2023-05-22   Zpracování projektové dokumentace – modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod (Město Písek)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve městě Písku, a to ve stupních dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dokumentace pro územní řízení), projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. dokumentace pro vydání společného povolení, a projektová dokumentace pro provádění stavby, a dále dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se ZZVZ. Součástí předmětu veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o. EKOEKO s.r.o. PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
2022-09-05   Rekonstrukce ulice na Sádkách, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace (Statutární město České Budějovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ulice Na Sádkách v úseku napojení propojky Branišovská - Na Sádkách po začátek křižovatky Na Zlaté stoce pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr zhotovitele, vč. DIO. Součástí zpracování projektové dokumentace je zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Věcná náplň je podrobněji uvedena v návrhu smlouvy o dílo a v Podkladu pro zpracovatele projektového řešení. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOEKO s.r.o.
2022-06-08   „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV VESELÍ NAD LUŽNICÍ“ (Město Veselí nad Lužnicí)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních sloučené DUR a DSP včetně zajištění průzkumných prací a výkonu inženýrské činnosti vedoucí k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci akce: „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV VESELÍ NAD LUŽNICÍ“. Dále je předmětem plnění dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOEKO s.r.o.
2021-06-04   ČOV České Budějovice – hrubé předčištění – lapáky písku a mechanické čištění – usazovací nádrže – splašková linka a... (Statutární město České Budějovice)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr – detailní položky a oceněného soupisu prací a dále výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV ČB – hrubé předčištění – lapáky písku a mechanické čištění – usazovací nádrže – splašková linka a dešťová linka“. Součástí bude zajištění vstupních podkladů. Projektová dokumentace bude provedena odděleně pro každou z linek. Do projektu budou zahrnuty sanační práce s tím, že výsledky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOEKO s.r.o.
2019-11-27   ČOV ČB - modernizace technologie - zpracování PD; 2019" (Statutární město České Budějovice)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací, zajištění inženýrské činnosti (projednání s vodoprávním úřadem) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV ČB – modernizace technologie“. Součástí bude zajištění vstupních podkladů. Projektant zajistí nebo zpracuje Plán BOZP pro přípravu. Součástí zakázky bude spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOEKO s.r.o.
2018-07-24   ČOV ČB – modernizace technologie odvodnění kalu – zpracování PD (Statutární město České Budějovice)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací, zajištění inženýrské činnosti (projednání s vodoprávním úřadem) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV ČB – modernizace technologie odvodnění kalu“. Součástí bude zajištění vstupních podkladů. Projektant bude spolupracovat a poskytne součinnost zpracovateli Plánu BOZP pro přípravu. Součástí zakázky bude spolupráce se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOEKO s.r.o.