Veřejné zakázky v regionu Středočeský kraj

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky v regionu Středočeský kraj

2024-01-26   Dodávky a konfigurace produktů Cisco (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody „Dodávky a konfigurace produktů Cisco“ v období 48 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Rámcová dohoda bude uzavřena bez obnovení soutěže s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Zajištění služeb podpory provozu arozvoje IISSP v oblasti CSU (Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.)
CSU je samostatnou částí Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále jen „IISSP“) a je jeho nedílnou součástí. Předmětem veřejné zakázky je: • Provozní podpora – poskytování služeb podpory provozu CSU formou paušálních měsíčních služeb, • Odborná podpora – rozvojové činnosti na realizaci úprav a rozšiřování funkcionalit CSU dle legislativních a uživatelských potřeb formou samostatných nepravidelných požadavků od MF a Konzultace pro zajištění odborné podpory uživatelů. CSU zajišťuje procesy … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice Neratovice“, jejímž cílem je rekonstrukce železničního mostu v km 5,703 a propustků v km 5,380 a 5,504 s navazující úpravou železničního svršku a spodku a souvisejících kabelových vedení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Provádění prací - Stavba, opravy a likvidace oplocenek v roce 2024 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem veřejné zakázky je provádění prací spočívající zejména v provedení výroby, stavby a oprav jednoduchých lesnických staveb na ochranu lesních porostů a dále likvidace těchto již nepotřebných staveb z minulých období (blíže viz Zadávací dokumentace a její přílohy). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Provádění prací - Stavba oplocenek včetně materiálu v roce 2024 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem veřejné zakázky je provádění prací spočívající zejména v provedení jednoduchých lesnických staveb (drátěných a dřevěných oplocenek) na ochranu lesních porostů. Blíže viz Zadávací dokumentace a její přílohy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Nákup 10 ks 12m vodíkových autobusů (MARTIN UHER bus, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks (deseti kusů) autobusů kategorie 12m s vodíkovým pohonem, určených pro příměstskou hromadnou dopravu, kterou zadavatel jako dopravce provozuje v rámci Středočeského kraje, resp. v systému Pražské integrované dopravy. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Pojištění majetku a odpovědnosti města Čáslav a jím zřizovaných a zakládaných organizací (Město Čáslav)
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku města Čáslav a jeho příspěvkových organizací, pojištění odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou městem Čáslav a jeho příspěvkovými organizacemi. Předmět plnění, technické podmínky a technické specifikace jsou blíže vymezeny v pojistném programu tvořícím přílohu č. 1 zadávací dokumentace, zpracované společností MARSH, s.r.o. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Dezinfekční přípravky pro Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s., nemocnici Středočeského kraje (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace do Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje po dobu účinnosti smlouvy. Blíže viz. zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   FVE U Zimního stadionu 770, Poděbrady – opakované řízení (Město Poděbrady)
Předmětem této zakázky je realizace fotovoltaické elektrárny včetně umístění FV panelů o výkonu 380-410 kWp na střeše objektu Zimního stadionu a funkčního zapojení do energetické soustavy a připojení k distribuční síti. Součástí plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, která umožní vydání stavebního povolení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a zajištění vydání stavebního povolení. Dále je součástí plnění zajištění licence na výrobu elektřiny u … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – 2023 (Město Králův Dvůr)
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k.ú. Levín u Berouna, v k.ú. Počaply a v k.ú. Králův Dvůr. V průběhu realizace regenerace dojde k odstranění pařezů, ošetření a výsadbě dřevin, včetně jednoleté následné péče, založení trávníků a květnaté louky v zastaveném území města. Dále bude poskytována následná péče po stanovenou dobu. Bližší informace jsou uvedeny v Projektové dokumentaci zahrnující Biologický (vegetační a entomologický) průzkum … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Mapování biotopů v roce 2024 (Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, který probíhá formou odborného botanického terénního šetření. Data se odevzdávají v softwaru Wanas zakreslením jednotlivých mapových segmentů a zapsáním řady atributů dle pozorování v místě (více viz závazné metodické dokumenty, které jsou přílohou zadávací dokumentace). Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje zobrazení a další výpočty ohledně stavu biotopů a stanovišť. … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Sezónní a zimní údržba místních komunikací (Město Milovice)
Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba místních komunikací zadavatele (strojní a ruční čištění) po celý kalendářní rok složená ze sezónního údržby a zimní údržby. V případě sezónní údržby se jedná zejména o čištění vozovek, chodníků, vyčištění uličních vpustí, aj. U zimní údržby se pak jedná zejména o likvidační posyp chemie a/nebo inertního materiálu, lokální či sdružený výkon pluhováním, aj. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v bodě 3.2. zadávací dokumentace, návrhu smlouvy, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Zajištění obědů II (Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění obědů pro klienty zadavatele na dobu 4 let. Součástí plnění dodavatele je zejména: a) zajištění vhodného objednacího systému; b) příprava obědů; c) dovoz teplých obědů na náklady dodavatele do zařízení, a to ve vratných termostálých porcelánových tabletech s výhřevnou podložkou pro jednu porci oběda s vnějším rozlišením (označením) druhu jídla, obsahujících talíře/misky (bez nutnosti zajišťovat vlastní talíře/misky), v transportním vozíku na … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška – zpracování projektové dokumentace (Město Kutná Hora)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací dle standardů služeb ČKAIT. Jedná se o provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Krytý bazén a venkovní koupaliště Kutná Hora Klimeška“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Nákup svozové techniky (Město Český Brod)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla sestávajícího z podvozku, nástavby, vyklapěče, obchodního vážení nástavby a hydraulického jeřábu pro vyprazdňování podzemních a polopodzemních kontejnerů umístěného mezi kabinou podvozku a nástavbou. Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí fungovat jako samostatný celek. To znamená, že nástavba musí fungovat s podvozkem jako celek. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   23-047 Auto nosič kontejnerů 8 t 4×4 - 1 ks (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nového auto nosiče kontejnerů 8 t 4×4, který je určen pro zajištění nezbytné dodávky „nouzové zásobování pitnou vodou”. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy v délce trvání minimálně 1 hodiny pro minimálně 2 osoby, a to při předání věci a jejím fyzickém převzetí v místě plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Votice včetně místních částí (Město Votice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) svoz a odstranění směsného komunálního odpadu b) svoz a předání k dalšímu využití separovaných složek směsného komunálního odpadu c) svoz a předání k dalšímu využití biologicky rozložitelných složek směsného komunálního odpadu d) svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu e) mimořádný svoz f) provoz sběrných dvorů Blíže specifikováno v příloze č. 1 a) a b) zadávací dokumentace (Neoceněný položkový rozpočet). Neoceněný položkový rozpočet, který tvoří … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Sanace ohnisek znečištění benzo(a)pyrenem O3 a O4 včetně jejich okolí v Areálu Poldi (Fer Consult s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže na pozemcích v Areálu Poldi spočívající v odstranění ohnisek znečištění benzo(a)pyrenem O3 a O4 a sanaci kontaminovaných zemin v jejich podloží a okolí tak, aby bylo dosaženo cílových limitů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Modernizace VO ve městě Králův Dvůr - I. etapa (Město Králův Dvůr)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace veřejného osvětlení ve městě Králův Dvůr – I. etapa. Součástí předmětu plnění je rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení ve městě Králův Dvůr. Jedná se o výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku. Zakázkou je konkrétně dotčeno celkem 538 ks svítidel. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v přílohách Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   TR Pyšely nová TR 110/22kV (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-6009620; rozvodny Pyšely. Rozvodna Pyšely bude postavena na východním okraji obce Pyšely. Nová TR bude vložena do vedení 110kV. TR bude v provedení ,,H‘‘. Rozvodna bude zaústěna do stávajících linek V1947/V1948. Vybudováním TR Pyšely vznikne nové vedení V1949 Benešov - Pyšely a V1948 Pyšely - Říčany. Cílem stavby je zabezpečit narůstající odběr el. energie oblasti. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Těžba dřeva a související činnosti v roce 2024 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracích, ve zpracování nahodilých těžeb, v provedení výchovných zásahů, včetně sortimentace, přibližování a vyvážení dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky (bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Měřicí přístroje pro FBMI (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka měřicích přístrojů pro FBMI. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno-Sever (Statutární město Kladno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby zeleně travnatých ploch, keřových skupin a dřevin vč. jejich výsadby v lokalitě Kladno Hnidousy, Motyčín, Vrapice a Dubí u Kladna v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Dodávka a montáž osvětlení rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi (Lobkowicz Collections, o.p.s.)
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu svítidel interiérové i exteriérové části rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení včetně příslušné komunikační infrastruktury v areálu... (Správa Pražského hradu)
Předmětem plnění je závazek dodavatele provádět dílo, které spočívá v zajištění pravidelného servisu bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení včetně příslušné komunikační infrastruktury v areálu Pražského hradu a zámku Lány. Bližší a podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Rozvoj kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice – zabezpečení IT infrastruktury (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodání systému zabezpečení IT infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti – dodávka aktivních prvků s podporou technologie 802.1x pro ověřování uživatelů v síti včetně modulů pro propojení do stávající infrastruktury, rozšíření stávajícího diskového pole o diskovou kapacitu a pořízení redundantního diskového pole k současnému, aby byla zajištěna vysoká dostupnost (včetně umístění do jiného objektu než současné diskové pole) musí se jednat o diskové pole o stejných či lepších … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   23-051 Vložky hygienické (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem VZ je pořízení 4 000 000 ks vložek hygienických, které budou pořízeny do zásob pro humanitární pomoc, za účelem zajištění základního hygienického standardu sociálně potřebným ženám v krizové situaci nebo výpadku výrobních či distribučních kapacit. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Opravy VMS v působnosti ŘSD – Čechy (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Předmětem této zakázky jsou opravy informačních portálů a meteorologického dopravního značení „dále jen VMS“ v působnosti ŘSD. Tyto VMS předávají řidičům dopravní informace a informace o stavu sjízdnosti vozovky. Jedná se tedy o prvky, které zvyšují bezpečnost silničního provozu. Současný stav na některých úsecích je neutěšený, a to z důvodu částečné funkčnosti těchto zařízení případně tato zařízení nefungují vůbec, a to z důvodu stáří. Z tohoto důvodu je vypisována VZ pro zajištění plnohodnotné … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   I/32 mosty 32-004, 32-006 a 32-007, celková oprava (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy mostů ev.č. 32-004, 32-006 a 32-007 na silnici I/32 v km 15,700 - 19,600 ve Středočeském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Rekonstrukce kuchyně-stavební část (Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954)
Stavební úpravy vnitřní dispozice kuchyně a přístavbu nájezdové rampy v 1. NP budovy domova mládeže v areálu střední průmyslové školy v Kladně dle projektové dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK – Správce stavby (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem zakázky je výkon funkce Správce stavby (jehož činnosti zahrnují zejména projektové řízení, dozor kvality, nákladů a času, mediaci a neutrální, odborné a spravedlivé určování) a poskytnutí souvisejících služeb. Předmětem dotčeného díla je modernizace řídících systémů a technologií na VD Vltavské vodní cesty v úseku od VD Štěchovice po VD Hořín. Nejedná se o standardní stavbu, ale o složité mezioborové technologické dílo s důrazem na část elektro včetně řídícího systému a strojní část s minoritní … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb těžby a soustřeďování dřeva. Specifikace jednotlivých činností, včetně odhadovaného ročního rozsahu je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Veškeré činnosti budou prováděny na základě orientačního plánu práce, který tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace a způsobem, který je stanoven v Technicko-organizačních podmínkách, které tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Projektová dokumentace – Atletický stadion Příbram (Město Příbram)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace za účelem vydání územního rozhodnutí (DÚR), za účelem vydání stavebního povolení (DSP) a k provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti (IČ) na vybudování atletického stadionu v Příbrami, dle zpracovaného stavebního programu, urbanistické a architektonické studie. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Jednorázový ochranný oděv (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu, a to konkrétně jednorázových ochranných oděvů pro Nemocnici Nymburk s.r.o. v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami, a to po dobu 24 měsíců od účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Provádění pěstebních prací v roce 2024 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem veřejné zakázky je provádění prací spočívajících zejména v přípravě pasek před zalesněním, úklid klestu, provedení zalesňovacích prací při obnově porostu, výchova a ochrana mladých lesních porostů (blíže viz Zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Pořízení svozového vozidla – obec Zaječov (Obec Zaječov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla, sestávajícího z podvozku, nástavby s lineárním stlačením, hákovým nosičem kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu včetně čtečky na RFID čipy a dynamických vah, dále jsou předmětem pořízení sběrné nádoby (zvony) na sklo barevné 4 ks, na sklo bílé 4 ks, plastové nádoby 240 l na bioodpad 650 ks, 650 ks RFID čipů k nádobám. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Třídící dopravník manipulační linky (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks třídícího dopravníku (kterým bude nahrazen stávající třídící dopravník manipulační linky surového kmene). Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“, jejímž cílem je instalaci fotovoltaického systému (dále jen „FVE“) na střechu administrativního objektu výpravní budovy v železniční stanici Beroun. Instalovaný výkon FVE je 43,2 kWp. Systém FVE bude síťový – bez akumulace do baterií – napájení okamžitou spotřebu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Cerhovice – Dodávka školních pomůcek (Městys Cerhovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup vybavení pro odborné učebny (přírodopisu, zeměpisu a fyziky a chemie) tak, aby splňovaly požadavky moderní výuky, hygienické normy a vytvářely příjemné prostředí motivující žáky ke studiu těchto předmětů. Dojde též k vybavení skladů a kabinetů těchto předmětů. Obecně se jedná o vybavení učitelských a žákovských pracovišť, další pomůcky a materiál, které jsou nutné pro moderní formu vyučování tak, aby měli žáci možnost získávat jednotlivé kompetence. Dále dojde k … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný (Nemocnice Slaný)
Předmětem veřejné zakázky „Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný“ je dodávka a implementace komplexního systému ukládání a ochrany dat, včetně jejich ochrany proti kybernetickým hrozbám, včetně veškeré související dokumentace, která se k němu vztahuje a včetně zajištění technické podpory výrobce, to vše s vlastnostmi dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   Modernizace portálu občana a mobilní aplikace (Město Příbram)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka SW řešení v projektu „Rozšíření Portálu občana“. Plnění veřejné zakázky konkrétně zahrnuje dodávku SW řešení v následujících oblastech a agendách: Modernizovaný Portál občana - výstupem plnění veřejné zakázky bude zmodernizovaný Portál občana, který bude postaven na transakčních službách a bude využívat zaručenou elektronickou identitu v souladu s aktuálně platnou legislativou prostřednictvím Národního bodu (NIA). Modernizovaná mobilní aplikace - výstupem projektu … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   Antiinfektiva - společné zadávání (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivých přípravků „Antiinfektiva“ na základě Rámcových smluv o obchodní spolupráci, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých zadavatelů po dobu 24-ti měsíců od podpisu příslušné Rámcové smlouvy o obchodní spolupráci, včetně přepravy zboží na místo určení. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   „Instalace FVE ve městě Březnice“ (Město Březnice)
Předmětem zakázky je dodávka instalace tří fotovoltaických elektráren ve městě Březnice a to: • MZZ Březnice, Sadová 618, Březnice, FVE 63,75 kWp - jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 63, 75 kWP • TECHAK, 9. května 555, Březnice, FVE 19,5 kWp- jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 19,5 kWP • ZŠ Březnice, Rožmitálské 419, Březnice, FVE 99,00 kWP - jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 99,00 kWP Celkový instalovaný výkon … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Dodávka sadebního materiálu - jaro 2024 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka sadebního materiálu pro zadavatele dle druhu dřeviny (blíže viz Zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Intenzifikace ČOV Záryby - projektová dokumentace (Obec Záryby)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních sloučené DUR a DSP včetně zajištění průzkumných prací (geodetické zaměření a IGP, stavebně technický průzkum) a výkonu inženýrské činnosti vedoucí k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále je předmětem plnění vypracování DPS a autorský dozor během vlastní výstavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   D7 MÚK Kutrovice – Panenský Týnec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je novostavba dálnice I. třídy D7 MÚK Kutrovice – Panenský Týnec v kategorii D25,5/100. Na začátku úseku v km 27,700 má tato stavba vazbu na připravovaný úsek 2 D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice. Tyto navazující úseky byly v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení spolu koordinovány. Stavbu je třeba koordinovat zejména u SO 312 a SO 458 (SO navržené v rámci úseku 3). Koordinace bude probíhat s ohledem na skutečný stav realizace jednotlivých staveb. Řešený úsek je … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   VRÚ Slapy nad Vltavou – Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů včetně pronájmu skladovacích zásobníků (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je: - pronájem 2 kusů zásobních nádrží pro zkapalněný uhlovodíkový plyn-propan včetně dalšího souvisejícího technického vybavení a dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu-propanu; a - pronájem 2 kusů zásobních nádrží pro zkapalněný uhlovodíkový plyn-propan-butan včetně dalšího souvisejícího technického vybavení a dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu-propan-butanu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Rekonstrukce Sítenského mostu Kladno (Statutární město Kladno)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace pro veškerá povolení záměru a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, průzkumů, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Dodávka tepla do vybraných bytových domů Statutárního města Kladna 2024 (Statutární město Kladno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla do vybraných bytových domů a provozování domovních kotelen v roce 2024, a to kotelen v místech plnění na adrese: A) Kladno, V. Lanny 3280, 3282, 3284, 3287, 3289, 3291 B) Kladno – Švermov, Velvarská 1273 a Velvarská 1417 C) Kladno – Vrapice, Vrapická 127 a Vrapická 128 Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující činnosti: a) provozování kotelen na výrobu tepla nebo odběrného plynového zařízení (dále jen „kotelny“) ve vlastnictví zadavatele formou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   UK 1.LF - Kity pro sekvenování na přístroji NovaSeq X (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro sekvenování jež musí být technicky kompatibilní s přístrojem typu NovaSeq™ X Plus Sequencing Systém , který bude umístěn během měsíce ledna 2024 v laboratoři zadavatele a zadavatel jej bude využívat ke své vědecké činnosti a plnění cílů projektů, včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 7 a v Příloze č. 1 vzorového textu … Zobrazit zadávací řízení »