2023-07-26   Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část XI (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro 5 níže uvedených jednotlivých křižovatek v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DÚSP) vč. jednotlivých rozpočtů a dále projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (PDPS). Křižovatka 6.19 Provazníkova – Generála Píky Křižovatka 3.03 Opuštěná - Trnitá Křižovatka 4.28 Olomoucká - Těžební Křižovatka 4.45 Ostravská - Olomoucká Křižovatka 7.61 Bayerova - Kotlářská Podrobnější specifikace je uvedena v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2023-04-06   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je zhotovení příslušné projektové dokumentace vč. obstarání všech potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání, dále pak úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Konkrétně se jedná o: “Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brandýs nad Labem, výpravní budova (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nové fotovoltaické elektrárny (FVE) na střeše budovy a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-01   Soubor 4 staveb: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava; Ostrava, Muglinovská;... (Správa železnic, státní organizace)
Do pole II.1.1) se nevešel z kapacitních důvodů celý název veřejné zakázky, proto jej uvádíme zde: Soubor staveb: Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“ Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“ Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“ Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“ Účelem veřejné zakázky je vybudování nových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-02-06   Zajištění servisní a poruchové služby tunelů Cholupice, Lochkov na dálnici D0, řídicího centra Rudná a vyjmenovaných... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se zejména o služby na zajištění servisní a poruchové služby u tunelů Cholupice a Lochkov na dálnici D0 a řídicího centra Rudná a vyjmenovaných zařízení na souvisejících komunikacích v rozsahu staveb 512 až 517 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2023-01-10   Rámcová dohoda - Dodávka a instalace FVE (Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace kompletního a uceleného systému fotovoltaických výroben elektřiny (dále jen "FVE") a služby spojené s jejich instalací a uvedením do provozu v místě jejich dodávky, včetně případných návrhů na jejich řešení, zpracování projektové dokumentace a komplexního inženýringu; b) servis (tj. zejména monitoring, opravy a údržba, včetně případné modernizace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo Osvětlení, s.r.o. Eltodo, a.s. EnShield ES s.r.o. Prometheus, energetické služby, a.s.,... S-Power Energies, s.r.o. Společnost T.A.Q. s.r.o. Veolia Energie ČR, a.s.
2023-01-02   Zajištění servisní a poruchové služby u tunelu Jihlava a zařízení na souvisejících úsecích silnice I/38 a přilehlých... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se zejména o služby na zajištění servisní a poruchové služby u tunelu Jihlava a zařízení souvisejících na silnici I/38. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2022-11-14   I/25, I/13 zařízení pro provozní informace - I. etapa (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o realizaci I. etapy třech poloportálů včetně základových konstrukcí, doplnění svodidel a nutných souvisejících úprav. Informační poloportály budou osazeny na silnici I/25 v km 13,663 a na silnici I/13 v km 11,162 a 12,983. Jejich účelem bude zajištění včasné a dostatečné informovanosti účastníků silničního provozu o stavu komunikace v závislosti na klimatických jevech a to zvláště v zimním období pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. HERKUL a.s.
2022-09-09   Integrace parkovacího systému, Třebíč (Město Třebíč)
Dodávky spočívající ve zřízení nového parkovacího systému trvalého charakteru na stávajících parkovištích, které jsou součástí Komenského náměstí a ulice Vítězslava Nezvala v Třebíči. Projekt navrhuje umístění vjezdového a výjezdového systému, přípojku elektrické energie z distribučního rozvodu NN, přípojku datových služeb z rozvodu MAN a umístění platebních automatů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2022-07-26   Svatý Kopeček - parkování projekt IDS (Statutární město Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace navigačního a závorového parkovacího systému, který se skládá ze směrových tabulí, svislého dopravního značení a závorového systému obsahující příjezdové a výjezdové terminály, závory a platební terminály a technologie pracující na základ obsazenosti. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování nosných konstrukcí - základových patek pro navigační tabule, závorový systém, parkovací automaty i platební terminály. Technologickými prvky navigačního i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2022-03-29   Validační a informační systém dopravně - technických informací (VALIDO) (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření jednotného systému validace dopravně-technologických informací (dále také „VALIDO“), který shromáždí dopravní, stavové a technologické informace z různých detekčních a inteligentních dopravních systémů (dále jen „data ITS“) a umožní otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran. Požadavkem na systém VALIDO je schopnost shromáždit data … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. VARS Brno a.s.
2022-03-16   Obnova teplotně citlivého kabelu ve Strahovském automobilovém tunelu (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem plnění je výměna detekčního teplotního lineárního (LHD) kabelu systému elektrické požární signalizace ve Strahovském automobilovém tunelu. Výměna detekčního kabelu systému EPS dle zákona 183/20006 Sb. nevyžaduje stavební povolení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2022-01-31   Jednotný systém řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS) (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence: • bude vycházet při řízení dopravy ne z dopravních stupňů ale z reálných počtů vozidel v oblasti a stanovení intenzit dopravy a směrovosti v dopravních uzlech. • nebude založen pouze na předpřipravených signalizačních plánech, ale v reálném čase bude schopen vyhodnotit stav dopravy a nastavit optimální signální plán pro dané SSZ. • systém bude fungovat na základě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. Yunex, s.r.o.
2021-09-21   Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník“, který je specifikován dokumentací pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2021-08-05   I/27 Pšov, Blšany - výstavba SMS (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o výstavbu silniční meteostanice a systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikaci I/27 mezi obcemi Pšov a Blšany. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. Medipo - SI, s.r.o.
2021-08-05   LK PDZ - Meteo v rizikových lokalitách (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Projekt řeší osazení silničních meteostanic (SMS) s kamerami a osazení proměnných dopravních značek (PDZ) na silnicích I. třídy v Libereckém kraji, ve třech lokalitách: I/10 Kořenov, I/13 Prácheň a I/38 Bezděz. PDZ umožní v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách a na aktuálním stavu vozovky upozornit na nebezpečí námrazy nebo smyku v daném úseku. V zakázce převažuje cena dodávek technologie. Projekt je součástí řešení úkolu Ministerstva dopravy „PDZ-Meteo v rizikových lokalitách". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "Sdružení KPB", vedoucí společník:... Eltodo, a.s.
2021-06-24   I/47 PDZ a modernizace meteostanice Lipník nad Bečvou (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je celková modernizace meteostanice s doplněním PDZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. EUROVIA CS, a.s. Sdružení Lipník, EUROVIA CS, a.s.
2021-02-18   Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI (Dopravní podnik Ostrava, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž), včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. Energovod CZ, a.s.
2020-11-19   F897-Modernizace a optimalizace systému průmyslové televize - PTV ETE (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky nazvané „F897- Modernizace a optimalizace systému průmyslové televize - PTV ETE“ “ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Temelín formou dodávky „na klíč“. Jedná se o upgrade kamerového systému průmyslové televize na ETE, který umožní dlouhodobé provozování systému PTV, snadnou rozšiřitelnost a uživatelskou konfigurovatelnost v budoucnu, a který poskytne velmi dobrou kvalitu obrazu s rozlišením Full HD, možnost zoomování, otáčení kamery a přístup k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2020-09-25   Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0. Předmětem veřejné zakázky je oprava zejména protipožárních uzávěrů, vzduchotechniky hlavního větrání tunelů, nouzového osvětlení a SOS skříní. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. S u b t e r r a a.s.
2020-08-11   Dodávka ohraněných stožárů (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky ohraněných stožárů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2020-07-13   I/21 Bezděkov - SMS (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o výstavbu silniční meteostanice a proměnného dopravního značení u silniční meteostanice na silnici I/21 u obce Bezděkov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2020-05-18   Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť (E.ON Česká republika, s.r.o.)
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s 5 dodavateli (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí zakázky, jejichž předmětem bude provedení stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s přípravou jednotlivých lokalit tak, aby byly připraveny na dodávku a montáž technologie dobíjecích stanic. Předmětem bude i příprava periférií dobíjecích stanic pro jejích uvedení do provozu. Podrobně viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARPEX MORAVA s.r.o. Arpex Morava, s.r.o. ATW Brno s.r.o. ATW Brno, s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. Eltodo, a.s. INEL - Technik, s.r.o. Kami profit, s.r.o., odštěpný závod MSEM, a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Omexom GA Energo, s.r.o. SETERM CB a.s. Seterm CB, a.s. SOLARHUNTER s.r.o. Solarhunter, s.r.o. Stand by power, s.r.o. Suntel Czech s.r.o. Suntel Czech, s.r.o.
2020-04-28   D4 Dlouhá Lhota a Kytín, výstavba meteostanic (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba meteostanic, pro včasná varování v zimním období před nebezpečnými jevy na vozovce a v blízkém okolí jako jsou např. námraza, led, mlha, silný vítr a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch. Zejména pro včasnou reakci na povětrnostní vlivy při zimní údržbě a taktéž její zefektivnění při zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy na dopravně zatížené komunikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2020-01-21   Městský parkovací systém v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace parkovacích automatů a dodávka a implementace software pro parkování. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. MPLA, s.r.o. SPEL, a.s.
2020-01-16   Správa lokální ICT infrastruktury 2020+ (Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní správa lokální ICT infrastruktury zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky po dobu trvání Rámcové dohody. Oblasti a věcná náplň jednotlivých komponent služby správy ICT infrastruktury jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Rámcová dohoda. Součástí předmětu plnění není správa specializovaných aplikací provozovaných zadavatelem a spravovaných konkrétním dodavatelem příslušné aplikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. GeCeNet spol. s r.o.
2019-12-05   Vodorovné a svislé dopravní značení (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv o dílo (na každou část veřejné zakázky jedné s jedním vybraným dodavatelem), jejichž předmětem budou realizace nového svislého dopravního značení (SDZ), vodorovného dopravního značení (VDZ) a dopravně-bezpečnostních zařízení (DBZ) na území hlavního města Prahy a provádění údržby a obnovy stávajícího SDZ, VDZ a DBZ. Předmětem dílčích plnění budou zejména následující činnosti: — realizace (instalace, vytvoření a umístění), jakož i provádění úprav existujících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. Saroute, s.r.o. Superco, s.r.o.
2019-11-25   Provozování parkoviště P+R Opatov (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je provozování záchytného parkoviště P+ R Opatov s přítomnou dozorčí službou na parkovišti. Provozní doba na parkovišti je od 04,00 do 01,00 hod. následujícího dne. Z důvodu nočního parkování je nutná dozorčí služba s nepřetržitým provozem. Kapacita parkoviště je 108 parkovacích míst a 4 invalidní stání. Parkovací místa i stání jsou vyznačena vodorovným dopravním značením. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2019-09-12   Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: — SO 401 Veřejné osvětlení, — SO 402 Přípojka NN, — PS 101 Závorový systém parkoviště, — PS 102 Kamerový systém parkoviště, — PS 103 Jízdenkový automat, infopanely DPMB. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2019-08-01   Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 3. etapa (Statutární město Brno)
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části: 1. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 1., 2. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 2., 3. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 3., 4. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 4. Předmět zakázky je blíže vymezen v návrzích textů smluv a ostatních přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. Eltodo, a.s. Veselý Dopravní Signalizace, s.r.o.
2019-07-08   TR Rokycany - obnova R110kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: TR Rokycany - obnova R110kV. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. Energovod CZ, a.s. Společnost s ručením omezeným „Kyjevská...
2019-06-26   17075 - MSK výstavba meteostanic - D56 Paskov, I/11 Havířov-Bludovice, I/46 Rohov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba 3 nových silničních meteostanic na silnici D56 Paskov, I/11 Havířov - Bludovice a I/46 Rohov, sloužící k přehledu počasí v dané lokalitě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2019-04-17   Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Školská 322 se zaměřením na vybavení odb.uč.chemie,... (Statutární město Kladno)
Předmětem plnění je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve zhotovení díla Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Školská 322 se zaměřením na vybavení odborných učeben chemie, přírodopisu, fyziky a technické vybavení školní dílny včetně zajištění bezbariérovosti tělocvičny. Bližší informace v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2019-04-16   Dopravní telematika ZR (Město Žďár nad Sázavou)
Předmětem zakázky je dodávka a montáž dopravního světelného signalizačního zařízení (vč. souvisejících stavebních a technologických prací). Bližší podrobnosti týkající se předmětu veřejné zakázky naleznete v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), výzva číslo 53 s názvem „Dopravní telematika ve Žďáře nad Sázavou.“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008934 a spolufinancována ze zdrojů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2019-04-11   Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa (Statutární město Brno)
Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí: 1. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 1., 2. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 2., 3. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 3., 4. Dohledový subsystém - kamerový dohled SSZ – dílčí část 4., 5. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy - dílčí část 5., 6. Měřící body na cyklostezkách – dílčí část 6. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Eltodo, a.s. Veselý Dopravní Signalizace, s.r.o.
2019-03-19   Dolní Benešov - výstavba TR 110/22 kV (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Dolní Benešov - výstavba TR 110/22 kV. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. Energovod CZ, a.s. Společnost s ručením omezeným „Kyjevská...
2019-02-21   Pořízení ohraněných stožárů (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky ohraněných stožárů podle technických specifikací zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2019-02-07   Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V (Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související plnění, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DYSK, spol. s r.o. Dysk, spol. s.r.o. Eltodo, a.s. Energovod CZ, a.s.
2019-02-06   Záchytné parkoviště Jírovcova II – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty (Statutární město České Budějovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro řízení provozu parkovišť a zařízení pro vybírání poplatků, vč. dohledového systému dle FTP SO 401 Elektro a sdělovací objekty na záchytné parkoviště v ulici Jírovcova, České Budějovice, ČESKÁ REPUBLIKA. Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2018-11-21   Oprava stavební a technologické části tunelu Valík (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Potřebou zadavatele je sanace závad na stavební a technologické části tunelu Valík, které omezují bezpečnost provozu tohoto tunelu. V případě nerealizace této opravy hrozí zhoršení stavu tunelu a jeho následné úplné uzavření. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. Subterra a.s. Subterra, a.s.
2018-10-09   Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a SW vybavení D0 v rozsahu staveb 512 až 517 a řídicího... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce, je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D0, včetně tunelů Lochkov a Cholupice a centra řízení dopravy Rudná, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení uvedených úseků a objektů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. Energovod CZ, a.s.
2018-06-21   Preference vozidel MHD na světelných signalizačních zařízeních (Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace preference pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Předmětem plnění je doplnění nového zařízení pro aktivní detekci BUS MHD na stávajících křižovatkách vybavených světelně signalizačním zařízením (dále jen „SSZ“). Pro jednotlivé křižovatky dodavatel zpracuje nová dopravní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2018-06-18   „TR Brno Medlánky - rek. R 110 kV" (E.ON Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu stavby v areálu transformovny Medlánky označené jako R 110 kV a 22 kV v rozsahu dle projektové dokumentace. Bližší infoirmace viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „Chornomorenergospetsmontazh“ LLC Eltodo, a.s. Energovod CZ, a.s.
2018-06-14   Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatek 0.13 a 0.11 (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázka je: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) KŘIŽOVATKY 0.13 Koliště-Milady Horákové: Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 0.13 Koliště-Milady Horákové vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. 2. REKONSTRUKCE … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2018-05-14   Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2018 (Nemocnice Český Krumlov, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v dodávce optické kabeláže do pavilonu Interny a Chirurgie Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2018-02-16   ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 1. ETAPA (Statutární město Brno)
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: 1. rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 2.18 Poříčí – Heršpická a křižovatky 0.08 Husova – Joštova; 2. dohledový subsystém – kamerový dohled SSZ 1.03 Mendlovo nám. – Křížová, rozšíření datového úložiště MKDS na centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s.; 3. rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy – vybudování nové trasy optického kabelu (OK) v úseku ulic Porgesova (konec stavby Dobrovského) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. UniCab, s.r.o. Veselý Dopravní Signalizace s.r.o.
2018-01-03   Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD - blok 8 –... (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce následujících pěti světelných signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“) ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro územní řízení, stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2017-11-16   Odborné učebny ITI – I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž (Statutární město Pardubice)
Provedení stavebních úprav osmi objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic za účelem zajištění splnění požadavků pro bezbariérové vstupy do objektů a bezbariérové užívání staveb v zájmových částech objektů a dále rekonstrukce či nové vybudování a vybavení odborných učeben a kabinetů, provedení souvisejících úprav stávajících rozvodů a instalací včetně nové instalace strukturované kabeláže – konektivity. Veřejná zakázka v rámci jednoho zadávacího řízení „Odborné učebny ITI – I. etapa – … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s. K-House s.r.o. První Stavební Chrudim a.s.
2017-11-13   TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV (E.ON Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávající zastaralé technologické části Rozvodny označené jako R 110 kV v Sokolnici a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností. Rekonstrukce spočívá ve výměně hlavní a pomocné lanové přípojnice, přípojnicových odpojovačů a dalších zastaralých přístrojů. S tímto jsou spojené demolice nevyužívaných patek, doplnění nových patek a uzemnění. Bude vybudován nový kabelovod, do kterého se zatáhnou nové kabely. Původní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „Chornomorenergospetsmontazh“ LLC Eltodo, a.s. Energovod CZ, a.s.