Dodavatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

2023-10-20   Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2023-06-27   Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) stavby s názvem Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Valbek SK, spol. s r. o., odštěpný závod Valbek, spol. s r.o.
2023-03-14   Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení dle liniového zákona, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
2023-02-28   Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) , projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem "Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AFRY CZ s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2023-02-16   Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně)“ je zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL), zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Součástí díla je rovněž zpracování v režimu BIM a vytvoření … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2022-12-12   Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) , projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem "Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Sagasta s.r.o.
2022-05-23   Rozšíření CDP Přerov - nová budova (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) , projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Rozšíření CDP Přerov - nová budova". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2021-07-29   Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2021-02-22   Rekonstrukce ŽST Tišnov (Správa železnic, státní organizace)
Cílem díla je rekonstrukce železniční stanice Tišnov s cílem zvýšení bezpečnosti cestujících včetně zajištění bezbariérového přístupu, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění spolehlivého železničního provozu a splnění požadavků platné legislativy. A dále prodloužení užitečné délky kolejí pro možné odstavení dlouhých nákladních vlaků během mimořádností ve směru Kolín - Brno, zvýšení traťové rychlosti a zavedení dalších rychlostních profilů, zkrácení docházkových vzdáleností díky novému … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2020-11-18   „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov"; Zpracování dokumentace pro územní řízení (Správa železnic, státní organizace)
Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
2020-10-29   Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je vypracování „Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky Návrhu Smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s.
2020-10-08   Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně předání žádosti o vydání společného povolení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s.
2020-09-14   Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmět plnění díla „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)“ je zpracování Záměru projektu (ZP) a doprovodné dokumentace ZP, Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)“ v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt a.s. EXprojekt s.r.o. EXprojekt, a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s.
2020-07-08   Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (dále jen „studie SJKD“) pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení dostupnosti města Brna z regionálních center, zvýšení spolehlivosti a zkrácení přepravních dob v městské dopravě, snížení kongescí na povrchových dopravních sítích, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metroprojekt Praha a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2020-06-16   Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody se šesti účastníky na poskytování služeb Spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4roads s.r.o. 4roads, s.r.o. AFRY CZ s.r.o. Afry CZ, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o. Dopravoprojekt Brno a.s. Dopravoprojekt Brno, a.s. Dopravoprojekt Ostrava a.s. Dopravoprojekt Ostrava, a.s. Dopravoprojekt, a.s. G-Consult, spol. s r. o. G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s.r.o. GEOtest, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. HBH Projekt spol. s.r.o. HBH Projekt, spol. s.r.o. Link projekt s.r.o. Link projekt, s.r.o. Metroprojekt Praha a.s. Metroprojekt Praha, a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. PK Ossendorf s.r.o. PK Ossendorf, s.r.o. Pontex, spol. s r.o. Pontex, spol. s.r.o. Pragoprojekt, a.s. PUDIS a.s. PUDIS, a.s. Sagasta s.r.o. Sagasta, s.r.o. SATRA, spol. s r.o. Satra, spol. s.r.o. SATRA,spol.s r.o. SHB, akciová společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Strásky, Hustý a partneři, s.r.o. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s. Valbek, spol. s r.o. Valbek, spol. s.r.o. Viapont, s.r.o.
2020-06-05   Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) - Chabařovice (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ dle platných předpisů a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s. Sudop EU a.s. Sudop EU, a.s. SUDOP PRAHA a.s. Sudop Praha, a.s.
2018-06-28   Lipník n. B. – Drahotuše, BC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Lipník n. B. – Drahotuše, BC". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s.
2018-03-01   Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP), včetně zajištění všech podkladů a projednání s orgány statní správy a samosprávy k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Společnost Subo-MCO pro DSP + AD... SUDOP BRNO, spol. s r.o.
2017-09-14   Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Společnost pro Elektrizaci a zkapacitnění... Sudop EU a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2017-09-08   Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Účelem stavby je zvýšení rychlosti na části dvoukolejné železniční trati Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě, v mezistaničním … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2016-09-26   Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je Zpracování projektu stavby (dále jen P), které bude provedeno v dílčích etapách (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 5 – Harmonogram plnění) včetně všech dokladů a příloh potřebných pro stavební povolení. Zhotovitel P zpracuje a předá zadavateli vyplněné žádosti o potřebná stavební povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh (návrh na zahájení stavebního řízení bude podávat SŽDC s.o.). Zhotovitel P zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Moravia Consult Olomouc, a.s.
2016-09-23   Rekonstrukce žst. Vsetín (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování Přípravné dokumentace (dále PD), včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavbu „Rekonstrukce žst. Vsetín“ Záměr projektu bude vypracován dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění. Přípravná dokumentace (tj. dokumentace k územnímu řízení) bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými předpisy, včetně předpisů zadavatele. Součástí plnění je dále: — zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů (geodetické zaměření stávajícího stavu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2016-08-31   Tramvajová trať Nové Sady – Povel, zpracování projektové dokumentace (Statutární město Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvou projektových dokumentací. První projektová dokumentace (dále jen „PD“) pod názvem „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel“ (PD bude zpracována ve dvou stupních a to ve stupni PD pro stavební povolení (DSP) a PD pro provádění stavby (DPS) spolu se soupisem prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a v inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení na stavbu, spolupráci při zadávacím řízením na výběr dodavatele stavby a činnost … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Moravia Consult Olomouc a.s MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2016-04-20   Modernizace trati Brno–Přerov, 5. stavba Kojetín–Přerov (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Modernizace trati Brno–Přerov, 5. stavba Kojetín–Přerov“ v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti „Modernizace trati Brno–Přerov“ ve variantě M2. ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh. PD, dokumentace k územnímu řízení, bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými předpisy, včetně předpisů zadavatele. Součástí plnění je: — podání žádosti o vydání územního rozhodnutí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Sagasta s.r.o. Společnost "MCO+Sagasta pro úsek Kojetín - Přerov Společnost "MCO+Sagasta pro úsek Kojetín – Přerov Společnost „MCO+Sagasta pro úsek Kojetín - Přerov
2016-03-17   Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou. Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude provedeno v dílčích etapách (viz Zadávací dokumentace Díl 2, Příloha č. 5 – Harmonogram plnění). Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení stavebního řízení a dodání Oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení. Správní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2015-08-27   PD pro I. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska (Sdružení obcí Hornolidečska)
Předmětem veřejné zakázky na služby je: — zajištění a provedení všech potřebných průzkumů zejména: (sítí, geologický, hydrogeologický a další potřebné průzkumy) a měření (geodetické doměření a upřesnění trasy), — zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, — zpracování prováděcí projektové dokumentace dopracované do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, — výkon autorského dozoru, — výkon inženýrské činnosti ( zajištění vydání pravomocného stavebního povolení). První etapa zahrnuje katastry … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2015-08-13   Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Cílem stavby je odstranění nevyhovujícího stavu železničního svršku a spodku, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu a celkové zvýšení kvality železniční dopravní cesty. Tato investice je vyvolána celkovým stářím železničního svršku, nevyhovujícím stavem žel. spodku bez řádného odvodnění, vysokým provozním zatížením a nutností minimalizovat provozní výluky na údržbu a opravy celostátní dráhy. Současně rekonstrukcí dojde ke splnění požadavků interoperability, zajištění potřebných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2015-07-27   Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Uničov (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování Záměru projektu stavby (ZP), základní obsahová náplň a rozsah zpracování ZP bude vycházet z požadavků směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, v platném znění. Zpracování Přípravné dokumentace (PD) – dle VTP/PD/02/15– Díl 2, Příloha 3 b) – včetně provedení inženýrsko-geologického průzkumu, geodetického zaměření a zajištění mapových podkladů. Přípravná dokumentace bude splňovat požadavky dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, § 15) dle zákona č. 183/2006 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2015-07-27   Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování Záměru projektu stavby (ZP), základní obsahová náplň a rozsah zpracování ZP bude vycházet z požadavků směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, v platném znění. Zpracování Přípravné dokumentace (PD) dle VTP/PD/02/15 – Díl 2, Příloha 3 b) včetně provedení inženýrsko-geologického průzkumu, geodetického zaměření a zajištění mapových podkladů. Přípravná dokumentace bude splňovat požadavky dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2015-04-20   Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zadání je vypracování aktualizace Přípravné dokumentace (dále PD) z roku 2005, včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) na stavbu „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba”. Dokumentace bude zpracována v rozsahu daném vybranou variantou schválené Studie proveditelnosti a to variantou č. 6 - 1. etapa (bez nově zřizovaného přesmyku, který bude řešen samostatnou navazující stavbou „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba”). Dokumentace bude dále obsahovat návrh technického řešení zřízení zastávky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2014-10-09   Rekonstrukce žst. Hanušovice (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem plnění je zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Hanušovice”. Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude provedeno v dílčích etapách (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 5 – Harmonogram plnění) včetně všech dokladů a příloh potřebných pro stavební povolení. Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2014-09-15   „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. Hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) –... (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, dále také „Projektu“ nebo (P), pro provádění stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2013 Sb. a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby: „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. Hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)”. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2014-08-27   Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. Hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) –... (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování projektové dokumentace, která ve sloučené formě zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby v podrobnostech, které specifikují předmět veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zadání realizace stavby (vyhláška č. 230/2013 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Projekt musí detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2014-08-20   Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizace stavby „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou” včetně zpracování projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Doprava. Zpracování projektu stavby bude provedeno v dílčích etapách (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 5). Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci, Projekt stavby, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s interními předpisy objednatele … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2014-07-24   Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo) (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2013 Sb. a výkon dozoru projektanta při realizaci stavby: „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)” podle zadávací dokumentace tvořené záměrem projektu této stavby v digitální podobě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2014-05-16   Revitalizace trati Bludov – Jeseník (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude zhotoveno v dílčích etapách včetně dokladů potřebných pro stavební povolení, zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů koordinátor BOZP pro stavby železnice dle z. č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Část 1 Příloha č. 9) a zajištění autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Část 1 Příloha č. 9). Zhotovitel P zajistí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2014-05-05   Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl. n (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizace stavby „Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl. n.”. Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude provedeno v dílčích etapách (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Příloha č. 5) včetně všech dokladů a příloh potřebných: — pro stavební povolení. Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení stavebního řízení, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2013-12-19   Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076 (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizace stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076“. Zpracování projektu stavby (dále jen PS) bude zhotoveno v dílčích etapách včetně dokladů potřebných pro stavební povolení, zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů koordinátor BOZP pro stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Část 1 Příloha … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2013-06-10   Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Zpracování projektu stavby (dále jen PS) pro vydání stavebního povolení včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů koordinátor BOZP pro stavby železnice dle z. č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz příloha č. 9 SoD) a zajištění autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz příloha č. 9 SoD). Zhotovitel PS zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.