2023-10-20   Prodloužení podpor, povýšení a rozšíření licencí a pořízení technologií Fortinet (Statutární město Frýdek-Místek)
Předmětem plnění zakázky je dodávka požadovaných HW a SW komponent. Objednavatel požaduje kompletní sestavení, montáž, instalaci, zahoření, propojení a konfiguraci všech HW prvků dodaných v rámci této veřejné zakázky, včetně jejich propojení se stávající HW infrastrukturou objednavatele, instalaci, implementaci a konfiguraci veškerého SW dodaného v rámci této zakázky, včetně jeho propojení se stávající SW infrastrukturou objednavatele, vše dle doporučení a standardů výrobců dodaného HW a SW, dále … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-10-11   Konektivita – Základní škola v Teplé (Město Teplá)
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vnitřní konektivity a zabezpečení připojení k internetu v souladu se Standardem konektivity škol MŠMT ČR na Základní škole v Teplé, p. o. Dodávka musí být provedena v souladu s požadavky zadavatele uvedené v Technické specifikaci – Příloha č. 1 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-10-10   Dodávka 2 ks diskového pole pro technologii PACS (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka nových nepoužitých diskových polí pro zálohování technologie PACS včetně nových, nepoužitých a nerepasovaných disků a souvisejícího příslušenství. Součástí plnění je i doprava do místa plnění, veškeré instalační práce v místě plnění, uvedení zařízení do provozu a a zaškolení správců sítě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-10-06   OBNOVA SERVEROVÉ INFRASTRUKTURY A ZÁLOHOVACÍHO SYSTÉMU (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest)
Předmětem Veřejné zakázky je výběr dodavatele hardware a software (dále jen zkratka „HW“ a „SW“) komponentů včetně instalace, konfigurace a následné podpory. Specifikace požadavků na HW a SW je uvedena v příloze č. 6 Zadávací dokumentace. Podrobný popis předmětu plnění je obsažen v závazném návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-10-06   Pořízení nástrojů kybernetické bezpečnosti (Město Lysá nad Labem)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT technologií pro zajištění bezpečnosti a zálohy ukládaných dat zadavatele v projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Lysá nad Labem“. Součástí plnění jsou i služby spojené s dodávkou, instalací a konfigurací, nastavením a konsolidací pravidel a oprávnění spojených s předmětem dodávky a jeho budoucím provozem v technologickém prostředí zadavatele a zaškolení zaměstnanců (IT administrátorů) zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky standardní záruční … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-10-02   Notebooky pro laboratorní účely (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky notebooků pro laboratorní účely a to včetně dopravy do místa plnění, a proškolení, která budou realizována dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-09-27   Single Digital Gateway (SDG) - systém pro stipendijní žádosti agend DZS (Dům zahraniční spolupráce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je implementace (vývoj a podpora) systému SDG, tedy systému pro stipendijní a jiné žádosti agend Domu zahraniční spolupráce. Jedná se o systém umožňující obyvatelům Evropské unie (dále jen „EU“) digitalizované podání žádostí o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce dle nařízení EU 2018/1724 o zřízení Jednotné digitální brány. Systém bude umožňovat všem uživatelům bez rozdílu, pouze s podmínkou funkčního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-09-26   Dodávka koncových zařízení a jejich příslušenství (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky notebooků, dokovacích stanic, monitorů a jejich příslušenství a to včetně dopravy do místa plnění a proškolení, která budou realizovány dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-09-22   Jednotné řízení přístupu k infrastruktuře a bezpečnostní dohled vnitřní sítě (Město Kolín)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nástroje pro řízení přístupových oprávnění (řešení jednotného řízení přístupu k infrastruktuře) a řešení bezpečnostního dohledu vnitřní sítě. Plnění veřejné zakázky konkrétně zahrnuje dodávku těchto technologií: 1) Jednotné řízení přístupu k infrastruktuře 2) Přístupový switch (24 ks) 3) Access Point (5 ks) 4) SW pro správu síťových prvků 5) Kontrolér bezdrátové sítě (2 ks) Součástí plnění jsou i služby spojené s dodávkou, instalací a konfigurací, nastavením a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-09-20   Dodávka IT vybavení pro Infra Ph.D. I (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Výčet požadovaného IT vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Topsoft JKM spol. s r.o.
2023-09-15   Nákup serverové infrastruktury, včetně instalace (Městská část Praha 5)
Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. První část byla zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 2 ks diskových polí a 4 ks serverů s veškerým potřebným příslušenstvím do dvou lokalit zadavatele, a to vč. rozdělení infrastruktury a zajištění navazující technické podpory výrobce po dobu 3 let. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-09-05   Dodávka technologií pro zvýšení kybernetické bezpečnosti (Město Stod)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení a příslušenství obsažených v příloze č. 1 - Technická specifikace zadávací dokumentace (dále též „ZD“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu, které jsou blíže specifikovány v návrhu kupní smlouvy, který je přílohu č. 2 ZD a technickou specifikací, která je přílohou č. 1 ZD. Jedná se zejména o montáž, oživení, dodávku dokumentace, dodávku … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-08-15   IT specialisté pro činnosti související s platformou Microsoft (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytnout zadavateli na svůj náklad a nebezpečí IT služby a garantovat personální kapacitu pro tyto služby a poskytnout odborné výstupy a konzultace z těchto služeb vyplývající. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-08-14   Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky je zavedení technických opatření v souladu s § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, kdy tato opatření budou zabezpečovat spolehlivý provoz, vysokou dostupnost, a kybernetickou bezpečnost základních a podpůrných Informačních systémů (dále jen IS) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FNUSA), dále v textu souhrnně označováno jako „projekt“. Aktivity … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-08-11   LF HK - Aktivní a páteřní prvky datové sítě (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž aktivních a páteřních prvků datové sítě pro potřeby Univerzity Karlovy, Lékařské fakultě v Hradci Králové, specifikovaná v technický podmínkách zadavatele ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení) včetně příslušenství, dopravy, cla, licencí, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záruky, záručního servisu a uživatelské podpory, a dále podle ostatních podmínek této dokumentace zadávacího řízení. Předmět plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-08-09   Dodávka informačního systému PIM/PAM/IAM (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování analýzy současného stavu evidence účtů, vytvoření návrhu technického řešení Díla formou dokumentu DDP (definiční dokument projektu) a dodávka informačního systému PIM/PAM/IAM. Olomoucký kraj má povinnost spravovat privilegované účty (PIM), privilegované přístupy (PAM) k systémům a identity uživatelů (IAM). Jedná se o informační systém, který udržuje evidenci privilegovaných účtů, tj. účtů uživatelů, kteří mají vyšší práva k aplikacím než běžní uživatelé … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-08-08   „V 00690 – Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“ (Město Nové Město na Moravě)
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“, registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000128 Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části. Zakázka je v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek rozdělena na následující 5 částí: 1) Část 1: Zálohovací platforma + servery 2) Část 2: Software pro provoz neomezeného množství virtuálních strojů 3) Část 3: Storage a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. COMA Praha s.r.o.
2023-08-07   CVT/UPOL/NPO - Povýšení stávající výpočetní farmy pro SQL databáze studijních informačních systémů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fault – tolerant serverů pro rozšíření stávajícího systému SQL serverů studijních informačních systémů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-07-19   „V 00667 – Zvýšení odolnosti a dostupnosti DC Moravské Budějovice“ (Město Moravské Budějovice)
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu „Zvýšení odolnosti a dostupnosti DC Moravské Budějovice“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_004/0000144. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části. Zakázka je v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek rozdělena na následujících 4 části: 1) Část 1: „Nástroj pro řízení přístupových oprávnění“ 2) Část 2: „HW + související infrastrukturní SW“ pro něj skládající se z: 3) Část 3: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. GORDIC spol. s r.o.
2023-07-19   KYBEZ města Litvínov - síťové aktivní prvky (Město Litvínov)
Předmětem veřejné zakázky je obměna a konsolidace aktivních prvků místní síťové infrastruktury, a to včetně implementace, revize nastavení, zavedení VLAN a nových bezpečnostních technologií v rozsahu stanoveném v ZD, zejm. v příloze č. 9 ZD – Technické podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-07-11   Zvýšení kybernetické bezpečnosti a dostupnosti IS města Chotěboř – opakované vyhlášení (Město Chotěboř)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT vybavení pro ochranu infrastruktury a zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Databáze Oracle Část 2 – Kyberbezpečnost Část 3 – Tiskárny Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. VERA, spol. s r.o.
2023-06-30   „ITI – Pokročilé metody ve vzdělávání, IT vybavení“ (Statutární město Ostrava)
Předmět této veřejné zakázky tvoří dodávka a kompletace: IT, učebních pomůcek, nábytku do učeben jednotlivých základních škol za účelem jejich modernizace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-06-29   Údržba, podpora a rozvoj celopodnikového informačního systému v LOM PRAHA s.p (LOM PRAHA s.p.)
Údržba, podpora a rozvoj stávajícího celopodnikového informačního systému používaného v LOM PRAHA s. p. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-06-27   Modernizace odborných učeben I. etapa (Statutární město Ústí nad Labem)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení pro pět odborných učeben na čtyřech základních školách, potřebné pro realizaci projektu „Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí na Labem – I. etapa“ spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o učebny přírodovědné, jazykové, IT a digitálních technologií a zároveň o řešení konektivity daných škol včetně řešení bezbariérovosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Av Media Systems, a.s. Horizont - Nare s.r.o. TERMOCON s.r.o.
2023-06-26   Centrální nákup IT 2023 (Armádní servisní, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů, monitorů, notebooků pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele, a to včetně dopravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. CSF, s.r.o. Mevra computers s.r.o. XANADU a.s.
2023-06-12   Dodávka a maintenance hardwarových prvků pro obnovu infrastruktury základních registrů (Česká republika – Digitální a informační agentura)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a maintenance hardwarových prvků pro obnovu infrastruktury základních registrů. Bližší podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asseco Central Europe, a.s. AutoCont a.s. ICZ a.s.
2023-06-12   „Zabezpečení datového centra pro společné služby“ (Město Říčany)
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu „Zabezpečení datového centra pro společné služby“, registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000152 Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části. Zakázka je v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek rozdělena na následujících 4 části: 1) Část 1: „SW Řízení přístupu k dokumentům“ 2) Část 2: „HW + související infrastrukturní SW“ pro něj skládající se z: a. Segmentace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. CYBOSEC s.r.o.
2023-06-06   Výpočetní technika - uživatelské počítačové sestavy II (2. vyhlášení) (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky pro Klatovskou nemocnici a.s., Stodskou nemocnici a.s. a Domažlickou nemocnici a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-06-01   Vybavení Krajského digitalizačního centra 2023 – server a datové úložiště (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) serveru a datového úložiště s cílem vybavit pracoviště krajského digitalizačního centra. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-06-01   Kybernetická bezpečnost KV_Software 2 (Kraj Vysočina)
Účelem veřejné zakázky je pořízení, implementace sofware v oblasti kybernetické bezpečnosti , a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejm. technických podmínkách dle přílohy č. 1 a v závazných obchodních a smluvních podmínkách, které jako text kupní smlouvy pro jednotlivé části veřejné zakázky tvoří přílohu č. 6 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou jednu část, nebo samostatně na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-05-31   Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu)
Předmětem tohoto otevřeného zadávacího řízení na služby je zajištění outsourcingu ICT služeb pro agenturu CzechTrade (dále také Agentura), tuzemské a zahraniční kanceláře (dále také ZK, souhrnně dále jen Pobočky). Zadavatel požaduje, aby Účastník zajistil celkovou komplexní dodávku ICT služeb, sloužící k zajištění provozu infrastruktury Agentury a pracovišť tuzemských a zahraničních kanceláří, souladu Agentury se Zákonem o Kybernetické bezpečnosti (dále jen ZKB), Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-05-29   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) - 2. Etapa (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky a specifikace předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část ZŘ. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. AutoCont a.s. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Evident Europe GmbH - odštěpný závod Getinge Czech Republic, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MARKUL CONTROLS s.r.o. Medinet s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Furka ROCHE s.r.o. Zekatel, spol. s r.o.
2023-05-24   VN Olomouc - Zvýšení kybernetické bezpečnosti (Vojenská nemocnice Olomouc)
Zvýšení kybernetické bezpečnosti - zakázka je rozdělena na tři části. V první části jde o zkvalitnění segmentace sítě formou pořízení interních firewallů a rozšíření technologie 802.1X, ve druhé části se jedná o pořízení virtualizační infrastruktury pro bezpečnostní virtuální servery a ve třetí části jde o pořízení rozšiřujících kyberbezpečnostních softwarových prvků. Podrobnější popis jednotlivých částí je uveden přímo v nich. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-05-15   Firewally pro FN HK 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka firewallů, web acces firewallu, log managementu, anitivirového řešení a dalších bezpečnostních řešení vč. jejich implementace. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu dodaného předmětu plnění a zajištění podpory dodaného předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-05-09   Kybernetická bezpečnost Hořovice 2022 (Město Hořovice)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora provozu: 1. Opatření ID1 (§ 17 VyKB) - Zvýšení fyzické bezpečnosti 2. Opatření ID2 (§ 18 VyKB) - Zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí 3. Opatření ID3 (§ 23 VyKB) - Zlepšení detekce kybernetických událostí 4. Opatření ID4 (§ 25 VyKB) - Zvýšení aplikační bezpečnosti 5. Opatření ID5 (§ 27 VyKB) - Zvýšení úrovně dostupnosti informací Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu tj. 5 let od předání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-05-05   Specifické informační a komunikační systémy – kybernetická bezpečnost (Město Kutná Hora)
Zadavatel realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zvýšení bezpečnosti informačních a komunikačních systémů zadavatele. Předmětem zakázky je dodávka HW, SW a poskytnutí souvisejících služeb k dosažení účelu projektu, tj.: • Vytvoření zvýšené redundance serverového prostředí; • Prohloubení zálohování; • Nasazení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-04-26   Počítače All in One pro FNHK – projekt Modernizace IT FNHK v návaznosti na eHealth (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky PC stanic All in One a All in One MEDICAL Grade. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-04-24   Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft (Zlínský kraj)
Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution (CASA EES) Požadované produkty: Microsoft 365 EDU A3, který zahrnuje minimálně: • Windows 10 Education A3 • Office 365 A3 • Enterprise Mobility + Security E3 (EMS A3) • Minecraft Education Edition • Benefity EES Produkt Popis produktu AAD-38391 M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr faculty AAD-38397 M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-04-13   FF/UPOL/NPO – 10 GB páteřní ethernet síťový přepínač (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 GB páteřního ethernet síťového přepínače pro zajištění stabilního datového propojení a zaokruhování vnitřní sítě Zadavatele, propojení datových a zálohovacích serverů ze dvou lokalit pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-04-03   IT Technologie (Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologií a rozšíření počítačového softwaru pro ZZS JčK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Medsol s.r.o. POINT.X, spol. s r.o. RCS Kladno, s.r.o.
2023-03-16   Dodávka výpočetní techniky (Statutární město Frýdek-Místek)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) počítačů, monitorů, notebooků, příslušenství a software k nim. Zařízení a software musí být určeny pro český trh a musí splňovat minimálně technické parametry uvedené v příloze zadávací dokumentace Specifikace předmětu dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-02-13   Rozšíření stávající bezdrátové technologie počítačové sítě zadavatele v lokalitě Pardubické nemocnice pro objekt... (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající bezdrátové technologie počítačové sítě zadavatele v lokalitě Pardubické nemocnice pro objekt urgentního příjmu (dodávka a instalace bezdrátových přístupových bodů Wi-Fi). Zadavatel v rámci celé Nemocnice Pardubického kraje, a.s. používá jednotnou bezdrátovou infrastrukturu postavenou na technologii Fortinet. Celá bezdrátová technologie je centrálně řízena jednotným managementem systémem. Skrze všechny lokality Nemocnice Pardubického kraje, a.s. je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-02-10   Uživatelské notebooky pro zónu MIS - 2023 (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je dodávka kancelářských notebooků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-01-24   „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“ (Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace)
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na každou část, ale i na některé z částí této veřejné zakázky. Část A) Stavební práce Část B) Dodávky vybavení interiéru Část C) ICT vybavení Stavební práce a dodávky jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci a v dalších přiložených dokumentech, která jsou přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5a, 5b, 5c této ZD). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. MATURE TEPLICE s.r.o. Potrusil s.r.o.
2023-01-17   Prodloužení a dokoupení licencí produktů ServiceNow (ČEPRO, a.s.)
Předmětem smlouvy bude zajištění nákupu/obnovy a dokoupení licencí, na již pronajaté produkty z portfolia ServiceNow a dále nákup nových licencí z portfolia ServiceNow, zahrnující zejména poskytování služeb SW podpory k vybraným produktům. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-01-13   Zajištění provozu přebíracích míst (Český statistický úřad)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je technické zajištění provozu objednatelem definovaných přebíracích míst během přípravy a zpracování voleb. Součástí plnění je poskytnutí zpracovatelských sestav, jejich rozvoz, instalace, konfigurace, servis, následný svoz a především zajištění provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-01-06   Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 1. etapa (Ústecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka konektivity (síťové infrastruktury) zahrnující dopravu, dodávku, montáž, školení, a zprovoznění. Jedná se o následující objekty a zároveň místa plnění: část 1: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany část 2: Podkrušnohorské gymnázium, Most část 3: Střední škola technická Most část 4: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Data Protection Delivery Center, s.r.o. Vítkovice IT Solutions a.s. Z + M Partner, spol. s r.o.
2023-01-05   Informační technologie ReactEU Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace technologií pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů (IS) a komunikačních systémů (KS) zadavatele v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Bližší specifikace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2022-12-06   Redesign WAN/LAN (Povodí Labe, státní podnik)
Redesign WAN/LAN. Podrobná specifikace viz Smlouva o dílo a projektová dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.