2023-06-07   OBEC RANTÍŘOV, okres JIHLAVA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV, REKONSTRUKCE VODOVODU, IV. ETAPA (Obec Rantířov)
zajištění odvádění splaškových vod z území obce Rantířov, včetně jejich likvidace na ČOV Rantířov – vybudování splaškové kanalizace (gravitační kanalizace, výtlak) včetně příslušenství, přípojek splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro 700 EO a rekonstrukce 1 314,5 bm vodovodních řadů a přepojení 63 ks vodovodních přípojek Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. IPOS PS s.r.o. VHST s.r.o.
2023-05-24   Dodávka obalovaných směsí do 31. 12. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11, ACL16, ACO11+, ACL16+ a ACP22+ výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2023-05-15   Opravy vozovek dálnic AHV a MA - SSÚD 5, 22, 23 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Opravy vozovek dálnic pomocí asfaltových hutněných vrstev a litého asfaltu (MA) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Porr a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-05-05   III/32835 Butoves - Vrbice (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32835 Butoves - Vrbice“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2023-05-05   III/28446 Želejov - Borek (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28446 Želejov - Borek“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2023-04-25   Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem (Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/438 v celkové délce 3 394 m. Stavba je rozdělena na čtyři úseky - dva intravilánové (průtah obce Bystřice pod Hostýnem, místní části Bílavsko a průtah obce Bystřice pod Hostýnem, místní části Hlinsko pod Hostýnem) a dva extravilánové (Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko; Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem). Přesná specifikace prací je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s.
2023-04-07   II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Stavba řeší rekonstrukci silnice II/125, která začíná u příčné spáry za mostem č. 125-012 a končí hranicí intravilánu města Vlašim, km 0,000 – 6,147 (km cca 14,630 – 20,800 provozního staničení). Opravovaný úsek prochází katastrálními územím města Louňovice pod Blaníkem, Kondrac a Vlašim. Celková délka rekonstruovaného úseku je 6147 m. Stávající komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šířkou. Kategorii komunikace nelze v řešeném úseku přesně určit, je proměnná (přibližně S 6,5 a S 7,5). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s.
2023-04-05   II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmět plnění veřejné zakázky obsahuje: - stavební úpravy: oprava komunikace II/602, která se nachází v Kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou související s opravou vysokorychlostní váhy, - dodávky technologie: oprava vysokorychlostního vážního systému ve Velkém Meziříčí včetně obnovy vážního systému, - servis vysokorychlostní váhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Cross Zlín, a.s.
2023-03-10   II/284 Miletín, vjezd, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "II/284 Miletín, vjezd, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí včetně odvodnění“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-02-13   Dodávka asfaltové emulze pro rok 2023 (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka asfaltové emulze na akcích realizovaných zadavatelem v průběhu 12 měsíců od uzavření rámcové smlouvy s účastníky ZŘ vybranými v rámci jednotlivých částí ZŘ (viz čl. 3.1 ZD) s celkovým předpokládaným odebraným množstvím 550 tun. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BITUNOVA spol. s r.o. Chebská obalovna, spol. s r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s.
2023-02-09   Oprava silnice III/46418 Studénka - průtah Butovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/46418 Studénka - průtah Butovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2023-02-07   Kationaktivní asfaltová emulze do 31. 7. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kationaktivní asfaltové emulze rychleštěpné s obsahem pojiva 65 % (dále jen KAE 65) pro technologii vyspravení povrchu vozovky tryskovou metodou. Celkový předpokládaný objem činí cca 250 tun. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2023-02-07   Dodávka asfaltových směsí (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltových směsí, které budou z obalovny odebírány vlastními vozidly zadavatele. Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 736121. Asfaltové směsi jsou určeny pro opravy jednotlivých výtluků a plošné opravy vozovek ručním i strojním zpracováním při teplotě vzduchu minimálně +5 °C u obrusných vrstev a +3 °C u ložních vrstev dle ČSN 73 6121. Teplota zboží při odběru kupujícím musí být v rozmezí od 160 do 180 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. IMOS asfalt, s.r.o. Jihomoravská obalovna s.r.o.
2023-02-02   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 do 31. 7. 2023 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2023-01-27   Modernizace TT na ul. Nádražní v úseku ul. 30. dubna - ul. Valchařská (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace tramvajové trati na ul. Nádražní v úseku od křižovatky s ul. 30. dubna po křižovatku s ul. Valchařská, a to v obou směrech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2023-01-24   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2023 (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u prodávajícího v požadovaném termínu dostupná, může být kupujícím odebrán jiný druh AB směsi. Tato VZ je rozdělena na 8 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. Obalovna Lipník s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o.
2023-01-18   Průběžné dodávky asfaltových směsí (TS a.s.)
Zadavatel je smluvním Správcem místních komunikací statutárního města Frýdek-Místek a jako takový provádí pro jejich vlastníka stavební práce, spočívající ve výstavbě, opravách, rekonstrukcích a údržbě komunikací. Provádění těchto činností je podmíněno dodávkou teplých obalovaných asfaltobetonových směsí zejména typu ACO 8 50/70, ACO 11+ 50/70, ACO 11S PMB 45/80-65, ACL 16+ 50/70, ACL 22+ 50/70, ACP 16+ 50/70, ACP 22+ 50/70 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Skanska asfalt s.r.o.
2023-01-06   Oprava silnice III/4822 Závišice - průtah (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4822 Závišice - průtah. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2023-01-04   Kamenivo pro SÚSPK (2023) (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BERGER SUROVINY s.r.o. COLAS CZ, a.s. Eurovia Kamenolomy, a.s. Froněk, spol. s r.o. LOM HAMR s.r.o.
2023-01-02   Asfaltové směsi pro SÚSPK (2023) (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření kupních smluv mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem pro každou část VZ (tj. bude uzavřeno celkem 7 kupních smluv), na základě kterých bude následně zadavatel v průběhu účinnosti těchto smluv čerpat prostřednictvím pokynů předmět plnění po dobu, než souhrnná kupní cena ze všech jednotlivých plnění na základě pokynů dosáhne částky uvedené v čl. 11 kupní smlouvy popř. do doby, na kterou bude kupní smlouva uzavřena, viz čl. 11.1. kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Froněk, spol. s r.o. Silnice Klatovy a.s. Strabag Asfalt s.r.o. Západočeská obalovna s.r.o.
2023-01-02   Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská (Statutární město Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvojkolejné tramvajové trati bez zásahu do nosných konstrukcí v Koterovské ulici v Plzni Slovanech. Stavba řeší rekonstrukci tramvajové trati v úseku Sladkovského x nám. Gen. Píky (dl. cca 967m). Předmětem stavby je také rekonstrukce zastávek U Duhy (pouze směr Světovar), Bazén Slovany a nám. Gen. Píky. Osová vzdálenost kolejí je v převážné délce navržena 3,05 m, pouze v místech navazujících na stávající stav je osová vzdálenost přizpůsobena stávajícím podmínkám. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Colas Alterra Zrt. COLAS CZ, a.s.
2022-05-26   Krajinný park Havraňák (Městská část Praha - Čakovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení novostavby zpevněných komunikací v prostoru nově plánovaného lesoparku. V rámci stavby je obsažena lávka pro pěší a cyklisty přes stávající železniční trať. Stavba je trvalá. Stavba bude sloužit k rekreaci obyvatel přilehlých obcí, s ohledem na výslednou rozlohu všech souvisejících parků a lesoparků vzniká plocha aspirující na rekreační plochu pražského významu. Vzniklé cesty budou sloužit také cyklistům pro bezpečnější a příjemnější dopravu mezi obcemi, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
2022-05-06   Oprava silnice II/464 Nová Horka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy povrchu na silnici II/464 Nová Horka, a to pouze objektu SO 102, dále viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2022-05-02   Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2022 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle podmínek stanovených v rámcové dohodě. Dodávka bude realizována nákupem zadavatele v místě výroby živičných směsí a odvozem vlastními prostředky. Jedná se o dodávky na silniční síť určené … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. SILASFALT s.r.o. SILNICE MORAVA s.r.o. Skanska asfalt s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strojírny a stavby Třinec, a.s.
2022-02-15   Dodávka teplé asfaltové směsi 2022 (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)
Předmětem zakázky je dodání teplé asfaltové směsi (dále též “TAS“) v předpokládaném celkovém objemu 21 000 tun, přičemž jednotlivé druhy TAS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chebská obalovna, spol. s r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s.
2022-02-10   III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné". Bližší popis uveden v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2022-02-09   Oprava silnice III/46432 A III/4822, Borovec - Sedlnice průtah (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/46432 a III/4822, Borovec - Sedlnice průtah. Délka rekonstrukce silnice je 1437 m, v rámci stavby budou realizovány pouze SO1 (III/4822 v km 2,988 - 3,218 a III/46432 v km 0,000 - 0,250) a SO4 (III/46432 v km 2,232-3,189). Stávající šířkové uspořádání bude zachováno Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2022-02-04   Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva - Komunikace a zpevněné plochy (Veolia Energie ČR, a.s.)
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva - Komunikace a zpevněné plochy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména: Zhotovení kompletního stavebního objektu SO 07.01 - Komunikace a zpevněné plochy dle dokumentace pro provádění stavby SO0701-DPS-SDOC-0001 a současně také kompletní zhotovení souvisejících stavebních objektů: ● SO 01.04 - Demontáže a demolice pomocných objektů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2022-01-31   D1 Oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Výměna krytových vrstev, případná sanace podkladní vrstvy, lokální výšková korekce nivelety, obnova PKO, sanace říms, obnova přídlažby mostů, obnova VDZ. Sanace svahu v lokálním místě, nové přejezdy SDP. Úprava vedení NN Asfaltová vozovka v těchto úsecích vykazuje četné poruchy - výtluky, příčné a podélné nerovnosti, výškové nerovnosti na přechodech AB/CB. V km 316 je sesutý svah. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Colas Hungária Zrt
2021-12-17   Asfaltové směsi pro SÚSPK (2022) (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem realizace veřejné zakázky je uzavření kupních smluv mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem pro každou část veřejné zakázky (bude uzavřeno celkem 7 kupních smluv), na základě kterých bude následně zadavatel v průběhu účinnosti těchto smluv čerpat prostřednictvím pokynů předmět plnění po dobu, než souhrnná kupní cena ze všech jednotlivých plnění dosáhne částky uvedené v kupní smlouvě nebo do 1 roku od data účinnosti kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berger Bohemia a. s. COLAS CZ, a.s. Silnice Klatovy a.s. Západočeská obalovna s.r.o.
2021-12-16   Kamenivo pro SÚSPK (2022) (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BERGER SUROVINY s.r.o. BÖGL a KRÝSL, k.s. COLAS CZ, a.s. Eurovia Kamenolomy, a.s. Froněk, spol. s r.o.
2021-12-10   I/35 Lešná - Palačov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby I/35 mezi obcemi Lešná-Palačov (kategorie S24,5/100, délka 5,2km), rekonstrukce dálnice D48 Dub-Palačov (kategorie R25,5/100, délka 3,7km) a vybudování nové mimoúrovňové křižovatky dálnice D48 a silnice I/35 MÚK Palačov. Součástí stavby jsou mostní objekty, protihlukové stěny, přeložky silnic III. tříd a polních cest, oplocení, přeložky dotčených inženýrských sítí, vegetační úpravy a rekultivace území, apod. Stavba protíná katastrální území kraje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. COLAS HUNGÁRIA Zrt. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
2021-12-08   D6 Hořovičky, obchvat (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o výstavbu rychlostní komunikace v úseku Hořovičky, obchvat v délce 5,194 km. Součástí stavby je také jedna MÚK. Navržená přeložka D6 dopravu odvede z obce Hořovičky na její severní okraj a dále západním směrem v trase stávající I/6 a po zemědělských pozemcích až do prostoru křižovatky I/6 x I/27 (Jesenická křižovatka). Rychlostní komunikace D6 je navržena v kategorii R 25,5/130. Stávající I/6 bude převedena do silniční sítě jako silnice II. třídy s označením II/606 a zůstane plně funkční … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berger Bohemia a. s. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s.
2021-10-07   III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán". Jedná se o rekonstrukci silnice III/32426 v průtahu města Nechanice (ulice Hrádecká), a to včetně obnovení funkčnosti odvodnění. Začátek úseku je za křižovatkou s ulicí Vaňhalova/Školská v provozním staničení km 0,310, konec úseku je za křižovatkou s ulicí Rašínova v km 0,755. Celková délka řešeného úseku je 445 m. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2021-09-10   II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část II (km 17,788 - 18,470) (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „IIII/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část II (km 17,788 - 18,470)“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2021-07-29   Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody se třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. Tato zakázka řeší odstranění těchto lokálních a místních porušení v co nejkratší době, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Porr a.s. Strabag a. s. STRABAG a.s.
2021-06-14   Výspravy výtluků okr. CV, LN (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky jsou výspravy výtluků a lokálních poruch povrchů na komunikacích I. třídy a dálnicích D6 a D7 v okr. Chomutov a Louny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Algon, a.s. COLAS CZ, a.s. Ekostavby Louny s.r.o. Froněk, spol. s r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice Topolany a.s.
2021-06-08   Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje, 2. etapa (Liberecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající silnice II/268 v km 23,000 až 24,673 (provozní staničení komunikace). V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení počtu jízdních pruhů ve stoupání o jeden jízdní pruh, který bude sloužit jako stoupací pruh pro pomalá vozidla. V rámci akce dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky. Součástí rekonstrukce je i obnova a doplnění prvků odvodnění, výšková úprava napojení sjezdů na trasu silnice II/268. Dále bude vybudován jeden nový příčný propustek pod … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. SaM silnice a mosty a. s. SaM silnice a mosty a.s.
2021-05-26   Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí v roce 2021 (Technické služby Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací na území města Hradec Králové, vozovek a chodníků (dále i jen jako „směs“, „zboží“, popř. „materiál“) v předpokládaném celkovém objemu 4 000 tun (horká asfaltová směs typ ACO 11, předpoklad 2 700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8, předpoklad 1 300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2021 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Strabag Asfalt s.r.o.
2021-05-25   II/336 Buda - Čejtice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II//336, vedoucí z Uhlířských Janovic do Bezděkova přes Zruč nad Sázavou. V části Buda - Čejtice v km 22,930 - 27,928 provozního staničení dle údajů silniční databanky. Celková délka úpravy je 4 998 m. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. COLAS CZ, a.s.
2021-04-22   Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada – Palmovka (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati Ohrada – Palmovka, tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati včetně jejího příslušenství; b) modernizace kolejového svršku; c) úprava tramvajové zastávky Krejcárek (v obou směrech); d) rekonstrukce mostu Krejcárek–Palmovka; e) nastavení a nezbytná repase ložisek a mostních závěrů (MZ); f) separace krycí vrstvy na spodním líci konzol nosné konstrukce (NK); g) odstranění a úprava eroze terénu u opěry Palmovka; h) vyhotovení projektové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Společnost COLAS CZ FIRESTA Fišer,...
2021-04-15   Modernizace komunikací II. třídy P11 C (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací v okrese Písek a Tábor. Cílem modernizace silnic II. třídy je zejména zvýšení únosnosti vozovky, zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Pro jednotlivé úseky je zpracována projektová dokumentace, dle které bude dílo provedeno. Celkem se zmodernizuje 7,535 km silnic. Veřejná zakázka je společná akce Jihočeského kraje a obce Veselíčko a je součástí projektu IROP. Registrační číslo projektu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Porr a.s.
2021-03-05   Modernizace komunikací II. třídy P12 B-2 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací v okrese Jindřichův Hradec, a to konkrétně: II/152 Klášter - Staré Město pod Landštejnem - délka 6,342 km, II/151 Valtínov - křižovatka II/409 - délka 1,568 km, II/164 Hospíř - Kunžak - délka 2,421 km. Podrobný popis plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisu prací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Swietelsky stavební, s.r.o.
2021-02-24   Dodávka teplé asfaltové směsi 2021 (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)
Předmětem zakázky je dodání teplé asfaltové směsi (dále též „TAS“) v předpokládaném celkovém objemu 21 300 tun, přičemž jednotlivé druhy TAS a předpokládané množství je uvedeno v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chebská obalovna, spol. s r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Strabag Asfalt, s.r.o.
2021-02-18   Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí (Jihočeský kraj)
Mosty se nacházejí na silnici III/1359 v Plané nad Lužnicí - okres Tábor. Stávající mosty jsou ve špatném stavebně-technickém stavu a budou nahrazeny novými mosty včetně spodní stavby. Nové mosty tak nahradí stávající mosty a plně převezmou jejich funkci za splnění všech aktuálních předpisů a norem. Součástí stavby bude též vymístění všech inženýrských sítí vedoucí po mostě do chrániček vedoucích pode dnem řeky Lužnice na povodní straně mostu. Překop bude široký 6 m a cca 2-2,5 m pode dnem řeky Lužnice. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
2021-02-03   II/353 Stáj - Zhoř (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby II/353 Stáj - Zhoř. Jedná se o rozšíření vozovky na kategorii navazujících úseků této silnice II. třídy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s.
2021-02-02   Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2021-2022 (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u dodavatele v požadovaném termínu dostupná, může být odběratelem odebrán jiný druh AB směsi. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. KARETA s.r.o. KARETA, s.r.o. Obalovna Lipník nad Bečvou, s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín s.r.o. Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. Strabag Asfalt s.r.o. Strabag Asfalt, s.r.o.