2023-07-24   Souvislá oprava silnice III/ 4654 Klimkovice – Olbramice/Janovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení stavby: „Souvislá oprava silnice III/ 4654 Klimkovice – Olbramice/Janovice“. Celková doba výstavby činí 45 dní. Předběžný časový harmonogram stavby: ZAHÁJENÍ PRACÍ 09/23 DOKONČENÍ PRACÍ 11/23 Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, vyhotovené firmou Dopraplan s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 05411572. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2023-04-26   Souvislá oprava povrchu silnice III/47214 Orlová (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu včetně lokálních sanací podloží a výměny uličních vpustí silnice III/47214 Orlová, ul. Petra Cingra a ul. Nádražní. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2023-03-01   Oprava okružní a příjezdové komunikace v PZ Nošovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení opravy okružní a příjezdové komunikace v PZ Nošovice Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2022-09-13   Souvislá oprava silnice č. III/01140 od hranice okresu po křižovatku se silnicí č. III/4735 v Žermanicích (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/01140 od hranice okresu po křižovatku se silnicí č. III/4735 v Žermanicích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2022-08-22   Velkoplošné opravy krytu silnic I. tříd a dálnic II. tříd 2022-2024 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky jsou opravy provozních škod (výtluky, mozaikové trhliny, síťové trhliny, vyjeté koleje, ztráta asfaltového tmele) na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná (část 1) a okresech Opava, Ostrava a Bruntál (část 2), které vyvstaly v průběhu užívání komunikací a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o. KARETA s.r.o. Porr a.s. SILNICE MORAVA s.r.o. STRABAG a.s.
2021-04-13   Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice - průtah obcí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/46417 Josefovice - průtah obcí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2021-03-12   Souvislá oprava povrchu silnice III/4746 Havířov, ul. Dělnická (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/4746 Havířov, ul. Dělnická. Stavbou bude provedena oprava silnice III/4746. Povrch silnice vykazuje výrazné poruchy. V rámci stavby bude provedena oprava vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil čtyřpruhové směrově nerozdělené komunikace se základní šířkou vozovky 14,0 m. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2016-05-27   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v roce 2016 – VII. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o. SATES MORAVA spol. s r.o.
2016-03-22   Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení stavby pod názvem „Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění podle dokumentace vypracované společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, následně zhotovitelem zpracovaných dokumentací pro pomocné práce, výrobně technických dokumentací a dokumentací výrobků dodávaných na stavbu (dále jen podrobné prováděcí dokumentace). Stavba bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2015-05-20   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v MSK – VI. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alpine Bau CZ a.s. COLAS CZ, a.s. Jankostav s.r.o.
2015-05-04   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v MSK – III. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o. KARETA s.r.o. Porr a.s. SILNICE MORAVA s.r.o. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2014-09-23   Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení (Statutární město Opava)
Předmětem plnění je zhotovení díla – stavba s názvem Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejné osvětlení v rámci sedmi objektů a to v lokalitě MK Zeyerova, Antonína Sovy, Rolnická, Kollárova, Hálkova, Černá a Edvarda Beneše v sídlištní zástavbě Opava Kateřinky. Předmětem plnění bude rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení. Jedná se o zhotovení díla, jehož součástí jsou stavební objekty: Všeobecné konstrukce a práce SO 101 – MK Zeyerova SO 102 – MK Antonína Sovy SO 103 – MK … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2013-12-30   Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice (statutární město Karviná)
Projekt řeší nové parkoviště, chodníky, zpevněné plochy. Před vstupem do ZŠ Mendelova je navrženo nové školní náměstí. Dále jsou navrženy tři sportovní plochy pro děti. Stavba vyvolá přeložky vodovodní přípojky, oplocení, výstavbu nové dešťové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin. Podél nově navržených komunikací je navrženo nové veřejné osvětlení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.
2012-10-24   Revitalizace veřejných ploch v Karviné - Novém Městě (statutární město Karviná)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rámci projektu „ Revitalizace veřejných ploch v Karviné Novém Městě“ dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Vlastní stavba je členěna do těchto stavebních objektů: SO 01 Komunikace a parkovací stání – úprava a výstavba nových komunikací a parkovacích stání, SO 02 Zpevněné plochy – rozšíření komunikací pro pěší a účelových komunikací, stavby zpevněných ploch, SO 03 Dětské hřiště, mobiliář – výstavba nového dětského … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jankostav s.r.o.