2023-08-28   D35 Litomyšl - Janov, ZAV (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v připravovaném úseku stavby dálnice D35 Litomyšl - Janov a to v celé ploše trvalého záboru a částečně v dočasném záboru stavby nad 1rok. Tyto práce je třeba realizovat před samotným zahájením stavby na základě znění zákona 20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči. Prvotně se musí provést předstihová prospekce v podobě detektorového průzkumu a detailních povrchových sběrů daného území v celé ploše trvalého záboru stavby. Součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Archaia, z.ú. Archeologické centrum Olomouc,... EUROVIA CS, a.s.
2023-08-25   Rekonstrukce silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová - likvidace a uložení odpadu (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Předmětem plnění je likvidace odpadu ze stavby „Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová“ spočívající v naložení, dopravě, uložení odpadu (likvidace stavebního odpadu – kód 170904) z mezideponie stavby (skládka Litomyšl cca 13 152,51 t), dále pak likvidace výkopové zeminy s kameny – (kód 170504) cca 2 661,41 t). Předmětem plnění je i zaplacení poplatku za vložení odpadu na skládku v souladu se zákonem o odpadech a o znění některých dalších zákonů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-08-08   Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování součinnosti. Účelem veřejné zakázky je i zajištění součinnosti týkající se díla, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Eltra, s.r.o. EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s r.o.
2023-07-12   Modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice Pk (Pardubický kraj)
Modernizace úseku silnice II/337. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky vč. obrusné vrstvy, v úpravě šířkového uspořádání s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. Součástí je odstranění a ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. Modernizovány budou mostní objekty, autobusové zálivy a zastávky. V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-07-11   Souvislá oprava silnice III/4669 Budišovice, III/4662 Pustá Polom (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy silnice č. III/4669 Budišovice, III/4662 Pustá Polom. Celková doba výstavby činí 45 dní za částečné a úplné uzavírky. Místem plnění je silnice III/4669 Budišovice, III/4662 Pustá Polom. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-06-22   I/20 Bečov, serpentiny (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Rozsah stavby je dán provozním staničením silnice I/20, přibližně km 21,00 – 22,00 provozního staničení. Většina stavby je umístěna v nezastavěném území, vliv na okolí bude prakticky nezměněn. Okolí silnice je již ve stávajícím stavu komplikovaně přístupné (velké sklony terénu), a navrhovanou rekonstrukcí se nic zásadně nezmění. Nejsou rušeny žádné stávající sjezdy na okolní pozemky, trasa neruší polní a lesní cesty. Začátek stavby je umístěn v zastavěném území města. Navrženým řešením dojde posunutí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berger Bohemia a. s. EUROVIA CS, a.s.
2023-06-12   D35 Sadová - Plotiště - záchranný archeologický výzkum (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu a přesun pomníku 49. pěšího pluku pro stavbu D35 Sadová – Plotiště v souladu se zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Archaia, z.ú. EUROVIA CS, a.s. Muzeum východních Čech v Hradci Králové SMOLA HK a.s. Univerzita Hradec Králové
2023-06-06   Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zakázka zajišťuje soubor prací obsahující komplexní péči o svodidla a související příslušenství (tlumiče nárazů, betonové palisády) v majetku ŘSD ČR na dálnicích a silnicích I. třídy na území okresů Most a Teplice. Jedná se především o výměnu nevyhovujících či zničených součástí příslušenství formou demontáže a likvidace původních a montáže a instalace nových součástí příslušenství. Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových stanovení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. HERKUL a.s. Hradil CZ s.r.o. WALI CZ s.r.o.
2023-06-01   I/4 Strakonice - Volyňská (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Správcem silnice I/4 (ulice Volyňská) je ŘSD ČR Správa České Budějovice Lidická 49/110, 370 44, České Budějovice. Záměrem ŘSD je provést opravu vozovky komunikace. Oprava vozovky bude probíhat na úseku délky 1,8 km a v celé šířce vozovky mezi obrubami/příkopy. Chodníky ani obruby nebudou ve stavbě financované ŘSD dotčeny. Technologie opravy je různá pro intravilán a extravilán. V intravilánu bude vyměněna kompletní vozovka vč. podkladních vrstev. Niveleta nebude navýšena. V extravilánu bude vyměněny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-05-15   Opravy vozovek dálnic AHV a MA - SSÚD 6, 7, 20 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Opravy vozovek dálnic pomocí asfaltových hutněných vrstev a litého asfaltu (MA) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Froněk, spol. s r.o. IMOS Brno, a.s. Porr a.s.
2023-04-28   Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2023 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 3.210 tun kationaktivní asfaltové emulze určené pro lokální opravy tryskovou metodou, spojovací postřiky a nátěry po dobu účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. Vialit Soběslav spol. s r. o.
2023-04-25   Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem (Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/438 v celkové délce 3 394 m. Stavba je rozdělena na čtyři úseky - dva intravilánové (průtah obce Bystřice pod Hostýnem, místní části Bílavsko a průtah obce Bystřice pod Hostýnem, místní části Hlinsko pod Hostýnem) a dva extravilánové (Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko; Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem). Přesná specifikace prací je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s.
2023-04-19   Provedení dvojitých mikrokoberců (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Provedení dvojitých mikrokoberců“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-04-18   Lipník n. B. – Drahotuše, BC (Správa železnic, státní organizace)
Cílem modernizace je celková rekonstrukce tratě v délce necelých 6 km, která přinese zlepšení technických podmínek a parametrů stávajících železničních zařízení, stabilitu jízdního řádu osobních i nákladních vlaků a maximálně výhodnou nabídku železničního spojení dopravce. V důsledku osazení nových zařízení dojde k úspoře provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zvýšení bezpečnosti a kultury pro cestující, snížení vlivu na životní prostředí a zajištění provozu nejvyšší traťovou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Elektrizace železnic Praha a.s. EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s r.o.
2023-04-04   Oprava silnice III/46420 Pustějov – Hl. Životice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu včetně lokálních sanací podloží silnice III/46420 Pustějov – Hl. Životice v úseku od křižovatky se sil. III/46421 po křižovatku se sil. III/46424 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-03-20   I/35 Gajer - Hřebeč, SO 102, OAK včetně úpravy křižovatky v Koclířově na dočasnou OK (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace II. Etapy stavby „I/35 Gajer - Hřebečׅ, OŽK“, konkrétně SO 102. podle projektové dokumentace úrovně PDPS zpracované firmou IDProjekt s. r. o., která se skládá z opravy vozovkového souvrství včetně provedení sanací podkladních vrstev, obnovy nezpevněných krajnic, výměny svodidel, čištění příkopů, čištění a drobných oprav propustků, výměny a obnovy VDZ a SDZ. Na mostech (ev.č. 35-106a a 35-106b) bude vyfrézována pouze obrusná vrstva a na mostě ev.č. 35-106 bude odfrézována … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s. Mados MT s.r.o.
2023-03-20   RD - Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek 2023 - 2027 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) se třemi účastníky, je poskytování prací spočívajících v lokálních opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Porr a.s. STRABAG a.s.
2023-03-14   Oprava silnice III/46613 Ostrava - Plesná, 1. úsek (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/46613 ul. 26. dubna v Ostravě - Plesné. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-03-12   Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby, která spočívá v rozšíření stávající odbavovací plochy Jih (APN S) na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě východním směrem o novou plochu APN S3, včetně realizace nové vnitroletištní obslužné komunikace a manipulační plochy pro parkování letištní techniky a vozidel. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-03-07   Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská, Předstihový objekt. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-02-23   Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, ZAV (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Předmětem Veřejné zakázky je realizace záchranného archeologického výzkumu a jeho následné vyhodnocení, vč. provedení souvisejících prací. Veřejná zakázka bude koordinována se související zakázkou „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, ZAV - zemní práce“, v rámci které dojde v zájmové lokalitě ke skrývkám zeminy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-02-21   Oprava silnice III/4848 F-M - Palkovice, SO 101 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4848 F-M - Palkovice, SO 101. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-02-16   Oprava silnice III/4642 Opava, ul. Těšínská, ul. Nádražní okruh (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/4642 Opava, ul. Těšínská a ul. Nádražní okruh Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2023-02-16   Cyklostezky Loučovice a Vyšší Brod (Jihočeský kraj)
výstavba tří cyklistických stezek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. SKANSKA a.s.
2023-02-13   Dodávka asfaltové emulze pro rok 2023 (Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka asfaltové emulze na akcích realizovaných zadavatelem v průběhu 12 měsíců od uzavření rámcové smlouvy s účastníky ZŘ vybranými v rámci jednotlivých částí ZŘ (viz čl. 3.1 ZD) s celkovým předpokládaným odebraným množstvím 550 tun. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BITUNOVA spol. s r.o. Chebská obalovna, spol. s r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s.
2023-01-23   „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ (Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro nově budovanou průmyslovou zónu v těsné blízkosti města Solnice a obce Kvasiny. Místo stavby se nachází při jihovýchodní části stávajícího závodu Škoda Auto a.s. Stavební práce spočívají v realizaci nových přístupových a obslužných komunikací, dvou stykových a jedné okružní křižovatky, silničního a železničního mostu, suchého poldru, vodovodních a kanalizačních staveb, přeložek inženýrských sítí, nových trafostanic a přeložek VN, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s.
2023-01-12   II/311 Zákoutí - Šerlich (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/311 Zákoutí - Šerlich“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-12-30   D35 Vysoké Mýto - Džbánov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavba dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov je navržena v kategorii D 26,0 -130, podle nové ČSN. Celková délka stavby je 5950 metrů. Staničení úseku je km 38,700 - 44,650. Trasa dálnice je vedena od předchozího úseku D35 Ostrov - Vysoké Mýto a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí I-35 a železniční tratí jihovýchodním směrem až na katastrální území Džbánov. Začátek i konec stavby je charakteristický mimoúrovňovými křižovatkami, které jsou součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s. Stavby mostů a.s.
2022-12-19   20017 - PDZ a meteostanice na silnicích I. tříd v MSK (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka silničních meteorologických stanic (SMS) a proměnného dopravního značení (PDZ) ve vybraných rizikových lokalitách zahrnující instalaci, zprovoznění a napojení meteorologických dat do centrálního informačního meteorologického systému ŘSD ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-11-23   D35 Hořice - Sadová (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavba zahrnuje 10,450 km dlouhý úsek dálnice v kategorii D 25,5 120, čtyřpruhová směrově rozdělená středním dělícím pásem šířky 3 m procházející v blízkosti města Hořice. Součástí stavby je rovněž jedna nově navržená mimoúrovňová křižovatka u města Hořice a několik přeložek křižujících silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Největší mostní objekt je SO 204 Most přes železniční trať a Chvalínský potok v km 1,0 v délce 339 m. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s. Stavby mostů a.s.
2022-11-22   Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka - opakované řízení (Dobrovolný svazek obcí ČOV Syrovínka)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování splaškové kanalizace skládající se z těchto částí: Část A - SO 01 Přivaděč Bzenec a SO 02 Kanalizace obec Těmice; Část B - SO 03 Kanalizace obec Domanín, Část C - SO 04 Kanalizace obec Syrovín, blíže viz PD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. EVT Stavby s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
2022-11-04   D10 MÚK Kosmonosy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přestavby mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10. Jedná se o přestavbu stávající mimoúrovňové křižovatky trubkovitého tvaru na prstencovou mimoúrovňovou křižovatku s prstencem nad úrovní dálnice D10. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-10-13   D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, záchranný archeologický průzkum (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu pro stavbu D11 1109 Trutnov státní hranice ČR PR v souladu se zák. č. 20 1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Archaia, z.ú. EUROVIA CS, a.s. Univerzita Hradec Králové
2022-10-07   Pokládka asfaltového betonu v Mostě (Technické služby města Mostu a.s.)
Předmětem rámcové dohody je zajištění provádění stavebních prací ve vztahu k silnicím ve správě zadavatele. Předmět ve vztahu ke všem částem je blíže specifikován v příloze č. 1 závazného vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní předmět pak bude specifikován v jednotlivých prováděcích smlouvách, a to v souladu s obecným vymezením předmětu provedeným v rámcové dohodě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Doprastav, a.s. Doprastav, a.s., organizační složka Praha EUROVIA CS, a.s. HERKUL a.s. MI Roads a.s.
2022-09-19   Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji v okresech Most a Teplice, v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č.1 Specifikace plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním účastníkem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Ústí nad Labem s.r.o. Dokom Final s.r.o. EUROVIA CS, a.s. H - Rekultivace, a.s.
2022-09-19   Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Ústí n. L., Děčín, Litoměřice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji v okresech Ústí n. L., Děčín, Litoměřice , v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č.1 Specifikace plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním účastníkem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Ústí nad Labem s.r.o. Dokom Final s.r.o. EUROVIA CS, a.s. H - Rekultivace, a.s.
2022-09-15   D5 Oprava CB vozovky v km 136,150 - 144,200 vpravo (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Opravu cementobetonové vozovky, včetně obnovy sčítačů dopravy. v km 136,150 - 144,200 Vpravo. Výměna AB vozovky na mostě D5-141..1 a na příjezdu k DUN v km 138,8 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Rekma, spol. s r.o. STRABAG a.s.
2022-09-12   Dlaždičské práce a drobné opravy povrchů na TT a ostatních plochách ve správě DPP (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění dlaždičských prací, asfaltérských prací, dále budou předmětem plnění veřejné zakázky bourací práce, zemní práce, zhotovení základů přístřešků, EIP panelů, laviček, pokládka obrubníků a dodání nových stavebních materiálů na tramvajových tratích a dalších zařízeních ve správě Dopravního podniku hl. m. Prahy. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-09-08   TT Václavské náměstí - výběr zhotovitele (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění novostavby tramvajové trati (TT) Václavské náměstí obsahující zejména výstavbu nové tramvajové tratě včetně souvisejících technologií a vybavení, související rekonstrukce vozovek a chodníků, vyvolané přeložky a úpravy inženýrských sítí a nezbytné úpravy stropních desek vestibulů metra, a to vše rozsahu projektové dokumentace (viz příloha č. 1 závazného vzoru smlouvy). Součástí plnění je dopracování dokumentace pro provádění stavby a dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-09-02   Přeložka silnice II/156, Žár (Jihočeský kraj)
Předmětná akce představuje novostavbu přeložky silnice II/156 v podobě obchvatu obce Žár, a to o celkové délce trasy 2, 100 km. Silnice II/156 je navržena v kategorii S 7, 5/90. Nová silnice se odpojuje od stávající trasy silnice II/156 cca 700 m před obcí Žár, trasa směřuje přímo na východ. Pozemní komunikace vede přes zemědělské pozemky až k Žárskému potoku, kde je navržen 126 m dlouhý spřažený most, dále trasa pokračuje přes lesní a zemědělské pozemky, kříží stávající silnici III/15432 mezi Žárem a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-08-12   III/00315, III/10113 Radlík - Kostelec u Křížků - I. etapa (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se o opravu stávající silnice III. třídy č. 00315 mezi obcemi Sulice a Radlík s úseky celkové délky 3,212 km na stávajícím silničním pozemku. Předmětná stavba se dělí na 2 stavební objekty. První stavební objekt (SO101) je oprava silnice III/00315 v délce 1,488 km. Začátek úseku je v km 0,000 (provozní staničení km 2,388), konec úseku je v křižovatce se silnicí III/10113 v km 1,488 (provozní staničení km 3,876). Druhý stavební objekt (SO102) je oprava silnice III/00315 - km 1,488 až KÚ a navazuje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-07-29   Provádění vybraných činností zimní údržby v Liberci 2022 (Technické služby města Liberec, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je provádění vybraných činností zimní údržby v Liberci a v jeho městských částech, v souladu s podmínkami a požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci, tj zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých zimními povětrnostními podmínkami na vozovkách III. tříd města Liberec, a to pluhování nebo pluhováním s posypem předepsaným posypovým materiálem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. PK PAMA s.r.o. Robert Samohel WP-BAU s.r.o.
2022-07-11   D55 5501 Olomouc - Kokory (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavba D55 5501 Olomouc - Kokory je navržena jako stavba dálnice v kategorii D 25.5/120, tj. čtyřpruhová komunikace se středním dělícím pásem šířky 3.0 m, volná šířka komunikace je 25.50 m při návrhové rychlosti 120 km/h. Ochranné pásmo dálnice je 100 m od osy přilehlého jízdního pásu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-05-12   Odstranění nehodové lokality - II/501 Svatojánský Újezd (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "Odstranění nehodové lokality - II/501 Svatojánský Újezd". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-04-28   Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-04-25   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a modernizace 21 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto komunikací je 65,098 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Robstav k.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. ZNAKON, a.s.
2022-04-05   III/3036 Kramolna, silnice a chodník (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.
2022-04-05   III/29913 Lochenice - průtah (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29913 Lochenice - průtah“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s.