Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel SUDOP PRAHA a.s.

2023-10-12   Řešení bezstykové koleje na mostech vysokorychlostních a konvenčních tratí (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění je řešení (výzkumná činnost) problematiky návrhu mostních objektů ve vztahu k požadavku na převedení bezstykové koleje u novostaveb železničních mostních objektů s kolejovým ložem. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: České vysoké učení technické v Praze SUDOP PRAHA a.s. Vysoké učení technické v Brně
2023-08-18   Rámcová dohoda na zajištění projektových a inženýrských činností pro FVE (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro zajištění projektových a inženýrských činností v souvislosti s budováním fotovoltaických elektráren Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OIKOI ARCHITEKTI s.r.o. PKV Build s.r.o. STRONG ENCO s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2023-07-25   Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) - Bratislava (SK) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování „Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) - Bratislava (SK)“. Studie bude rozdělena na tři části, a to část všeobecnou, na frekvenční plánování pro úsek Brno - Lanžhot - státní hranice ČR/SR a na frekvenční plánování pro úsek státní hranice ČR/SR - Bratislava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2023-06-28   Zpracování projektové dokumentace akce ISŠTE Sokolov, Revitalizace sportovní haly (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je předprojektová a projektová činnost, inženýrská činnost včetně poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkon autorského dozoru v souvislosti s výstavbou sportovní haly pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AED project, a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2023-04-29   Projektové dokumentace VN, NN (E.ON Distribuce, a.s.)
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na jedenáct částí, a jejím formálním účelem je uzavření jedenácti samostatných rámcových smluv na zajištění služeb spočívajících v projekční činnosti a souvisejících služeb pro účely rozvoje, údržby a oprav distribuční soustavy zadavatele pro každý z jedenácti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaného plnění bude vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti související … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADITIS GROUP s.r.o. ASE, s.r.o. DUR plus, spol. s r.o. EEIKA Brno s.r.o. Eeika Brno, s.r.o. Elektroinvest Strakonice s.r.o. Elektroinvest Strakonice, s.r.o. ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. Eling CZ s.r.o. Elmo a.s. Elmoz Czech, s.r.o. ELPE s.r.o. Elprojekt Písek s.r.o. ELprojekty, s.r.o. ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. Energy Project, s.r.o. Geprostav energy s.r.o. Jan Kukačka s.r.o. Jiřík & syn v.o.s. M Plus elektro s.r.o. Mašek Elektro s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. MOEL, s.r.o. Mopre s.r.o. Omexom GA Energo s.r.o. PERFECT, spol. s r.o. PK Elektro s.r.o. PRO 22 v.o.s. Prosig, s.r.o. Puttner, s.r.o. RGV a.s. Sdružení ADITIS GROUP s.r.o. Sdružení ZRE PROJEKTY VYSOČINA Sdružení ZRE PROJEKTY VYXOČINA SETERM CB a.s. SUDOP PRAHA a.s. T.O.O., spol. s r.o. ZMES, s. r. o.
2023-04-03   GIGA Factory Líně - železniční napojení (Správa železnic, státní organizace)
Cílem stavby je elektrizace a modernizace současné vojenské vlečky na letiště Líně a výstavba předávkového kolejiště u GIGA Faktory Líně pro potřeby přepravy komponentů pro automotiv. Součástí výstavby bude také zastávka osobní přepravy pro případné návozy zaměstnanců do GIGA Faktory Líně. Dále zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění splnění požadavků interoperability. Předmětem plnění zakázky je: zpracování Záměru projektu; zhotovení Doprovodné dokumentace k ZP; zhotovení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2023-03-20   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Účelem Rámcové dohody je zadávání Dílčích veřejných zakázek na provádění konkrétních projektových prací pro velké zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných dle smluvních podmínek RED BOOK a YELLOW BOOK včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, majetkoprávní činnosti, autorského dozoru a technické pomoci Objednateli, a to dle potřeb Objednatele. Rámcová dohoda je primárně určena pro zadávání Dílčích veřejných zakázek na projektové práce k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Rušar mosty, s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2023-03-14   Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy - Koterov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy - Koterov“. Součástí díla je rovněž poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a kontrola a připomínkování změnových listů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2023-02-28   Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) , projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem "Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2023-02-16   Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně)“ je zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL), zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Součástí díla je rovněž zpracování v režimu BIM a vytvoření … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2023-01-11   DNS - Projekční práce - mosty a speciální objekty (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou projekční práce v oblasti mostů a speciálních objektů v hl. m. Praze. Na základě jednotlivých veřejných zakázek budou uzavírány smlouvy na poskytování projekčních prací nebo dalších prací s nimi spojených (geodetické měření, základní diagnostika vozovek, prohlídka předmětného místa, konzultační činnost), případně jejich kombinace. Zadavatel nevylučuje ani možnost uzavření rámcové smlouvy. Předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier PROMIKA s.r.o. Dipont s.r.o. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o.,... Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. TOP CON SERVIS a DIPRO - DNS TSK - TOP... Top Con Servis s.r.o. Valbek, spol. s r.o. VIN Consult s.r.o.
2022-10-31   Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo)-Černošice (mimo)“, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Výkon autorského dozoru plynule naváže na dosud prováděný autorský dozor projektanta v realizaci stavby, která byla zahájena již v září 2019. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2022-09-16   Rekonstrukce mostu 25814-2 Hliňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu - PD, IČ + AD (Ústecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“), výkonu autorského dozoru (dále „AD) a součinnosti při jednání hodnotící komise na uvedené akci za účelem realizace stavebního díla. Podrobné požadavky na provedení prací jsou uvedeny v závazném textu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dipont s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2022-09-01   Zpracování projektové dokumentace „Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa“ ve stupni DUSP a PDPS, výkon... (Jihočeský kraj)
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně bezpečnostního auditu, dokumentace pro provedení stavby (PDPS), výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“, také inženýrská činnost a výkon autorského dozoru při realizaci stavby "Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa". Podrobnosti uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2022-07-01   Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmět díla bude obsahovat tři samostatné dokumentace a to: ŽST Nymburk vč. přeložky; Traťový úsek Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo); ŽST Lysá nad Labem vč. napojení tzv. Všejanské spojky v rozsahu: zhotovení Dokumentací pro územní řízení, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby je bylo možno projednat v územních řízení, získat pravomocná územní rozhodnutí a na jejich základě bylo možno zpracovat další stupně dokumentací; zpracování a podání žádostí o vydání územních rozhodnutí dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Sagasta s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2022-06-06   Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)“. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strabag Rail a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2022-05-23   Rozšíření CDP Přerov - nová budova (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) , projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Rozšíření CDP Přerov - nová budova". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2022-03-03   Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy (okr. CB) (Jihočeský kraj)
Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu pozemní komunikace, která nově propojí silnici I/3 u Litvínovic se sinicí III/00354 (Lidickou třídou) v Českých Budějovicích. Součástí trasy je i nové přemostění Vltavy. Nové propojení po svém dokončení doplní komunikační skelet Českých Budějovic a odlehčí Mánesovu ulici. Projektová dokumentace bude vycházet z Technické studie Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy zpracované inženýrskou a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2022-02-15   Vltavská cyklostezka - úsek Purkarec - Hněvkovice (okr. CB) - vypracování projektové dokumentace (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006; vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb. ust. § 14 odst. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2022-02-15   Vltavská cyklostezka - úsek Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou (okr. CK, CB) - vypracování projektové dokumentace (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006; vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb. ust. § 14 odst. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-12-20   Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení podrobných, nebo předběžných geotechnických průzkumů velkých a středních staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Práce budou realizovány na základě Rámcové dohody uzavřené se šesti účastníky po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AZ Consult, spol. s r.o. AZ GEO, s.r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. INSET s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SG Geotechnika a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-10-08   Implementace ETCS L1 LS Regional Tanvald - Harrachov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DUSP+PDPS společně označované jako „Dokumentace“) na stavbu „Implementace ETCS L1 LS Regional Tanvald - Harrachov“. Bližší specifikace je uvedena v ostatních částech dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-09-20   „Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156“, okr. České Budějovice - vypracování projektové dokumentace (Jihočeský kraj)
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně získání pravomocného územního rozhodnutí na akci „Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156“, okr. České Budějovice včetně inženýrské činnosti. Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace Severního obchvatu Trhových Svinů na silnici II/156. Celková trasa obchvatu sestává ze tří úseků: · úsek 1, propojující silnice II/156 a II/157 trasou severně města, · meziúsek 1, procházející stávající trasou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací velkého rozsahu, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací středního rozsahu a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-06-29   II/198 Tachov – obchvat (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, která bude řešit obchvat města Tachova v úseku od křižovatky 11/198 a 11/199 u Pernolce k Plánské ulici v Tachově s napojením na silnici 11/198 v prostoru bývalých kasáren délky 4 800 m. Jedná se o navazující stupeň projektové dokumentace k vypracované studii Projekční kanceláří D-projekt zpracované 10/2020. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PUDIS a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-06-09   Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Modernizace silnice II/305 Skuteč–Štěpánov“ metodou BIM, včetně výkonu... (Pardubický kraj)
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Modernizace silnice II/305 Skuteč–Štěpánov“ ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro zadání/provádění stavby metodou BIM. Součástí předmětu zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění stavby. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací, inženýrská činnost a některé majetkoprávní činnosti. Základním parametrem je délka modernizované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2021-06-04   Modernizace ŽST Praha-Krč (Správa železnic, státní organizace)
Předmět plnění veřejné zakázky je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.; b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-06-02   Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m (Správa železnic, státní organizace)
Účelem zakázky je zpracování studie proveditelnosti, která prověří možnosti úprav/modernizace železniční infrastruktury na území České republiky zařazené do sítě TEN-T a tratě Choceň - Hradec Králové - Velký Osek nutných k zajištění plynulého provozu vlaků o délce 740 m v souladu s evropskou legislativou, včetně souvisejících úprav navazující technické i technologické infrastruktury, v koordinaci s dalšími rozvojovými projekty a záměry dotčených krajů, měst, obcí a dalších oprávněných subjektů (např. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2021-05-31   Rekonstrukce žst. Nová Paka pro DOZ (Správa železnic, státní organizace)
Cílem díla je provedení modernizace železniční stanice se zlepšením jejích kvalitativních parametrů, směřující k: — zajištění bezpečného a spolehlivého provozu (zajištěním bezbariérového přístupu na všechna nástupiště), — splnění parametrů daných legislativou (splnění podmínek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015), řízení a zabezpečení (TSI CCS), bezbariérový přístup na nástupiště (TSI PRM 2015)), — zavedení dispečerského řízení trati (nové SZZ s navázáním do DOZ) a snížení objemu prostředků … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-05-12   Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu včetně Doprovodné dokumentace ZP, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice”. Cílem díla je rekonstrukce čtyřicet let starého spádovištního zařízení za účelem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu, zajištění požadavků platné legislativy a úspory energií. Částečnou automatizací procesů bude zvýšena efektivita provozu spádoviště, případně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „SEU+SP_Spádoviště v ŽST Č. Budějovice“,... SUDOP PRAHA a.s.
2021-04-20   Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení (Aktualizace Přípravné dokumentace (DUR): Praha - Beroun, nové železniční spojení, Sudop Praha, a.s., 11/2009), včetně zpracování oznámení dle § 6 a dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stavby „Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun“, dále zpracování aktualizace projektu podrobného geotechnického průzkumu, autorský dozor podrobného geotechnického … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2021-03-17   Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň–Prunéřov (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň–Prunéřov (včetně)“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-03-10   Modernizace železničního uzlu Česká Třebová (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně výkonu autorského dozoru (AD) projektanta při realizaci stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-02-25   Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP EU a.s. (vedoucí sdružení... SUDOP EU a.s. (vedoucí sdružení... SUDOP PRAHA a.s.
2021-02-12   Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví... (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací staveb pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Arch.Design s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. GEOtest a.s. HBH Projekt spol s.r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott Mac Donald CZ spol s.r.o. Pontex spol s.r.o. Pragoprojekt a.s. Pudis a.s Sagasta s.r.o. Satra spol s.r.o. SHB a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek spol s.r.o.
2021-02-04   Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Smlouva“) na zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, zajištění souhlasných prohlášení, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení právních listin do katastru nemovitostí či odstranění nesouladů v katastru nemovitostí na držbě objednatele; provedení mapovacích prací a dalších potřebných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: allGEO s.r.o. Azimut CZ s.r.o. GB-geodezie, spol. s r.o. Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. GEODEZIE - TOPOS a.s. Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. GEOŠRAFO, s.r.o. GEOVIA s.r.o. GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. GMtech s.r.o. Grid, a.s. GT Ateliér Geodézie, spol. s r.o. M. Částka, s.r.o. PUDIS a.s. SUDOP PRAHA a.s. T-MAPY spol. s r.o.
2021-01-19   Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2020-12-16   ETCS + DOZ Votice - České Budějovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zajištění dálkového ovládání železničních stanic, zabezpečovacího zařízení a dalších ostatních technologií a zároveň vybavení tratě interoperabilním systémem evropského vlakového zabezpečovače ETCS L2 v úseku Votice (mimo) - České Budějovice (včetně). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2020-12-14   Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii, zajištění výkonu TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii. Příkazník bude provádět svou činnost každý den po celou dobu provádění stavebních prací, tedy po celou pracovní dobu zhotovitele stavby, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby. Rozsah … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. REALSTAV MB spol. s r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2020-12-07   „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice" - 2. etapa (hala, křídla) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PRODIN a.s. Siebert + Talaš, spol. s r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2020-11-04   Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. EXprojekt, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s.
2020-11-02   Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů středních a velkých staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AZ Consult, spol. s r.o. AZ GEO, s.r.o. DPP Žilina s.r.o. DPP Žilina, s.r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. INSET s.r.o. Inset, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s.
2020-11-02   Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ArtepGeo s.r.o. ArtepGeo, s.r.o. AZ Consult, spol. s r.o. AZ GEO, s.r.o. GEODRILL s.r.o. Geodrill, s.r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. INSET s.r.o. Inset, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. Samson Praha, spol. s r.o. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. Sondeo s.r.o. Sondeo, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. TERRESTA a.s. Terresta, a.s.
2020-10-29   Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je vypracování „Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky Návrhu Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s.