Veřejné zakázky: Opravy a údržba letadel, železničního a silničního vozového parku a lodí a související služby

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky na opravy a údržba letadel, železničního a silničního vozového parku a lodí a související služby v Česko

2024-01-25   Sezónní a zimní údržba místních komunikací (Město Milovice)
Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba místních komunikací zadavatele (strojní a ruční čištění) po celý kalendářní rok složená ze sezónního údržby a zimní údržby. V případě sezónní údržby se jedná zejména o čištění vozovek, chodníků, vyčištění uličních vpustí, aj. U zimní údržby se pak jedná zejména o likvidační posyp chemie a/nebo inertního materiálu, lokální či sdružený výkon pluhováním, aj. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v bodě 3.2. zadávací dokumentace, návrhu smlouvy, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Provedení revize dvojkolí netrakčních jednotek ČD Railjet a vlakových souprav ČD-50 s podvozky SF400 (České dráhy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 60 měsíců od jejího uzavření nebo do doby dodání veškerého plnění a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 zadávací dokumentace -závazným vzorem Rámcové dohody o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Rámcová dohoda na periodické obnovy R2 lokomotiv ř. 380 (České dráhy, a.s.)
Periodické obnovy stupně R2 lokomotiv ř. 380 u předpokládaného počtu 6 ks v majetku Objednatele Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Opravy dvojkolí hnacích vozidel ř. 210, 714, 749, 754 a 750.7 (České dráhy, a.s.)
Uzavřením Rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě veřejné zakázky bude zajištěno provedení oprav Dvojkolí hnací 2/Dv 5040-73/III, Dvojkolí hnací 2/Dv 5040-76/III/d a Dvojkolí hnací Lo 79903 v majetku Objednatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   KVA - Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D6 v KV kraji - RD/2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Příprava a realizace exteriérového foliového AG celopolepu na jednotky 471 – Vzor PID II (České dráhy, a.s.)
Provedení přípravy povrchů 30 ks třívozových elektrických jednotek řady 471 před aplikací folií a následná aplikace celopolepu antivandal a antigrafiti folií na patrové jednotky City. Součástí předmětu plnění Rámcové dohody je ekologická likvidace odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   LK Běžná údržba 2024 - 2025 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek; údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění; odstraňování závad na svislém dopravním značení; údržba krajnic a příkopů nebo mostů v rozsahu vymezeném dle § 9 Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Provozování veřejného osvětlení na území města Jaroměř (Město Jaroměř)
Předmětem Veřejné zakázky je provoz, správa, opravy a údržba veřejného osvětlení a stávajících technických zařízení, jež je ke dni uzavření smlouvy majetkem Zadavatele, a dále zařízení veřejného osvětlení, které po dobu plnění Veřejné zakázky nabude Zadavatel do svého vlastnictví. Trvání smlouvy je na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Rámcová dohoda na opravy spalovacích motorů LIAZ (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, na základě které bude zajištěno provedení opravy spalovacích motorů LIAZ specifikovaných v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu OŘ Plzeň 2024 – 2025 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 2, díl 2, této Zadávací dokumentace s tím, že předmětem dílčí zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Zimní údržba vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2024/2025 až 2029/2030 (Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění zimní údržby vybraných místních komunikací na území statutárního města Plzně pro šest zimních období od 2024/2025 do 2029/2030. Rozsah zajištění zimní údržby vybraných místních komunikací na území statutárního města Plzně je 241,350 km. Součástí údržby těchto komunikací je zajištění údržby zálivů MHD na těchto komunikacích. Přesný rozsah zimní údržby vybraných místních komunikací na území statutárního města Plzně bude vždy … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava traťového úseku Tanvald - Kořenov“. Náplní prací je především oprava železničního spodku a svršku, opravy tunelů, mostů, propustků, nástupišť a dalších částí železniční infrastruktury. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ PHA 2024 – 2025 (Správa železnic, státní organizace)
Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení, přejezdového zabezpečovacího zařízení a provedení dvouleté revize u přejezdu typu VÚD u SSZT Praha východ a SSZT Praha západ, v souladu s předpisem SŽDC (ČD) T 115 a technickými podmínkami výrobce. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Rámcová dohoda na opravu dvojkolí lokomotiv řad 162,362,163 a 363 (České dráhy, a.s.)
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na opravu dvojkolí lokomotiv řad 162,362,163 a 363“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ, jejímž předmětem je provedení opravy dvojkolí lokomotiv řad 162,362,163 a 363 - a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 zadávací dokumentace -závazným vzorem Rámcové dohody o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-15   Tahač letadel SCHOPF F-59 - opravy a servis (Ministerstvo Obrany)
Předmětem zakázky je vymezení podmínek, na základě kterých budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky na provedení pravidelných ročních servisních prohlídek a běžných oprav tahačů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ UNL 2023-2025 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je kácení stromů, vyřezávka křovin, sečení travin k zajištění rozhledových poměrů a zamezení ohrožení bezpečnosti železničního provozu pádem stromů, přičemž zadávací řízení je rozděleno na části (oblasti): OBLAST Č. 1 Správa tratí Ústí nad Labem, OBLAST Č. 2 Správa tratí Most, OBLAST Č. 3 Správa tratí Karlovy Vary, OBLAST Č. 4 Správa mostů a tunelů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Projekt MŽE NTM – ZŘ 02 – Restaurování dvou železničních nákladních vozů z 19. století (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkajících se dvou historických nákladních vozů z 19. století s cílem uvést tyto vozy do plně vystavovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Výsledná prezentace by měla každý vůz znázornit v historické podobě ve vazbě na materiálovou podstatu a znázornění dlouhého pracovního užívání. Renovace musí zároveň umožnit didaktické znázornění původního … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Projekt MŽE NTM – ZŘ 07 – Restaurování důlní lokomotivy 900 BS 200 „Krutwig“ (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských, konzervátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historické důlní lokomotivy 900 BS 200 „Krutwig“, rok výroby 1957 (dále také jen „Lokomotiva“) s cílem uvést tuto Lokomotivu do plně vystavovatelného avšak neprovozního stavu specifikovaného v restaurátorském záměru. Hlavním přístupem vybraného dodavatele by tak měla být snaha o zrestaurování a konzervaci Lokomotivy do stavu odpovídajícího „poslednímu … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Pronájem dočasných světelných signalizačních zařízení (Pražské služby, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem dočasných světelných signalizačních zařízení a další činnosti s tím související. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Projekt MŽE NTM – ZŘ 04 – Restaurování osobního vozu 3. třídy Ca 4-5086 / II (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historického čtyřnápravového rychlíkového osobního vozu Ca 4-5086 (dále také jen „Vůz“) s cílem uvést tento Vůz do plně vystavovatelného a provozovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Konkrétním předmětem plnění veřejné zakázky budou práce spadající do druhé etapy restaurování Vozu navazující na již ukončenou etapu první, která … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Projekt MŽE NTM – ZŘ 15 – Restaurování a model kabiny lokomotivy S 489.0 „laminátka“ (Národní technické muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací a navazujících prací spočívajících ve výrobě a zprovoznění edukativního modelu torza kabiny lokomotivy S 489.0 / 230.050-7 tzv. „laminátka““, rok výroby 1966 (dále také jen „Kabina“) s cílem obnovení Kabiny pro trvalé výstavní využití v expozici připravovaného Muzea železnice a elektrotechniky do stavu specifikovaného v restaurátorském záměru. Zrestaurovaná a do podoby modelu přetvořená Kabina bude usazena na nově vyrobené podpůrné konstrukci … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Dodávka a instalace zařízení ETCS pro železniční kolejová vozidla (ARRIVA vlaky s.r.o.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vybraný dodavatel realizovat dodávky a následnou instalaci mobilní části ETCS aplikační úrovně Level 2. Více informací viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-01   Rámcová dohoda na opravy spalovacích motorů LIAZ (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, na základě které bude zajištěno provedení opravy spalovacích motorů LIAZ specifikovaných v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-20   Správa a údržba systému veřejného osvětlení v Městě Čáslavi – II (Město Čáslav)
Předmětem plnění je provádění správy a údržby veřejného osvětlení komunikací, chodníků, ostatních ploch na území města Čáslav a ve městských částech Lochy, Kalabousek a Filipov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE Kolín s.r.o.
2023-10-19   Rámcová dohoda na doplnění SSOD/LAT/TBS do vozů řad Bhmpz228, Bdmpz227 a Bdmz223 (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou nebo do dodání celkového plnění dle smlouvy. Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno doplnění SSOD/LAT/TBS do vozů řad Bhmpz228, Bdmpz227 a Bdmz223 v předpokládaném počtu 22 vozů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-16   Rámcová dohoda o dílo na opravy převodovek GGM 180HA/387 a GGM 180E/292 (České dráhy, a.s.)
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek GGM 180HA/387 a GGM 180E/292“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ, jejímž předmětem je provedení oprav převodovek GGM 180HA/387 a GGM 180E/292 (dále též „převodovka“) - a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-03   Rámcová dohoda o dílo na opravy převodovek GGM 180HA/331 a GGM 180E/285A (České dráhy, a.s.)
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek GGM 180HA/331 a GGM 180E/285A“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ, jejímž předmětem je provedení oprav převodovek GGM 180HA/331 a GGM 180E/285A (dále též „převodovka“) - a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Rail Trade s.r.o.
2023-09-29   Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ PHA 2024 – 2025 (Správa železnic, státní organizace)
Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení, přejezdového zabezpečovacího zařízení a provedení dvouleté revize u přejezdu typu VÚD u SSZT Praha východ a SSZT Praha západ v souladu s předpisem SŽDC (ČD) T 115, technickými podmínkami výrobce. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-27   Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří vozů řady WLABmz (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou nebo do dodání celkového plnění dle smlouvy. Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení rozšíření řízení nástupních dveří vozů řady WLABmz v předpokládaném počtu 12 ks a to v zájmu zabezpečení výkonů v dálkové osobní dopravě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Českomoravská železniční opravna, s.r.o.
2023-09-20   I/3 Zimní údržba Mirošovice-Benešov 2023/2024 a 2024/2025 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem této zakázky je zajištění zimní údržby na silnici I/3 v úseku Mirošovice - Benešov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o.
2023-09-15   Oprava 6 ks historických tramvají T3 a T4 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je celková oprava 6 ks historických tramvají T3 a T4, konkrétně se jedná o tramvajová vozidla č. 6312 (T3 rok výroby 1964), č. 6892 (T3 rok výroby 1973), č. 6921 (T3 rok výroby 1973), č. 5500 (T4), č. 7122 (T3SUCS) a č. 7188 (T3SUCS). Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-11   Běžná údržba v Plzeňském kraji 2024 - 2025 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. třídy v Plzeňském kraji po dobu 21 měsíců. Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-09   Zabezpečení zimní údržby komunikací – chodníků – na území MČ Brno-sever (statutární město Brno, městská část Brno sever)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zabezpečení zimní údržby místních komunikací – chodníků – na území městské části Brno-sever. Účastník, jako budoucí dodavatel, bude zodpovídat za schůdnost místních komunikací přizpůsobenou povětrnostní situaci a jejím důsledkům, a to způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech k tomuto zákonu, zejména ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. PET group,a.s.
2023-09-09   Zabezpečení zimní údržby komunikací – silnic – na území MČ Brno-sever (Statutární město Brno, městská část Brno-sever)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic – na území městské části Brno-sever. Účastník, jako budoucí dodavatel, bude zodpovídat za sjízdnost a schůdnost místních komunikací přizpůsobenou povětrnostní situaci a jejím důsledkům, a to způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech k tomuto zákonu, zejména ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PET group,a.s.
2023-09-08   Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 – r. 2023 (DPOV, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je: a) provedení periodické vyvazovací opravy sad hnacích podvozků elektrických jednotek řady 471 železničních kolejových vozidel dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci; b) provedení změn stavu Podvozků schválených ČD. Skutečný rozsah změn stavu Podvozků bude určen na základě Komisionální prohlídky příslušného Podvozku. Tato výhrada je činěna v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ; c) provedení předem nepředvídaných opravárenských prací, včetně případného odstranění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-07   Rámcová dohoda o dílo na opravy převodovek GGM 170HA/328 a GGM 170E/285 (České dráhy, a.s.)
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda o dílo na opravy převodovek GGM 170HA/328 a GGM 170E/285“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ, jejímž předmětem je provedení oprav převodovek GGM 170HA/328 a GGM 170E/285 (dále též „převodovka“) - a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-07   Zimní údržba místních komunikací (Statutární město Ostrava)
Předmětem rámcové dohody je zajištění zimní údržby komunikací svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vykrut zahradní služby a.s.
2023-09-05   RD - Běžná údržba sil. I. tř. a dálnice D55 ve ZK (2023 - 2025) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena s jedním účastníkem na dobu trvání 24 měsíců (2 roky), jsou práce spočívající v zajištění běžné údržby silnic I. třídy a dálnice D55 na území Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-04   Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 30. 9. 2024 oblast 13 Zlínská (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území oblasti 13 Zlínská. Pro tuto oblast bude uzavřena smlouva s jedním účastníkem na dobu určitou 9 let s předpokládaným zahájením plnění od 1. října 2024, jejímž předmětem bude provádění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-01   Rekonstrukce osobní motorové lodi „ARNOŠT z Pardubic (Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky Rekonstrukce osobní motorové lodi „ARNOŠT z Pardubic“ je provedení kompletní rekonstrukce osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic v souladu se specifikací požadavků zadavatele uvedených v přílohách této zadávací dokumentace a její znovuuvedení do provozu podle současně platné legislativy. Součástí předmětu plnění je vypracování projektové dokumentace a zajištění všech náležitostí a technických i právních podmínek pro její provoz. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JESKO CZ s. r. o.
2023-08-29   Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754 (České dráhy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo podle § 131 Zákona o zadávaní veřejných zakázek (dále také „Zákon“), jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (dále „Rámcová dohoda o dílo“ nebo „rámcová dohoda“), a na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“) na provedení obnov motorových lokomotiv řady 754 ve stupni vyvazovací obnovy celků R2 (dále též „ŽKV“), Zadavatel předpokládá provedení obnov 10 ŽKV. Rámcová dohoda o dílo bude uzavřena s … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-16   Náhradní díly a servisní podpora letecké výstroje (Česká republika - Ministerstvo obrany)
Předmětem plnění je dle specifikace smlouvy dodávka náhradních dílů, spotřebního materiálu, zabezpečení údržby,oprav vč. zabezpečení komplex.dokumentace, zajištění pravidelné aktualizace s aktuálním přehledem provedených bulletinů, dodávání informací a servisních bulletinů a školení leteckého personálu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-14   Opravy trakčních motorů TE005 a TE015 (České dráhy, a.s.)
Účelem veřejné zakázky s názvem „Opravy trakčních motorů TE005 a TE015“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) a n. a § 169 ZZVZ, jejímž předmětem je provedení opravy trakčních motorů TE 005 E 0-36-810138 nebo TE 015-0-36-810225 (dále též „motor“) - a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA PARS a.s.
2023-08-14   Letní údržba komunikačních ploch (Statutární město Brno, městská část Brno-Komín)
Na základě této veřejné zakázky bude pro každou z částí VZ dle čl. 2.2 ZD uzavřena smlouva, na základě které bude vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady provádět na ve smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 této ZD (dle jednotlivých částí VZ), vymezeném území letní údržbu komunikačních ploch a zastávek MHD, přičemž podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu realizační smlouvy pro danou část VZ, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. (Obchodní a platební podmínky – viz čl. 6 této ZD). Veřejná … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Žabovřesky, s.r.o. PET group, a.s.
2023-08-10   Ověření sjízdnosti TV pro rychlostní profil Vk - příprava a realizace měřící kampaně 2023 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je Smlouva na zajištění veškerých kroků a úkonů nutných pro komplexní zajištění ověření sjízdnosti trakčního vedení v rychlostním profilu Vk v souladu s platnými TSI ČSN EN 50367 ed. 3, ČSN EN 50317 ed. 2 a nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii pro konkrétní traťové úseky a příslušné rychlostní profily Vk (stanovené v příloze č.1). s následným vydáním průkazu … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-10   Obnovy hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1 (České dráhy, a.s.)
Účelem veřejné zakázky s názvem „Obnovy hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávaní veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy sady hnacích podvozků (dále též „Sada podvozků“ nebo „SP“) elektrických jednotek 471 v rozsahu R1 - přičemž jedna sada podvozků obsahuje jeden přední hnací podvozek, jeden zadní hnací podvozek (včetně 4 ks hnacích dvojkolí a 4 ks trakčních motorů) a 8 ks běžných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA PARS a.s.
2023-08-02   Opravy klimatizací kabin řidičů tramvají 15 T, Opravy klimatizací salonu tramvají 15 T, Opravy klimatizací autobusů... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravy klimatizací kabin řidičů tramvají a salonu tramvají 15 T a opravy klimatizací autobusů a trolejbusů různých typů, jak vyplývá z příloh k zadávací dokumentaci a níže uvedených částí veřejné zakázky. Zadavatel uzavře v každé části veřejné zakázky jednu (1) smlouvu na plnění veřejné zakázky s jedním (1) vybraným dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-31   Náhradní díly a servisní podpora letecké výstroje (Česká republika - Ministerstvo obrany)
Předmětem plnění je dle specifikace smlouvy dodávka náhradních dílů, spotřebního materiálu, zabezpečení údržby,oprav vč. zabezpečení komplex.dokumentace, zajištění pravidelné aktualizace s aktuálním přehledem provedených bulletinů, dodávání informací a servisních bulletinů a školení leteckého personálu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-25   Údržba komunikací včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví statutárního města Třince (Statutární město Třinec)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v údržbě komunikací včetně dopravního značení (kromě zimní údržby) ve vlastnictví statutárního města Třince, a to včetně jejich součástí a příslušenství (kromě veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení). Předmětem veřejné zakázky jsou dále služby spočívající v údržbě autobusových zastávek, cyklistických odpočívek a přístřešků na kola. Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže s jedním dodavatelem, na jejímž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vykrut zahradní služby a.s.
2023-07-19   Běžná údržba 2023-25 okres Žďár nad Sázavou (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o zajištění běžné letní údržby silnic I. třídy v okrese Žďár nad Sázavou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.