2023-03-06   Měření, dodávka dat a zpracování výstupů proměnných parametrů vozovek dálnic a silnic I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zakázka navazuje na předchozí a zajišťuje kontinuitu v dodávce dat pro SHV na období 4 let. Každý rok budou změřeny veškeré dálnice a 1/2 silnic I. třídy. Jedná se o parametry: podélná nerovnost IRI, hloubka vyjeté koleje, hloubka vody ve vyjeté koleji, příčný sklon vozovky, makrotextura MPD, poruchy vozovek, fotodokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o. VARS Brno a.s.
2022-05-31   Systém hospodaření s vozovkou v Kraji Vysočina (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení je služba spočívající v dodávce dat o stavu silnic II. a III. tříd Kraje Vysočina, včetně jejich vyhodnocení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2022-04-11   Realizace, podpora a rozvoj IS DTM ŘSD ČR (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a implementace funkčního informačního systému Digitální technické mapy ŘSD ČR (IS DTM ŘSD) integrovaného na informační systémy DTM na úrovni ČÚZK a krajů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NESS Czech s.r.o. VARS Brno a.s.
2022-03-29   Validační a informační systém dopravně - technických informací (VALIDO) (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření jednotného systému validace dopravně-technologických informací (dále také „VALIDO“), který shromáždí dopravní, stavové a technologické informace z různých detekčních a inteligentních dopravních systémů (dále jen „data ITS“) a umožní otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran. Požadavkem na systém VALIDO je schopnost shromáždit data … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. VARS Brno a.s.
2021-10-05   Diagnostický systém pro pořízení fotopasportu komunikací (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky „Diagnostický systém pro pořízení fotopasportu komunikací“ je dodávka (koupě) systému pro dokumentaci povrchu komunikace a jejího okolí s využitím skenovací a zobrazovací techniky včetně nástrojů pro následné zpracování pořízených dat do formy videopasportu s možností provádění měření základních neproměnných parametrů komunikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOVAP, spol. s r.o. Ponystar s.r.o. VARS Brno a.s.
2021-09-08   Podpora a rozvoj ASPE (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Služby na podporu a rozvoj ASPE na dobu 10 let v rámci resortu dopravy pro neomezený počet uživatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Digital transformation systems s.r.o. Hyperon advisory s.r.o. Kubita s.r.o. VARS Brno a.s.
2021-03-26   Správa telematického majetku v Praze (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Hlavním účelem veřejné zakázky je nalezení inovativního Systému správy telematického majetku v Praze. Fungující správa telematického majetku je jedním z nezbytných kroků směrem ke komplexnímu řízení dopravy, zvýšení její plynulosti a bezpečnosti. Zadavatel vymezuje obsahové zaměření inovační poptávky po novém Systému správy telematického majetku TSK, které by mělo umožňovat: - Sjednocení způsobu evidence telematického majetku. - Zrychlení informovanosti TSK o aktuálním stavu spravovaného telematického … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2021-01-04   Informační subsystém údržby dálnic a silnic II (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je vývoj, správa a podpora subsystému údržby dálnic a silnic dle technické specifikace a správa subsystému agend pro zákonem vyžadované činnosti zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s. VARS Brno, a.s.
2020-12-21   Vybudování, údržba, podpora a rozvoj Dopravně informačního a řídicího centra České Budějovice (Statutární město České Budějovice)
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je vybudování Dopravně informačního a řídicího centra České Budějovice včetně realizace stavebních prací, dodávky a instalace non IT technologií, dodávky a instalace IT technologií, vývoje a implementace SW, zprovoznění, odzkoušení, uvedení do provozu a předání komplexního předmětu plnění zadavateli a následného poskytování údržby, podpory a rozvoje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2020-11-30   Pasport mikrotrhlin, záliven a spárořezu na CBK dálniční sítě (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je jednou ročně, opakovaně po dobu 4 let, provedení dokumentace stavu vozovek s CB krytem se zaměřením na analýzu a identifikaci míst: — s vývojem mikrotrhlin a klasifikace stavu identifikovaných míst porušení, — zjištěním stavu asfaltových zálivek příčných spár, porušení funkčnosti a poškození zálivky, — zjištění stavu hran spárořezu s analýzou porušení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2020-01-08   Systém mobilních informací pro místa dopravních omezení na dálnicích a silnicích v ČR (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Projekt řeší dodávku systému mobilního, popř. přenosného telematického systému, který je možné instalovat v místech prací na silnicích. Účelem takového systému je řídit a harmonizovat dopravní proud v místech dopravního omezení a dotčené oblasti, ale rovněž zajistit dostatečnou informovanost řidičů o stavu dopravy před jízdou, ale samozřejmě také průběhu jízdy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2019-02-14   Upgrade systému elektronických plavebních map vnitrozemský ECDIS - RIS COMEX (Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace softwarového řešení označeného jako „Upgrade systému elektronických plavebních map vnitrozemský ECDIS- RIS COMEX“, včetně zajištění návazné podpory v podobě dalších úprav systému, rozšíření o dílčí nové funkcionality a přizpůsobení funkcionality aktuálním potřebám vzešlým z referenčního provozu a vyhodnocování funkce koridorových služeb RIS, a zajištění produkce map. Jedná se o část plnění investiční akce RIS COMEX, číslo projektu 500 551 0015, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2019-01-07   Dodávka dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) je organizovaný odborem silniční databanky a NDIC Ostrava. Jedná se o průběžný a nepřerušený sběr dat registru stavební činnosti, pasportizačního popisu komunikací, popisu křižovatek a konstrukčních vrstev vozovek na dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s. VARS Brno, a.s. Vars Brno, a.s.
2018-08-28   Programové vybavení pro ZMK (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Vytvoření a implementace databázového systému pro vedení a správu vektorových dat Základní mapy komunikací. Jejich sjednocení a další vedení v jednotné databázi umožní průběžné vytěžování a využívání dat pro další projekty jako: podklady pro projekty oprav, podklad pro podrobnou pasportizaci jednotlivých objektů ve správě ŘSD ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2018-05-06   Moderní systémy DP (Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.)
Dodávky včetně služeb – pro vybudování dopravního portálu, datového skladu a mobilní aplikace, součástí plnění je dále podpora provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2017-12-18   Měření, dodávka dat a zpracování výstupů proměnných parametrů vozovek dálnic a silnic I.třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebuje pro Systém hospodaření s vozovkou zajistit víceletý sběr informací o proměnných parametrech a poruchách vozovky v rozsahu dálnic a silnic I.třídy. Jedná se o parametry: podélná nerovnost IRI, hloubka vyjeté koleje, hloubka vody ve vyjeté koleji, příčný sklon vozovky, makrotextura MPD, poruchy vozovek, fotodokumentace, podrobný podélný profil vozovky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Consultest s.r.o. VARS Brno a.s.
2017-09-12   Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy (Česká republika – Ministerstvo dopravy)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie na postup v konsolidaci architektur a infrastruktur prostorových dat (SDI) v resortu dopravy. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické požadavky zadavatele na předmět této veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem „Specifikace projektu Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Central European Data Agency, a.s. VARS Brno a.s.
2017-05-25   Systém hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem (či spíše účelem) plnění veřejné zakázky je zejména: — návrh řešení systému hospodaření s vozovkou (SHV), — dodávka SHV dle vybraného návrhu řešení, — implementace SHV, — servisní podpora SHV. Zadavatel zároveň předpokládá, že SHV bude architektonicky otevřený systém, ve kterém bude moci provádět úpravy buď sám nebo za pomoci třetích stran, a že bude moci systém propojovat s dalšími svými aplikacemi či systémy, a že součástí plnění této veřejné zakázky bude taktéž pilotní a ověřovací provoz … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pontex, spol. s.r.o. VARS Brno a.s. Viakontrol spol. s.r.o.
2017-05-05   Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti prodejních elektronických on-line aukcí, vč. souvisejících činností spočívajících v poskytování poradenství zadavateli a účastníkům aukce, nezbytné technické (servisní) podpory zadavateli při provozování aukcí a veškerých dalších plnění, která jsou podrobně specifikována v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2017-02-10   Nový řídicí systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik (Povodí Odry, státní podnik)
CPV: 72200000, 7223000, 72250000, 48151000. Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční dílo – řádně implementovaný funkční a odzkoušený software řídicího systému vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik, spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, provedení prací a služeb a poskytnutí užívacích práv spojených s tímto dílem, a to v souladu se Zadávací dokumentací (dále ZD). Součástí díla je související projektová a inženýrská činnost dle ZD vč. vývoje, implementace a odzkoušení díla. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DHI a.s. Sdružení Vars-DHI VARS Brno a.s.
2016-08-18   Informační systém pro údržbu dálnic (ISUD) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je dodání „Informačního systému pro údržbu dálnic“ (dále jen „ISUD“), který představuje komplexní řešení pro zajištění efektivního provádění údržby dálnic zadavatelem a současně nástroj pro kontrolu prováděných výkonů (činností) zadavatelem. Předmětem plnění je zejména vypracování realizačního projektu (představuje funkční a designový návrh ISUD v rozsahu funkcionalit požadovaných zadavatelem), následný vývoj a dodávka ISUD s požadovanými a odsouhlasenými funkcionalitami (včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: R Altra spol. s.r.o. VARS Brno a.s.
2015-08-31   Doplnění informačních portálů na síti TEN-T (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace)
Doplnění 18 ks informačních portálů na dálnice D3, D8 a D11 a na rychlostní silnice R6 a R35 sítě TEN-T. Jedná se o doplnění stávajícího dopravně informačního systému na dálnicích a rychlostních silnicích, s cílem vytvořit ucelený dopravně informační systém. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o AŽD Praha, s.r.o. Kapsch TrafficCom Construction &... Kapsch TrafficCom Construction &... Konsorcium SKAV – AŽD Praha s.r.o. –... Spel, a.s SPEL, a.s. Vars Brno a.s VARS Brno a.s. Vars Brno, a.s VARS Brno, a.s.
2014-07-17   Implementace rozšířených RIS služeb v rámci projektu IRIS Europe 3 (Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR)
V rámci rozšiřování funkčnosti Říčních informačních služeb, provozovaných v České republice s centrálním systémem LAVDIS provozovaným Státní plavební správou, dojde k zavedení následujících nových služeb, které představují samostatné softwarové a hardwarové komponenty propojené se stávajícím informačním systémem: 1) Systém základnových stanic AIS (SuAc 4.3 projektu IRIS Europe 3). Zahrnuje dodávku a instalaci 2 základnových stanic Inland AIS na stávající nosné konstrukce, implementaci centrální databáze … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Konzorcium: RGO Komunikacije d.o.o. a... RGO Komunikacije d.o.o. VARS Brno a.s. Vegacom a.s.
2014-07-02   Přesná inerciální měřící jednotka pro kalibrace zařízení a SW pro zpracování GPS/IMU (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka přesné inerciální měřící jednotky pro kalibrace zařízení a SW pro zpracování GPS/IMU a to včetně příslušenství a dopravy do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2014-04-03   Instalace 100 ks AIS transpondérů na plavidlech s příslušenstvím (Česká republika – Ministerstvo dopravy)
Instalace transpondérů AIS včetně dodávky palubních počítačů. Konkrétně se jedná o dodávku technologie včetně souvisejících služeb: a) instalace 100 ks sestav AIS transpondérů s příslušenstvím a kompletu zástavbového PC s příslušenstvím; b) dodávka 100 ks kompletu zástavbového PC s příslušenstvím, v následující specifikaci pro 1 ks. Celé dílo bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými ve smlouvě, která je součástí zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2014-02-12   Software GIS (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka software GIS. Podrobná technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2011-11-23   Rozvoj GIS Krajského úřadu Zlínského kraje - metainformační systém a ETL nástroje (Zlínský kraj)
Předmětem zakázky je rozvoj geografického informačního systému Krajského úřadu Zlínského kraje - metainformační systém a ETL nástroj. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, jeho specifikace a požadavky jsou v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Vymezení předmětu veřejné zakázky. Zakázka je rozdělena na 2 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GISIT s.r.o. VARS Brno a.s.
2011-05-23   Poskytování dopravních informací (Technická správa komunikací hl.m. Prahy)
Předmětem této VZ je realizace systému poskytování dopravních informací, který bude zahrnovat dodávku, montáž a zprovoznění systému zařízení pro provozní informace (ZPI) doplněného proměnným dopravním značením (PDZ), včetně infrastruktury zahrnující konstrukce pro upevnění ZPI, napájení a datovou komunikaci se ZPI (přenos dat po stávající přenosové soustavě). Dále úprava a rozšíření současného řídícího systému HDŘÚ k ovládání dodaných ZPI, integrace ZPI do řídícího systému HDŘÚ, demontáž stávajícího … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VARS Brno a.s.
2011-02-03   Dodávka portálu DMVS a dodávka ÚKM (Vysočina)
Předmětem zakázky je dodávka Geoportálu integrovaného do technologického centra kraje Vysočina a vytvoření a dodávka Účelové katastrální mapy kraje Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodis Brno, spol. s r.o. VARS Brno a.s.