines s.r.o., Drásov 126“ (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace podzemních vod Siemens Electric Machines, s.r.o. Drásov“, zpracované v dubnu 2020 společností GEOtest, a.s., IČO: 46344942. Předmětem plnění je odstranění znečištění podzemních vod v areálu Siemens Electric Machines, s.r.o. Hlavním cílem projektovaného sanačního zásahu je zajistit plnění cílových limitů uložených rozhodnutím ČIŽP OI Brno, konkrétně cílové limitní koncentrace v podzemní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2020-11-02   Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů středních a velkých staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AZ Consult, spol. s r.o. AZ GEO, s.r.o. DPP Žilina s.r.o. DPP Žilina, s.r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. INSET s.r.o. Inset, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s.
2020-11-02   Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ArtepGeo s.r.o. ArtepGeo, s.r.o. AZ Consult, spol. s r.o. AZ GEO, s.r.o. GEODRILL s.r.o. Geodrill, s.r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. INSET s.r.o. Inset, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. Samson Praha, spol. s r.o. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. Sondeo s.r.o. Sondeo, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. TERRESTA a.s. Terresta, a.s.
2020-09-24   SEZ, Farmak, a.s. Olomouc IV. etapa sanace (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, Farmak, a.s. Olomouc - IV. etapa sanace“, zpracované v únoru 2020 společností Dekonta, a.s., která je přílohou č. 3. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eurogas, a.s. GEOtest, a.s.
2020-08-19   Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo (Česká republika - Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava projektové dokumentace pro výstavbu čistírny odpadních vod v obci Branjevo, municipalita Zvornik, Republika srbská, Bosna a Hercegovina. Zakázka se realizuje v rámci projektu s názvem „Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo“ a bude probíhat v roce 2020 a 2021. Kromě projektové dokumentace bude v rámci zakázky organizována také studijní cesta do ČR pro zástupce komunálního podniku a města Zvornik za účelem seznámení se s provozem na vybraných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s. Sweco Hydroprojekt a.s.
2020-07-24   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění VZ na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě RD bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém území České republiky. Na RD … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-Consult Czech Republic s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. BUNG CZ + SGS + IBR - malé stavby 2020... Bung CZ s.r.o. Bung CZ, s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a. s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DS engincering Plus, a.s. DS Engineering Plus, a.s. Exact ING, s.r.o. Geostar, spol. s r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt, spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. IMDS s.r.o. IMDS, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Infraprojekt s.r.o. Infraprojekt, s.r.o. Invin s.r.o. Invin, s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Pudis a. s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Road control system a.s. Road control system, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. SCC CZECH s.r.o. SCC Czech, s.r.o. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. SHP TS, s.r.o. Společnost "MottMacdonald - Infraprojekt... Společnost "TDI MIN 2020 - SHPTS, SAFETY,... TES Consulting s.r.o.
2020-06-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-06-12   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací, včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-06-12   Doplnění sítě hydrogeologických vrtů a hydrogeologický monitoring 2020 - 2022 (Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění výsledků stávajících pozorování - průzkumů za účelem vytvoření matematického modelu proudění podzemní vody, jehož cílem je vyhodnotit vliv stavby Stupeň Přelouč II, variant - A1, A2, A7, C2 na režim proudění podzemních vod a poskytnutí dostatečných podkladů pro zpracování prováděcí dokumentace záměru „Veřejný přístav Pardubice“, a to v obou jeho navrhovaných variantách, tedy na levém a pravém břehu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2020-05-28   Studie využití artéských vod na území města Brna (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie využití artéských vod na území města Brna (dále jen „Studie“) spočívající ve 2 etapách. 1. etapa dle odst. 5.1 Technických podmínek bude spočívat v revizi stavu stávajících hydrogeologických vrtů a 2. etapa v posouzení možnosti vyhloubení hydrogeologických vrtů nových. Revize stavu stávajících vrtů a posouzení možnosti vyhloubení nových vrtů zadavatel využije k zajištění vrtů, které by mohly sloužit pro zásobování pitnou vodou obyvatel města Brna při … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOtest, a.s.
2020-03-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu– 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace, a.s. Bung CZ s.r.o. Bung CZ, s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt, spol. s.r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Infraprojekt s.r.o. Infraprojekt, s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott MacDonald Limited org. složka Mott Macdonald Limited-org.složka Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Road control system a.s. Road control system, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. Safety pro, s.r.o. se SGS Czech Republic, s.r.o. SHP SK s.r.o. SHP SK, s.r.o. SHP TS s.r.o. SHP TS, s.r.o.
2020-03-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace, a.s. Bung CZ, s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Safety Pro, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP SK, s.r.o. SHP TS, s.r.o.
2019-12-13   SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Kroměříž (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace, Kroměříž, innogy Energie, s.r.o.“, zpracované v srpnu 2019 společností Lidařík, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. GEOtest, a. s. GEOtest, a.s.
2019-10-30   SEZ, ochranné sanační čerpání na lokalitě Břeclav - Poštorná společnosti Fosfa a. s (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné sanační čerpání na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti Fosfa a.s.“, zpracované v červnu 2019 společností Aquatest (Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843), která je přílohou č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AQUATEST a.s. GEOtest, a.s.