2024-01-17   TNS Brno-Černovice - R110 kV (EG.D, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozšířená rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze tří polí transformátorových, z pole podélného dělení a ze dvou dodatečných oddělovacích odpojovačů v přípojnici. Podrobný popis předmětu bude obsažen v technické specifikaci, která bude obsažena v rámci příloh návrhu smlouvy, jak je uveden v příloze č. 3 zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Modernizace technologie měnírny a elektrické stanice Náměstí Míru (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Záměrem zadavatele je realizovat rekonstrukci měnírny a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále „RDS“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále „DSPS“). Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Rekonstrukce rozvodny R110kV EMEII (Energotrans, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění veškerých činností souvisejících s rekonstrukcí rozvodny R110kV v elektrárně Mělník II což představuje zejména vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, montáž, uvedení do provozu, zkoušky včetně zpracování předpisů pro provoz a údržbu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   „FNO - Energoblok EGB 9 a Kabelový propoj na hladině NN“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pokrytí deficitu el. příkonu v objektech Fakultní nemocnice Ostrava. Bližší vymezení předmětu plnění je zřejmé z přílohy č. 1 ZD – Projektové dokumentace vč. výkazů výměr. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo .Návrh smlouvy je přílohou č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Nový vodárenský datový dispečink – Objekty 2023 (VaK Bruntál a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Nový vodárenský datový dispečink – Objekty 2023“ je realizace nového vodárenského datového dispečinku pro vybrané objekty. Nový rozvaděč na objektu VDJ Rýmařov. Součástí je také dodávka nové kabeláže, nových kabelových tras, stavební elektroinstalace, MaR, nového PLC a přenosového zařízení. Nový rozvaděč na objektu VDJ DTP Bruntál. Součástí je také dodávka nové kabeláže, nových kabelových tras, stavební elektroinstalace, MaR, nového PLC a přenosového zařízení. Nový … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   I136 - REKONSTRUKCE TRAS ANALOGOVÝCH SIGNÁLŮ SYSTÉMU NEMES (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace (PD), Výrobně technické dokumentace (VTD) a následná modernizace analogových tras systému NEMES. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Dodávky přihradových trafostanic (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění příhradových trafostanic s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách příhradových trafostanic pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 05/2024 - 04/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem sektorové veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Modernizace systému řízení a ovládání inteligentní budovy (Hynaisova 10) (Statutární město Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace inteligentních systémů řízení vzduchotechnik, vytápění a výměna svítidel za LED svítidla s regulací jasu v závislosti na příspěvku denní složky světla a přítomnosti osob v místnosti na platformě KNX. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v dokumentech, které tvoří přílohy této Zadávací dokumentace. Materiály či výrobky, které jsou případně jmenovitě uvedené v této Zadávací dokumentaci či jejích jednotlivých přílohách, nejsou podle zákona závazné, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-09   DODÁVKY POJISTKOVÝCH SPODKŮ VN (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistkových spodků VN s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistkových spodků VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 8 let. Zakázka je rozdělena na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: Část 1 - Pojistkové spodky 25 kV, Část 2 - Pojistkové spodky 38,5 kV. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   PřF/UPOL – Konferenční systémy (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka konferenčních systémů do dvou místností Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s primárním účelem záznamu lokální přednášky a její uložení na stávajícím úložišti a sekundárním účelem pořádání vzdálené přednášky a její uložení na stávajícím úložišti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vahal, s.r.o.
2023-10-02   MODERNIZACE POSUVNÝCH BODOVÝCH TAHŮ DJM (Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky je komplexní dodávka 12 ks posuvných bodových tahových jednotek, které budou instalovány na místo stávajících tahů Balcancar jeviště DJM. Součástí dodávky je rovněž řídicí systém těchto tahů, který bude konfigurován tak, aby v budoucnu umožňoval své další využití a začlenění do nadřazeného řídicího systému, který bude instalován v rámci Modernizací jevištních technologií DJM Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
2023-09-18   9425 - Instalace koncových spínačů u dveří a poklopů systému AHZ, DV200 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „9425-Instalace koncových spínačů u dveří a poklopů systému AHZ, KD200“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. V rámci akce 9425 bude zvýšena spolehlivost vyhodnocení stavu otevřených vybraných požárních poklopů, požárních, těžkých a hermetických dveří vymezující … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-08   VN rozvaděč 6 kV – TR 5.p B1 (Diamo, státní podnik, odštěpný závod GEAM)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks VN rozvaděče na investiční akci – stavbu Rekonstrukce trafostanice TR 5.p B1, který bude náhradou za stávající VN rozvaděč, včetně dopravy, zhotovení projektové dokumentace a zaškolení obsluhy. Součástí dodávky bude dodávka, montáž (sestavení jednotlivých polí) VN rozvaděče včetně zprovoznění, připojení stávajících kabelových vedení a nastavení ochran. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Q-ELEKTRIK služby, s.r.o.
2023-09-06   „Rozšíření výkonu trafostanice EGB 7 ve FN Ostrava“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření výkonu trafostanice EGB 7 ve FN Ostrava v rozsahu: • doplnění transformátoru T7.2 (22/0.4 kV; 1000kVA) • doplnění hlavního rozvaděče RM2 včetně kabelového přívodu VN (22 kV) z VN rozvaděče 22kV 7R22, pole č.6 v energobloku EGB7, areálu FN Ostrava. • doplnění chlazení stávající rozvodny • vyhotovení revizních zpráv Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Q-ELEKTRIK služby, s.r.o.
2023-08-31   7421 Rozšíření ŘSBE pro možnost provedení vazeb z návazných systémů vč. implementace nových požadavků IKB (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření ŘSBE (řídící systém bloku elektro) pro možnost provedení vazeb z návazných systémů vč. implementace nových požadavků IKB (informační a kybernetické bezpečnosti). Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-12   Prodejní a informační terminály KODIS (Koordinátor ODIS s.r.o.)
3. Předmětem smlouvy o dílo je provedení, dodávka, instalace a zprovoznění 35 ks prodejních a informačních terminálů KODIS pro železniční stanice v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále také jen „prodejní terminál“). Provedením se rozumí dodávka prodejních a informačních terminálů vč. konfigurace. Dodávkou se rozumí dodávka prodejních terminálů na místo instalace (jednotlivé železniční stanice - viz příloha č. 01_1). Instalací se rozumí montážní práce související s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Telmax s.r.o.
2023-08-10   Spínací stanice vč. dispečerského řízení a přípojka VN dvou větrných elektráren do DS (RenoEnergie, a.s.)
Kompletní připojení výrobny Větrné elektrárny Dívčí Hrad (2x VtE) do distribuční sítě (DS) VN a její kompletní uvedení do provozu paralelně s DS v součinnosti s dodavatelem technologie VtE (Vestas) - spínací stanice vč. dispečerského řízení, zemní kabelová přípojka 22 kV a napojení VtE do spínací stanice, slaboproudé zařízení a uzemňovací soustava. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-27   Rozšíření centrálního chlazení v pavilonu A1 včetně spojovacího krčku (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v provedení rozšíření centrálního chlazení v pavilonu A1 ve 2. NP. včetně spojovacího krčku A1-O1 a ve 4. NP odd. 17 a 19 na základě projektové dokumentace zpracované firmou ABC projekce a realizace staveb s.r.o., Olomouc - Neředín, tř. Míru 127/14, PSČ 77900, IČ 29385504. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trasko, a.s.
2023-06-22   Profylaktické prohlídky a opravy staničních akumulátorů (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména servis s ověřováním provozní způsobilosti elektrického zařízení prováděním profylaktických, kontrolních prohlídek s vystavením servisního protokolu o ověření, že předmětné zařízení je plně funkční a je provozuschopné, zahrnující zjištění skutečného technického stavu anebo s doporučením k nahrazení částí, u kterých bylo zjištěno, že neodpovídají tolerancím výrobce anebo s určením stupně poškození, návrhem rozsahu a určením způsobu opravy. Dále jsou předmětem … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-20   Instalace nové VZT včetně rozvodů a MaR, pavilon A2, odd. 9 JIP (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem díla je dodávka a montáž vzduchotechniky (VZT) včetně rozvodů, chlazení, elektroinstalace a měření a regulace (MaR). Zařízení bude sloužit pro větrání zázemí pokojů JIP v prostorách 3. NP budovy A2. Pokoje budou nově větrány nuceně, pomocí samostatné vzduchotechnické jednotky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IVENT PRO s.r.o.
2023-06-16   7500 REALIZACE OPATŘENÍ PRO AUTOMATICKOU DETEKCI A ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED OPC (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření systému automatické detekce OPC, tj. Open phase condition (přerušení fáze na vedení mimo elektrárnu, příp. přímo ve vlastní spotřebě ve vybraných místech vlastní spotřeby EDU), přičemž se využijí v maximální možné míře ochranné funkce stávajících ochran. Na úrovni vlastní spotřeby 6kV II. kat bude nově zajištěna možnost automatického odpojení sekce od postiženého zdroje napájení, v ostatních místech schématu vlastní spotřeby bude zajištěna včasná signalizace obsluze. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-19   Obnova řídících a ochranných systémů rozvaděčů 22 kV v MDT MSA a MSB (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v provedení výměny ochran ve stávajícím rozváděči 22 kV v MDT, MSA a MSB včetně provedení nezbytných úprav v navazujících zařízeních (ASDŘ-E, horizontální komunikace se stávajícími ochranami REF, sdělovací zařízení – kabeláž, požární těsnění). Navázání do dohledového centra ochran se systémem MicroSCADA ve stanici metra Karlovo Náměstí. Dodávky jsou dle § … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INGOS s.r.o.
2023-05-19   Nový zdroj TAS Dětmarovice - Centrální elektrická stanice včetně vyvedení výkonu (ČEZ Teplárenská, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, provedení veškerých stavebních prací, dodávka, montáž, uvedení do provozu a vyzkoušení centrální elektrická stanice. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-12   Datacentrum Dolní Chabry 30 MW – dodávka III. sekce kompaktní rozvodny 22 kV pro TR 110/22 kV Praha - SEVER (PREdistribuce, a.s.)
Předmětem plnění této zakázky je dodávka nové rozvodny 22 kV, a to v rámci rozšíření stávající transformovny 110/22 kV Praha – SEVER pro zajištění dodávky elektrické energie pro Datacentrum Dolní Chabry 30 MW. Podrobné informace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ABB s.r.o.
2023-05-03   Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Divadelní technika (Statutární město České Budějovice)
Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka divadelní techniky v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ je změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy Kulturního domu SLAVIE, ul v ulici. Jirsíkova, České Budějovice. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu kulturního domu Slavie. Stavební část zahrnuje mimo rekonstrukce objektu také provedení nové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2023-04-25   8619 - Rekonstrukce ÚR 0,38 kV ZN I. kat. nEK(EL,EM), nDK42(DL42,DM42) (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8619 - Rekonstrukce ÚR 0,38 kV ZN I. kat. nEK(EL,EM), nDK42(DL42,DM42)“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. V rámci akce 8619 projdou rekonstrukcí úsekové rozvaděče, které napájí důležité spotřebiče zajišťující bezpečnost a provoz bloků, a které budou osazeny … Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-20   Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R3 6kV (Sako Brno, a.s.)
Dodávka primární části rozvaděče včetně vn přístrojů dle jednopólových schémat na místo určení DAP, Česká republika - Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R3 6kV. Pro realizaci dodávky je rozhodná odstávka zařízení zadavatele, která proběhne v termínu od 24.09.2023 do 22.10.2023. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o.
2023-04-11   DODÁVKY ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH NN (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH NN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách rozvaděčů skříňových nn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2023 - 12/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části: Část 1 - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AZ Elektrostav, a.s. ELKOMP spol. s r.o. Kovopol Industry, a.s. PRO 8 s.r.o.
2023-04-06   G073 - REKONSTRUKCE ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ DG (DGS 1.HVB, DGS 2.HVB, SRDGS) (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je obnova systému kontroly a řízení systémových i společných dieselgenerátorových stanic Jaderné elektrárny Temelín. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-14   H793 - Úpravy v obvodech AZR (BECO) R6KV III. kategorie (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky H793 - úpravy v obvodech AZR (BECO) R6KV III. Kategorie je zajistit správnou funkci automatiky záskoku rezervy (AZR) rozvoden 6Kv III. Kategorie, na sekcích s HCČ, při zapůsobení havarijní zábleskové ochrany (HZO) v prostoru před přívodním vypínačem využitím funkce Auto Close relé BECO. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2023-03-14   8375_Modifikace AAC DG na základě provozních zkušeností (ČEZ, a. s.)
Zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8375_Modifikace AAC DG na základě provozních zkušeností“ v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ v souladu s Projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS), včetně provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Konkrétně se jedná o úpravy signalizace dvou AAC DGS 0(7)QZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MARTIA a.s.
2023-02-09   Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice - zajištění zhotovitele stavby (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících výstavbě nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, tedy zejména a) výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice; b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby o konkrétní technické řešení, včetně specifikace konkrétních výrobků a detailů nutných pro realizaci díla; c) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dle podmínek … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2023-02-08   Rekonstrukce TR 110/22 kV Praha - MĚCHOLUPY (dodávka nové rozvodny 110 kV pro vnitřní prostředí) (PREdistribuce, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka plynem izolované rozvodny 110 kV se dvěma systémy přípojnic podélně dělené. Podrobné informace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Energy, s.r.o.
2023-02-08   Rekonstrukce TR 110/22 kV Praha - MĚCHOLUPY (dodávka nové kompaktní rozvodny 22 kV v rozsahu dvou sekcí) (PREdistribuce, a.s.)
Předmětem plnění této zakázky je dodávka nové rozvodny 22 kV, a to v rámci realizace rekonstrukce TR 110/22 kV MĚCHOLUPY. Podrobné informace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ABB s.r.o.
2023-01-09   Dodávky rozvaděčů 22 kV pro tramvajové, elektrobusové a trolejbusové měnírny (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění dodávek rozvaděčů 22 kV pro tramvajové, elektrobusové a trolejbusové měnírny zadavatele za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu Rámcové dohody, odpovídající položkovému ceníku, a specifikaci rozvaděčů. Na základě zadávacího řízení bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena rámcová dohoda na plnění předmětu Veřejné zakázky. Bližší informace o veřejné zakázce jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens, s.r.o.
2023-01-06   8348 - ZAJIŠTĚNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI ROZVÁDĚČŮ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU, BUZENÍ A SIGNALIZACE DGS (ČEZ, a. s.)
Předmětem zakázky „8348 - Zajištění provozuschopnosti rozváděčů řídicího systému, buzení a signalizace DGS“ v JE Dukovany je zpracování dokumentace a provedení realizace kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávajících zařízení, dodávku a montáž nových rozvaděčů, včetně provedení příslušných technických kontrol, testů a zkoušek a uvedení do provozu. Součástí díla je rovněž provedení všech vyvolaných a dalších souvisejících úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-15   Dodávka fotovoltaické elektrárny, tepelných čerpadel a MaR včetně instalací a souvisejících prací (BeePartner a.s.)
Předmětem zakázky je realizace (dodávka a instalace) fotovoltaické elektrárny na objektu Výklopníku a Mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovic a souvisejícího bateriového uložiště pro akumulaci a efektivnější využití vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu. Dále dojde v rámci zakázky k realizaci tepelných čerpadel a souvisejících zařízení pro vytápění objektu a rovněž zařízení pro měření a regulaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Centrum tepelných čerpadel, s.r.o. Siemens, s.r.o. SIMBA POWER s.r.o.
2022-12-08   Úprava a doplnění VZT jednotek, instalace nového zařízení VZT pro čisté prostory a úprava navazujících tras v budově M a S (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je: - rekonstrukce a výměna vnitřních komponent ve stávajících vzduchotechnických jednotkách (dále jen „VZT“) z důvodu ukončení životnosti stávajícího zařízení v objektu M pro operační sály a magnetickou rezonanci (dále jen „MR“) včetně instalace nové stanice měření a regulace (dále jen „MaR“). - instalace nového zařízení VZT a nové MaR pro čisté prostory - Lékárny (výroba léků) v budově S. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IVENT PRO s.r.o.
2022-11-23   H335 - Záměna elektromagnetů ventilů 1(2)YP21S02 a 1(2)YP22,23S02,S03 a úpravy kabeláže v uzlu PV KO (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace (Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)) a následné provedení realizace, spočívající zejména v: - Záměně stávajících magnetů s integrovaným ukazatelem polohy 1(2)YP22D62(D63) a 1(2)YP23D62(D63) na IŘV KO 1(2)YP22S02(S03) a 1(2)YP23S02(S03) za nové magnety s integrovaným ukazatelem polohy, na které bude možno napojit kabeláž pomocí konektoru - při zachování projektové funkce magnetů včetně využití stávajících řídících … Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-18   DODÁVKY ZEMNÍCÍHO MATERIÁLU (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ). Veřejná zakázka není rozdělena na Části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrodis s.r.o. Zdeněk Koreček
2022-09-23   DODÁVKY ZKOUŠEČEK A ZKRATOVACÍCH SOUPRAV NN, VN A VVN (ČEZ Distribuce, a. s.)
Jedná se o nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Zadavatel tak může podle § 161 ZZVZ zadat zakázku s použitím jednacího řízení s uveřejněním. Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávky zkoušeček a zkratovacích souprav nn, vn a vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách zkoušeček a zkratovacích souprav nn, vn a vvn. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření … Zobrazit zadávací řízení »
2022-09-08   TT Václavské náměstí - výběr zhotovitele (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění novostavby tramvajové trati (TT) Václavské náměstí obsahující zejména výstavbu nové tramvajové tratě včetně souvisejících technologií a vybavení, související rekonstrukce vozovek a chodníků, vyvolané přeložky a úpravy inženýrských sítí a nezbytné úpravy stropních desek vestibulů metra, a to vše rozsahu projektové dokumentace (viz příloha č. 1 závazného vzoru smlouvy). Součástí plnění je dopracování dokumentace pro provádění stavby a dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-08-25   DODÁVKY SKŘÍNÍ KABELOVÝCH PLASTOVÝCH A BETONOVÝCH (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem VZ je smluvní zajištění kabelových plastových a betonových skříní pro plánované investiční akce, plánované opravy a odstranění havarijního stavu. Zakázka je rozdělena na: 1. Část - skříně NN plastové 2. Část - skříně NN betonové. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody se dvěma dodavateli s nejnižší cenou za modelový případ pro Č.1 a rámcové dohody s jedním dodavatelem pro Č.2 s nejnižší cenou za modelový případ na období 72 měsíců. Následně bude postupování dle §132 odst.3), písm.a) ZZVZ … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DCK Holoubkov Bohemia a.s. Esta, spol. s r.o ZUP EMITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-08-21   DODÁVKY POJISTEK NN (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ). Veřejná zakázka není rozdělena na Části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dribo, spol. s r.o. OEZ s.r.o.
2022-08-16   Modernizace technologie měnírny Krejcárek - výběr zhotovitele díla (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Záměrem zadavatele je realizovat modernizaci technologie měnírny Krejcárek. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále „RDS“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále „DSPS“). Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a přidružené činnosti (např. … Zobrazit zadávací řízení »
2022-08-11   G817 - Doplnění pomocného zdvihu E5 (20t) na kočku 2 (160t) PMJ 1,2UQ00E01 (ČEZ, a. s.)
Dílem je zejména zpracování kompletní projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění nového zdvihu 20t, který bude umístěn do nové konstrukce ve spodní části jeřábové kočky 160t PMJ a výkon dalších souvisejících činností pro řádnou přípravu a provedení díla v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2022-08-01   VZ Měřín _ Modernizace 3 ks transformátorů VN v trafostanici (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem této VZ je silnoproudá instalace zahrnující výměnu tří transformátorů 1000kVA 22/0,4kV, výměnu přívodních jističů ARV1633 hlavního rozvaděče RH1 za moderní jističe formou retrofitů, úpravu zapojení kontroly výpadku napětí sítě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektroprim - Koutník, a.s.
2022-07-26   DODÁVKY ZEMNÍCÍHO MATERIÁLU (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zemnícího materiálu s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zemnícího materiálu pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 6 let. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní, bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ). Veřejná zakázka není rozdělena na Části. Zobrazit zadávací řízení »
2022-06-30   7536-Rekonstrukce nástaveb vývodů rozvoden 6kV ZN II. kategorie (ČEZ, a. s.)
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je komplexní rekonstrukce nadstaveb dotčených polí s cílem co největšího sjednocení filozofie zapojení s poli již komplexně rekonstruovanými. Zobrazit zadávací řízení »
2022-06-29   Elektrifikace linky 119, zajištění zhotovitele stavby (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním (1) dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací spočívajících v elektrifikaci autobusové linky č. 119. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v elektrifikaci stávající autobusové linky č. 119, která je provozována mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla v Praze, vč. zázemí v garáži Řepy. Stavba zahrnuje instalaci trolejového vedení na vybraných úsecích trasy linky, včetně napájecích … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s.