2024-01-06   Nová epocha pivovaru PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky jsou v souladu s PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ pro realizaci projektu Nová epocha pivovaru pánů zlaté růže stavební práce, dodávky a služby spočívající v adaptaci sladovní části pivovaru na multifunkční centrum a obnově a stavebních úpravách pivovaru - národní kulturní památky. Veřejná zakázka členěna na dvě základní funkční jednotky, a to SO 01 MULTIKULTURNÍ CENTRUM a SO 02 PIVOVAR. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v … Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-06   Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa, opakované řízení (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V rámci 1. etapy budou rekonstruovány a doplněny objekty SO 01 Hrubé předčištění, SO 03 Aktivační nádrže, SO 04 Dosazovací nádrže, SO 05 Kalové hospodářství (DSO … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Combin Banská Štiavnica, s.r.o. SMP Vodohospodářské stavby a.s. STANTER a.s. STANTER s.r.o. YUCON CZ, s.r.o.
2022-05-10   Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V rámci 1. etapy budou rekonstruovány a doplněny objekty SO 01 Hrubé předčištění, SO 03 Aktivační nádrže, SO 04 Dosazovací nádrže, SO 05 Kalové hospodářství (DSO … Zobrazit zadávací řízení »
2022-04-26   PD - Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace na přístavbu městské sportovní haly v areálu Tyršova stadionu v Jindřichově Hradci. Nově plánovaná přístavba je navrhována u východního průčelí stávající sportovní haly v místě bývalé kotelny (pozemek par. č. 1930/3 k. ú. Jindřichův Hradec). Součástí projektu tak bude zároveň projekt demolice této kotelny, ale i dalších objektů nezbytných pro zařízení staveniště a příjezd stavební techniky k budoucí stavbě, a to tří zděných objektů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JPS J. Hradec s.r.o.
2021-07-30   Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci na období 2023-2032 (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti obvodu města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí veřejnými službami v přepravě cestujících v délce trvání 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
2021-06-30   Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu města Jindřichův Hradec a jím zřízených příspěvkových organizací (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu města Jindřichův Hradec a jím zřízených příspěvkových organizací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna...
2020-05-04   Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021-2025 (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem, tj. sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu a BRKO odloženého do typizovaných nádob - popelnic o objemu 110, 120 a 240 litrů a kontejnerů o objemu 1 100 litrů (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
2018-08-17   Dodávka a instalace digitálního planetária do hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec, včetně poskytnutí... (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2D digitálního planetária s minimálním rozlišením 4K do přednáškového sálu s kopulí hvězdárny prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci zahrnující projekční plochu, projekční systém, řídicí systém, audiosystém, osvětlení projekční plochy dle varianty A v podrobnostech popsaných ve Studii technického řešení digitálního planetária v hvězdárně prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci. Součástí veřejné zakázky je dále poskytnutí licence k astronomickým … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Future Technology Systems, s.r.o.
2018-06-25   Dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2. NP hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec (Město Jindřichův Hradec)
Dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2. NP hvězdárny v J. Hradci. Jedná se o 4 hlavní optické přístroje na montáži, včetně veškerého příslušenství - zrcadlový dalekohled (reflektor) velké apertury pro pozorování slabých objektů vzdáleného vesmíru; čočkový dalekohled (refraktor) středně velkého průměru s korigovanou barevnou vadou a delším ohniskem pro pozorování planet, Měsíce a Slunce v integrálním světle; širokoúhlý dalekohled středního průměru pro pozorování úhlově větších objektů; … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Supra Praha, spol. s.r.o.
2016-11-01   ČOV Jindřichův Hradec – technologie dmychárny – 1. etapa (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení – 2 turbokompresorů s nezbytnou úpravou potrubních rozvodů a rozvodů elektro instalace. Součástí veřejné zakázky je i provedení nezbytných stavebních úprav objektu, uvedení zařízení do provozu a provedení funkčních zkoušek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEVAK a.s.
2016-07-18   Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2016–2020 (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem tj. sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu a BRKO odloženého do typizovaných nádob – popelnic o objemu 110, 120 a 240 litrů a kontejnerů o objemu 1 100 litrů (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2016-07-11   Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města Jindřichův Hradec a jím zřízených... (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla města Jindřichův Hradec a jím zřízených příspěvkových organizací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna...
2015-04-10   Městská hromadná doprava Jindřichův Hradec na období 2016–2025 (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou městskou autobusovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec a jeho vybraných místních částí a to na linkách a spojích vymezených v příloze č. 1 návrhu smlouvy v délce trvání 10 let. Předpokládaný rozsah veřejných služeb činí v souladu se zadavatelem poptávanými dopravními výkony 477 386 km v každém jednom celém kalendářním roce účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2015-03-16   Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2015–2016 (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem tj. sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, zajištění provozu zpětného odběru elektrozařízení, dále zajištění odkládání a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu a stavebního odpadu dle Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2014-06-05   Lesní hospodářství osnova Jindřichův Hradec (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je služba – vypracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Jindřichův Hradec, lesní hospodářský celek č. 204803 s dobou platnosti od 1.1.2016 do 31.12.2025. LHO musí být vypracována v souladu s platnými právními předpisy – lesní zákon v rozsahu podle vyhlášky č. 84/1996 SB., o lesním hospodářském plánování, v souladu s Informačním standardem lesního hospodářství pro LHP a LHO – IS LH 2016 vydávaného MZe ČR a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lesprojekt východní Čechy s.r.o.
2013-08-19   Městská hromadná doprava Jindřichův Hradec na období 2014 – 2018 (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy území města Jindřichův Hradec a jeho místních částí Radouňka, Otín, Políkno a Buk provozováním městské hromadné autobusové dopravy na výše uvedeném území linkami, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 nabídkové dokumentace, kterou tvoří platné jízdní řády a dle ceníku jízdného uvedeného v příloze č. 2 nabídkové dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2013-08-05   Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města a jím zřízených příspěvkových organizací (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění) města Jindřichův Hradec a jím zřízených příspěvkových organizací. (Pojištění živelní, odcizení a vandalismu, skel, strojů a strojních zařízení, elektroniky, lesů, odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, Havarijní pojištění vozidel, Dodatková pojištění motorových vozidel – úrazové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna...
2013-02-15   Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2013 - 2015 (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem tj. sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, zajištění provozu zpětného odběru elektrozařízení, dále zajištění odkládání a odstranění nebezpečného komunálního odpadu a stavebního odpadu dle Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec. Předmětem veřejné zakázky je nakládání s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2012-07-03   Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro město Jindřichův Hradec a jím založené či zřízené organizace pro roky... (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb v době od 1.1.2013 pro maloodběr i velkoodběr do 31.12.2014 v předpokládaném rozsahu 1104 MWh z hladiny 22 kV (VO) a 6868 MWh z hladiny 0,4 kV (MO) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb. Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce v době … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amper Market, a.s. E.ON Energie, a.s.
2012-02-08   Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb: Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci. Zobrazit zadávací řízení »
2011-09-23   Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro město Jindřichův Hradec (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb v době od 1.1.2012 do 31.12.2012 v předpokládaném rozsahu 551,34 MWh z hladiny 22 kV pro velkoodběr (VO) a 3 205,49 MWh z hladiny 0,4 kV pro maloodběr (MO) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb. Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce … Zobrazit zadávací řízení »
2011-07-08   Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro město Jindřichův Hradec (Město Jindřichův Hradec)
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb v době od 1.1.2012 do 31.12.2012 v předpokládaném rozsahu 551,34 MWh z hladiny 22 kV pro velkoodběr (VO) a 3 205,49 MWh z hladiny 0,4 kV pro maloodběr (MO) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb. Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb včetně zajištění distribuce … Zobrazit zadávací řízení »