Dodavatel: Inženýring dopravních staveb a.s.

12 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Inženýring dopravních staveb a.s.

2023-03-02   Technický dozor stavebníka (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření jedné (1) rámcové dohody s jedním (1) dodavatelem na služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (investora) (dále také jen „TDS“) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, při provádění díla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýring dopravních staveb a.s.
2022-09-21   Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; správce stavby II (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění funkce správce stavby a technického dozoru stavebníka v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel“ (dále jen „stavba“). Stavba bude realizována v souladu s Conditions of Contract for Construction v českém překladu Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (tzv. Red Book), vypracované federací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýring dopravních staveb a.s. Nosta-Hertz spol. s r.o.
2022-07-01   Stavba č. 44812 Podjezd Bubny; Technický dozor stavebníka vč. vyvedení stavby z účtu INV (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je Technický dozor stavebníka vč. vyvedení stavby z účtu INV pro stavbu č. 44812 „Podjezd Bubny“, na základě projektové dokumentace zpracované společností Metroprojekt Praha, a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO: 45271895, jíž je výstavba podjezdu pod tělesem dráhy. Blíže viz Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýring dopravních staveb a.s.
2022-01-24   Barrandovský most - celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174 - Správce Stavby (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je výkon funkce Správce stavby a poskytnutí dalších služeb v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Contract management, a.s. Inženýring dopravních staveb a.s. VIS, a.s.
2022-01-03   TT Divoká Šárka-Sídliště na Dědině-Inženýrská činnost (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek příkazníka provést pro zadavatele, jménem zadavatele a na účet zadavatele veškeré investorské služby a inženýrské činnosti potřebné k přípravě a realizaci shora uvedené Akce a provádět TDI, a to za podmínek uvedených ve smlouvě a závazek zadavatele řádně a včas provedené plnění převzít a zaplatit příkazníkovi odměnu. Podrobnější popis předmětu plnění viz. Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýring dopravních staveb a.s.
2021-09-16   Technický dozor stavebníka (TDS) - ,,Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s." (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby s názvem „Modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s.“ (dále též jen „stavba“ či „dílo“). Účelem veřejné zakázky je provedení všech činností TDS tak, aby stavba byla provedena kvalitně, řádně a včas (zajištění součinnosti stavebníka se zhotovitelem stavby tak, aby nevznikly důvody k prodloužení termínu výstavby na straně objednatele), aby dodané dílo bylo plně funkční, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fetters Management, s.r.o. Inženýring dopravních staveb a.s.
2021-07-01   UV-955/26 Snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Fakultní nemocnice Motol, Praha – inženýrská... (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu níže uvedených činností na staveništi při realizaci Stavby: 1) technický dozor stavebníka/Objednatele (dále jen „TDO“) nad prováděním Stavby dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 2) autorský dozor projektanta (dále jen „AD“) nad souladem prováděné Stavby s projektovou dokumentací dle § 152 odst. 4 Stavebního zákona; 3) koordinátor BOZP dle § 14 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fetters Management, s.r.o. Inženýring dopravních staveb a.s.
2021-06-03   Stavba č. 42822 „Lávka Holešovice - Karlín“ - Zajištění TDI (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru investora při realizaci veřejné zakázky s názvem Stavba č. 42822 „Lávka Holešovice - Karlín“ - Zajištění TDI, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Stavby, zejména investorsko-inženýrských činností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýring dopravních staveb a.s. Pontex, spol. s r.o.
2020-10-21   Správce stavby a koordinátor Libeňský most, Praha 7 a 8, č. akce 999984 (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výběr správce stavby (dle standardů FIDIC) a koordinátora pro investiční akci rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8 (Stavba), která bude zadávána podle standardů FIDIC Yellow book metodou Design & Build (technické podmínky nahradí požadavky na výkon a funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ), kdy součástí plnění zhotovitele Stavby bude i související projekční a inženýrská činnost. Služby správce Stavby budou zahrnovat zejména výkon funkce správce Stavby dle podmínek … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýring dopravních staveb a.s.
2019-12-13   Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III.... (Středočeský kraj)
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a výkonu koordinátora BOZP včetně související technické asistence a pomoci. Zadavatel předpokládá uzavření rámcové dohody (smlouvy) s 5 (pěti) dodavateli na dobu 4 let. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Bližší informace jsou uvedeny v ZD uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. Bung CZ s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o. FRAM Consult a.s. IBH spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Inženýring dopravních staveb a.s. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o.
2019-07-26   Technický dozor nad prováděním staveb (Městská část Praha 5)
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ („Rámcová dohoda“) mezi zadavatelem a vybranými dodavateli, jejímž předmětem bude zajištění výkonu technického dozoru stavebníka včetně související technické pomoci v průběhu realizace a po dokončení plánovaných stavebních projektů zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s 5 účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky budou v zadávacím řízení vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější, a to na dobu 48 měsíců. Na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýring dopravních staveb a.s. OWO.CZ, s.r.o. Reinvest, spol. s r.o. Safety Pro, s.r.o. Samson Praha, spol. s r.o. STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.