Dodavatel: Aquatis a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Aquatis a.s.

2023-02-28   Generel odvodnění města Brna - část Vodovody (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření generelu zásobování vodou statutárního města Brna, a to v rozsahu: a) monitorovací kampaň; b) sestavení modelů stávající vodovodní sítě, kalibrace a verifikace modelů na základě monitorovací kampaně a vyhodnocení stávajícího stavu včetně návrhu optimalizačních opatření; c) sestavení modelů vodovodní sítě pro výhledový stav dle návrhu nového územního plánu města Brna, návrh opatření na vodovodní síti včetně stanovení jejich předpokládané ceny; d) správa a údržba … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AQUA PROCON s. r. o. Aquatis a.s. DHI a. s.
2023-01-31   Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a... (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností pro investiční akci „Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy“. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: i) Vyhodnocení podkladů předaných zadavatelem; ii) Předprojektová příprava (geodetické zaměření); iii) Zhotovení společné dokumentace pro vydání společného povolení vč. BIM … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2022-11-08   Bečva, Vodní dílo Skalička - předprojektová příprava, technické řešení (Povodí Moravy, s.p.)
Zajištění předprojektové přípravy vodního díla Skalička. Jako podklad technického řešení nádrže bude zároveň vypracován geologický a hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření, podrobné studie vodohospodářského řešení nádrže, matematický model navrhovaných objektů VD a další dílčí studie, posudky a odborné práce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2022-09-15   Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS (Povodí Odry, státní podnik)
Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky řídit závaznými Pravidly pro poskytování dotací z programu „Podpora prevence před povodněmi“. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro akci Opatření v úseku Zátor-Loučky, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2022-09-01   Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a... (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je v rámci souboru Vlára, Vodní dílo Vlachovice zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání povolení stavby s nabytím právní moci pro Celek 08 - Odvedení a čištění splaškových odpadních vod a Celek 09 - Kanalizační sítě v obcích včetně zajištění vydání povolení stavby a dále vypracování dokumentace pro provádění stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o. Aquatis a.s. KONEKO, spol. s r.o. Valbek, spol. s r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-08-23   Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek - projektová dokumentace, autorský dozor (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení („DSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby („DPS“), zpracování plánu BOZP v projekční fázi a autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací. Projektová dokumentace bude vycházet z již zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-04-13   Brno, Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Etapa I a Etapa II (Statutární město Brno)
Předmětem díla je provedení dvou projektových dokumentací včetně autorského dozoru: 1) projektová dokumentace DÚR. DSP, DPS pro stavbu "Brno, Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Etapa I", 2/ projektová dokumentace DÚR, DSP, DPS pro stavbu "Brno, Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa II". Předmětem stavebních prací je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Kšírova, Jeníčkova a Pěšina, včetně obnovení komunikačních ploch. Kanalizace z roku 1939 v ulicích Kšírova, Jeníčkova a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2022-02-23   Krnov - řeka ve městě - I. etapa (Město Krnov)
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zajištění projektových, inženýrských a konzultačních činností v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 zadávací dokumentace pro akci Krnov - řeka ve městě - I. etapa, a to pro ty prvky v ní citované, které jsou zařazeny do 1. etapy prací, když do 1. etapy byla zařazena ta opatření, k nimž je potřeba poskytnout podklady, případně součinnost státního podniku Povodí Odry pro jejich činnost prováděnou v rámci akce … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. ATELIER FONTES, s.r.o.
2021-12-09   Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a... (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Dopravoprojekt Brno a.s. GEOtest, a.s.
2021-11-02   Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS - II (Povodí Odry, státní podnik)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro akci Vodní dílo Nové Heřminovy a stavby s ním související, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DSP a DPS budou zpracovány pomocí metody BIM (Building Information Management). Součástí veřejné zakázky bude koordinace s připravovanou přeložkou silnice I/45 (zadavatel ŘSD) v úseku vodní nádrže a vzájemná koordinace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2021-10-18   Protipovodňová opatření na řece Desné - projektová dokumentace a autorský dozor (Obec Rapotín)
Předmětem plnění je vypracování projektových dokumentací (vč. inženýrské činnosti), k následnému zajištění protipovodňových opatření na řece Desné, ve stupni pro stavební povolení (DSP), pro provedení stavby (DPS) a aktualizace výkazu výměr (součástí přílohy č. 3 této ZD je výkaz výměr ve formátu *.pdf, přičemž vybranému dodavateli bude výkaz výměr určený k aktualizaci poskytnut v otevřeném formátu), který byl zpracován na podkladu DUR. Jako součást DPS bude pracován též rozpočet (ocenění na aktuální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2021-09-09   Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci spol. územ. a staveb. řízení - Rekr. přístav Slovácko, Rekr.... (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení (DUSP) a zajištění souvisejících činností pro investiční akce zadavatele „Rekreační přístav Slovácko“ a „Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou“, jakož i vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a zajištění související činnosti pro investiční akci zadavatele „Rekreační přístav Hodonín“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Sweco Hydroprojekt a.s.
2021-06-28   Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti a zvýšení retence vody (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce v rozsahu listů opatření typu A, a to dle Vzorového katalogu opatření pro snížení plošných zemědělských zdrojů znečištění. Listy opatření typu A budou vypracovány pro zbývající části povodí VN Švihov na Želivce, kde nebyly v letech 2015 až 2019 zpracovány Listy opatření typu A pro snížení plošných zemědělských zdrojů znečištění v rámci zakázky „Přírodě blízká a technická … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2021-04-12   VD Kryry-předprojektová příprava-generální projektant (Povodí Ohře, státní podnik)
Předmětem veřejné zakázky je předprojektová příprava vodního díla Kryry. Jedná se o návrh technického řešení a zajištění potřebných podkladů. Jedná se o studie, posudky, hydrotechnický návrh konstrukcí, matematický model navrhovaných objektů, specifikaci požadavků na další průzkumy a další související činnosti, včetně geodetického zaměření a základního inženýrskogeologického průzkumu a projektového managementu přípravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2021-02-22   MVE Hořín - IG a HG průzkum, DSP, DVZ (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průzkumné práce, projektové práce, inženýrská činnost pro plánovanou výstavbu MVE Hořín navazující na vydané územní rozhodnutí. Nová MVE Hořín je situována vedle stávajících plavebních komor v Hoříně na laterálním plavebním kanále Vraňany, Hořín. V nové MVE bude instalována jedna Kaplanova přímoproudá turbína o průměru oběžného kola cca 1,6 m, hltnost 15 m/s, předpokládaný instalovaný výkon 1,1 MW. Projektové dokumentace budou zpracovány formou modelu BIM. Předmět … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2020-10-19   Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor (Statutární město Brno)
Záměrem zadavatele je vybudování protipovodňových opatření, rozdělených do 28 etap, na tocích řek Svratky a Svitavy na území města Brna, definovaných v rámci Generelu odvodnění města Brna (v roce 2008) a prověřovací studie „Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků" (v roce 2015). Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A Plus a.s. A Plus, a.s. Aquatis a.s. Aquatis, a.s. ŠINDLAR s. r. o. Šindlar, s.r.o.
2020-04-01   Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, Vodní dílo Vlachovice - přírodě blízká opatření v povodí Vláry“, včetně souvisejících inženýrských činností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AgPOL s.r.o. Aquatis a.s. ŠINDLAR s.r.o. Terebo s.r.o.
2020-03-06   VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod, výkon AD (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou níže uvedené činnosti vykonávané při plnění (realizaci) veřejné zakázky s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“: a) výkon autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), b) technická pomoc projektanta a c) vytvoření 3D modelu stavby z projektové dokumentace pro provádění stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Aquatis, a.s.
2019-07-23   Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry“, včetně souvisejících inženýrských činností. Jedná se zejména o provedení a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení a projektové dokumentace pro výběr … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. ŠINDLAR s.r.o.
2019-03-28   „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“ (Jihočeský kraj)
Zpracovaní studie, jejímž úkolem je navrhnout opatření, jejichž realizací se v průběhu deseti až patnácti let sníží přísun fosforu do Orlické přehradní nádrže z jejího povodí o dvě třetiny současné úrovně*, (tj. z výchozí sumární úrovně 192 tun za rok o dvě třetiny, o 117 tun, na 75 tun fosforu za rok a imisní koncentrace v přítocích vodní nádrže se tak budou pohybovat v rozmezí Pcelk = 0,05 - 0,15 mg/l při nezhoršení ostatních parametrů jakosti vody) a také opatření k zajištění takového trvalého … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Aquatis, a.s. Sweco Hydroprojekt a.s. Sweco Hydroprojekt, a.s.
2019-03-01   Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora (Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování plnění souvisejících s přípravou návrhu Územního plánu města Brna. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGERIS s.r.o. Aquatis a.s. Puttner, s.r.o.
2018-07-13   Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v... (Povodí Odry, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik v platném znění. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován, včetně technických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2017-09-06   Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je příprava vodního díla Vlachovice v údolí toku Vláry, tj. na území vyplývajícím z LAPV. Cílem je vypracování studie podrobného řešení, která bude z hlediska vlastní realizace upřesňovat technické řešení tohoto záměru (na základě podrobnějšího geodetického zaměření, IG – průzkumu, podrobné studie vodohospodářského řešení nádrže, matematického modelu navrhovaných objektů VD a dalších dílčích technických studií, posudků a odborných prací). Přípravné práce jsou realizovány v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2017-06-16   Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti pro akci „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry“, včetně souvisejících inženýrských činností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2017-06-07   VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – zpracování DSP a DPS (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby akce „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2017-06-01   Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756) – autorský dozor (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem plnění je výkon autorského dozoru podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Sweco Hydroprojekt a.s.
2017-03-30   Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje ve znění pozdějších změn a aktualizací (dále jen „PRVK JMK“). Aktualizaci PRVK JMK nepodléhá část současného stavu zásobování obyvatel pitnou vodou, která byla aktualizována v roce 2016. Předmět plnění zahrnuje: a) zpracování aktualizace PRVK JMK včetně následné prezentace, b) projednání aktualizace PRVK JMK podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.
2017-01-11   Územní studie krajiny ORP Blansko (Město Blansko)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb – zpracování územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Blansko (dále také jako „územní studie krajiny ORP Blansko“) blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s.