Dodavatel: SAFETY PRO s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel SAFETY PRO s.r.o.

2023-10-31   VLL Jeseník – Zajištění dozorové a koordinační činnosti nad stavebními úpravami a přístavbou objektu Albatros (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení)
Předmětem veřejné zakázky je: - výkon činnosti technického dozoru stavebníka podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to do 30. 6. 2024, od 1. 7. 2024 pak podle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon činnosti oprávněné osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2023-09-19   Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice – Správce Stavby (Město Prachatice)
Předmětem zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb týkajících se výstavby Multifunkčního knihovnického a vzdělávacího centra Prachatice. Výstavba a související projektová příprava bude realizována metodou Design-Build („vyprojektuj a postav“) na základě dokumentace pro vydání společného povolení stavby a technických podmínek vymezených prostřednictvím požadavků na účel, výkon nebo funkci namísto podrobné (prováděcí) dokumentace a souvisejícího soupisu stavebních prací, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2023-08-14   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2023-08-02   MSp – výstavba Justičního areálu v Českých Budějovicích - Tým Správce stavby (Ministerstvo spravedlnosti)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb týmu Vedoucího Správce stavby. Předmětem zakázky je zajištění služeb Týmu Vedoucího Správce stavby, které budou zabezpečeny následujícími členy (pozicemi) v týmu: a) 1. Asistent Vedoucího týmu Správce stavby b) Pomocný asistent – koordinátor BOZP c) Správce informací d) Asistent pro dozor – stavební dozor (TDS) e) Expert – energetický specialista Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2023-07-04   Správce stavby - Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“ (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby správy stavby, a to minimálně po dobu realizace stavebního díla s názvem Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2023-06-26   Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Za mlékárnou – TDS, koordinátor BOZP, biologický dozor (Město Bruntál)
Předmětem veřejné zakázky je činnost technického dozoru stavebníka, činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2023-06-08   Krounka, Kutřín, výstavba poldru – výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS) (Povodí Labe, státní podnik)
Výkon stálého technického dozoru stavebníka (dále jen TDS), výkon technického dozoru v oboru dopravních staveb (dále jen TDDS), výkon činnosti specialisty betonových konstrukcí (dále jen SBK) a výkon geotechnického dozoru (dále jen GTD). Bližší a další specifikace viz Smlouva příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-04-24   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu-2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2023-03-24   Zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km... (Obec Rapotín)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace stavby "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná ř. km 12,008 - 14,231". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2023-03-21   Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží - TDS (Lesy České republiky, s.p.)
Jedná se o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „EVL Soutok“ Stavba bude umožnovat řízené navýšení vodní hladiny v řece Dyji a dále nátok vody přes stávající nátokové objekty do soustavy zavodňovacích kanálů až k jednotlivým prvkům revitalizačních opatření v prostoru EVL Soutok Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. VRV + SAFETY PRO
2023-01-10   Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno-Bohunice-správce stavby (Jihomoravský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je: • spolupráce při přípravě zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby - zejména zpracování Knihy standardů, Knihy místností a dalších technických podkladů objednatele, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby a spolupráce při vyhotovení dalších dokumentů, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby, • spolupráce při zpracování požadavků na řešení využití … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2023-01-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. DS Engineering Plus, a.s. Exact ING, s.r.o. Geostar, spol. s r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Invin s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R... TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2022-12-19   Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné - Správce stavby (Slezská univerzita v Opavě)
Účelem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti správce stavby u novostavby CEPIS (Centre for Entrepreneurship, Professional a International Studies), která bude sloužit pro profesně zaměřené a mezinárodní studijní programy vyučované na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Novostavba bude umístěna v blízkosti stávající budovy Obchodně podnikatelské fakulty na Univerzitním náměstí v Karviné. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INKOS-OSTRAVA, a.s. JS Property, a.s. SAFETY PRO s.r.o.
2022-11-11   Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb na zpracování projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. Advisia s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Atelier PROMIKA s.r.o. CR Project s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. M - Projekce s.r.o. M4 Road Design s.r.o. MDS Projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Společnost PGP/APIS/M - PROJEKCE – RD na... Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o. Woring s.r.o.
2022-11-07   FN Brno - Rekonstrukce JIP kliniky IGEK - výkon TDS a KOBOZP (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je provádění činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci veřejné zakázky na stavební práce „FN Brno - Rekonstrukce JIP kliniky IGEK “. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2022-11-07   FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství - výkon TDS a KOBOZP II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je provádění činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci veřejné zakázky na stavební práce „FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství JIP“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2022-09-20   Zimní stadion v Uherském Hradišti - Správce stavby (Město Uherské Hradiště)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve: a) výkonu činností správce stavby, b) výkonu činností technického dozoru stavebníka / investora nad prováděním stavby, c) výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, d) výkonu činností odpovědných technologů, e) dalších souvisejících činností, a to při realizaci stavby s názvem: Zimní stadion v Uherském Hradišti, to vše podle standardů FIDIC Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem („FIDIC WHITE … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2022-08-10   Generální dodavatel projektových prací pro ČEZ, a. s (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na dobu 6 let od jejich uzavření, přičemž předmětem plnění je poskytování projektových dokumentací a inženýrské činnosti pro ČEZ, a. s. v jednotlivých regionech dle příslušné části veřejné zakázky. Mezi hlavní činnosti patří zejména, nikoliv však výlučně činnosti vztahující se k provedení studií, provedení projekčních prací a provedení autorského dozoru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: APRIS 3MP s.r.o. ARAGON ELL, s.r.o. ARTECH spol. s r.o. Digitronic CZ s.r.o. Gecons s.r.o. GEOtest, a.s. Ing. Tomáš Janáček NUCLEAR POWER ENGINEERING, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Sondeo s.r.o. Valbek, spol. s r.o.
2022-08-08   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022/B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2022-08-01   VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor (Povodí Labe, státní podnik)
Výkon stálého technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a výkon geotechnického dozoru (dále jen GTD) ve fázi realizace na stavbě „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“. Náplní činností TDS a GTD je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů zájmy objednatele při kontrole souladu realizace stavby se zadávací projektovou dokumentací, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky. Bližší a další specifikace viz Smlouva příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2022-07-27   Most Na Karolině - správce stavby (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění výkonu činností správce stavby „Most Na Karolině“ v k.ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v souladu s Investičním záměrem zpracovaným společností koucky-arch. cz s.r.o., IČO: 25702271, se sídlem: Plzeňská 2298/170, Smíchov, 150 06 Praha 5 a společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., IČO: 25962914, se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Ostrava a.s. SAFETY PRO s.r.o.
2022-07-13   Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby na diagnostické průzkumy betonových a ocelových mostů vč. kontroly protikorozní ochrany, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek, geodetických měření, včetně výpočtů zatížitelnosti a dále též vyhotovení statických zatěžovacích zkoušek pro betonové a ocelové mosty (dále jen „diagnostické průzkumy mostů“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4bridges s.r.o. AFRY CZ s.r.o. České vysoké učení technické v Praze Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dosing - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Horský s.r.o. INSET s.r.o. Mostní a silniční, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. PUDIS a.s. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. SHP TS s.r.o. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2022-07-01   Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce 'Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací' (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění inženýrské a investorské činnosti a činnosti technického dozoru stavebníka nad včasným a kvalitním provedením projektu tak, aby projekt byl proveden v souladu s příslušnými smlouvami uzavřenými se zhotoviteli a dodavateli podílejícími se na realizaci projektu, veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění projektu, nabídkovými rozpočty, rozpočtovými náklady na realizaci projektu, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INKOS-OSTRAVA, a.s. JS Property, a.s. SAFETY PRO s.r.o.
2021-12-23   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Bung CZ s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Manifold Group s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Road control system a.s. SAFETY PRO s.r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. Sondeo s.r.o. TES Consulting s.r.o. Vysplan s.r.o.
2021-11-26   Archiv UP v Olomouci - technický dozor stavebníka II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu služeb spojených s technickým dozorem nad prováděním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a kontrolou procesu realizace stavby jako celku - technický dozor stavebníka („dále jen TDS“) v rámci realizace a po dobu provádění stavební akce s názvem „ARCHIV UP v Olomouci“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2021-11-11   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu-2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infraprojekt s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. M4 Road Design s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited-org.složka Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. Sondeo s.r.o. Vysplan s.r.o.
2021-08-26   Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. - Generální TDS a koordinátor BOZP (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem plnění zakázky je výkon generálního technického dozoru stavebníka při zpracování projektové dokumentace a realizaci všech v rámci areálu Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JUST.SMART, s.r.o. PRELAX spol. s r.o. SAFETY PRO s.r.o.
2021-05-07   Sako Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - TDI a koordinátor BOZP (Sako Brno, a.s.)
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby s názvem „Dotřiďovací linka“ (příloha č. 3 ZD), jejímž předmětem je zhotovení nové haly pro automatickou dotřiďovací linku a dohled nad instalací (tj. montáž a umístění) technologie do této haly, určené primárně ke zpracování plastu a papíru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-03-31   Krytý bazén Znojmo - Louka - TDI a BOZP (Město Znojmo)
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Krytý bazén Znojmo - Louka“, jehož předmětem je výstavba nového krytého bazénu Znojmo Louka, umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou také přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení stromů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2020-12-08   Technický dozor investora při realizaci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního... (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INKOS-OSTRAVA, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott Macdonald Limited SAFETY PRO s.r.o.
2020-11-02   Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ArtepGeo s.r.o. ArtepGeo, s.r.o. AZ Consult, spol. s r.o. AZ GEO, s.r.o. GEODRILL s.r.o. Geodrill, s.r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. INSET s.r.o. Inset, s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. Samson Praha, spol. s r.o. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. Sondeo s.r.o. Sondeo, s.r.o. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. TERRESTA a.s. Terresta, a.s.
2020-08-03   Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních... (Ředitelství silnic a dálnic)
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby na diagnostické průzkumy betonových a ocelových mostů vč. kontroly protikorozní ochrany, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek, geodetických měření, včetně výpočtů zatížitelnosti a dále též vyhotovení statických zatěžovacích zkoušek pro betonové a ocelové mosty (dále jen „diagnostické průzkumy mostů“) dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4bridges s.r.o. 4bridges, s.r.o. České vysoké učení technické v Praze Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. Dosing - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Dosing - Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o. Dosing – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Horský s.r.o. Horský, s. r. o. Horský, s.r.o. INSET s.r.o. Inset, s.r.o. Mostní a silniční, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Projekční kancelář Pris, spol. s r.o. Projekční kancelář Pris, spol. s.r.o Pudis a. s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. SHP TS s.r.o. SHP TS, s.r.o. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Valbek, spol. s r. o. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-07-24   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění VZ na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě RD bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém území České republiky. Na RD … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-Consult Czech Republic s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. BUNG CZ + SGS + IBR - malé stavby 2020... Bung CZ s.r.o. Bung CZ, s.r.o. Contract management, a.s. Dopravoprojekt Brno a. s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DS engincering Plus, a.s. DS Engineering Plus, a.s. Exact ING, s.r.o. Geostar, spol. s r.o. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt, spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. IMDS s.r.o. IMDS, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Infraprojekt s.r.o. Infraprojekt, s.r.o. Invin s.r.o. Invin, s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Pudis a. s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Road control system a.s. Road control system, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. SCC CZECH s.r.o. SCC Czech, s.r.o. SG Geotechnika a.s. SG Geotechnika, a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o. SHP TS, s.r.o. Společnost "MottMacdonald - Infraprojekt... Společnost "TDI MIN 2020 - SHPTS, SAFETY,... TES Consulting s.r.o.
2020-07-15   Zajištění výkonu technického dohledu a cenového konzultanta rámcová dohoda na supervizi (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro zajištění výkonu technického dohledu a cenového konzultanta, dále jen „supervize“, u projektů brownfieldů a průmyslových zón (podnikatelských parků) v České republice. Na základě rámcové dohody budou realizovány jednotlivé dílčí veřejné zakázky zadané postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody, dále jen „minitendry“, jejichž předmětem bude zajištění supervize dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele u projektů zařazených do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRAM Consult a.s. Fram Consult, a.s. Infram, a.s Ing. Andrzej Santarius Proofest International s.r.o. Proofest International, s.r.o. REINVEST spol. s r.o. Reinvest, spol. s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o
2020-05-26   Technický dozor stavebníka 2020 VII (Kraj Vysočina)
Zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 4 až příloze č. 6 zadávacích podmínek - obchodní podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eye ingeniering s.r.o. SAFETY PRO s.r.o.
2020-05-19   Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - zhotovitel projektové dokumentace-nové vyhlášení (Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) (včetně inženýrské činnosti) pro projekt „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna“. Zároveň je předmětem plnění i autorský dozor v případě realizace zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o.
2020-03-02   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu– 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace, a.s. Bung CZ s.r.o. Bung CZ, s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. DS Engineering Plus, a.s. GeoTec-GS, a.s. GEOtest, a.s. HBH Projekt, spol. s.r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Infram, a.s. Infraprojekt s.r.o. Infraprojekt, s.r.o. Ipsum CZ s.r.o. Ipsum CZ, s.r.o. Komovia s.r.o. Komovia, s.r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. Mott Macdonald Limited Mott MacDonald Limited org. složka Mott Macdonald Limited-org.složka Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Road control system a.s. Road control system, a.s. SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o. Safety pro, s.r.o. se SGS Czech Republic, s.r.o. SHP SK s.r.o. SHP SK, s.r.o. SHP TS s.r.o. SHP TS, s.r.o.
2019-12-13   Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III.... (Středočeský kraj)
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a výkonu koordinátora BOZP včetně související technické asistence a pomoci. Zadavatel předpokládá uzavření rámcové dohody (smlouvy) s 5 (pěti) dodavateli na dobu 4 let. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Bližší informace jsou uvedeny v ZD uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. Bung CZ s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o. FRAM Consult a.s. IBH spol. s r.o. IBR Consulting, s.r.o. INFRAM a.s. Inženýring dopravních staveb a.s. Ipsum CZ s.r.o. Komovia s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. SAFETY PRO s.r.o. SG Geotechnika a.s. SGS Czech Republic, s.r.o. SHP TS s.r.o.
2019-09-24   „Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí“ (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen BOZP, PO a OŽP) pro Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Jedná se o zajištění úkolů a povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP daných platnými a účinnými právními předpisy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o.
2019-09-11   Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi pro akci "Prostějov letecká kasárna -... (Armádní servisní, příspěvková organizace)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku spočívající v zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro účely realizace stavebních prací spočívajících v realizaci ekologizace vytápění v leteckých kasárnách Prostějov s rozsahem výstavby v předpokládaném finančním objemu 323 995 000 CZK bez DPH. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2018-05-30   Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický... (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve výkonu služeb spojených s technickým dozorem nad prováděním stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a kontrolou procesu realizace stavby jako celku – technický dozor stavebníka v rámci realizace stavební akce s názvem „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice“, spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Safety Pro, s.r.o.
2015-07-08   R48 Rybí – Rychaltice – TDI (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace)
Komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby včetně technické pomoci objednateli po dokončení stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Ostrava a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. SAFETY PRO s.r.o. SHP SK s.r.o. SHP TS s.r.o.