2023-09-18   Domanín – IS k parcelám v lokalitě „Vísky I. a II.“ (Obec Domanín)
Předmětem plnění VZ je výstavba technické a dopravní infrastruktury v lokalitě budoucí zástavby rodinných domů v lokalitě „Vísky I.“. Jsou navrženy příjezdové komunikace, které budou vedeny jako místní komunikace. Současně s komunikací a chodníky jsou navrženy ostatní sítě TI, které si vyžádal investor pro zajištění přísunu energií a médií pro budoucí zástavbu RD v dané lokalitě. Jedná se o vodovodní řad, kanalizační řad – splaškový a dešťový, kabelové vedení rozvodů NN, kabelové vedení rozvodů VO včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-08-29   II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I (Kraj Vysočina)
Jedná se o rekonstrukci silnice II/130 v délce 8,514 km. Stavba začíná za křižovatkou se silnicí III/13018 a končí u označení obce Hojanovice (V Osinách). Proměnlivé šířkové uspořádání silnice je navrženo na jednotnou kategorii S 7,5. Rekonstrukce je navržena v trase stávající komunikace pomocí technologie recyklace za studena a následné pokládky asfaltových vrstev. Silnice je rozdělena do jednotlivých stavebních objektů na základě provedeného diagnostického průzkumu a navržené technologie rekonstrukce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-07-13   III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L. - III/2409 III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407 II (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem VŘ je oprava živičného krytu řešených úseků silnic a s provedením sanací v místech poruch konstrukčních vrstev. Dojde k odfrézování živičného krytu v celé ploše. V intravilánu obce Úholičky bude frézováno v tl. do 4cm (v prostoru křižovatky silnic III/2407 a III/2408) a dále v tl. do 9cm. V intravilánu obce Tursko a Kozinec bude frézováno v tl. do 6cm. Mimo zastavěné území obcí, v extravilánu, bude provedena reprofilace a zesílení konstrukce komunikací - řešené úseky komunikací budou frézovány … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-05-15   Opravy vozovek dálnic AHV a MA - SSÚD 5, 22, 23 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Opravy vozovek dálnic pomocí asfaltových hutněných vrstev a litého asfaltu (MA) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Porr a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-05-09   I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Začátek řešeného úseku je situován západně od České Lípy u obce Dolní Libchava v místě křížení se silnicí II/262 (Děčín – Česká Lípa). Navazuje v km 9,200 na stavební úsek „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“, v rámci kterého zde bude vybudována mimoúrovňová křižovatka.V trase budoucí křižovatkové větve je navržen dočasný obousměrný sjezd ze silnice I/9 do okružní křižovatky na silnici II/262, která je zde přeložena do nové stopy. Celý úsek přeložky silnice I/9 je navržen nad úrovní stávajícího terénu na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HERKUL a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-04-11   Oprava silnice III/4681 Oldřichovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení Opravy silnice č. III/4681 Oldřichovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-04-05   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a modernizace 42 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto komunikací je 80,557 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Froněk, spol. s r.o. Porr a.s. Robstav k.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. STRABAG Silnice a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-02-28   D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výstavba dálnice D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice. Úsek D3 0312/II, která je součástí nově budované dálnice D3 Praha - Tábor - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko. Celková délka úseku je 3 160 m v km 171,540 do 174,700. Jedná se novostavbu dálnice v kategorii D 25,5/130 s rozšířeným SDP (D26,0/130), která z části využívá stávající sil. I/3. Trasa začíná mezi obcemi Suchdol a Trojany u Dolního Dvořiště, před křížením přes Trojanský potok a končí cca 400 m od … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-02-22   Oprava silnice III/4721 Michálkovická, 1. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4721 Michálkovická, 1. etapa. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-02-10   Dodávka teplé obalované drtě v roce 2023 (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teplé obalované drtě ACO 8, ACO 11, ACO 11+, ACO16, ACO 16+, ACL 16+, ACL 22+ a ACP 22+ v předpokládaném množství viz tabulka níže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Obalovna Tábor s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strakonická obalovna s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Vialit Soběslav spol. s r.o.
2023-01-26   VD Orlík - I.etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046 (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se o opravu silnice III/11822. V rámci Etapy 1 bude provedeno kompletní rozšíření silnice III/11822 a křižovatka s III/0046 (cca 10m z SO102) pro průjezd nadměrných komponent. Bude se jednat převážně o úpravy šířkových poměrů, změnu příčného sklonu a úpravu nivelety. V rozšířených částech komunikací bude nutné zemní těleso stabilizovat pomocí hlubině založených opěrných stěn. Součástí stavby bude zajištění skalních výchozů odbornou společností, dle zpracované PD, která tvoří SO 025. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-01-18   III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2022-11-22   Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka - opakované řízení (Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování splaškové kanalizace skládající se z těchto částí: Část A - SO 01 Přivaděč Bzenec a SO 02 Kanalizace obec Těmice; Část B - SO 03 Kanalizace obec Domanín, Část C - SO 04 Kanalizace obec Syrovín, blíže viz PD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. EVT Stavby s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
2022-11-08   Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády“. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci komunikace II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády v úseku 14,042 12 - 15,579 30, s vynechávkou v úseku 15,024 33 - 15,249 51, kde již byla provedena v rámci opravy okružní křižovatky. Současně bude provedena rekonstrukce a modernizace autobusového zálivu a obnova vodorovného dopravního značení. Silnice je čtyřpruhová, lemovná kamennými … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2022-09-09   Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh v rámci realizace projektů "Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec" a "Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, Jez Sudoměřice - oprava", které jsou navzájem propojeny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2022-08-02   Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
jedná se o opravu komunikace ve stávající trase, kde bude provedena oprava a obnova povrchu vozovky, obnova a doplnění odvodnění komunikace a nezpevněných krajnic, dojde k vyčištění stávajícího zatrubnění, dále k výměně silničních obrub a úpravě zemního tělesa, doplnění podobrubníkových vpustí, štěrbinových žlabů, bude doplněno/obnoveno SDZ a provedeno nové VDZ Oprava bude prováděna dle PD (PDPS), kterou zpracovala firma M - PROJEKCE s.r.o v 10/2021. Oprava bude realizována v režimu provádění udržovacích prací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2022-07-01   III/3833 SMĚR MOKRÁ, U ODB. NA PODOLÍ (HNOJNÍK) (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je oprava silnice III/3833 od mostu ev.č.3833-1 po křižovatku silnic III/3833 a III/0472 v obci Mokrá - Horákov, s výjimkou již opravovaných úseků u hnojníku u odbočky na Podolí a mostu e.č.3833-2. Bude provedena obnova krytových vrstev vozovky dle diagnostického průzkumu. Dojde ke zpevnění krajnic, k pročištění a obnově funkčnosti stávajícího odvodnění vozovky, k výškové úpravě krycích hrnců a zřízení vodorovného dopravního značení. Součástí plnění jsou související projekční a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2022-05-03   PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DSP KRALOVICE (Plzeňský kraj)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce s názvem PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DSP KRALOVICE, je přístavba a rekonstrukci DSP Kralovice, provedení celé první fáze realizace obsahující - přístavbu nového bloku D a nezbytnou část rekonstrukce bloku B, včetně úprav venkovních ploch, přeložek sítí a provedení termálních vrtů jako zdroje tepla pro tepelná čerpadla typu země/voda v počtu 20 vrtů, a gastrotechnologie gastro provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2022-04-25   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a modernizace 21 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto komunikací je 65,098 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Robstav k.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. ZNAKON, a.s.
2022-02-02   Silnice III/46615 Ostrava - Krásné Pole, ul. Družební - rozšíření komunikace (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/46615 Ostrava - Krásné Pole, ul. Družební. Vybraná silnice v průjezdním úseku prochází zastavěným územím. Nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí v koridoru stavby nebude stavbou dotčeno Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2022-01-25   Modernizace komunikací II. třídy P13 B (Jihočeský kraj)
Předmětem zadávacího řízení je modernizace komunikace II/163 v úseku 33,723 - 38,450 km (vynechán je železniční přejezd č.027 v délce 13 m). Modernizace silnice II/163 v uvedeném úseku spočívá v odfrézování asfaltových vrstev v tl. 150 mm s odkupem a odvozem asfaltového recyklátu zhotovitelem za cenu -1 Kč/t (objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3). Dále bude provedena recyklace cementem a asfaltovou emulzí za studena ve dvou krocích. Na mostech 163-028 staničení 36,486-36,491 km (délka 5 m) a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-11-18   Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce" (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací formou rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati spojující města Liberec a Jablonec nad Nisou. Bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Metrostav DIZ s.r.o. Swietelsky Rail CZ s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-07-29   Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. Tato zakázka řeší odstranění těchto lokálních a místních porušení v co nejkratší době, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na vybraných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. ZNAKON, a.s.
2021-07-29   Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji Oblast 2... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. Tato zakázka řeší odstranění těchto lokálních a místních porušení v co nejkratší době, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na vybraných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Porr a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-06-10   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá část (Jihočeský kraj)
Veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 druhá část“ zahrnuje opravu vybraných úseků komunikací II. a III. třídy, které budou realizovány ve všech okresech Jihočeského kraje, a je složena z celkem 10 dílčích akcí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - Silnice, a.s. STRABAG, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-06-07   F921-2B – rekonstrukce fasád objektů ETE, část – boční filtrace a budova technických provozů (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště objektu SO 594/01 Úpravna vody–boční filtrace a SO 701/06 Budova technických provozů, vytvoření nového lehkého obvodového pláště a provedení s tím souvisejících prací, včetně výměny anebo repase výplní otvorů v sanované fasádě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-06-04   I/26 Kyšice, sanace hrbů (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavba řeší opravu směrově rozdělené silnice I/26 v provozním staničení km 0,000 - 2,730 z důvodu tvorby podélných nerovností na povrchu vozovky. Při opravě budou odstraněny nestabilní zeminy a zajištěn funkční drenážní systém pro odvedení vod v úrovni zemní pláně či parapláně. V úsecích, kde se v podloží nenacházejí nestabilní zeminy, bude provedena výměna krytových vrstev vozovky. Součástí zakázky je dále výměna krytových vrstev na větvích MÚK Kyšice a MÚK Ejpovice ve směru na Plzeň, oprava dešťové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berger Bohemia a. s. BERGER BOHEMIA a.s. EUROVIA CS, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-05-07   Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Veřejná zakázka spočívá v rekonstrukci silnice III/357 24 o délce 5128,75 m v úseku intravilánu obcí Borová a Oldřiš, a to v návaznosti na výstavbu splaškové kanalizace v daných obcí. Rekonstrukce je rozdělena na dva úseky – 1. úsek tvoří SO 101, a to od napojení na silnici I/34 v obci Borová po začátek obce Oldřiš, jedná se o staničení km 0,003 25 – 2,836 25. 2. úsek tvoří SO 102, a to od začátku obce Oldřiš po její konec, jedná se o staničení 2,836 25 – 5,132 00. Stavba je rozdělena do 11 etap, a to s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-04-23   II/329 Plaňany - Radim (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přípěvková organizace)
Rekonstrukce silnice II/329 v úsecích km 1,177 až 1,60685 a km 1,76586 až 3,41990 provozního staničení. Stavba je členěna na dva stavební objekty. V rámci SO 102 v km 1,177 až km 1,513 bude provedena výměna obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. V rámci SO 101 v km 1,513 až km 1,60685 a km 1,76586 až km 3,41990 bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu. Povrch bude dobourán na požadovanou úroveň. Povrch pláně bude vyrovnán, dohutněn a případně upraven vápněním. Budou položeny nové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-03-19   III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK - PA, I. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla III/3051 Albrechtice nad Orlicí - hranice okresu RK - PA, I. etapa. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-02-24   II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. s I/11, 4. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. s I/11, 4. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-01-14   Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice III/05726 v délce 2 770 m. Rekonstruovaný úsek silnice se nachází částečně v extravilánu mezi vodní nádrží Bystřička a obcí Velká Lhota, částečně v intravilánu obce Velká Lhota a částečně v extravilánu mezi obcemi Velká Lhota a Valašská Bystřice. Součástí stavby je také kompletní přestavba mostů ev. č. 05726-12 a 05726-14, vybudování hlubinně založené zárubní zdi kotvené zemními kotvami a gabionové zdi, 5 zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, stavební … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a. s. COLAS CZ, a.s. COLAS CZ, s. r. o. Colas CZ, s.r.o. SWIETELSKY stavební s. r. o. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-01-05   I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice. Akce je obchvatem Dolní Lhoty a začíná v km 35,910, kde navazuje na již dříve zrealizovaný obchvat Stráže nad Nežárkou a končí v km 38,557 na hranici k.ú. Dolní Lhota a u Stráže nad Nežárkou. Délka hlavní trasy činí 2,64 km a je navržena v kategorii 11,5/90 s přidaným jízdním pruhem pro předjíždění. Součástí tohoto obchvatu Dolní Lhoty jsou dvě úrovňové křižovatky se stávajícími silnicemi II/153 a III/1537, které zároveň … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2020-12-09   Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2020-11-26   D6 Krupá, přeložka (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o realizaci dalšího úseku dálnice D6 v km staničení 41,75 - 48,2. Stavba „D6 Krupá, přeložka“ patří do souboru staveb rychlostní silnice D6 mezi Novým Strašecím a křižovatkou se silnicí I/27 u obce Petrohrad. Stavba řeší obchvat obce Krupá, kudy v současné době prochází silnice I/6. Stavba na svém začátku navazuje na 2. stavební úsek (D6 Řevničov - obchvat) a na svém konci na 4. stavební úsek (D6 Hořesedly, přeložka). Velká část trasy je vedena po zemědělských pozemcích, jen velmi malá část je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "H-RE x Enerwood - Kácení KK", vedoucí H... „GOOSE“ vedoucí sdružení: G.O.O.S.E. & Co. a.s. „H-RE x Enerwood – Kácení KK“, vedoucí H... „Společnost VL – K“ vedoucí sdružení:... Enerwood s. r. o. Enerwood s.r.o. G.O.O.S.E. & Co, a.s. H - REKULTIVACE, a. s. H - Rekultivace, a.s. Leoš Klíma Metrostav Infrastructure a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Trade FIDES, a.s. Vertical limit, spol. s r.o. Vydra - čistící služba, s.r.o. Vydra – čistící služba, s.r.o.
2020-11-24   D0 510 Oprava nadjezdu přes Chlumeckou (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem prací je snesení stávající nosné konstrukce, adaptaci spodní stavby pro nové šířkové parametry nosné konstrukce a výstavbu nové NK, včetně požadované vybavenosti. Nevyhovující NK z prostých prefanosníků bude proto snesena a nahrazena monolitickou spojitou deskou o 4 polích z předpjatého betonu min. jakosti C 40/50. PHS bude instalována na celou délku vých. mostu s účinnou výškou 3 m. Celková délka PHS bude 248 m. Spodní stavba bude ošetřena a rozšířena pro novou NK. Po přestavbě NK budou obě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o.
2020-09-30   Strakonická - rozšíření, Praha 5, č. akce 999170 (Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.)
Předmětem plnění je úprava stávající komunikace Strakonické ul. v Praze 5. Úprava umožní zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro vozidla MHD a tím snížení jejich zpoždění bez nutnosti omezovat počet ostatních jízdních pruhů. V rámci akce dojde k rozšíření komunikace v délce 2.743,29 m a s tím související úpravě svahů, výstavbě opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí (IS), včetně úpravy odvodnění. Povrch vozovky bude tvořit litý asfalt a v určitých úsecích, dle situačních výkresů, dojde ke změně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s. PORR a.s., vedoucí společnosti Společnost... SWIETELSKY stavební s.r.o.
2020-08-10   II/128 Lukavec - obchvat (Kraj Vysočina)
Stavba řeší přeložku (obchvat) silnice II/128 v severojižním směru východně od obce Lukavec. Délka přeložky je 2,535 km. Komunikace je navržena v kategorii S7.5/60. Součástí stavby je rovněž výstavba tří nových mostních objektů a dále vodohospodářské. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o.
2020-08-03   D46 Vranovice - hranice kraje (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky v daných úsecích dálnice D46 Vranovice až po hranice kraje provedením výměny krytových vrstev. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný...
2020-07-09   Rámcová dohoda na provádění běžné a souvislé údržby pozemních komunikací II (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Jedná se o uzavření rámcové dohody (RD) s až 8 (osmi) účastníky. Na základě RD budou uzavírány dílčí veřejné zakázky s předpokl. hodnotou nikoliv vyšší (v jednotlivém případě) než 50 000 000 CZK bez DPH, jejichž předmětem bude provádění: a) běžné údržby vozovek a chodníků, tj. zejména opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dlážděných krytů komunikací, kaveren a odvodnění komunikací, opravy a údržby dopravně-bezpečnostního zařízení (např. svodidla, zábradlí), dále též technologie prodlužující životnost … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BM Construction, spol. s.r.o. - vedoucí... Čermák a Hrachovec a.s. Čermák a Hrachovec, a.s. CHIC, s.r.o. DAP a.s. - vedoucí společnosti... DAP a.s. - vedoucí společnosti "SWIETELKY-DAP" DAP a.s. - vedoucí společnosti "SWIETELSKY-DAP" DAP a.s. - vedoucí společnosti... DAP, a.s. - vedoucí společnosti... DAP. a.s. DAP. a.s. - vedoucí spol. "Společnost pro... DAP. a.s. - vedoucí společnosti... DAP. a.s.- vedoucí společnosti... EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. Eurovia CZ, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Inpros Praha a.s. Inpros Praha s.s Inpros Praha, a.s. Inpros Praha, a.s., vedoucí spol.... Inpros Praha, s.s Metrostav a.s. správce společnosti... Metrostav DIZ s.r.o. OK-BE spol. s r.o. Porr a.s. PORR a.s. - edoucí společnosti... PORR a.s. - vedoucí společnosti... PORR a.s., vedoucí společnosti... Porr a.s., vedoucí společnosti... Porr a.s., vedoucí společnosti... Porr, a.s., vedoucí společnosti... POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s Pozemní Komunikace Bohemia, a.s. Santech alfa s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Skanska a.s SKANSKA a.s. Skanska, a.s. SMP CZ, a.s. - vedoucí společník... Společnost Porr-Swietelsky-Chic Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II Společnost Strabag-Inpros Praha Stavební firma Hobst a.s. STRABAG a.s. STRABAG a.s. - vedoucí spol. "Společnost... STRABAG a.s. - vedoucí spol. "Společnost... STRABAG a.s.- vedoucí společník... STRABAG a.s., vedoucí spol. "Společnost... STRABAG, a.s. Strabag, a.s., vedoucí spol. „Společnost... Super-Krete Czech s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o.
2020-05-18   "Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 2" (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací II. třídy v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji v celkové délce 10,434 km. Modernizovat se budou komunikace II/410, II/406 a II/154. Podrobný popis plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisech prací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o.
2020-05-07   Opravy vozovek dálnic AHV a MA (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem rámcových dohod, které budou v rámci zadávacího řízení uzavřeny, samostatně pro každou část VZ, na dobu trvání 36 měsíců se třemi účastníky, bude poskytování stavebních prací, spočívajících v opravách vozovek dálnic asfaltovými hutněnými vrstvami a modifikovaným asfaltem. Zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod bude probíhat s obnovením soutěže postupem dle § 135 ZZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Colas CZ, a.s COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. Metrostav DS a.s. Metrostav DS, a.s. Metrostav Infrastructure a.s. Metrostav Infrastructure, a.s. POOR a.s. Porr a.s. PORR, a.s. Společnost Opravy dálnic AHV a MA, MTS... Společnost Opravy dálnic AHV a MA, MTS... STABAG a.s. STRABAG a.s. STRABAG, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2020-04-29   Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. + II. etapa (Královéhradecký kraj)
Stavební akce řeší rekonstrukci silnice II/318 v intravilánu městyse Častolovice. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o.
2020-01-10   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2020 – 2021 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Colas, a.s. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS,, a.s. Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o. M - SILNICE a.s. M - Silnice, a.s. Metrostav a.s. Metrostav Infrastructure a.s. Metrostav, a.s. OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. STRABAG a.s. STRABAG, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný... Swietelsky stavební, s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o., o. z.... Swietelsky stavební, s.r.o., o.z.... Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný...
2019-07-17   II/112 Domašín - Zdislavice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Předmětem díla je povrchová úprava silnice II/112 mezi mostem ev. č. 112-015 a křižovatkou se sil. II/127, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 17,927 a na KÚ v km 27,014. Silnice v tomto provozním staničení prochází obcí Domašín, městem Vlašim a obcemi Bolinka a Bolina. Úsek od km 19,317 (před křižovatkou se sil. II/113) po km 21,357 se neřeší, tedy není předmětem tohoto díla. Povrchová úprava silnice II/112 spočívá v obnově asfaltového souvrství dle doporučení provedeného diagnostického … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Switelsky stavební s.r.o.
2019-05-30   II/272 Litol, rekonstrukce (Krajská správa a údržba silnic Středočeského)
Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice II/272 v části Lysé nad Labem – Litol v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici, včetně rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích stání, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění komunikace), veřejného osvětlení, úprava stávajících křižovatek a rekonstrukce mostu přes Litolskou svodnici. Rekonstrukce silnice v celkové délce 1,245km v úseku … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o. Switelsky stavební, s.r.o. Zepris s.r.o. Zepris, s.r.o.
2019-04-23   II/101 Třebotov – Rudná, rekonstrukce I. Etapa – stavební práce (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/101 spočívající ve výměně stávajících asfaltových vrstev, vč. horní nestmelené podkladní vrstvy. Návrh počítá s navýšením nivelety o 60 mm v extravilánových úsecích a o 10 mm v intravilánových úsecích. Návrh respektuje stávající šířkové a sklonové poměry. Umístění stavby je dáno polohou stávající silnice II/101, která se nachází ve Středočeském kraji západně od Prahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby a.s. ČNES dopravní stavby, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.