2023-09-20   I/3 Zimní údržba Mirošovice-Benešov 2023/2024 a 2024/2025 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem této zakázky je zajištění zimní údržby na silnici I/3 v úseku Mirošovice - Benešov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o.
2023-05-04   Údržba cyklostezek (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je: realizace udržovacích prací a dalších činností za účelem provádění údržby cyklostezek ve správě Zadavatele, a to zejména realizace stavebních prací spočívajících v celoroční údržbě povrchu (vozovek) cyklostezek, úklid cyklostezek od odpadků, výměna zničeného či poškozeného vybavení cyklostezek (tj. mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, montáž a demontáž závor atd.), sadovnické a zahradnické práce související s údržbou cyklostezek apod. Tato veřejná zakázka je v souladu s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE Kladno s.r.o. B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s.
2023-04-07   II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012 (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Stavba řeší rekonstrukci silnice II/125, která začíná u příčné spáry za mostem č. 125-012 a končí hranicí intravilánu města Vlašim, km 0,000 – 6,147 (km cca 14,630 – 20,800 provozního staničení). Opravovaný úsek prochází katastrálními územím města Louňovice pod Blaníkem, Kondrac a Vlašim. Celková délka rekonstruovaného úseku je 6147 m. Stávající komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šířkou. Kategorii komunikace nelze v řešeném úseku přesně určit, je proměnná (přibližně S 6,5 a S 7,5). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s.
2023-03-23   Modernizace dopravního značení, Vídeňská - portály, 8. etapa, č. akce 999 177/8, Praha 4 (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Vídeňská, v úseku od komunikace U Krčského nádraží po Budějovická a návazný nájezd / sjezd Jižní spojky, Praha 4. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, aktuální schválenou „Metodikou navrhování orientačního dopravního značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy“ a TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3K značky s.r.o. B E S s.r.o. Značky Praha s.r.o.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-02-21   STC kraj - oblast BENEŠOV - sečení 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění kosení travních porostů u komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti BENEŠOV, po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s.
2023-02-07   I/34 Jitkov - Ždírec nad Doubravou (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Oprava podle doporučení závěrů diagnostického průzkumu - na části úseku odfrézování asfaltových vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev. Na části úseku rozebrání stávajících konstrukčních vrstev vozovky a pokládka nových. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. MI Roads a.s.
2023-01-08   III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jsou údržbové práce na silnici III/00412 a to od staničení km 0,184 při křižovatce se silnicí III/10226 po staničení km 3,229 při křižovatce se silnicí III/11816 v celkové délce 3, 045 km. A dále na silnici III/11816 a to od staničení km 7,408 v obci Višňová po staničení km 10,642 při křižovatce se silnicí III/00412 s vynecháním již hotového úseku v obci Ostrov ve staničení km 8,586 - 8,687 v celkové délce 3, 132 km. Součástí řízení je i oprava v rámci projektu pod názvem „III/11816 Višňová“. Předmětem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. MI Roads a.s.
2022-12-23   II/325 Dolní Brusnice (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/325 Dolní Brusnice“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. MI Roads a.s.
2022-11-04   Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je novostavba cyklostezky podél řeky Labe s asfaltovým povrchem v základní šířce 3 m. Konkrétně se jedná o trasu v délce 10,310 km propojující katastrální území Kostelec n. L. až Tuháň. Součástí stavby je kromě samostatné cyklostezky také zhotovení odpočinkových míst. Cyklostezka bude součástí tzv. Labské stezky, která je definována jako jedna z hlavních dálkových páteřních tras procházející Středočeským krajem. Stavba bude realizována ve dvou etapách, v návaznosti na dva samostatné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o.
2022-07-19   II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH - opakované zadání (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH“. Jedná se o novostavbu části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který zahrnuje propojení silnic I/38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy) a silnice II/405, včetně vybudování protihlukové stěny na stávajícím obchvatu Jihlavy v blízkosti obce Pístov. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. IMOS Brno, a.s. MI Roads a.s.
2022-07-13   D3 Oprava AB vozovky v km 62,3 - 70,7 P+L (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem stavby je oprava vozovky dálnice D3 v úseku na pravém jízdním pásu km 61,872 - 70,683 a na levém jízdním pásu km 63,805 -70,657; Otevřený povrch obrusné vrstvy, výskyt - reflexních trhlin, výtluky, příčné nerovnosti - popraskané štěrbinové žlaby Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. DӦMPER Korlátolt Felelősségű Társaság MI Roads a.s. S u b t e r r a - Raab Korlátolt...
2022-06-08   III/2722 Semice, rekonstrukce (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace III/2722 Semice, ZÚ km 0,020 až 3,175 na cestmistrovství Mnichovo Hradiště. Začátek silnice III/2722 je v křižovatce se silnicí II/272 u obce Semice a konec v obci Sadská v křižovatce se silnicí II/330. Jedná se o silnici III. třídy, která tvoří spojnici mezi silnicemi II/272 a II/330. Silnice III/2722 v zájmovém území tvoří průtah obcí Semice, prochází zastavěným územím a je nutno dbát hlavně na bezpečnost, dodržení hygienických limitů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. MI Roads a.s.
2022-04-08   STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci zakázky budou prováděny výspravy asfaltových hutněných vrstev na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve STC kraji, v oblasti severovýchod, po dobu 48 měsíců. Budou odstraňovány závady ve sjízdnosti (výtluky, deformace atd.), zlepšován stavební stav asfaltových hutněných vrstev za pomocí asfaltobetonových směsí a prováděny opravy spár a trhlin pro prodloužení jejich životnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASFALTELAST, spol. s r.o. AVE Kladno s.r.o. B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. HERKUL a.s. PDC Simost s.r.o.
2022-04-08   Síť STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění výsprav asfaltových hutněných vrstev na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve STC kraji, v oblasti jihozápad, po dobu 48 měsíců. Jedná se o odstraňování závad ve sjízdnosti (výtluky, deformace atd.), zlepšování stavebního stavu asfaltových hutněných vrstev za pomocí asfaltobetonových směsí a provádění oprav spár a trhlin pro prodloužení jejich životnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASFALTELAST, spol. s r.o. AVE Kladno s.r.o. B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. HERKUL a.s. PDC Simost s.r.o.
2022-02-14   Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most - Patočkova, Praha 5 a 6, č. akce 999177/5 (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Městský okruh v úseku Barrandovský most -Patočkova. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální schválenou „Metodikou navrhování orientačního dopravního značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy“ Ředitelství silnic a dálnic ČR a Technickými podmínkami TP 100 „Zásady pro orientační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3K značky s.r.o. AŽD Praha s.r.o. B E S s.r.o. Značky Praha s.r.o.
2022-02-07   STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - kácení stromů a dřevin (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti JIHOZÁPAD, po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Kladno s.r.o. B E S s.r.o. H - Rekultivace, a.s.
2021-08-09   I/3 Zimní údržba Mirošovice-Benešov 2021/2022 a 2022/2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem této zakázky je zajištění zimní údržby na silnici I/3 v úseku pozemní komunikace Mirošovice - Benešov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o.
2021-05-25   II/336 Buda - Čejtice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II//336, vedoucí z Uhlířských Janovic do Bezděkova přes Zruč nad Sázavou. V části Buda - Čejtice v km 22,930 - 27,928 provozního staničení dle údajů silniční databanky. Celková délka úpravy je 4 998 m. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. COLAS CZ, a.s.
2021-02-26   III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Obnova krytových vrstev silnice III/1096 a III/6031 v jejich stávajícím směrovém a výškovém vedení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. BES s.r.o.
2019-07-17   II/112 Jemniště - Domašín (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Předmětem díla je povrchová úprava silnice II/112 mezi obcemi Jemniště a Domašín, mezi křižovatkou se sil. III/11117 a mostem ev.č. 112-015, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 9,480 a na KÚ v km 17,788 v obci Domašín. Povrchová úprava silnice II/112 nespočívá v rozšíření vozovky, ani změně tvaru křižovatek, ale v obnově asfaltového souvrství dle doporučení provedeného diagnostického průzkumu a s tím souvisejících úprav, jako je obnova odvodnění vozovky do stávajících silničních příkopů, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. BES, s.r.o. COLAS CZ, a.s.
2019-07-08   II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice (Středočeský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce pozemní komunikace, tj. silnice II/112 – provozní staničení km 6,70 – 9,48. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce tří mostů: 112/007, 112-009, 112-010. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. BES, s.r.o. COLAS CZ, a.s.
2019-06-26   II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/114 v celé šíři stávající koruny – cca 7,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nachází dvanáct úrovňových křižovatek plus sjezdy na pozemky a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. BES, s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s.
2019-02-19   STC kraj - Oblast Jihozápad kosení travních porostů (Ředitelství silnic a dálnice ČR)
V rámci zakázky bude prováděno kosení travních porostů podél komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti Jihozápad po dobu 48 hodin. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. BES, s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. H - Rekultivace, a.s. H – REKULTIVACE, a.s.
2019-02-11   STC kraj-Oblast Jihozápad běžná letní údržba (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci zakázky bude prováděna běžná údržba komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti jihozápad po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE Kladno s.r.o. AVE Kladno, s.r.o. B E S s.r.o. BES s.r.o. BES, s.r.o. ČNES dopravní stavby, a.s. Silnice TS s.r.o Silnice TS s.r.o. Silnice TS, s.r.o Silnice TS, s.r.o.
2016-01-22   Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, I. etapa (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Provedení I. etapy stavebních prací spočívajících v opravě krytů vozovek silnic, opěrných zdí, mostu, propustků a nezbytných souvisejících prací na silnicích II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M-Silnice a.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s.