2023-10-24   Dodávky malorozměrových relé 2024 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců (dále též i jako „zboží“). Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-10-17   Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby pro konverzi trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz na trati Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě, v úseku od státní hranice po žst. Vsetín. Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby se rozumí projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s.
2023-08-17   Nájem zařízení pro měření rychlosti vozidel - ORP Říčany (Město Říčany)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je a) nájem měřících zařízení pro úsekové měření rychlosti specifikovaných v příloze č. 1 této ZD, b) zajištění provozu měřících zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o průjezdech vozidel a o provedeném měření a c) poskytnutí dalších činností a služeb uvedených v přílohách č. 1 a 3 této ZD, a to po dobu 60 měsíců od počátku doby nájmu. Součástí předmětu plnění je rovněž vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ: - spočívající v prodloužení trvání smlouvy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Camea Technology, a.s.
2023-08-14   Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa (Statutární město Brno)
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části: Dílčí část 1: Rekonstrukce SSZ včetně kamerového dohledu, Dílčí část 2: Výstavba SSZ, Dílčí část 3: Rekonstrukce SSZ, Dílčí část 4: Doplnění SSZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Cross Zlín, a.s. Veselý Dopravní Signalizace, s.r.o.
2023-07-26   Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část VIII (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro 5 níže uvedených jednotlivých křižovatek v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) vč. jednotlivých rozpočtů a dále projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (PDPS). * Křižovatka 5.20 Bubeníčkova - přejezd tramvaje * Křižovatka 6.02 Příkop - Milady Horákové * Křižovatka 6.20 Okružní - Generála Píky * Křižovatka 4.19 Jamborova - Táborská * Křižovatka 4.25 Černovická - rampa Olomoucká Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-07-26   Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část XIII (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro 5 níže uvedených jednotlivých křižovatek v rozsahu pro společné územní a stavební povolení (DÚSP) vč. jednotlivých rozpočtů a dále projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (PDPS). Křižovatka 2.32 Heršpická – areál CTP Křižovatka 2.37 Heršpická - Bidláky Křižovatka 4.62 Olomoucká – Štolcova (přechod) Křižovatka 4.66 Otakara Ševčíka přechod Křižovatka 8.91 Kníničská - Bystrcká Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-07-26   Systém měření úsekové rychlosti na křižovatce silnic I/43 a II/386 (ulice Blanenská / Průmyslová zóna) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění systému úsekového měření rychlosti obou jízdních pruhů v úseku omezené rychlosti silnice I/43 zahrnující křižovatku silnic I/43 a II/386 (ulice Blanenská, Kuřim). Zprovoznění a zajištění následného provozu zahrnujícího mj. přenos relevantních dat dotčeným subjektům, jež následně budou zajišťovat správní řízení s osobami porušujícími stanovené omezení rychlosti na dotčeném úseku silnice I/43 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-06-30   Dodávka a montáž kamerového systému a dveřních senzorů pro počítání cestujících do vozidel MHD (Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění kamerového systému se záznamem pro vozidla MHD spolu s dodávkou a montáží dveřních senzorů pro počítání cestujících. Součástí předmětu plnění jsou zejména: • Analogové kamery pro sledování dveřních prostorů, • IP kamery pro sledování prostoru vozidla zepředu a zezadu a pro sledování prostoru před vozidlem, • Zobrazovací jednotky do vozidel k zobrazení obrazu přenášeného z kamer, • Záznamové jednotky do vozidel, • SW pro správu a analýzu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-06-06   Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2023 - 2025 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, resp. rámcových dohod ke každé z částí veřejné zakázky. Každou ze čtyř rámcových dohod uzavře Zadavatel s jedním dodavatelem v souladu se závazným vzorem rámcové dohody pro příslušnou část veřejné zakázky, který je Přílohou č. 4a - 4d této Zadávací dokumentace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky. Předmět … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-04-13   Město Boskovice – rekonstrukce veřejného osvětlení (Město Boskovice)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb, jejichž účelem je rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Boskovice, s cílem zvýšení energetické účinnosti a úspor energie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-03-28   Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Cílem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. OHLA ŽS, a.s. S u b t e r r a a.s.
2023-03-03   Radary pro měření rychlosti v obci Světice (Obec Světice)
Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení pro měření rychlosti, pronájem zařízení pro měření rychlosti, nákup maket technologie pro měření rychlosti, zabezpečení provozu zařízení pro měření rychlosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-03-02   Svitavy - VO 2022 (Město Svitavy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel (840 ks) zadavateli za účelem instalace LED svítidel na vybrané ulice na území města Svitavy. Montáž bude zajištovat správce veřejného osvětlení společnost SPORTES Svitavy s.r.o. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je v obchodních podmínkách a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-01-16   ETCS Milovice - Praha hl.n. (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. Úseku Milovice - Praha hl.n. (mimo). Součástí je i zpracování projektové dokumentace stavby, tj. dokumentace dle interního předpisu zadavatele směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, s.o. a dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Bližší specifikace zakázky je uvedena v ostatních částech dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-01-13   ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby se rozumí projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a přílohy č. 3 a přílohy č. 4 vyhl.č.146/2008 Sb. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD. Účelem této stavby je vybudování traťové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2023-01-10   Dodávky malorozměrových relé 2023 (Správa železnic, státní organizace)
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2022-12-16   "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n." - etapa 1A+3 - Zhotovení kamerového systému (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n." - etapa 1A+3 - Zhotovení kamerového systému, je a) Zhotovení Projektové dokumentace pro prováděn stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. b) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace. Cílem Díla je doplnění kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti u … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2022-11-30   Modernizace zabezpečovacího zařízení v metru - elektronická stavědla na části trasy C a v depu Kačerov (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmět této veřejné zakázky zahrnuje: a) realizaci projekčních prací pro dodávku elektronického zabezpečovacího zařízení - elektronického stavědla (EIE) vč. bezpečného dálkového ovládání, počítačového simulátoru a komplexního diagnostického systému zabezpečovacího zařízení, a to vč. diagnostiky všech zabezpečovacích systémů a podsystémů (DSZZ) v příslušných stanicích metra trasy C a v depu Kačerov, b) vyřízení všech nezbytných povolení (zejm. stavebních povolení) a následnou kompletní dodávku, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2022-10-13   Nájem zařízení pro měření rychlosti (Město Turnov)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem zařízení v počtu 7 kusů pro úsekové měření rychlosti se zabezpečením provozu najatých zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o provedeném měření do softwarové aplikace na straně zadavatele. Měřící zařízení má být umístěno v okolí Turnova. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2022-10-07   Náhrada kolejových obvodů počítači náprav včetně úprav trakčního napájení v metru (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla - stavby Náhrada kolejových obvodů počítači náprav včetně úprav trakčního napájení v metru, spočívající v dodávce a instalaci technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších prací, až v 27 stanicích metra realizovaných dle provozních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2022-08-11   Modernizace vlakového rozhlasu na soupravách elektrických motorových vozů metra typu 81-71M a M1 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem Veřejné zakázky je modernizace vlakového rozhlasu na soupravách elektrických motorových vozů metra (vlacích) typu 81 - 71M a M1. Podstatou modernizace vlakového rozhlasu je výměna stávající technicky zastaralé centrální jednotky typu DHT-4M na 52 vlacích metra typu 81 - 71M na každém ze dvou čelních motorových vozů soupravy (vlaku) a centrální jednotky DHT-3M včetně ovládací jednotky Term03 na 53 vlacích typu M1 na každém ze dvou čelních motorových vozů soupravy (vlaku) za nové kompatibilní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2022-08-10   Dodávka a instalace mobilní části ETCS na jednotky společnosti Leo Express s.r.o. - zadání 2022 (Leo Express s.r.o.)
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) do 5 vlakových souprav FLIRT výrobce Stadler Rail AG, provozovaných zadavatelem. 2.2 Zadavatel požaduje postupné dodání (retrofitting) mobilních částí ETCS aplikační úrovně (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) v nejnovější verzi. Plnění zahrnuje veškeré nezbytné činnosti dodavatele od převzetí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2022-03-09   ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 6. ETAPA II (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky jsou rekonstrukce světelných signalizačních zařízení (SSZ) křižovatek ve statutárním městě Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2022-02-14   Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most - Patočkova, Praha 5 a 6, č. akce 999177/5 (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Městský okruh v úseku Barrandovský most -Patočkova. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální schválenou „Metodikou navrhování orientačního dopravního značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy“ Ředitelství silnic a dálnic ČR a Technickými podmínkami TP 100 „Zásady pro orientační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3K značky s.r.o. AŽD Praha s.r.o. B E S s.r.o. Značky Praha s.r.o.
2022-01-10   Dodávky malorozměrových relé 2022 (Správa železnic, státní organizace)
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2021-12-01   Doplnění mobilní části ETCS do až 23 kusů motorových vozů řady 841.2 (České dráhy, a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 841.2, jejíž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, a to pro celkem 23 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2021-08-31   Správa veřejného osvětlení (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem a cílem Veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb na jejímž základě bude vybraný dodavatel realizovat předmět veřejné zakázky, jímž jsou služby spočívající v zajištění komplexní správy veřejného osvětlení, jež je ve správě ŘSD, včetně služeb spočívajících v provádění revize a údržby veřejného osvětlení, zabezpečení nepřetržité dispečerské služby pro příjem a evidenci hlášených poruch a aktualizace pasportu veřejného osvětlení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2021-08-11   ETCS Praha Uhříněves - Praha hl.n. (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby se rozumí dokumentace pro územní řízení (DUR) dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a přílohy č. 3 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2021-07-07   Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021–2023 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky. Předmět jednotlivých částí veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1a – 1d a příloze č. 3a – 3d Zadávací dokumentace, přičemž předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (pro příslušnou část veřejné zakázky, v níž je rámcová dohoda uzavřena). Místo plnění veřejné zakázky: celá Česká republika, rozdělena dle působnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2021-06-01   Rekonstrukce ŽST Vsetín (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem stavby je rekonstrukce žst. včetně úseku po bývalou dopravnu „obvod Bečva“, která je situována v k.ú. Ústí u Vsetína, v současnosti již je součástí žst. Vsetín, a dále části traťového úseku do Ústí u Vsetína ve směru na Horní Lideč. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. Strabag Rail a.s.
2021-05-19   Zřízení výhybny Bartoušov (Správa železnic, státní organizace)
Účelem stavby je vybudování nové výhybny za účelem přesunu křižování vlaků ze ŽST. Kopidlno, čímž dojde ke zkrácení jízdních dob na trati Nymburk - Jičín. Předmětem stavby je změna konfigurace kolejiště stávající dopravny Bartoušov, která bude nově přejmenována na zastávku Žitětín. Na zastávce bude provedeno nové nástupiště, osvětlení, přístřešek. V rámci stavby bude dále provedena pokládka nové kabelizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v přilehlém tratovém úseku Bartoušov - Jičín a Bartoušov - Kopidlno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. GJW Praha spol. s r.o.
2021-03-04   Rekonstrukce trati Lovosice - Česká Lípa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Revitalizace trati Lovosice Česká Lípa“ jejímž cílem je rekonstrukce vybraných úseků tratě tak, aby došlo k efektivnímu vynaložení investičních prostředků, přínosům pro cestující, přínosům pro objednatele veřejné dopravy a přínosům správce infrastruktury. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Edikt a.s.
2021-01-21   Dodávky malorozměrových relé 2021 (Správa železnic, státní organizace)
Jsou dodávky malorozměrových relé, specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z, určených do stávajících zabezpečovacích zařízení, které nesmí být ke dni jejich dodání starší 12-ti měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2021-01-20   Rámcová dohoda na vybavení motorových lokomotiv řady 750.7 mobilní částí ETCS (České dráhy, a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 750.7, a to pro celkem 19 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.4.0 se zárukou, že budoucí přechod na verzi 3.6.0 bude možné provést pouze softwarovými prostředky (bez výměny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2020-12-16   ETCS + DOZ Votice - České Budějovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zajištění dálkového ovládání železničních stanic, zabezpečovacího zařízení a dalších ostatních technologií a zároveň vybavení tratě interoperabilním systémem evropského vlakového zabezpečovače ETCS L2 v úseku Votice (mimo) - České Budějovice (včetně). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2020-12-03   Rámcová dohoda na vybavení motorových vozů řady 841 mobilní částí ETCS (České dráhy, a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 841, a to pro celkem 17 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.4.0 se zárukou, že budoucí přechod na verzi 3.6.0 bude možné provést pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2020-12-03   Rámcová dohoda na vybavení motorových vozů řady 842 a řídících vozů řady 954 mobilní částí ETCS (České dráhy, a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typových řad 842 a 954 (ABfbrdtn 795, Bfbrdtn 794), jejichž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, a to pro celkem 71 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.4.0 se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2020-10-09   Výstavba odbočky Rajhrad (Správa železnic, státní organizace)
Hlavním cílem stavby je zvýšení kapacity celostátní dráhy č. 720 00 Lanžhot st. hr. - Modřice. Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba odbočky Rajhrad“, jejímž cílem je zvýšení kapacity dráhy, odstranění kolize časových poloh vlaků dálkových a regionálních, zvýšení spolehlivosti provozování dráhy. Obsahem stavby budou úpravy železničního svršku a spodku včetně osazení dvou jednoduchých kolejových spojek pro rychlost 80 km/h, sanace umělých staveb (silničního nadjezdu a železničního mostu se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. SEŽEV-REKO, a.s.
2020-10-08   Opava - telematika (Statutární město Opava)
Jedná se o rekonstrukci - modernizaci stávajících křižovatek, a to světelných signalizačních zařízení a stožárů (dále také jen „SSZ“), včetně kabelových rozvodů, koordinačních kabelů a zřízení nového dispečinku. Součástí díla jsou stavební úpravy zpevněných ploch a chodníků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o.
2020-08-05   Rámcová dohoda na vybavení motorových jednotek řady 844 mobilní částí ETCS (České dráhy, a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 844, jejíž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, a to pro celkem 31 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.4.0 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2020-06-04   Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem zakázky je realizace díla, tj. stavba Výměna pohyblivých schodů, ev. č. 613 1 119, 120, 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad, spočívající v modernizaci stavebních a technologických prvků včetně výměny (odstranění stávajících a dodávka a montáž nových) pohyblivých schodů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. STRABAG a.s.
2020-04-22   Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubními jednotkami ETCS (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vybavení typových řad (viz jednotlivé části této Veřejné zakázky) drážních vozidel zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále jen „jednotky ETCS“). Zadavatel bude přechodně akceptovat i dodávku jednotek ETCS ve verzi 3.4.0, avšak pouze za předpokladu, že dodavatel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 pouze softwarovými prostředky (bez výměny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. CZ LOKO, a.s.
2020-04-03   Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmět plnění této veřejné zakázky sestává z Modernizace silových rozvodu mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (A) a Modernizace osvětlení mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (B). Předmětem plnění je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. S u b t e r r a a.s. Subterra, a.s.
2019-12-11   ETCS Beroun - Plzeň (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace stavby: „ETCS – Beroun - Plzeň“. Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Stavba „ETCS Beroun - Plzeň“ zajišťuje výstavbu technologického zařízení evropského vlakového zabezpečovače sloužícího pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy a pro splnění evropských parametrů na české železnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o.
2019-09-16   Rekonstrukce žst. Bohosudov (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ včetně dopracování dokumentace zhotovitele – souhrnného řešení pro provozní soubory a stavební objekty a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Stavba řeší rekonstrukci ŽST Bohosudov a přilehlé mezistaniční úseky Chabařovice (mimo) – Bohosudov (mimo) a Bohosudov (mimo) – Teplice (mimo). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. Chládek & Tintěra, a. s. Chládek & Tintěra, a.s. Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha, a.s. Elektrizace železnice Praha a.s.
2019-08-01   Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 3. etapa (Statutární město Brno)
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části: 1. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 1., 2. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 2., 3. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 3., 4. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 4. Předmět zakázky je blíže vymezen v návrzích textů smluv a ostatních přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. Eltodo, a.s. Veselý Dopravní Signalizace, s.r.o.
2019-05-10   Dodávky malorozměrových relé – 2019 (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou dodávky malorozměrových relé specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určených do stávajících zabezpečovacích zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2019-04-11   Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa (Statutární město Brno)
Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí: 1. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 1., 2. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 2., 3. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část 3., 4. Dohledový subsystém - kamerový dohled SSZ – dílčí část 4., 5. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy - dílčí část 5., 6. Měřící body na cyklostezkách – dílčí část 6. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. Eltodo, a.s. Veselý Dopravní Signalizace, s.r.o.
2019-03-22   „DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr.“ (II.etapa) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Cílem stavby je snížení počtu dopravních zaměstnanců a tedy snížení provozních nákladů a zároveň zvýšení operativnosti způsobu řízení dopravy, což bude dosaženo dálkovým ovládáním tratě z centrálního dispečerského pracoviště Přerov. Předmětem stavby je realizace systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení z CDP Přerov v traťovém úseku Dětmarovice – Mosty u Jablunkova. Stavba bude řešit úpravy zabezpečovacích a sdělovacích zařízení v nově dálkově ovládaných úsecích. Bližší … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o.
2019-02-27   Rozvoj prvků telematiky pro zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD v Českých Budějovicích (Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a montáži řídícího, informačního, odbavovacího a komunikačního systému městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích, včetně všech montážních prací, testů, revizí a funkčních zkoušek, jakož i dokumentů dodavatele, včetně všech počítačových programů a dalšího software a s tím spojených licencí, jež má být dodán za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a v souladu s právními předpisy, příslušnými právně závaznými i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha, s.r.o.