2023-10-18   Kit PSMA 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kitů pro přípravu radiofarmaka zobrazujícího PSMA po označení 68Ga, a to pro pracoviště Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2023-10-06   Dodávky kitu pro přípravu radiofarmaka 68Ga – PSMA-11 (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) jsou průběžné dodávky kitu pro přípravu radiofarmaka (dále také jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen „VFN“). Předmět plnění VZ je vymezen i závazným návrhem smlouvy který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek, přílohou č. 5 těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný počet. Množství předmětu plnění veřejné zakázky u jednotlivých položek uvedené v příloze č. 5 těchto zadávacích podmínek – Druh a předpokládaný … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2023-09-04   Chemikálie (radiochemikálie) - opakování 2 (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2023-07-10   Radiofarmaka (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se dodávek radiofarmak a výpůjčky elučních kontejnerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. M.G.P. spol. s r.o.
2023-07-10   Dodávka radionuklidových generátorů, radiofarmak a kitů určených k rekonstituci nebo spojení s radionuklidem do... (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků radionuklidových generátorů, radiofarmak a kitů určených k rekonstituci nebo spojení s radionuklidem do konečného radiofarmaka pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC či specifického léčebného programu (SPLP) v případě léčivých přípravků v České republice dosud neregistrovaných a obchodovaných právě na základě SPLP platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2023-06-22   Gozetotid ke značení galliem-68 [2023–2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka léčivého přípravku dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2023-04-28   Značení radionuklidem pomocí 68Ga II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro provádění značení kitů radionuklidem pomocí roztoku chloridu gallitého-(68Ga) na pracovišti Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Dále je předmětem plnění také koupě 2 přístrojů včetně příslušenství pro provádění značení. Tedy dodání, instalace a uvedení do provozu (včetně validace dle pokynů výrobce) a včetně poskytování záručního a pozáručního servisu po dobu 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2023-04-06   Diagnostická radiofarmaka (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KC SOLID, spol. s r. o. M.G.P. spol. s r.o.
2023-03-03   Přístrojové vybavení pro VVetÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol.s r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Qi Analytical s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. VWR International s.r.o.
2022-08-03   Gallium-68 Generátory II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky generátorů 68Ga a veškerého dalšího příslušenství, které je součástí balení a dále průběžné dodávky kitů pro přípravu radiofarmaka a laboratorní chemie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2022-06-01   Radiofarmaka [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 5 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 5 částí podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. ÚJV Řež, a. s.
2022-06-01   Kity pro přípravu radiofarmak [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kitů pro přípravu radiofarmak dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 3 částí dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o. THP Medical Products Vertriebs GmbH
2022-03-03   PřF/ITI/2022 - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu III (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři samostatné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-02-04   Dodávky kontrastních látek dle ATC skupin pro Nemocnici České Budějovice, a.s (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kontrastních látek rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2021-11-08   Dodávka kontrastních látek pro Nemocnice Plzeňského kraje, a.s (Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.)
Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky různých druhů kontrastních látek pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Dodávané kontrastní látky musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušných Nařízení vlády. Dodávané … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. Bracco Imaging Czech s.r.o. Diagnostic Pharmaceuticals a.s. M.G.P. spol. s r.o. MSM, spol. s r.o.
2021-11-03   Kontrastní látky [2022-2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kontrastních látek dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. Bracco Imaging Czech s.r.o. Diagnostic Pharmaceuticals a.s. M.G.P. spol. s r.o.
2021-06-15   Chemikálie (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lach-Ner, s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2021-04-26   Reagencie pro radioizotopovou analýzu II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních setů pro provedení analýzy radio-imunoanalytickým principem pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Reagenční sety musí být kompletní, tj. obsahovat veškeré nezbytné reagencie pro provedení poptávaných testů (set minimálně obsahuje reagenční zkumavky nebo kuličky, kalibrátory, kontrolní vzorky, tracer, pufr, promývací roztok). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. M.G.P. spol. s r.o.
2021-01-20   Dodávky uzavřených radionuklidových zdrojů FN Plzeň 2021–2025 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ) pro Fakultní nemocnici Plzeň dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci, v termínech dle Zadavatelem daného časového harmonogramu dodávek v letech 2021 až 2025, včetně dopravy na místo užívání Zadavatelem a zpětného odběru a likvidace všech dodaných URZ po ukončení jejich užívání Zadavatelem. Součástí věcného plnění (dodávkou) se rozumí a v ceně plnění musí tedy být zahrnuty náklady na dovoz a distribuci URZ a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elekta Services, s.r.o. M.G.P. spol. s r.o.
2020-06-30   Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro Mendelu - rozděleno na části (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol. s.r.o.
2019-06-21   Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek: - Část 1: Polymeráza, - Část 2: Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukleových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy, - Část 3: Kity a reagencie pro přípravu knihoven pro sekvenování na sekvenátorech Illumina, kity pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu, kity pro amplifikaci cDNA konců, - Část 4: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Biotech, a.s. GeneTiCA s.r.o. GeneTiCA, s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P., spol. s.r.o.
2019-01-07   Radiofarmaka a kity (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky radiofarmak a kitů pro radiofarmaka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KC SOLID, spol. s r. o. KC SOLID, spol. s r.o. KC Solid, spol. s.r.o. Lacomed, spol. s r.o. LACOMED, spol. s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol. s.r.o. M.G.P., spol. s.r.o. RadioMedic s.r.o. RadioMedic, s.r.o. ÚJV Řež, a.s.
2018-11-27   Kontrastní látky (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka kontrastních látek pro Fakultní nemocnici Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. Bayer, s.r.o. Bracco Imaging Czech s.r.o. Bracco Imaging Czech, s.r.o. Diagnostic Pharmaceuticals a.s. Diagnostic Pharmaceuticals, a.s. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol. s.r.o. M.G.P., spol. s r.o. M.G.P., spol. s.r.o.
2018-09-12   Zařízení pro přípravu a kontrolu radiofarmak (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného zařízení pro přípravu a kontrolu radiofarmak a provedení souvisejících dodávek a služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2016-09-09   FN Plzeň – Dodávky uzavřených radionuklidových zdrojů KZM 2017-20 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových uzavřených radionuklidových zdrojů pro Fakultní nemocnici Plzeň po dobu 4 let, včetně dopravy na místo užívání a jejich zpětný odběr a likvidace při výměně nebo ukončení užívání zdrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ, uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo pouze na jednu část veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2016-08-05   Dodávka přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Dodávka instalace nových, dosud nepoužívaných laboratorních přístrojů a zařízení blíže specifikovaných pro jednotlivé části veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD – obchodní společnost, s.r.o. M.G.P. spol s r.o. M.G.P. spol. s r.o. Merci, s.r.o. ROCHE s.r.o. Schoeller Instrument, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Schoeller Instrumets, s.r.o. Scholler Instruments, s.r.o. VWR International s.r.o.
2016-04-11   Dodávky radiofarmak a kitů pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko (Nemocnice Blansko)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky TC generátoru, radiofarmak a kitů k přípravě radiofarmak pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko v uvedených předpokládaných spotřebách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2015-06-10   Kontrastní látky III (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Část 1. Johexol, 2. Joversol, 3. Jodixanol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2015-04-24   Spektrofotometry a fluorimetry projektu CEITEC – část 4 (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroobjemového spektrofotometru. Podrobný popis a specifikace předmětu veřejné zakázky je uveden v Technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2014-09-26   Kontrastní látky 2015 (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky léčivých přípravků specifikovaných v přílohách tohoto oznámení a dále v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. M.G.P. spol. s r.o.
2014-07-09   Nemocnice Na Bulovce – kontrastní látky II (Nemocnice Na Bulovce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kontrastních látek pro diagnostiku do Nemocnice Na Bulovce (dále jen „zadavatel”). Dodávky budou uskutečňovány do nemocniční lékárny zadavatele na základě jednotlivých objednávek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. Bracco Imaging Czech s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. MSM spol. s r.o.
2013-07-17   Radionuklidy (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 131I-jodových želatinových terapeutických kapslí o aktivitě 1,11 GBq, 1,85 GBq, 3,7 GBq a 5,55 GBq (možno složit z kapsle 1,85 GBq + 3,7 GBq) a 7,4 GBq (možno složit z kapsle 3,7 GBq + 3,7 GBq). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P. spol. s r.o.
2013-01-29   FNUSA-ICRC - Spektrofotometry (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Spektrofotometrické přístroje zahrnuté v tendru umožňují měření absorbance, transmitance, fluorescenčních spekter, a to v rozsahu vlnových délek zahrnujících ultrafialové a viditelné záření. Technické uspořádání nanofotometru a mikroobjemového spektrofotometru nabízí možnost provádět měření v objemech řádově mikrolitry. S použitím těchto přístrojů lze měřit koncentraci nukleových kyselin či proteinů a mikrobiálních kultur v malých objemech vzorku bez nutnosti použití kyvet a bez nutnosti ředění. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHROMSPEC spol. s r.o. Dialab spol. s r.o. M.G.P. spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2011-07-22   Kontrastní látky 2011 (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vybraných druhů kontrastních látek blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bracco Imaging Czech s.r.o. Diagnostic Pharmaceuticals a.s. M.G.P. spol. s r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.