Dodavatel: SIAD Czech spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel SIAD Czech spol. s r.o.

2023-09-19   LF/UPOL – dodávka kapalného dusíku (2024 – 2025) (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 500 000 kg kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 a současně nájem zásobníků kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné technické specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci, pro potřeby objektů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2023-08-25   Rámcová dohoda na dodávky technických a kalibračních plynů pro CEET (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku technických a kalibračních plynů včetně příslušenství a souvisejících služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2023-03-07   Dodávky běžných, speciálních, CRM plynů a netypických kalibračních plynů v malých objemech (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou se dodávky plynů běžných, speciálních, CRM a netypických kalibračních (dále také „zboží“) v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť v Ostravě, Olomouci, Brně, Jihlavě a Karviné. Požadované dodávky plynů slouží k realizaci poskytovaných služeb z povahy zákonem vymezené působnosti zadavatele a jím vykonávané činnosti předpokládají jednotnou koordinaci a komunikaci s dodavatelem plynů, a to při zohlednění potřeby operativnosti realizované dopravy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2023-02-20   Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem veřejné zakázky je koupě kapalného dusíku, nájem kryogenního zásobníku, dodávky kapalného dusíku do pronajatého kryogenního zásobníku v množství stanoveném za sjednaných podmínek a poskytnutí dalších souvisejících služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2022-12-23   Dodávky medicinálních a technických plynů pro Fakultní nemocnici Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích, a to na základě dílčích objednávek zadavatele. Součástí předmětu plnění je i pronájem lahví, revize a zkoušky těsnosti tlakových lahví a veškeré související služby spojené s dodávkou předmětu plnění, např. doprava do místa plnění, ADR, přečerpání plynů do zásobníků aj. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2022-11-11   Dodávky technických plynů pro VŠCHT Praha v letech 2023 - 2026 (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky technických plynů, pronájem tlakových lahví a poskytnutí systému evidence tlakových láhví, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2022-09-12   Dodávky medicinálních plynů v tlakových lahvích II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních plynů v tlakových lahvích, včetně pronájmu tlakových láhví, na základě objednávek pro zajištění zásobování jednotlivých pracovišť zadavatele v závislosti na jejich aktuálních provozních potřebách, a to včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2022-07-04   Dodávky ostatních plynů v tlakových lahvích (Institut klinické a experimentální medicíny)
Účelem veřejné zakázky je zajištění dodávek ostatních plynů v tlakových láhvích pro zdravotnické zařízení při stanovení technických požadavků za nejnižší nabídkovou cenu při splnění kvalitativních požadavků dle ZP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2022-02-22   DODÁVKY MEDICINÁLNÍCH A TECHNICKÝCH PLYNŮ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Součástí veřejné zakázky je i dlouhodobý pronájem lahví, revize a zkoušky těsnosti tlakových nádob umístěných v areálu zadavatele, instalace zařízení umožňujícího dálkový přenos dat (DPD) v zásobnících kapalného kyslíku s výstupem na určené PC kupujícího, povinnost prodávajícího upozornit kupujícího … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2021-12-17   Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví (Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek medicinálního kyslíku plynného vč. nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován pro potřeby přednemocniční neodkladné péče zadavatele. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2021-12-15   Medicinální a technické plyny (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění pro část 1 této veřejné zakázky je dále pronájem manipulačních kontejnerů na kapalný dusík. Předmětem plnění pro část 2 je zároveň pronájem tlakových lahví. Součástí předmětu plnění jsou též veškeré služby související s dodávkou předmětu plnění, tj. doprava, přečerpání plynů do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2021-12-10   Dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny do areálu zadavatele na základě objednávek zadavatele, včetně zajištění dopravy do místa určení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2021-12-10   Dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků dodavatele nainstalovaných v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků ve vlastnictví vybraného dodavatele, nainstalovaných v areálu zadavatele. Dodávky budou prováděny na základě dálkového měření stavu kapaliny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2021-12-08   Dodávky oxidu dusnatého (Inomax) v tlakových láhvích (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky oxidu dusnatého NO - plynu k inhalaci (Inomax), včetně pronájmu tlakových láhví. Předpokládaný počet odběrů činí 160 lahví o objemu 10 litrů a o obsahu 400 ppm MOL/MOL inhalačního plynu jako registrovaného léčivého přípravku, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Dodání bude probíhat výměnou prázdných nádob za plné. K tomuto účelu budou láhve poskytovány zadavateli zdarma. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2021-05-13   Dodávky tekutého dusíku pro kryosklad (Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 (tj. 99,999 %), včetně dopravy na místa plnění zásobníků o celkovém objemu 20 000 litrů LIN. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2021-03-19   IMTM — Cryogenic Storage System (Palacký University Olomouc)
The subject of the performance in the public contract involves the supply of the following cryogenic storage system. Subject of a public contract next to the delivery is also transport, installation, operator onsite training by a qualified worker and the provision of guarantee service. For detailed technical specifications please refer to Section 2.2 of the procurement documentation. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2021-01-12   Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a.s. II (Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s. - Oblastní nemocnice Trutnov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2020-08-31   Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“), a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2019-11-19   Dodávky technických plynů pro VŠCHT Praha (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky technických plynů, redukčních ventilů a bezpečnostního materiálu, pronájem příslušných tlakových lahví, poskytnutí systému evidence tlakových láhví a školení pracovníků Zadavatele v oblasti BOZP, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o. SIAD Czech, spol. s.r.o.
2019-06-30   Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a pronájem stacionárního zásobníku kapalného kyslíku (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného medicinálního kyslíku jako léčivého přípravku určeného pro lékařské účely ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb. v objemu 2 700 000 litrů, a to po částech dle potřeb a požadavků zadavatele, a zároveň pronájem 1 stacionárního zásobníku na kapalný kyslík o objemu 10 000 litrů (+/- 10 %) s technickými parametry uvedenými v příloze 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky na dobu 10 let ode dne instalace takového zásobníku a jeho uvedení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2018-08-20   Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického vybavení kompresorové stanice chemické knihovny, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, včetně napojení na instalační rozvody, uvedení do provozu včetně kalibrace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2016-07-07   Dodávky medicinálních a technických plynů (Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.)
Předmětem zakázky je v souladu s § 89 ZVZ uzavření Rámcové kupní smlouvy, a to samostatně na každou část zakázky, na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., po dobu 4 let. Součástí předmětu plnění jsou rovněž: – dodávka zboží s platnou revizí a atestem do místa plnění; – pronájem tlakových lahví; – pronájem středotlakých zásobníků na kapalný kyslík v některých níže … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s. SIAD Czech spol. s r.o.
2016-06-03   Dodávky plynů a pronájem tlakových láhví 2016 (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů – medicinálních, technických a zvláštních plynů, kapalného dusíku a argonu v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25–50 l, včetně pronájmu tlakových láhví. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele. Dodávky plynů, na základě uzavřené rámcové smlouvy s jedním uchazečem, se uskuteční v objemu dle předpokládaných potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, v termínu max. do 2 pracovních dnů od převzetí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o. SIAD Czech spol. s.r.o. SIAD Czech, spol. s.r.o.
2015-07-30   Medicinální a technické plyny (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích pro potřeby zadavatele, a to po dobu 4 let a dále servis a údržba zásobníků na tekutý kyslík a tekutý dusík, odpařovačů v majetku FNHK a pronájem dvou kusů nízkotlakých euro-cylů. Součástí předmětu plnění jsou též veškeré služby související s dodávkou předmětu plnění, tj. doprava, provádění servisních prací atd. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2015-07-02   Dodávky medicinálních a technických plynů (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem zakázky je dodávat do ÚVN medicinální a technické plyny v tlakových lahvích a zkapalněné medicinální plyny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2014-11-25   ZUUL – Dodávky plynů III (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
Předmětem veřejné zakázky je: a) pronájem tlakových lahví v předpokládaném rozsahu dle zadávací dokumentace podle aktuální potřeby pracovišť zadavatele; b) opakované dodávky plynů pro analýzy (včetně dopravy do místa spotřeby zadavatelem) na základě dílčích objednávek zadavatele; předpokládaný rozsah po dobu realizace VZ je uveden v zadávací dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci přístupné ke stažení z profilu zadavatele – viz výše. Jedná se o opakované vyhlášení VZ (za zrušenou VZ … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2014-07-15   Dodávky kapalného medicinálního kyslíku a dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny (Thomayerova nemocnice)
VZ je rozdělena na 2 části: — 1. část VZ – Dodávky kapalného medicinálního kyslíku do zásobníků dodavatele nainstalovaných v areálu TN. Předmětem této části VZ jsou pravidelné dodávky kapalného kyslíku (medicinálního plynu), včetně logistického zajištění dodávek. Kapalný kyslík bude plněn do zásobníku dodavatele, které budou umístěny v sídle zadavatele. Doplňování kapalného kyslíku bude probíhat na základě dálkového měření stavu kapaliny. Dodavatel zajistí pravidelný servis zásobníků dle příslušných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2013-02-25   Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu ocelových nebo odlehčených tlakových lahví- část A dodání v lahvích o objemu 2 l a 10 l, část B dodání v lahvích o objemu 5 l do výjezdových stanovišť zadavatele na území Moravskoslezského kraje Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2012-03-23   Tlakové láhve obsahující léčivý přípravek INOMAX 400 ppm mol/mol/inh.gas (Fakultní nemocnice Ostrava)
Dodávky tlakových láhvích obsahující léčivý přípavek INOMAX 400 ppm mol/mol inh. gas pro Lékárnu FN Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2011-04-26   Zařízení pro odběr a separaci prachových částic z plynné fáze (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro odběr a separaci prachových částic z plynné fáze, a to dle technické specifikace stanovené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí kompletní dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, technické a aplikační zaškolení uživatelů v sídle zadavatele (vždy minimálně 2 osoby), příslušné návody na měření a údržbu přístroje v českém jazyce. Součástí zakázky je také poskytování on-line konzultace po dobu životnosti zařízení (náklady na tyto konzultace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2011-03-20   Vzorkovací zařízení pro odběr PM10 u stacionárních zdrojů s příslušenstvím (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzorkovacího zařízení pro odběr PM10 u stacionárních zdrojů s příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.