Dodavatel: Sagasta s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Sagasta s.r.o.

2023-09-21   Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Cílem je zhotovení dokumentace pro stavební povolení předmětné stavby. Jde o rekonstrukci úseku trati pro dosažení požadovaných parametrů interoperability a odstranění propadů rychlosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2023-06-27   Výstavba haly pro OTV v ŽST Kladno (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování zázemí pro složky Oblastního ředitelství Praha Správy železnic s. o., a to konkrétně haly pro opravnu trolejového vedení včetně zázemí pro zaměstnance (OTV) a úprava kolejiště pro správu tratí (ST). Oba dva celky jsou včetně kolejového řešení. Součástí je vyřešení způsobu zabezpečení nových areálových kolejí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PRODIN a.s. Sagasta s.r.o.
2023-06-15   „RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (v režimu BIM) (Správa železnic, státní organizace)
Hlavním cílem a náplní této veřejné zakázky je navrhnout v rámci konceptu Rychlých spojení proveditelné řešení pro uspokojení budoucí přepravní poptávky mezi Olomoucí a Ostravou, tj. navrhnout novostavbu vysokorychlostní tratě v úseku Brodek u Přerova - Prosenice, která je dílčí částí tratě RS 1 Brno – Přerov – Ostrava. Předmětem plnění je: zpracování záměru projektu novostavby tratě RS 1 VRT Brodek u Přerova – Prosenice; zpracování dokumentace stavby „RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice“ v podrobnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EGIS RAIL S.A Sagasta s.r.o.
2023-06-09   Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava (Správa železnic, státní organizace)
Účelem díla je odstranění propadu rychlosti na trati kvůli špatnému stavu výhybky č. 11, rekonstrukce mostu v km 92,705, zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6235. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. Sagasta s.r.o.
2023-05-11   Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) stavby s názvem „Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. Sagasta s.r.o.
2023-04-06   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je zhotovení příslušné projektové dokumentace vč. obstarání všech potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání, dále pak úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-20   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Účelem Rámcové dohody je zadávání Dílčích veřejných zakázek na provádění konkrétních projektových prací pro velké zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných dle smluvních podmínek RED BOOK a YELLOW BOOK včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, majetkoprávní činnosti, autorského dozoru a technické pomoci Objednateli, a to dle potřeb Objednatele. Rámcová dohoda je primárně určena pro zadávání Dílčích veřejných zakázek na projektové práce k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Rušar mosty, s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2023-03-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách budov a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Konkrétně se jedná o: “Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, Riegrovo náměstí“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brandýs nad Labem, výpravní budova (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nové fotovoltaické elektrárny (FVE) na střeše budovy a tím nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-03-01   Soubor 4 staveb: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava; Ostrava, Muglinovská;... (Správa železnic, státní organizace)
Do pole II.1.1) se nevešel z kapacitních důvodů celý název veřejné zakázky, proto jej uvádíme zde: Soubor staveb: Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“ Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“ Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“ Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“ Účelem veřejné zakázky je vybudování nových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EICERO Industry s.r.o. Eltodo, a.s. Sagasta s.r.o.
2023-01-30   Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) - Kyjice (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) - Kyjice (včetně)“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 a dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSP. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2023-01-12   Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/156 a II/157, 3. etapa, podjezd pod železničním nádražím,... (Jihočeský kraj)
Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu tunelového objektu pod železničním nádražím, který je na obou koncích napojen na stávající silniční síť mimoúrovňovými křižovatkami v koridoru záměru dopravní stavby D63/3 ZÚR Jihočeského kraje jako „Dálniční přivaděč - Zanádražní komunikace - Podjezd pod železničním nádražím“. Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně bezpečnostního auditu, dokumentace pro provedení stavby (PDPS), výkon … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2023-01-11   Rekonstrukce ŽST Nový Bor (Správa železnic, státní organizace)
Předmět plnění veřejné zakázky je: a)Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném staveb.a územním řízení, získat pravomocné společ.povolení, včetně notifikace autoriz.osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhot. stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy vč.zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. b)Zpracování a podání žádosti o vydání společ. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. Valbek SK, spol. s r. o., odštěpný závod
2023-01-04   Elektrifikace linky č. 112 a 201, zajištění projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zejména zpracování dokumentace technické studie, dokumentace pro oznámení EIA, zpracování dokumentace pro společné řízení, zajištění inženýrské činnosti a pravomocného společného povolení stavby, zajištění a projednání majetkoprávní a související smluvní agendy, zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr a výkon autorského dozoru během realizace stavby „Elektrifikace linky č. 112 a 201“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2022-12-16   Rakovník - kontejnerová plocha a komunikace - rekonstrukce (Ministerstvo Obrany)
Předmětem VZ je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro stavbu „Rakovník - kontejnerová plocha a komunikace - rekonstrukce“ s cílem vybudování nové manipulační a ložní plochy s potřebnou infrastrukturou sloužící specifickým požadavkům uživatele. Dále je součástí VZ zajištění autorského dozoru, osoby koordinátora BOZP a zajištění technického dozoru stavebníka. Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno v čl. 2 Smlouvy a v příloze č. 1 Smlouvy „Zadání - specifikace rozsahu stavby“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. TECHNISERV, spol. s r.o.
2022-12-12   Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) , projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem "Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Sagasta s.r.o.
2022-11-11   Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb na zpracování projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. Advisia s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Atelier PROMIKA s.r.o. CR Project s.r.o. Dopravoprojekt Ostrava a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. M - Projekce s.r.o. M4 Road Design s.r.o. MDS Projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Rušar mosty, s.r.o. SAFETY PRO s.r.o. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Společnost PGP/APIS/M - PROJEKCE – RD na... Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o. Woring s.r.o.
2022-10-21   Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice (Správa železnic, státní organizace)
Účelem veřejné zakázky je zefektivnění provozu a zajištění dostatečné kapacity trati pro vedení vlaků v osobní a nákladní dopravě, zvýšení bezpečnosti dopravy,to se dotýká jak drážního provozu (nasazení zabezpečovacího zařízení 3. kategorie) tak dopravy silniční (vybrané přejezdy budou nově zabezpečeny světelnou signalizací). Rekonstrukce železničního svršku a spodku ve vybraných mezistaničních úsecích, úprava geometrické polohy kolejiště vybraných železničních stanic včetně vybudování nástupišť dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PRODIN a.s. Sagasta s.r.o.
2022-08-18   Vyškov - vysokonapěťové rozvody a trafostanice - rekonstrukce - PD (Ministerstvo Obrany)
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. TECHNISERV, spol. s r.o.
2022-07-27   Brno, kasárna Šumavská, rekonstrukce budovy č. 4, projekt PESCO - PD (Ministerstvo Obrany)
Předmětem plnění VZ je zpracování odborného technického podkladu, projektové dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v rozsahu podle platného znění přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dokumentace“), zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“), a to v souladu se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. TECHNISERV, spol. s r.o.
2022-07-01   Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmět díla bude obsahovat tři samostatné dokumentace a to: ŽST Nymburk vč. přeložky; Traťový úsek Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo); ŽST Lysá nad Labem vč. napojení tzv. Všejanské spojky v rozsahu: zhotovení Dokumentací pro územní řízení, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby je bylo možno projednat v územních řízení, získat pravomocná územní rozhodnutí a na jejich základě bylo možno zpracovat další stupně dokumentací; zpracování a podání žádostí o vydání územních rozhodnutí dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Sagasta s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2022-04-21   Sara Pražačka: objekt zázemí, administrativy a garáží, zpracování DSP a DPS (Městská část Praha 3)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby v modelu BIM (Building Information Modelling), jejíž předmětem je objekt zázemí, administrativy a garáží „Sara Pražačka“ v souladu s přílohami této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je také inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení a zpracování položkového rozpočtu vč. výkazu výměr na základě dokumentace pro provedení stavby. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2021-11-02   Projektová dokumentace a autorský dozor stavby LD Podbaba-Troja-Bohnice (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Zadavatel má v úmyslu v budoucnu zahájit stavbu lanové dráhy Podbaba-Troja-Bohnice, která bude představovat přímé propojení městských částí Praha 6, Praha 8 a Praha-Troja veřejnou dopravou. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace a realizace inženýrské činnosti za účelem realizace Stavby LD Podbaba-Troja-Bohnice. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že projektová dokumentace musí respektovat nejen platné právní předpisy, ale i požadavky ZZVZ, jakož i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. Sagasta s.r.o. SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
2021-09-20   „Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156“, okr. České Budějovice - vypracování projektové dokumentace (Jihočeský kraj)
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně získání pravomocného územního rozhodnutí na akci „Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156“, okr. České Budějovice včetně inženýrské činnosti. Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace Severního obchvatu Trhových Svinů na silnici II/156. Celková trasa obchvatu sestává ze tří úseků: · úsek 1, propojující silnice II/156 a II/157 trasou severně města, · meziúsek 1, procházející stávající trasou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací velkého rozsahu, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Amberg Engineering Brno, a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-08-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívajících v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti na stavbách pozemních komunikací středního rozsahu a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. PK Ossendorf s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. Sagasta s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek, spol. s r.o. Viapont, s.r.o.
2021-07-21   Revitalizace trati Horaždovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro územní řízení, Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a Zpracování oznámení EIA a dokumentace EIA na stavbu „Revitalizace trati Horaždovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2021-04-12   Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) – Mladá Boleslav hl. n. (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) – Mladá Boleslav hl. n. (včetně)“ (dále též „stavba“) je zhotovení: a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012; b) Doprovodné dokumentace k ZP; c) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení; d) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí; e) Zpracování oznámení záměru dle přílohy č. 3 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace dle přílohy č. 4 (dále jen „dokumentace EIA“) zákona č. 100/2001 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Sagasta s.r.o.
2021-04-09   Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo)“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Progi spol. s r.o. Progi spol. s.r.o. Sagasta s.r.o.
2021-03-01   Změna trakční soustavy v ŽST Beroun (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DD+DUSP+PDPS společně označované jako „Dokumentace“) na stavbu „Změna trakční soustavy v ŽST Beroun” je zhotovení: a) Záměru projektu; b) Doprovodné dokumentace; c) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení/stavební povolení; d) Zpracování a podání žádosti o vydání společného/stavebního povolení; e) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. Sudop Brno spol. s r.o.
2021-02-18   Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) - Sázava u Žďáru (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. Sagasta s.r.o.
2021-02-12   Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví... (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací staveb pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Arch.Design s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. GEOtest a.s. HBH Projekt spol s.r.o. Link projekt s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Mott Mac Donald CZ spol s.r.o. Pontex spol s.r.o. Pragoprojekt a.s. Pudis a.s Sagasta s.r.o. Satra spol s.r.o. SHB a.s. SUDOP PRAHA a.s. Valbek spol s.r.o.
2021-01-27   Projektová dokumentace pro Areál technicko hygienické údržby Olomouc (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu Areál technicko hygienické údržby Olomouc (dále „stavba“). Předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zajištění vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a provedení autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Součástí díla jsou i všechny přípravné a průzkumné práce potřebné pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2020-10-16   Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov". Cílem díla je kompletní rekonstrukce ŽST Batelov - rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce železničního svršku, rekonstrukce odvodnění železničního spodku, rekonstrukce trolejového vedení v závislosti na změně kolejového řešení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o.
2020-10-05   Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je zpracování dokumentace pro územní řízení stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Účelem je zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a přivedení nákladní dopravy železniční dopravy od Nymburka přímo k vlečkovému areálu Škoda auto, a.s. a zkapacitnění trati. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-Infrastruckture AB AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Sagasta s.r.o.
2020-08-31   „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro územní řízení (Správa železnic, státní organizace)
Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR); b) zpracování Záměru projektu „Rekonstrukce … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Sagasta s.r.o.
2020-08-10   Zaokruhování železničního spojení Letiště Václav Havla do trati Praha - Letiště Václav Havla - Kladno (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Bližší specifikace předmětu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AF-Infrastructure AB AFRY CZ s r. o. AFRY CZ s.r.o. AFRY CZ s.ro. Afry cz, s.ro. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o.
2020-07-09   Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru... (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. Tým dopravního inženýrství s.r.o. Tým dopravního inženýrství, s.r.o.
2020-06-18   Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Předmětem díla je také vytvoření Informačního modelu BIM v rozsahu stanovených BIM cílů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o.
2020-06-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-06-12   Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací, včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AF-Infrastructure AB AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Amberg Engineering Brno a.s. Amberg Engineering Brno, a.s. BUNG Ingenieure AG Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-05-22   „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" a stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava”. Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o.
2020-04-16   Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o.
2020-03-12   Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)“ dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o.
2020-03-12   Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (dále DUR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)“. Součástí DUR jsou činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. Za splnění bude považováno řízení bez přerušení. V případě podání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o.
2020-03-12   Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“ dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o.