Dodavatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

2023-08-30   Komplexní pozemkové úpravy Perálec (Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Perálec a v navazujících částech katastrálních území Hněvětice, Střítež u Skutče a Hluboká u Skutče, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodetales Chrudim s.r.o. Sella & Agreta s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2023-03-24   Komplexní pozemkové úpravy Kamenice u Dobrého (Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Kamenice u Dobrého a malé navazující části k. ú. Sudín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Předpokládaná výměra řešeného území je 243 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodetales Chrudim s.r.o. Sella & Agreta s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2022-09-02   „VELKÁ BUKOVÁ, KANALIZACE A ČOV“ (Obec Velká Buková)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace pro obec Velká Buková (kanalizačních řadů včetně veřejných částí domovních kanalizačních přípojek) a dále výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) pro 300 EO. Účelem stavby je odvádění a čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí obce Velká Buková. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stavitelství Řehoř, s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2022-08-11   Komplexní pozemkové úpravy Milotice nad Opavou (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milotice nad Opavou a v navazujících částech k.ú. Jelení u Bruntálu, Bruntál-město a Oborná (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2022-07-12   Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Štěnec a části navazujícího katastrálního území Jenišovice u Chrudimi a návrhu KoPÚ v katastrálním území Mravín a části navazujícího katastrálního území Štěnec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodetales Chrudim s.r.o. Sella & Agreta s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2021-09-16   Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana (Město Hluboká nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace ekologické zátěže neřízených skládek dehtů a dalších odpadů, které ohrožují životní prostředí na významné lokalitě Řídká Blana. Skládky mají negativní vliv na životní prostředí přírodní rezervaci, Evropsky významnou lokalitu Řídká Blana, krajinný ráz lesa a ovlivňují povrchové a podzemní vody kontaminací drenující ze skládkových těles. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2021-08-10   SEZ, Doprůzkum a projektová dokumentace dokončení sanačních prací na lokalitě Karlovy Vary, Tuhnice se závazkem... (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem plnění jsou průzkumné a projektové práce, na základě kterých bude následně dokončena sanace předmětného území. Součástí projektových prací bude i návrh vypořádání dosud neřešeného znečištění přilehlých ploch s ohledem na zamezení znehodnocení dosud provedených sanačních prací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2021-08-03   Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou (Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skuhrov nad Bělou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešeného území je 747 ha Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodetales Chrudim s.r.o. Sella & Agreta s.r.o. SELLA&AGRETA s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2021-06-18   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Určice (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Určice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geos Silesia s.r.o. Ing. Ivo Čevora Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE s.r.o. SELLA AGRETA s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2021-06-16   SEZ, II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s (Česká republika – Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: — „Aktualizace projektové dokumentace II. etapy sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Odien Real Estate a.s. – západní část“, — „Aktualizace projektové dokumentace II. etapy sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Odien Real Estate a.s. – východní část“, obě části zpracované dne 4. 11. 2019 a aktualizované 13. 4. 2021 společností s názvem „Eurogas–Interprojekt aktualizace PD sanace AVIA“ … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. GEMTECH, a.s. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2021-05-26   Studie pozemkových úprav souvisejících s výstavbou vybraných staveb ŘSD ČR, Správy Hradec Králové, na území... (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování studií pozemkových úprav souvisejících s výstavbou vybraných staveb ŘSD ČR, Správy Hradec Králové, které souvisejí s realizací výstavby dálnice D35 a D11. Předmětem studií je posouzení nutnosti provedení pozemkových úprav jednotlivých katastrálních území dotčených liniovou stavbou, včetně stanovení finančních nákladů na provedení pozemkových úprav pro jednotlivá k.ú. a podílu stavebníka na těchto nákladech. Veřejná zakázka je dělena na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sella & Agreta s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2020-11-10   Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku (Ing. Petr Šindelář)
Předmětem veřejné zakázky je sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku. V rámci sanace bude provedena zajištěná sanační jáma pro odtěžení nadlimitně kontaminované zeminy z horninového prostředí. Pro provedení sanačního zásahu v nesaturované, ale i v saturované zóně horninového prostředí musí být provedena demolice části kolidujících objektů. Demolice bude provedena v předstihu samostatnou investicí (SO 01). Mimo uvedené bude probíhat sanace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.
2020-05-19   Hospodaření se srážkovými vodami v areálu Botanické zahrady a areálu objektů Viničná 5+7, PřF UK, Praha 2 (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je v maximální míře zajistit využití dešťových vod z areálu botanické zahrady Na Slupi a z budovy Benátská 2 a dále z areálu Viničná a budov Viničná 5 a Viničná 7. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o.
2020-03-09   Laguny Ostramo - Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle dokumentace s názvem „Laguny Ostramo Technický podklad – koncepční návrh doplňkového průzkumu před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny“, zpracované v Ostravě v říjnu 2019 znalcem Ing. Jiřím Tylčerem, CSc. (dále jen „Technický podklad“). Technický podklad je přílohou č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o.
2019-09-25   Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti (Město Chrudim)
Zpracování variantních návrhů stavby „Separační dvůr Chrudim“ s ohledem na prostorové uspořádání a ekonomiku a ekologii provozu, provedení veškerých průzkumů potřebných pro řádné vypracování projektové dokumentace stavby, včetně provedení průzkumného hloubkového hydrogeologického vrtu, vč. následného zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami pro tento vrt, který bude proveden na základě samostatné smlouvy o dílo, zpracování dokumentace potřebné k oznámení záměru … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco Hydroprojekt a.s. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2019-08-08   SEZ – Sanace ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Vysoké Mýto společnosti BENZINA, s.r.o. – veřejná zakázka malého rozsahu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE.“, zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. v září 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
2019-06-26   Komplexní pozemkové úpravy Orličky (Česká republika-Státní pozemkový úřad)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geos Silesia s.r.o. Ing. Zdeněk Michalička - Geodezie, s.r.o. Sella & Agreta s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2018-12-17   „SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“ (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace na dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy“, zpracované 14. 9. 2018 společností SUEZ Využití zdrojů a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „Společnost FCC – AVE - VZE – Časy“ se... AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o.
2017-06-27   „Velamos, a.s. lokalita Zlaté Hory – odstranění staré ekologické zátěže“ (Česká republika – Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě Zlaté Hory společnosti Velamos, a.s.“, zpracované v listopadu 2016 společností Ekosystem spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Předmětem plnění je dekontaminace podzemní vody znečištěné chlorovanými alifatickými uhlovodíky, ropnými uhlovodíky a těžkými kovy v areálu závodu tak, aby zbytkové znečištění podzemní vody nepřekročilo stanovené limity v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o.
2017-02-21   Komplexní pozemkové úpravy Mladkov (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mladkov s části katastrálního území Petrovičky u Mladkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodetales Chrudim s.r.o. Sella & Agreta Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2016-11-08   Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav, CE 01-06-17 (Ministerstvo obrany – Česká republika)
Provedení sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav a další související práce a činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2016-09-06   Sanace bývalého areálu Motor Písek (BG Studio s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého podniku Motor Písek vzniklé v souvislosti s dlouhodobým provozem zkušebny motorů, kde bylo manipulováno zejména s oleji a naftou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bioanalytika CZ, s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. QUAIL spol. s r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2016-04-12   Stavba ČSOV a výtlačného splaškového potrubí (Obec Orlík nad Vltavou)
Jedná se o novostavbu ČSOV a výtlačného splaškového potrubí včetně dodávky 2 ponorných kalových čerpadel pro čerpání splaškové odpadní vody. Požadovaná dopravní výška včetně ztrát v potrubí PEHD 90 mm je min. 20,6 m. Předpokládané čerpané množství je min. 5 l/s a volný průchod nečistot max. 76 mm. Dále se jedná o 409,4 m výtlačného potrubí LPE D 90; betonová prefabrikovaná ČSOV má plochu 3,14 m² a objem 11 m³. Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů, respektuje dodržení technických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2015-01-30   První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže (Česká republika – Ministerstvo financí)
Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické zátěže v areálu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. (dále jen „PBS Velká Bíteš”). Cílem sanačního zásahu je odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody chlorovanými alifatickými uhlovodíky a to tak, aby byla věcně a termínově splněna opatření k nápravě, daná výše uvedenými Rozhodnutími ČIŽP OI Brno a ČIŽP OI Havlíčkův Brod. Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací: — projekční a legislativní příprava … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o.
2014-06-27   Organizační a technické zajištění vzdělávacích programů, vzdělávání vybraných cílových skupin II (Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v technickém a organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky, a to v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2013-09-10   Rekonstrukce čistírny odpadních vod pro Lacrum Velké Meziříčí, s.r.o. I. Etapa (Lacrum Velké Meziříčí, s.r.o.)
Smyslem projektu je realizace zcela nového kvalitního mechanického předčištění a chemické předúpravy s flotačním procesem čištění, při zachování stávajícího biologického stupně čištění. Žadatel předpokládá zvýšení kapacity výrobního programu v přepočtu na produkci odpadních vod, ze stávající denní produkce odpadních vod 250 m3/d na předpokládaný stav 400 m/d odpadních vod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2013-03-08   Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní a výsypkovou činností v Ústeckém kraji (Ústecký kraj)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní a výsypkovou činností v Ústeckém kraji: a) v povodí bývalého revíru Zinnwald /Cínovec; b) v povodí teplické části Severočeské hnědouhelné pánve. Účelem zakázky je zajistit údaje o jakosti vod: a) pro ověření případného zdroje znečištění podzemních a povrchových vod v povodí Panského potoka a prověřovaných částí povodí v SHP; b) pro upřesnění současného stavu vodních útvarů dotčených důlní těžbou; c) pro společný … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2011-11-22   II. etapa sanačních prací u hangáru F na Letišti Praha Ruzyně (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem plnění této VZ jsou nápravná opatření na odstranění starých ekolog. zátěží vzniklých před privatizací, na pozemcích společnosti Letiště Praha,a.s. Nápravná opatření (sanace) znamenají soubor nutných odborných činností k nápravě ekolog. závad podle prováděcího projektu nápravných opatření. Základním smyslem nápravných opatření je odstranění nebo snížení ekologických rizik vyplývajících z ekologických závad na dané lokalitě na únosnou míru a zamezení jejich přenosu mimo lokalitu. Předmětem je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2011-05-30   Analýza rizik ohrožení jímacího území Heřmanův Městec (Město Heřmanův Městec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace průzkumných prací a zpracování analýzy rizik ohrožení jímacího území Heřmanův Městec. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.