2024-01-25   Vybudování superaseptického operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování superaseptického sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou v prostorách budovy č.3 v 1. PP v sídle zadavatele. V rámci realizace se jedná o stavební úpravy stávajících prostor na vybudování operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je realizace stavebních prací pro dokončení nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, v části B, objektu Císařských lázní v Karlových Varech, aby mohly prostory sloužit nájemcům, pracovníkům provozovatele budovy a návštěvníkům. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Dodávka 8 ks transformátorů 63 MVA, 110/22/(6,3) kV (PREdistribuce, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks transformátorů, a to konkrétně pro následující investiční akce zadavatele: • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha – HOLEŠOVICE (dodávka nového transfor-mátoru T101, 63 MVA, 110/22/(6, 3) kV), SPP prvek zadavatele: S-151151, • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha – PRAŽAČKA (dodávka nového transformá-toru T101, 63 MVA, 110/22/(6, 3) kV), SPP prvek zadavatele: S-152015, • Posílení transformace TR 110/22 kV Praha – ČERVENÝ VRCH (dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Modernizace VO ve městě Králův Dvůr - I. etapa (Město Králův Dvůr)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace veřejného osvětlení ve městě Králův Dvůr – I. etapa. Součástí předmětu plnění je rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení ve městě Králův Dvůr. Jedná se o výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku. Zakázkou je konkrétně dotčeno celkem 538 ks svítidel. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v přílohách Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   TR Pyšely nová TR 110/22kV (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-6009620; rozvodny Pyšely. Rozvodna Pyšely bude postavena na východním okraji obce Pyšely. Nová TR bude vložena do vedení 110kV. TR bude v provedení ,,H‘‘. Rozvodna bude zaústěna do stávajících linek V1947/V1948. Vybudováním TR Pyšely vznikne nové vedení V1949 Benešov - Pyšely a V1948 Pyšely - Říčany. Cílem stavby je zabezpečit narůstající odběr el. energie oblasti. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Dodávka a montáž osvětlení rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi (Lobkowicz Collections, o.p.s.)
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu svítidel interiérové i exteriérové části rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   TR Dluhonice - rekonstrukce R 110 kV (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „TR Dluhonice - rekonstrukce R 110 kV“ IE-12-8006865. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Modernizace technologie měnírny a elektrické stanice Náměstí Míru (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Záměrem zadavatele je realizovat rekonstrukci měnírny a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále „RDS“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále „DSPS“). Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Výstavba fotovoltaického pole a jeho uvedení do provozu - opakované zadání (3L real a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu fotovoltaického pole (dále jen „Fotovoltaické pole“) jako součást výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko (dále jen „FVE Ralsko“), a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností FUSO ENERGO s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 09713549, která tvoří přílohu č. 6 ZD a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ (dále jen „Projektová dokumentace“). … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Rozvoj nemocnice Turnov - přístavba Pavilonu TA, přístavba zákrokového sálu IBD (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou stavební práce, které hodlá zadavatel Krajská nemocnice Liberec, a.s. realizovat v areálu nemocnice Turnov na adrese 28. října 1000, 511 01 Turnov. Jedná se o přístavbu Pavilonu TA a přístavbu zákrokového sálu IBD. Stavba je v souladu s využitím areálu, jedná se o rozšíření stávajících prostor nemocnice. Přístavba Pavilonu TA obsahuje dvě samostatné části:  SO 01 Přístavba Pavilonu TA  SO 02 Přístavba zákrokového sálu IBD Navržený záměr co nejvíce využívá stávající prostory a přilehlé … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále (Město Bruntál)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“ je realizace stavebních prací, které jsou blíže specifikovány rozsahem projektové dokumentace, výkazem výměr a smlouvou o dílo. Navržená stavba bude sloužit jako zimní stadion pro hokej a veřejné bruslení. Součástí zimní ho stadionu bude bufet, šatny pro hokej a ošetřovna. Kolem budovy zimního stadionu vzniknou nové zpevněné plochy jako přístupové a příjezdové komunikace. Okolní nezpevněné plochy budou osety travním semenem. … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   ALFAGEN – TRAFOSTANICE KOTELNY (AL INVEST Břidličná, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kioskové trafostanice 6/0,4 kV obsahující dva nové transformátory T116 a T 118, které budou napájet přemístěnou kotelnu. Součástí stavby budou i nové přípojky VN. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   FN Motol - Bronchoskopický sál (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou: - stavební práce spočívající v provedení vestavby čistých prostor - bronchoskopického sálu včetně zázemí v objektu Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, - dodávka a instalace nábytku do provedené vestavby čistých prostor, - dodávka a instalace videomanagementu do provedené vestavby čistých prostor, - vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, resp. dílenské dodavatelské (výrobní) dokumentace, která bude vyhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Veřejné osvětlení Libochovice (Město Libochovice)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, opravy, výměna a optimalizace veřejného osvětlení dle minimálního technického standardu vymezeného v technických přílohách ZD a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou zadávací dokumentace. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby zadavatel získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Rozsah … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   SPZ Holešov – Stavba 10 – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ – dostavba stezek pro cyklisty a veřejného... (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v investiční přípravě území v rámci průmyslové zóny Holešov. Jedná se zejména o výstavbu veřejného osvětlení a zpevněných ploch ze zámkové dlažby (cyklostezka, chodník, zastávky). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Modernizace veřejného osvětlení města Louny – 1. etapa (Město Louny)
Předmětem plnění zakázky je modernizace části sítě veřejného osvětlení (dále také VO) ve městě Louny, a to za účelem dosažení úspor spotřeby elektrické energie, která spočívá ve výměně převážně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku a s tím souvisejících prací, a to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (dále také ZD). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   „FNO - Energoblok EGB 9 a Kabelový propoj na hladině NN“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pokrytí deficitu el. příkonu v objektech Fakultní nemocnice Ostrava. Bližší vymezení předmětu plnění je zřejmé z přílohy č. 1 ZD – Projektové dokumentace vč. výkazů výměr. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo .Návrh smlouvy je přílohou č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Generační obměna technologického návěsu PV HD5 (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, dodávka vozu a technologických zařízení podle položkové specifikace. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-03   Modernizace VO ve městě Mladá Boleslav I (Statutární město Mladá Boleslav)
Realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a souvisejících stavebních prací při rekonstrukci části sítě VO ve městě Mladá Boleslav zahrnující výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku včetně provedení světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. V rámci zakázky určeno k výměně celkem 590 ks svítidel. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Nový vodárenský datový dispečink – Objekty 2023 (VaK Bruntál a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Nový vodárenský datový dispečink – Objekty 2023“ je realizace nového vodárenského datového dispečinku pro vybrané objekty. Nový rozvaděč na objektu VDJ Rýmařov. Součástí je také dodávka nové kabeláže, nových kabelových tras, stavební elektroinstalace, MaR, nového PLC a přenosového zařízení. Nový rozvaděč na objektu VDJ DTP Bruntál. Součástí je také dodávka nové kabeláže, nových kabelových tras, stavební elektroinstalace, MaR, nového PLC a přenosového zařízení. Nový … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Modernizace městského kamerového dohlížecího systému ve městě Louny (Město Louny)
Předmětem plnění je náhrada morálně i fyzicky zastaralých komponentů stávajícího městského kamerového systému ve městě Louny pomocí současné IP kamerové technologie včetně následného servisu. Účelem realizace této veřejné zakázky je zajistit na území města Loun jednotný komplexní kamerový dohlížecí systém. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Obnova přenosového vozu BO7 (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka šesti kamerového přenosového vozu specifikovaného ve Vzoru smlouvy a jeho přílohách. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-15   Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související... (Statutární město Hradec Králové)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v části SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09 (bez parkoviště P1 a P2), SO 10 a související inženýrské objekty IO 01, IO 02 a IO 03 – II. etapa. Stávající areál Základní umělecké školy je oplocený s pavilonovým uspořádáním jednotlivých stavebních objektů a veškeré stavební práce budou probíhat uvnitř tohoto areálu. V rámci I. etapy již byla dokončena rekonstrukce výtvarného pavilonu (SO 06) a před úplným dokončením je i spojovací chodba (SO 07) s … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno – Modřice (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, výstavba a instalace fotovoltaické elektrárny v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice včetně kioskové trafostanice a kabelových vedení o celkovém počtu 1818 kusů fotovoltaických panelů s výkonem 550 Wp a o celkovém počtu 9 kusů měničů s výkonem 100 kW. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Modernizace automyčky ve FNOL (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky je modernizace automyčky provozovanou Fakultní nemocnicí v Olomouci. Stávající auto myčka je pro provoz nevyhovující, a proto se realizuje celková rekonstrukce a modernizace tohoto objektu. Požadavky na novou technologii musí splňovat kapacitu cca 30 vozů za den. Jedná se o kompletní bezkontaktní technologii mytí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového třípodlažního objektu depozitáře pro potřeby Muzea Bruntál, příspěvkové organizace, v docházkové vzdálenosti v rámci areálu Zámku v Bruntále. Součástí je i realizace výstavby nové trafostanice vč. přeložky NN, demolice stávajících objektů, rekonstrukce stávající garáže, zpevněných ploch kolem objektu, oplocení apod. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   6879 - Návrh a realizace nezávislého měření hladiny pro hydroakumulátory na 1. až 4. RB (ČEZ, a. s.)
Předmětem díla je zpracování Dokumentační části a realizace díla nazvaného „6879 - Návrh a realizace nezávislého měření hladiny pro hydroakumulátory na 1.až 4.RB“. Na hydroakumulátory bude doplněno alternativní analogové měření hladiny s omezeným rozsahem bez zásahu do technologie (budou využity pouze existující nátrubky) tak, aby jeho rozsah pokryl změny v blízkosti nominální a limitní hladiny. Výstupní signály budou zavedeny do technologického informačního systému bloku PCS a do informačního systému … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, I. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, I. etapa“, ve smyslu Zadávací dokumentace tedy výstavba systému GSM-R včetně související kabelizace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Projekt MŽE NTM – ZŘ 15 – Restaurování a model kabiny lokomotivy S 489.0 „laminátka“ (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací a navazujících prací spočívajících ve výrobě a zprovoznění edukativního modelu torza kabiny lokomotivy S 489.0 / 230.050-7 tzv. „laminátka““, rok výroby 1966 (dále také jen „Kabina“) s cílem obnovení Kabiny pro trvalé výstavní využití v expozici připravovaného Muzea železnice a elektrotechniky do stavu specifikovaného v restaurátorském záměru. Zrestaurovaná a do podoby modelu přetvořená Kabina bude usazena na nově vyrobené podpůrné konstrukci … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-02   Zátkovo nábřeží České Budějovice (Statutární město České Budějovice)
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla „Zátkovo nábřeží České Budějovice“ spočívající v: a) zajištění projektové přípravy pro zpracování projektové dokumentace; b) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (PDSP), dokumentace pro provedení stavby (PDPS), realizační dokumentace stavby včetně výrobně technické dokumentace ve stanoveném rozsahu a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS); c) zajištění inženýrské činnosti, tj. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Renovace bytových jednotek – Etapa IV. – budova AYD (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je renovace bytových jednotek v budově AYD. Dotčený objekt je samostatně stojící budova obdélníkového půdorysu v jihovýchodní části nemocničního areálu a sloužící jako ubytovna. Budova je devítipodlažní s technickým suterénem na úrovni nižšího terénu. Dispozice každého podlaží je dána použitým panelovým systémem, je dělena do tří příčných traktů a dvanácti podélných modulů s konstrukční výškou 2,8m. Opotřebené bytové jednotky budou upraveny do soudobého uživatelského standardu. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-27   9277 - Výměna dožívající kabeláže II. etapa pro 1.- 4.RB (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „9277 - Výměna dožívající kabeláže II. etapa pro 1.- 4.RB“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. V rámci akce 9277 dojde k výměně kabelů, kterým končí životnost a budou vyměněny za nové typy kabelů, vyrobených a dodaných dle schválených technických podmínek s platným … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. úseku České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-24   Rámcová dohoda na zajištění revizí technologie kamerových a telematických systémů (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody pro zajištění služeb spočívajících v revizích elektrických zařízení městského kamerového systému a elektrických zařízení telematických systému včetně vyhotovení zprávy o revizi. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KH servis a.s.
2023-10-24   Servisní služby pro tunely TSK (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem zakázky je zejména zajištění komplexních servisních služeb technologického vybavení a údržby stavebních částí tunelů v hlavním městě Praze provozovaných zadavatelem, a to za účelem zajištění jejich plné provozuschopnosti, jakož i zachování bezpečnosti a plynulosti provozu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-16   Opravy bytových jednotek - 23. etapa (Statutární město Pardubice)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 16-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v deseti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 446 a č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 826 ul. Bartoňova, č.p. 947 a č.p. 959 ul. J. Zajíce, č.p. 1013-1014 ul. E. Košťála, č.p. 1016-1017 ul. E. Košťála, č.p. 1618 a č.p. 1689 ul. Češkova, č.p. 2731 ul. Sokolovská na území města Pardubice – v částech Polabiny, Studánka a Zelené Předměstí. Opravy budou provedeny v rozsahu těchto PD. Jedná se … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-12   Kompletní dodávka a montáž 2 ks kremačních pecí vč. využití zbytkového tepla v krematoriu Motol (Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace)
Dodavatel se zavazuje dodat zadavateli 2 kremační pece se všemi součástmi a příslušenstvími tak, aby splnily nároky zadavatele, jak jsou specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-06   Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně (Statutární město Děčín)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-06   Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany (United Energy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výstavbou paroplynového cyklu v areálu United Energy, a.s. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize A a B zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-06   Rámcová dohoda na Projekt obnovy veřejných hodin a vzdáleného dohledu (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro zajištění dodávek, jejichž předmětem bude vybavení veřejných hodin novým řídícím systémem, který bude zajišťovat zadavatelem požadovanou funkci. Původní řídící jednotka bude demontována a nahrazena novou řídící jednotkou. Předmětem bude rovněž obnovení stávajících elektrických a mechanických komponentů veřejných hodin (hodinové strojky, snímače, čidla, detektory atd.) s požadavkem na případné vybavení veřejných hodin takovými prvky, které zajistí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELEKON, s.r.o.
2023-10-04   Technická opatření proti bakterii Legionella (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou elektroinstalační práce zahrnující úpravy MaR pro instalaci technického opatření proti bakterii Legionella ve vybraných objektech a místech ve Fakultní nemocnici Olomouc. Konkrétně se jedná o budovy J, L, M, P, Q, R a S. Ovládání, měření teplot a průtoku vody je pomocí volně programovatelných regulátorů a převodníků komunikačních protokolů. Součástí předmětu plnění je provedení vizualizace s ovládáním připojených prvků na nadřazeném monitorovacím systému Arena. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELMAR group spol. s r.o.
2023-09-26   Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – 1. lokalita PK Dolánky - zhotovitel stavby, Čekací stání pro malá... (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejích příloh v rámci realizace projektu „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě“. Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1: 1. lokalita Dolánky, Část 2: 2. lokalita Hořín Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-26   Snowboardový a freestylový areál Boží Dar – pohyblivý chodník (Klub Krušných hor, z.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pohyblivého chodníku pro celoroční bezobslužný provoz dle technické specifikace, a to včetně nezbytných terénních úprav. Technická specifikace je přílohou č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCKNET s.r.o.
2023-09-25   Centrum Chrlice – rekonstrukce výtahů včetně strojovny – 2 ks (Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž dvou evakuačních výtahu vč. poskytnutí souvisejících projektových a inženýrských činností, spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (příp. pro ohlášení stavby), zajištění správního rozhodnutí a následně vypracování jednoduché realizační projektové dokumentace. Předmětem je rovněž odvoz a likvidace stávajících výtahů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-22   Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění je soubor staveb: „Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – rozšíření kamerového systému, zavedení systému zvukového vyrozumění“ (dále jen „Stavba 1“) „Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů“ (dále jen „Stavba 2“) Účelem veřejné zakázky je doplnění technologií pro zvýšení požární bezpečnosti tunelu a bezpečného zásahu složek IZS. • Stavba 1: Jedná se o zřízení rozšíření kamerového systému tak, aby byly pokryty dohledem celé délky tubusů, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-18   Elektronická kontrola vstupů - povrchy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování Přístupového systému EKV (elektronická kontrola vstupů) pro tramvajové měnírny a další objekty na povrchu, včetně doplnění EPS v garážích Řepy. Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobně specifikován v závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace, zejména příloze č. 1 Smlouvy – položkovém rozpočtu a příloze č. 2 Smlouvy – Projektové dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-14   Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě III (Statutární město Most)
Předmětem veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele pro rekonstrukci stávajícího objektu Kulturního domu REPRE v Mostě vymezenou v projektové dokumentaci. Součástí rekonstrukce bude i interiér stavby a okolní parter. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   Pořízení ozonových čističů včetně jejich montáže (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ozonových čističů a jejich montáž v budovách zadavatele č. 1 a zadavatele č. 2. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, přičemž část 1 veřejné zakázky představuje plnění pro zadavatele č. 1 na adrese Praskova 411/14 v Opavě a část 2 veřejné zakázky představuje plnění pro zadavatele č. 2 na adrese Gustava Klimenta 493/3 v Ostravě Porubě. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HealthCity a.s.
2023-09-12   Obměna vícekamerového satelitního DSNG vozu (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka vícekamerového satelitního DSNG vozu a jeho doprovodného vozidla, specifikovaných ve vzoru Smlouvy a jeho přílohách. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-12   Prosenice - rekonstrukce TR 110/22 kV (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby: „Prosenice - rekonstrukce TR 110/22 kV“ číslo stavby: IE-12-8007663. Bližší specifikace předmětu plnění VZ je uvedená v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »