2023-05-22   Zpracování projektové dokumentace – modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod (Město Písek)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve městě Písku, a to ve stupních dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dokumentace pro územní řízení), projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. dokumentace pro vydání společného povolení, a projektová dokumentace pro provádění stavby, a dále dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ. Součástí předmětu veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o. EKOEKO s.r.o. PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
2022-11-15   Propojení SV Žďársko - ÚV VÍR a VOV (Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko)
Záměrem zadavatele je realizovat propojení vodárenských soustav Skupinového vodovodu Žďársko a Vírského oblastního vodovodu (dále jen „stavební záměr“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace stavby pro provedení stavebního záměru a zajištění projednání stavebního záměru s dotčenými orgány státní správy, účastníky stavebního řízení a případně třetími osobami tak, aby zadavatel měl k dispozici finální verzi zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a mohl zahájit zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o.
2022-09-01   Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a... (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je v rámci souboru Vlára, Vodní dílo Vlachovice zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání povolení stavby s nabytím právní moci pro Celek 08 - Odvedení a čištění splaškových odpadních vod a Celek 09 - Kanalizační sítě v obcích včetně zajištění vydání povolení stavby a dále vypracování dokumentace pro provádění stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o. Aquatis a.s. KONEKO, spol. s r.o. Valbek, spol. s r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-06-16   Studie proveditelnosti Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina (Jihomoravský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování díla Studie proveditelnosti Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, jenž bude řešit výhledové možnosti propojování vodárenských soustav a skupinových vodovodů, které by měly tvořit robustní systém zásobování obyvatelstva pitnou vodou v nadregionálním a regionálním měřítku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-05-10   Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír - projektant stavby (Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace stavby pro provedení stavebního záměru a zajištění projednání stavebního záměru s dotčenými orgány státní správy, účastníky stavebního řízení a případně třetími osobami tak, aby zadavatel mohl v termínech dle článku 7 zadávací dokumentace zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebního záměru, dokončit zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebního záměru, zahájit stavbu stavebního záměru a dokončit stavbu stavebního záměru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o.
2019-05-13   Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L. – projekční a inženýrské práce (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky; včetně provedení doprovodných inženýrských činností souvisejících se zajištěním a provedením průzkumů a se získáním společného povolení. Jednotlivé projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (zejména se zohledněním změnové vyhlášky č. 405/2017 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o. Aqua Procon, s.r.o.
2012-11-13   Dambořice - "Spálený" - Projektová dokumentace IS (Obec Dambořice)
Předmětem veřejné zakázky je vyprojektování inženýrských sítí v lokalitě "Spálený" v Dambořicích na základě již vytvořené urbanistické studie. Projektová dokumentace bude zpracována na úrovni k ÚR, SP a pro pro výběr dodavatele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu plnění je kompletní inženýrská činnost a autorský dozor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o.