Veřejné zakázky v regionu Ústecký kraj

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky v regionu Ústecký kraj

2024-01-26   Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks počítačového tomografu pro potřeby RDG oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně realizace stavební připravenosti, pozáručního servisu na 96 měsíců, demontáže stávajícího přístroje, ekologické likvidace stávajícího přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně... (Krajská zdravotní, a.s.)
1. Navýšení kapacity centrální sterilizace (CS I), která bude sloužit ke sterilizaci pro provoz stávajících operačních sálů a dalších pracovišť Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a dále zejména pro nově vzniklé operační sály a jiná pracoviště v novém pavilonu MNUL. 2. Rozšíření centrální sterilizace o mytí a sušení endoskopů. 3. Nahrazení a rozšíření stávající dezinfekční a sterilizační techniky (sterilizátory a myčky) za novou, včetně obnovy inventáře a veškerého vybavení CS I. 4. Zlepšit logistiku … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Most – II. Etapa (Statutární město Most)
V rámci rekonstrukce VO spočívající ve výměně stávajících svítidel budou stávající svítidla nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Stožáry a rozvaděče budou ponechány ve stávajícím stavu. Dojde k výměně 1031 ks svítidel. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Green mine – příprava Smart rozvojové zóny Centrum – projekční a související práce (Sev.en Inntech a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a související práce pro stavbu „Smart rozvojové zóny Centrum“ a se stavbou související bourací práce představující zejména: a) vypracování projektové dokumentace bouracích prací včetně soupisu stavebních (bouracích) prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného povolení odstranění stávajících staveb, které mají být nahrazeny stavbou, b) vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty pro Krajskou zdravotní a.s. 2024 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty uvedených v příloze č. 2 – Technická specifikace této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky čistících a pracích prostředků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek čistících a pracích prostředků uvedených v příloze č. 2 – Technická specifikace této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky hygienických prostředků a dávkovačů pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek hygienických prostředků a dávkovačů uvedených v příloze č. 2 – Technická specifikace této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   REKVALIFIKAČNÍ KURZY PRO Ústecký kraj - okresy Chomutov a Most (Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky (specifikované v kapitole 2 - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 8 Specifikace a technické podmínky). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Dodávka 2 ks vozidel kategorie N3 pro odtahovou službu (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vozidel kategorie N3 pro odtahovou službu příslušné technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Mapování biotopů v roce 2024 (Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, který probíhá formou odborného botanického terénního šetření. Data se odevzdávají v softwaru Wanas zakreslením jednotlivých mapových segmentů a zapsáním řady atributů dle pozorování v místě (více viz závazné metodické dokumenty, které jsou přílohou zadávací dokumentace). Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje zobrazení a další výpočty ohledně stavu biotopů a stanovišť. … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   PROVEDENÍ GO ZZ DLE ZVLÁŠTNÍCH POSOUZENÍ A UVEDENÍ ZZ DO SOULADU S LEGISLATIVNÍMI POŽADAVKY (ČEZ, a. s.)
Předmětem Díla je závazek Zhotovitele k provedení odstranění vad a modernizace ZZ uvedených ve zprávách ze Zvláštního posouzení (Zprávy o zvláštním posouzení mostových jeřábů vydaných ve 3.Q 2020 a 3. Q 2021 u 23 ks EMJ a 2 ks RMJ, autor: ELEKTROZDVIH s.r.o.) a současně splnění legislativních požadavků, které tento mechanismus u ZZ striktně nařizuje. Odstraněním vad se současně prodlouží bezpečné provozování a životnost ZZ v Elektrárně Prunéřov. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení V2 (Město Žatec)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci rekonstrukce a dostavby v objektu Nemocnice Žatec na adrese: Husova 2796, 438 01 Žatec: „Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 Nemocnice Žatec“ na pozemcích parc. č. 1344, 4007, 3724, 5609/11 v k. ú. Žatec Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a projektové dokumentace pro dodávku a instalaci … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   UL_PPC 100 MWt (150 MWe), Trmice (ČEZ Teplárenská, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provést dílo a poskytnout jeho servis, tedy zejména navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci, v souladu s ní provést stavební práce, a dále dodat, nainstalovat, uvést do provozu a vyzkoušet paroplynový teplárenský zdroj v lokalitě Trmice včetně prokázání garantovaných parametrů a provést další stavební a jiné související práce, a poskytnout servis a údržbu díla (plynových turbín). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Revitalizace sídelní zeleně města Louny – arboristická ošetření významných stromů na vybraných plochách (Město Louny)
Předmětem zakázky je kompletní realizace díla/plnění tj. arboristické ošetření 2.058 ks dřevin na vybraných lokalitách v Lounech Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   ÚP ČR - MO - Poskytování ekologických úklidových služeb (Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ekologických úklidových služeb v objektech ÚP ČR Most (tř. Budovatelů 1988 a tř. Budovatelů 1989). Předmět plnění je rozdělen na paušální služby, které bude zadavatel hradit dodavateli měsíčně a dále na další služby, které bude zadavatel hradit dodavateli dle jejich skutečné spotřeby. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Rozsah … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Pořízení výrobních zařízení - Úspory energie v areálu společnosti QWERT Rubber, spol. s r.o. v Teplicích (QWERT Rubber, spol. s r.o.)
Výběrová řízení se budou týkat zařízení a) pro míchání gumárenských směsí a za b) pro lisování pryžových výrobků nástřikovou technologií. Pro technologii míchání gumárenských směsí jsou zapotřebí následující technologická zařízení, která jsou vzájemně na sebe navazující.Požadavek je na jejich lineární uspořádání v jedné horizontální rovině.Technologická zařízení jsou uvedena v následujícím textu, za názvem zařízení jsou vždy uvedeny základní požadované parametry zařízení. a) Řezačka kaučuků Minimální … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Výstavba odbočky Dobkovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zhotovení záměru projektu, projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 , zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta stavby odbočky Dobkovice v blízkosti stejnojmenné zastávky. Tato odbočka zvýší kapacitu dráhy při výlukách a mimořádnostech a umožní také předjíždění vlaků. Po zřízení této odbočky nebude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení (Město Žatec)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci rekonstrukce a dostavby v objektu Nemocnice Žatec na adrese: Husova 2796, 438 01 Žatec: „Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 Nemocnice Žatec“ na pozemcích parc. č. 1344, 4007, 3724, 5609/11 v k. ú. Žatec Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a projektové dokumentace pro dodávku a instalaci … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Dodávky jednorázového plastového nádobí pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sortimentu jednorázového plastového nádobí pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Parní elektrodový kotel 20 MWe (United Energy, a.s.)
Předmětem plnění a účelem veřejné zakázky s názvem „Parní elektrodový kotel 20 MWe“ je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s kompletní dodávkou a instalací parního elektrodového kotle o elektrickém výkonu 20MWe, který bude poskytovat služby výkonové rovnováhy distribuční soustavy a zároveň při svém provozu bude vyvíjet páru pro potřeby dodávek tepla do CZT a páru technologickou 1MPa. Dále napojení tohoto zařízení na potřebné energie a poskytnutí součinnosti pro … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 3. etapa (Ústecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohami zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jak to umožňuje ustanovení § 35 a § 101 zákona. Nabídky je možno podat na jednu, dvě nebo všechny tři části zakázky, přičemž každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně. Předmětem plnění 1.-3. části veřejné zakázky je zajištění konektivity (dodávka síťové infrastruktury) zahrnující dopravu, dodávku, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM (Charita Ústí nad Labem)
Předmět plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních vozidel pro Charitu Ústí nad Labem, dle jednotlivých částí: 1. Část - Nákup 3 kusů elektrických osobních automobilů 2. Část – Nákup 1 kusu elektrického vícemístného osobního automobilu Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Rámcová dohoda na dodávky AKU posunovacích vozíků pro zajištění posunu ŽKV, pro potřeby společnosti České dráhy, a.s (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávku AKU posunovacích vozíků pro zajištění posunu ŽKV, pro potřeby společnosti České dráhy, a.s. (dále také jen „AKU posunovací vozíky“), do odběrných míst určených zadavatelem dle rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“), pro období 36 měsíců následujících od uzavření Rámcové dohody Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Digitální transformace v podniku CC INTERNET s.r.o (CC INTERNET s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Digitální transformace v podniku CC INTERNET s.r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku následujících nových a nepoužitých technologií administrativního (kancelářského) vybavení, hardwaru a vybavení pro reklamu, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění (která je samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je součástí této zadávací dokumentace. 5.116.606,83 Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko- porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. na 24 měsíců (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení odštěpného závodu zadavatele Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z., na dobu 24 měsíců s možností následného odkoupení, spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko- porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. na 24 měsíců (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení odštěpného závodu zadavatele Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o. z., na dobu 24 měsíců s možností následného odkoupení, spolu s odpovídajícím příslušenstvím Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Odsíření kotlů K1 a K2 ve spol. Žatecké teplárenské, a. s (Žatecká teplárenská, a.s.)
Cílem realizace díla je vybudování technologie odsíření kotlů K1 a K2 prostřednictvím aditiva, přednostně mletého odsiřovacího vápence. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   „Dodávka 4 ks automobilů pro terénní služby Světlo Kadaň z.s.“ (Světlo Kadaň z.s.)
Světlo Kadaň z.s., jakožto Zadavatel, vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka 4 ks osobních automobilů pro osobní terénní asistenční službu“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“. Předmětem plnění Veřejné zakázky je pořízení 4 kusů osobních nízkoemisních vozidel na plug-in hybridní pohon kategorie M1 splňující emisní limit do 50 g CO2/km. Předmět veřejné zakázky bude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   VLRZ – užitková vozidla s elektropohonem – nákup III (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů užitkového vozidla kategorie N1 s elektropohonem s uzavřenou karoserií. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-30   Upgrade IS NAV (Metropolnet, a.s.)
Účelem VZ je zajištění dodávky SW komponent (licencí) a souvisejících služeb pro upgrade stávajícího ERP řešení zadavatele postaveného na IS NAV (MS Dynamics NAV), jejich implementaci a zprovoznění v technologickém prostředí zadavatele, otestování a školení určených pracovníků zadavatele a následné poskytování služeb podpory a rozvoje dodaného řešení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   „Dodávka pohonných hmot do přístavu Veselí nad Moravou a Hluboká nad Vltavou, do servisního centra Roudnice nad... (Ředitelství vodních cest ČR)
Dodávka pohonných hmot do přístavu Veselí nad Moravou a Hluboká nad Vltavou, do servisního centra Roudnice nad Labem a plavidla ZKMR Beskydy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   „Realizace nástavby pro odborné učebny v ZŠ Chlumec - vnitřní vybavení“ (Město Chlumec)
Předmětem zakázky je dodávka, doprava, montáž a uvedení do provozu vybavení čtyř nově vybudovaných odborných učeben a kabinetu nacházejících se ve druhém podlaží Základní školy ve Městě Chlumec. Jedná se o vybavení odborné učebny I - STEM, odborné učebny II – jazykové učebny, odborné učebny III – učebny PŘ + Z + volby povolání, odbornou učebny IV - jazykové učebny s rétorikou a kabinetu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Veřejné osvětlení Libochovice (Město Libochovice)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, opravy, výměna a optimalizace veřejného osvětlení dle minimálního technického standardu vymezeného v technických přílohách ZD a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou zadávací dokumentace. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby zadavatel získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Rozsah … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   D7 MÚK Kutrovice – Panenský Týnec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je novostavba dálnice I. třídy D7 MÚK Kutrovice – Panenský Týnec v kategorii D25,5/100. Na začátku úseku v km 27,700 má tato stavba vazbu na připravovaný úsek 2 D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice. Tyto navazující úseky byly v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení spolu koordinovány. Stavbu je třeba koordinovat zejména u SO 312 a SO 458 (SO navržené v rámci úseku 3). Koordinace bude probíhat s ohledem na skutečný stav realizace jednotlivých staveb. Řešený úsek je … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Industrial research, development and innovation centre (IRDIC) Klášterec nad Ohří – dodávka technologií 1 (KK legacy s.r.o.)
Předmět zakázky: Klimatizační zařízení - vzduchotechnika průmyslového objektu. Zadavatel požaduje návrh, dodávku, instalaci a zprovoznění vzduchotechniky průmyslového objektu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec, obchvat II. etapa“ – monitoring hluku a kvality ovzduší (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je autorizované kontrolní měření hluku z dopravy před zahájením výstavby, v průběhu výstavby a v rámci zkušebního provozu komunikace (ve všech lokalitách, kde byly akustickou studií predikovány hladiny hluku v úrovni vyšší než 3 dB pod úrovní příslušných hygienických limitů hluku). Provedení měření v každé lokalitě u nejvíce zatíženého objektu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Zametací stroj – Technická správa města Loun s.r.o (Technická správa města Loun s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktního komunálního zametače. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Výpůjčka rotablační konzole s vázaným spotřebním materiálem pro Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. -... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí bezplatné výpůjčky zdravotnického prostředku a to 1 ks rotablační konzole a k ní zabezpečit na základě rámcové dohody řádné a včasné dodávky vázaného spotřebního materiálu pro kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Měření seismických profilů v Litoměřicích (Česká geologická služba)
Předmětem plnění je měření a zpracování 4 reflexních 2D seismických profilů a 1 VSP měření v lokalitě Litoměřice pro účely jímání geotermální energie. Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Obnova trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří (Správa železnic, státní organizace)
Zhotovení stavby „Obnova trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří“, jejímž cílem je odstranění propadu rychlosti provedením souboru stavebních prací na železničním spodku a svršku a mostních objektech (mosty a propustky), včetně vyvolaných úprav zabezpečovacího zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou FAMPRIDIN (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou FAMPRIDIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby zadavatele, jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   ÚV Hradiště – rekonstrukce (Severočeská vodárenská společnost a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ÚV Hradiště – filtrace GAU, dále se bude rekonstruovat hala filtrace a reakčních nádrží, včetně střechy a opláštění, dále pak úprava zapojení el. výroben a napájení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN 2023 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby zadavatele, jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PALIVIZUMAB 2023 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PALIVIZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby zadavatele, jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB 2023 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby zadavatele, jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN (Krajská zdravotní, a.s.)
Zadávací dokumentace včetně příloh je v hlavní části zakázky. Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou LIDSKÝ ALBUMIN v koncentraci 200 g/l pro potřeby zadavatele, jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou OKRELIZUMAB 2023 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou OKRELIZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby zadavatele, jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Servis nákladních vozidel značky MAN (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozuschopnosti vozidel kategorie N (dle Zákona o podmínkách provozu vozidel) značky MAN sloužících zejména k přepravě nákladů při provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem (dále také jen „vozidlo“), a to prostřednictvím poskytování služeb servisu a údržby vozidel po dobu jejich provozu (dále také jen „servisní služby“). Konkrétní rozsah požadovaných servisních služeb je vymezen v části 3 Zadávací dokumentace (návrh Smlouvy o poskytování servisních … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Modernizace veřejného osvětlení města Louny – 1. etapa (Město Louny)
Předmětem plnění zakázky je modernizace části sítě veřejného osvětlení (dále také VO) ve městě Louny, a to za účelem dosažení úspor spotřeby elektrické energie, která spočívá ve výměně převážně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku a s tím souvisejících prací, a to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (dále také ZD). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL 2024 (Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem)
Předmětem projektu je další profesní vzdělávání osob z cílové skupiny projektu. Struktura školicích aktivit je vymezena sladěním potřeb zaměstnanců s potřebami společnosti – pro zaměstnance jsou připraveny zdokonalovací kurzy rozšiřující jejich odbornou způsobilost. Obsahově nabízí rozvoj zaměstnanců v oboru jejich činnosti Zobrazit zadávací řízení »