2023-04-25   „SEZ – innogy Energie, s.r.o. – lokalita Žatec“ (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Sanační zásah v nesaturované zóně v bývalém areálu plynárny Žatec – Aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Žatec se závazkem společnosti innogy Energie, s.r.o.“ a „SO 01 PD bouracích prací, SO 02 Sanace, SO 03 Stavební úpravy a SO 04 Monitorovací objekt“ zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a.s. v prosinci 2022, která je přílohou č. 3 ZD. Součástí této projektové dokumentace je: - Sanační zásah v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2022-12-29   „SEZ - Ochranné sanační čerpání podzemní vody v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice, společnosti ORLEN Unipetrol... (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této VZ je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ORLEN UNIPETROL RPA, S.R.O. - BENZINA, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD, OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY DS LIBEREC, SPECIFIKACE SANAČNÍCH PRACÍ“ zpracované v červnu 2022 (aktualizované v září 2022) společností MERCED a.s., která je přílohou č. 3 ZD. Projektované ochranné čerpání představuje dočasné řešení před vlastní finální sanací lokality, která bude zahrnovat vymístění kontaminované zeminy a provedení kompletní sanace horninového … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2022-12-16   „SEZ, sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti R Ý C H O L K A s.r.o. Choustníkovo Hradiště“ (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Úprava a aktualizace projektu sanace v areálu společnosti RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště“, červen 2022, která je přílohou č. 3. ZD. Předmětem plnění jsou sanační práce spočívající zejména v dekontaminaci zemin a podzemních vod znečištěných ropnými uhlovodíky, odstranění stavebních konstrukcí a po ukončení sanace po dobu 2 let provádění postsanačního monitoringu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2022-03-30   Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého... (Město Chrudim)
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby jsou: Etapa A - přípravné práce (kompletace a rešerše dost.dat o dosud prov. průzk., san. a monit. pracích vč. zpracování realiz.dok. AR, Etapa B - průzk. práce (ověření výsl. sanač. a postsan. monitoringu jakosti podz. a povrch.vod vč. doplnění výsledků, ověření výsledků, hydrometrování vodotečí, geod.práce, Etapa C - analýza rizika (kompl.vyhodnocení dat, zhodnocení parametrů kontaminantů,zpracovánín ARm, zpracování matemat. modelu. Součástí je poskytnutí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2022-02-28   SEZ, Sanační práce ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v Mochově (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: „Projektová dokumentace sanace na lokalitě transformovna Čechy střed Mochov, ČEZ Distribuce, a.s.“, zpracované 30. 6. 2021 společností VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, která je přílohou č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2021-06-17   Aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno východ (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno východ, Projektová dokumentace, říjen 2020“, zpracované společností Vodní zdroje, a.s., která je přílohou č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Groundwater Consulting Services s.r.o. Vodní zdroje, a.s.
2020-10-08   Havarijní služba pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek (MERO ČR, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování havarijní služby pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dekonta, a.s. Vodní zdroje, a.s. VODNÍ ZDROJE,a.s.
2020-09-09   Likvidace dehtových jímek a ohniska kontaminace benzo(a)pyrenu v Areálu Poldi (Fer Consult s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže na pozemcích v Areálu Poldi spočívající v odstranění dehtových jímek a sanaci kontaminovaných zemin v jejich podloží a okolí tak, aby bylo dosaženo cílových limitů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2019-10-23   „Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín" (Obec Vitice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby, spojené s projektem „Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín“. Předmětem projektu je likvidace 147,5 t nebezpečného odpadu umístěného v areálu ZD Podlipan. Jedná se o kalírenské soli, které se soudní cestou dostaly od původce- vymazané právnické osoby- do vlastnictví obce Vitice. nebezpečný odpad bude za současné fyzické kontroly vymístěn ze současných prostor, budou učiněny kroky k bezpečnému … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2016-09-29   Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie,... (Česká republika – Ministerstvo financí)
Předmětem plnění je sanace starých ekologických zátěží („SEZ“) v areálu vlastněném původně společností RWE Energie, s.r.o. a jejími právními předchůdci. V současné době se nachází ve vlastnictví společnosti RWE Česká republika a.s., která je mateřskou společností společnosti RWE Energie, s.r.o. (dále též „nabyvatel“) a dotčený majetek nabyla formou přeměny odštěpení sloučením. Závazek k odstranění SEZ na základě tzv. ekologické smlouvy má společnost RWE Energie, s.r.o. jakožto právní nástupce společnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o. Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o. VODNÍ ZDROJE, a. s. Vodní zdroje, a.s.
2016-09-15   Smlouva o havarijní službě pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek (ČEPRO, a.s.)
Předmětem zakázky jsou pravidelné práce a činnosti, poskytované smluvním dodavatelem zadavatelům: – havarijní pohotovost, tj. nepřetržitá, 24--hodinová služba před vznikem havárie a v jejím průběhu, kterou zajišťuje dispečink dodavatele 7 dní v týdnu a 365 dní v roce; – havarijní výjezd, tj. v případě vzniku havárie bezodkladné zajištění činností v souladu s havarijním plánem; – prvotní sanační zásah, tj. provedení veškerých nezbytných činností s cílem eliminovat havarijní stav nebo zabránit jeho … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dekonta, a.s. Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. Vodní zdroje, a.s.
2015-09-30   „Pilotní pokus sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o.“ (Česká republika – Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle Projektové dokumentace pilotního pokusu sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. zpracované společností Biodegradace, s.r.o. ze srpna 2012 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava č.j. 9/OV/8515/05/Cr ze dne 2.12.2005, které v bodě 8 stanoví cílové parametry sanace podzemních vod prostoru SP8. Předmětem plnění je provedení pilotního pokusu sanace podzemní vody na sanační ploše SP8 v severní části areálu BorsodChem MCHZ, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2015-04-29   Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko (Česká republika – Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky vedoucí k rekonstrukci systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko. Kromě zvýšení funkčnosti zásobování pitnou vodou realizace projektu přispěje také ke zlepšení managementu vodních zdrojů a hygienické situace obyvatel municipality Bela Crkva a povede k posílení potenciálu sociálního a ekonomického rozvoje municipality. V důsledku zavedení vyspělých technologií budou sníženy nároky na využívání energetických zdrojů a zvýšena jakost … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2013-10-24   Technický dozor průzkumných vrtných prací – Oblast 2 (Česká geologická služba, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – technický dozor průzkumných vrtných prací, konkrétně (a) kontrola technického projektu vrtů před započetím prací; (b) kontrola souladu prováděných prací se schváleným projektem; (c) kontrola dodržování předepsaných a schválených technologických postupů včetně klíčových operací při realizaci (izolace mezikruží, výstrojové práce, aktivace vrtů, čerpací zkoušky, likvidace vrtů); (d) kontrola dokumentace prováděných technických prací; (e) kontrola správnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2013-08-07   Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku (Česká republika – Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby vedoucí ke zmapování zdrojů pitné vody (studny, prameny) v zájmové oblasti jižního regionu Moldavska (okresy Cahul, Taraclia a Cantemir), ke zhodnocení kvality a kvantity podzemních vod využívaných k pitným účelům na základě terénních měření a laboratorních analýz, k posouzení potenciálních zdrojů rizik pro kvalitu podzemních vod, k navržení optimálních opatření k eliminaci rizik vyplývajících z používání znečištěných podzemních vod k pitným účelům, k přípravě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.
2011-07-01   Rehabilitace vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou, Mongolsko (Česká republika - Česká rozvojová agentura)
— výběr realizátora projektu "Rehabilitace vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou", naformulovaného s ohledem na požadavky Mongolského partnera a zaměřeného na zlepšení stavu vrtaných studní, představujících hlavní zdroj pitné vody pro Ulánbátar. Současně bude na základě výsledků prací upraven režim ochrany vodních zdrojů a způsob monitoringu vrtů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodní zdroje, a.s.