2023-03-14   Dodávka radionuklidových generátorů, radiofarmak a kitů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků radionuklidových generátorů, radiofarmak a kitů určených k rekonstituci nebo spojení s radionuklidem do konečného radiofarmaka pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC či specifického léčebného programu (SPLP) v případě léčivých přípravků v České republice dosud neregistrovaných a obchodovaných právě na základě SPLP platného ke dni podání nabídek. Prohlídka místa plnění se koná: 6. 4. 2023 v 10:00 hodin. Setkání zájemců se uskuteční … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KC SOLID, spol. s r. o. Lacomed, spol. s r.o.
2022-11-03   Diagnostika pro stanovení specifických biologických markerů - OID - 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro detekci specifických diagnostických biomarkerů ze vzorků krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lacomed, spol. s r.o.
2020-12-30   Reagencie pro radioizotopovou analýzu - opakování (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčního setu pro provedení analýzy radioimunoanalytickým principem pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika, s.r.o. Lacomed, spol. s r.o. M.G.P., spol. s r.o.
2019-06-17   Dodávky diagnostického kitu pro scintigrafii somatostatinových receptorů s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa pro... (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky diagnostického kitu pro zobrazovací metody s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lacomed, spol. s r.o.
2019-01-07   Radiofarmaka a kity (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky radiofarmak a kitů pro radiofarmaka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KC SOLID, spol. s r. o. KC SOLID, spol. s r.o. KC Solid, spol. s.r.o. Lacomed, spol. s r.o. LACOMED, spol. s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol. s.r.o. M.G.P., spol. s.r.o. RadioMedic s.r.o. RadioMedic, s.r.o. ÚJV Řež, a.s.
2017-10-19   Zajištění imunochemických analýz pro úsek RIA a imunochemických analýz ÚKBD (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou ve všech částech veřejné zakázky dodávky diagnostik a veškerého dalšího spotřebního materiálu a kalibrátorů potřebné po dobu 4 let pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Součástí veřejné zakázky je také bezplatná výpůjčka analytického systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Lacomed, spol. s r.o.
2016-05-27   Rámcová smlouva na dodávky radiofarmak pro Nemocnici Na Homolce (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích objednávek radiofarmak pro Nemocnici Na Homolce. Radiofarmaka uvedená v části 1 až 3 VZ budou dodávána pro účely humánního vyšetření metodou PET či PET/CT ve formě injekčního roztoku během období 4 let s aktivitou minimálně 0,5 GBq. Součástí plnění je zajištění všech činností, které s poskytováním požadovaných dodávek souvisí. Radiofarmaka uvedená v části 4 VZ budou dodávána pro účely humánního vyšetření metodou PET či PET/CT ve formě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lacomed, spol. s r.o. RadioMedic s.r.o.
2013-06-19   Imunochemické analýzy (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění imunochemických analýz určeného spektra analytů po dobu 4 let ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lacomed, spol. s r.o.