2023-07-11   Odkanalizování obce Máslovice (Obec Máslovice)
Tato veřejná zakázka řeší odvedení splaškových vod z obce Máslovice. Likvidace odpadních vod bude provedena na stávající ČOV Vodochody. V obci jsou splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí zachycovány v bezodtokových jímkách nebo septicích. Některé jímky nesplňují základní požadavky na jejich provoz. Obec Máslovice se nachází v Středočeském kraji v okrese Praha – východ, 7 km severně od okraje Prahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alstap s.r.o. SMP Vodohospodářské stavby a.s. Zepris s.r.o.
2023-06-06   MVE Klecany II (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba malé vodní elektrárny („MVE“) Klecany II vedle stávajícího jezu a stávající MVE Klecany I. V MVE bude instalováno jedno soustrojí s horizontální přímoproudou turbínou v uspořádání PIT s čelní převodovkou s průměrem oběžného kola cca 3,5 m. Hltnost soustrojí 70 m3/s, Instalovaný výkon 1,8 MW. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SMP Vodohospodářské stavby a.s. Strojírny Brno, a.s.
2023-06-01   Intenzifikace ČOV Měšice (Obec Měšice)
Předmětem veřejné zakázky je Intenzifikace čistírny odpadních vod spočívající v doplnění vodohospodářského díla o nové objekty Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SMP Vodohospodářské stavby a.s.
2023-03-06   Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa, opakované řízení (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V rámci 1. etapy budou rekonstruovány a doplněny objekty SO 01 Hrubé předčištění, SO 03 Aktivační nádrže, SO 04 Dosazovací nádrže, SO 05 Kalové hospodářství (DSO … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Combin Banská Štiavnica, s.r.o. SMP Vodohospodářské stavby a.s. STANTER a.s. STANTER s.r.o. YUCON CZ, s.r.o.
2023-01-02   Vodárenský soubor Litice - 1. etapa (Statutární město Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je vybudování zemního vodojemu (dále jen „VDJ“) včetně zásobních a propojovacích vodovodních řadů, které umožní zvýšit zabezpečenost zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SMP Vodohospodářské stavby a.s. VHS stavby a.s.
2022-10-10   LT118041 Píšťany, ÚV Velké Žernoseky - rekonstrukce (Severočeská vodárenská společnost a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci úpravny vody ve Velkých Žernosekách. Areál ÚV Žernoseky se nachází na okraji obce Píšťany, okres Litoměřice. V rámci této sektorové veřejné zakázky dojde k celkové rekonstrukci úpravny vody technologické linky „křída“. Dále dojde k částečné rekonstrukci úpravny vody technologické linky „kvartér“, která je zaměřená především na výměnu technologického zařízení a trubních rozvodů v části této technologické linky. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HST Hydrosystémy s.r.o. SMP Vodohospodářské stavby a.s. VHS stavby a.s.
2022-06-01   LI032569 Liberec, ÚV Machnín - rekonstrukce (Severočeská vodárenská společnost a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajících stavebních objektů a inženýrských sítí ve stávajícím uzavřeném areálu zdrojů surové vody a areálu úpravny vody Machnín (dále jen „ÚV Machnín“), která je zdrojem pitné vody pro zásobování Kryštofova údolí a měst Chrastava, Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel nad Nisou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HST Hydrosystémy s.r.o. SMP Vodohospodářské stavby a.s. VHS stavby a.s.
2021-09-10   Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L (Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v intenzifikaci a zkapacitnění ČOV v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozdělena do 3 etap a bude probíhat za provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S u b t e r r a a.s. SMP CZ, a.s. SMP Vodohospodářské stavby a.s.
2020-12-18   Stavba č. 43915 VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu (Hlavní město Praha)
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v užším řízení na základě ust. § 58 ZZVZ. Užší řízení probíhá ve dvou fázích - ve fázi kvalifikační a fázi nabídkové. Bližší informace jsou uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10 000 a zabránit tak možné destrukci hráze nekontrolovatelným přelivem přes korunu hráze. Předmětem veřejné zakázky je dále vybudování nového vlnolamu na koruně hráze a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SMP CZ, a.s. SMP CZ,a.s. SMP Vodohospodářské stavby a.s.
2018-12-13   Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury (Vodárna Plzeň, a.s.)
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky je provádění stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace a objekty na nich) na území města Plzně a jeho okolí na základě uzavřené rámcové dohody. Předmět plnění této sektorové veřejné zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 závazného vzoru rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní předmět plnění pak bude specifikován v jednotlivých prováděcích smlouvách, a to v souladu s obecným … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav a.s. Metrostav, a.s. POHL cz, a.s. Pohl cz, a.s. odštěpný závod Plzeň PORR, a.s. SMP CZ, a.s. SMP Vodohospodářské stavby a.s. Společnost Infrastruktura - STAVMONTA- PORR Společnost infrastruktura - STAVMONTA-PORR Stavmonta spol. s r.o. Stavmonta, spol. s.r.o. STRABAG a.s. STRABAG, a.s. SUPTel a.s. SUPTel, a.s. SUPTel, s.r.o.