2023-09-14   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby, které bude zadavatel objednávat prostřednictvím odborné správy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek & Tintěra, a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. GJW Praha spol. s r.o.
2023-08-08   Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování součinnosti. Účelem veřejné zakázky je i zajištění součinnosti týkající se díla, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Eltra, s.r.o. EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s r.o.
2023-05-09   I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Náchod a Rychnov n/K (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. STRABAG a.s. Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
2023-04-18   Lipník n. B. – Drahotuše, BC (Správa železnic, státní organizace)
Cílem modernizace je celková rekonstrukce tratě v délce necelých 6 km, která přinese zlepšení technických podmínek a parametrů stávajících železničních zařízení, stabilitu jízdního řádu osobních i nákladních vlaků a maximálně výhodnou nabídku železničního spojení dopravce. V důsledku osazení nových zařízení dojde k úspoře provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zvýšení bezpečnosti a kultury pro cestující, snížení vlivu na životní prostředí a zajištění provozu nejvyšší traťovou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Elektrizace železnic Praha a.s. EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s r.o.
2023-03-03   Velim - Poříčany, BC - Přestupní terminál Poříčany (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby "Velim - Poříčany, BC - Přestupní terminál Poříčany", jejímž cílem je vytvoření dopravního terminálu, který propojí vlakovou a autobusovou dopravu v jednom místě. Tímto sjednocením vznikne komfortní a jednoznačný prostor pro navazující dopravu. Součástí bude u navrhované dopravního terminálu vybudováno nové záchytného parkoviště systému P+R. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2023-02-07   Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182 (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
V rámci veřejné zakázky bude realizována dodávka a montáž mostního provizoria (SO 182), které řeší problematiku převedení dopravy po dobu přípravy realizace a do doby realizace akce Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem. Toto mostní provizorium bude umístěno vlevo od stávajícího mostu (na protivodní straně). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Mados MT s.r.o.
2023-01-23   „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ (Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro nově budovanou průmyslovou zónu v těsné blízkosti města Solnice a obce Kvasiny. Místo stavby se nachází při jihovýchodní části stávajícího závodu Škoda Auto a.s. Stavební práce spočívají v realizaci nových přístupových a obslužných komunikací, dvou stykových a jedné okružní křižovatky, silničního a železničního mostu, suchého poldru, vodovodních a kanalizačních staveb, přeložek inženýrských sítí, nových trafostanic a přeložek VN, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s.
2022-11-28   Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice, opakování (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2022-09-30   Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Veřejná zakázka spočívá v modernizaci mostu, který převádí komunikaci II/324 přes tok řeky Labe v intravilánu města Pardubice, a řeší problematiku stavebních úprav stávajícího mostního objektu včetně navazujících úseků komunikace II/324 a přilehlých ploch. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. DYWIDAG-Systems International GmbH, odštěpný závod
2022-08-05   Stavební obnova proboštství a kostela v Chlumu Svaté Maří (Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav, udržovacích prací, terénních a sadových úprav a restaurování prvků ve stavbě v rámci částečné obnovy a revitalizace proboštství a kostela Nanebevzetí Panny Marie s ambity a dalších vybraných stavebních objektů areálu poutního místa Chlum svaté Maří v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, soupisem prací a výkazu výměr a stavebním povolením. Veřejná zakázka je realizována v rámci stavební akce Stavební obnova a stavební úpravy poutního místa … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2022-05-25   Stavba č. 44812 Podjezd Bubny; stavební práce (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby č. 44812 „Podjezd Bubny“ (dále jen „stavba“), jíž je výstavba podjezdu pod tělesem dráhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Metrostav TBR a.s. OHLA ŽS, a.s.
2022-01-07   UHK - modernizace a rekonstrukce budovy C (Univerzita Hradec Králové)
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce budovy C Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, parc. č. st. 392, parc. č. 759, 257, 233/19, 233/21 v katastrálním území Hradec Králové [646873], v zastavěné části obce Hradec Králové [569810], vymezené nárožím Tylova nábřeží, náměstí Svobody a ulicí V Lipkách. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávající budovy včetně doplnění půdní vestavby a rozšíření suterénních prostor. Budova je nemovitou kulturní památkou chráněnou státem ve smyslu zákona č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2021-11-22   Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Veřejná zakázka spočívá ve stavbě novostavby silnice II. třídy v kategorii S 9,5/70 o celkové délce 2,952 km. Stavba bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35 (napojení na MÚK Dašice). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Metrostav Infrastructure a.s. Porr a.s.
2021-11-18   Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce" (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací formou rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati spojující města Liberec a Jablonec nad Nisou. Bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Metrostav DIZ s.r.o. Swietelsky Rail CZ s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2021-10-04   Oprava podélného a příčného profilu kolejnic a odstranění vad kolejnic 2022-2024 (Správa železnic, státní organizace)
Oprava podélného a příčného profilu kolejnic a odstranění vad kolejnic v běžné koleji pomocí speciálních vozidel technologií broušení, frézování a hoblování. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2021-10-04   Reprofilace pojížděných součástí výhybek - broušení (Správa železnic, státní organizace)
Reprofilace pojížděných součástí výhybek technologií broušení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pirell s.r.o.
2021-09-24   Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Veřejná zakázka spočívá v modernizaci silnice II/312 řešený úsek se nachází v území Pardubického kraje mezi městy Choceň a České Libchavy, úsek má délku 12,007 18 km. Cílem modernizace je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešeném úseku a úprava míst, které lze v současné době považovat za nebezpečná či nepřehledná. Realizace veřejné zakázky je rozdělena na 3 etapy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. STRABAG a.s.
2021-09-21   III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Most ev. č. 2769-1 se nachází v extravilánu mezi obcemi Kosmonosy a Horní Stakory. Most převádí silnici III/2769 přes dálnici D10. Stavba zahrnuje kompletní výměnu mostní konstrukce včetně rozšíření pro budoucí převedení cyklostezky (rozšíření násypových svahů, výstavba opěrné zdi) a opravu vozovky na předpolích. Jedná se o náhradu stávajícího třípolového silničního mostu novým třípolovým mostem. Rozsah nové konstrukce je podobný konstrukci původní, šířka mostu byla zvětšena pro budoucí převedení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2021-09-20   Údržba, opravy a odstraňování závad u OŘ HKR 2022 -2023 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby, které bude zadavatel objednávat prostřednictvím odborné správy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek & Tintěra, a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. GJW Praha spol. s r.o.
2021-09-14   Systém stavění vlakové cesty (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla s názvem „Systém stavění vlakové cesty“. Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace, realizaci inženýrské činnosti, zajištění veškerých správních rozhodnutí, povolení a souhlasů pro realizaci a provoz Díla, jakož i provedení veškerých dalších činností a úkonů, které jsou pro realizaci Díla a jeho provoz vyžadovány. Předmětem plnění veřejné zakázky je i provádění servisních služeb s cílem zajištění řádného provozu Díla. Bližší specifikace předmětu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Hroší stavby Morava a.s. PRODIN a.s.
2021-09-01   Výstavba nového objektu - Knihovna Petřiny (Městská knihovna v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavby nového objektu - Knihovny Petřiny na adrese Mahulenina 31, 162 00 Praha 6 - Břevnov, pozemcích p.č. 3477/173, 3477/206, k.ú: Břevnov 729582 a dalších sousedních pozemcích, které souvisí s řádným provedením stavby (jedná se zejména o přeložky inženýrských sítí apod.) na základě projektové dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 9 ZD). Bližší podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny smlouvou o dílo (příloha č. 3 ZD), a projektovou dokumentací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. S u b t e r r a a.s.
2021-08-05   Likvidace betonových pražců a prefabrikátů v obvodu OŘ Praha 2022-2023 (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění je likvidace betonových pražců a prefabrikátů v obvodu OŘ Praha 2022-2023. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. ECOREWA a.s.
2021-04-07   Svatý Bartoloměj Kolínský gotický skvost restaurování mobiliáře (Římskokatolická farnost Kolín)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurování mobiliáře v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně. Jedná se o movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (rejstříkové číslo ÚSKP: 19709/2-735). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a technologických postupů restaurování je uveden v Kartách restaurování, které tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Obnova mobiliáře bude probíhat současně s dalšími stavebními a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o. Art Atelier Fiala s.r.o. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Hana Slavíková ak.mal. Jiří Kmošek Metrostav DIZ s.r.o. RE, s.r.o.
2021-03-05   Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž - opakované zadání (Město Kroměříž)
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2020-12-08   II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)“. Jedná se o modernizaci silnice II/285 v provozním staničení km 12,701 - km 16,044. Začátek úseku úprav se nachází v křižovatce se silnicí I/33 (staničení km 12,706), konec úseku je na křižovatce se silnicí III/28513 v Rychnovku (staničení km 16,044). Celková délka řešeného úseku je 3338 m. Bližší informace v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
2020-11-26   D35 SSÚD Městec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace stavby D35 SSÚD Městec, která se skládá z areálu SSÚD a z areálu Dopravního oddělení Policie ČR. Objekty v areálu SSUD slouží k umístění technických a technologických zařízení zajišťující monitoring úseku dálnice, k uskladnění a opravám pojízdné techniky zajišťující údržbu dálnice D35 v úseku Opatovice - Časy - Ostrov. Areál DO PČR slouží k zajištění ochrany policejním sborem, vč. jeho zázemí dálnice D35 v úseku Opatovice - Časy - Ostrov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAK stavební spolčenost a BAK stavební společnost a-s- BAK stavební společnost a.s. BAK stavební společnost, a.s. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS,a.s. MARHOLD a.s Marhold a.s.
2020-10-15   Oprava traťového úseku Rumburk Velký Šenov (Správa železnic, státní organizace)
Zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní cesty v úseku Rumburk Šluknov Velký Šenov. Realizace stavby „Oprava traťového úseku Rumburk Velký Šenov“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Strabag Rail a.s. Strabag Rail, a.s.
2020-10-01   Modernizace silnice II/322 Kojice (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/322 od pracovní spáry, na kterou bude navazovat připravovaná stavba „Propojení Vinařice-Bernardov“ na směr Týnec nad Labem v km 0,000 pracovního staničení až do km 0,700 pracovního staničení kde se v obci Kojice odklání a je vedena podél železničního koridoru Kolín - Česká Třebová mimo zastavěnou část obce Kojice až do km 2,106 pracovního staničení kde se vrací zpět na stávající trasu silnice a končí napojením na dokončený obchvat Chvaletic. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Metrostav Infrastructure a.s.
2020-07-27   Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové (Statutární město Hradec Králové)
Předmětem realizace a dodávky stálých expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové je zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, včetně osvětlení, AV a IT techniky a jeho následné zprovoznění a zregulování, včetně všech prvků a doplňků, úprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v rozsahu nezbytném pro instalace systému a jeho technických a technologických prvků, výroba grafiky. Předmětem této veřejné zakázky je dále poskytnutí záruky v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
2020-07-14   „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice“ - 1. etapa (výšková část + střed) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a realizace stavby. Účelem rekonstrukce budovy je odstranění nevyhovujícího technického stavu a prodloužení životnosti nemovité kulturní památky, dojde ke komfortnějšímu pohybu osob z podchodu do odbavovací haly, využití prázdných nebytových prostor, snížení tepelných ztrát objektu, zlepšení komfortu pracovníků Správy železnic. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. EUROVIA CS, a.s.
2020-07-13   Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC (Správa železnic, státní organizace)
Stavba „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru mezi ŽST Ústí nad Orlicí (km 257,828) a Brandýs nad Orlicí (km 267,800) v celkové délce cca 9 960 m. Jde o jeden z posledních úseku, který nebyl doposud komplexně rekonstruován. Předmětem stavby jsou jak nové objekty (zejména nový podchod se zastřešením pro cestující na zastávce Brandýs n. O., nové technologické objekty, kabelovod, protihlukové stěny a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha, a.s. EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s r.o. GJW Praha, spol. s.r.o.
2020-07-09   Státní zámek Zákupy, obnova jižního křídla hospodářského dvora (Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa na Sychrově)
Předmětem veřejné zakázky je památková obnova části areálu národní kulturní památky Státní zámek Zákupy - konkrétně východního a části jižního křídla hospodářského dvora zámku, části nádvoří, venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora, historické spodní stavby (původní odvodňovací kanály) vybudování nových inženýrských sítí (nové přípojky vody a splaškové kanalizace, vnitroareálové rozvody, silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace), zpevněná obslužná komunikace od severovýchodu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARCHATT, s.r.o. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Gardenline s.r.o. Gardenline, s.r.o.
2020-07-03   Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC - Rekonstrukce mostu ev.č. 3155-2, Brandýs n. O. - včetně... (Správa železnic, státní organizace)
Rekonstrukce mostu ev. č. 3155-2 Brandýs nad Orlicí řeší problematiku převedení dopravy po komunikaci III/3155 přes vodní tok Tichá Orlice přes mostní provizorium dle zpracované dokumentace. Mostní provizorium vyžaduje před samotnou realizací zpracování výrobní dokumentace a výrobu ocelové konstrukce (nejedná se o typovou konstrukci). Jedná se o realizaci objektů: SO 170 - Mostní provizorium Objekt stanovuje parametry pro mostní provizorium a řeší jeho realizaci v širších souvislostech. SO 182 - DIO … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
2020-06-08   Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic (Statutární město Pardubice)
Jedná se o provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby stávajícího skladu mouky umístěného při severní hranici areálu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích za účelem vybudování objektu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic, provedení vč. přípojek vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a plynu. Objekt je navržen jako šestipodlažní, ŽB konstrukce a zděná, s rovnou střechou, nepravidelného půdorysu o rozměrech 47,1 m x 19,2 až 25,2 m a výšky 22,10 m, se dvěma výtahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Metrostav a.s. Metrostav, a.s.
2020-03-27   Oprava trati v úseku Mostek - Horka u Staré Paky (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Mostek - Horka u Staré Paky". Náplní díla je především oprava železničního svršku, spodku, oprava mostních objektů, železničních přejezdů a dalších částí železniční infrastruktury. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Hrochostroj a.s. Hrochostroj, a.s.
2020-02-21   Modernizace železničního uzlu Pardubice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem je realizace rekonstrukce železniční stanice Pardubice, včetně napojení na stávající traťové úseky. Železniční stanice Pardubice leží na I. a III. tranzitním koridoru, které mají společný úsek Praha – Česká Třebová a zároveň se jedná o součást hlavní sítě TEN-T jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Současně je tato trať také zařazena do sítě tratí podle dohod AGC a AGTC s označením C-E-40 a C-E-61. Trakce – stejnosměrná trakční soustava o napětí 3kV. Traťová třída zatížení je D4. V ŽST … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha, a.s. Eurovia CS, a. s. EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s r.o. GJW Praha, spol. s.r.o.
2019-07-26   Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku jednoduchých kolejových spojek č. 39, 40, 41, 43 v hlavních kolejích na sázavském zhlaví v ŽST Žďár nad Sázavou a navazujícího traťového oblouku ve směru Sázava u Žďáru. Dále bude provedena rekonstrukce mostu v km 86,998 a v km 87,025 spočívající v rekonstrukci mostovek, úložných prahů a říms, kabelových lávek, rekonstrukce trakčního vedení, sanace náspu a skalního zářezu, kabelových tras. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek & Tintěra, a. s. Chládek & Tintěra, a.s. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
2019-06-03   Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice (Pardubický kraj)
Předmětem zakázky je modernizace silnice II. třídy č. II/343 v úseku od začátku obce Vršov až po křižovatku se silnicí I/37 v městysu Trhová Kamenice. Modernizovaný úsek se nachází v převážně extravilánovém úseku mezi obcemi Vršov, Dolní Bradlo, Horní Bradlo a Travná a městysem Trhová Kamenice. Celková délka úseku je 8 089 m, z toho je modernizovaný úsek v délce 8 012 m a úsek v délce 77 m je řešen samostatně. Stavba řeší modernizaci komunikace na kategorii S 6,5/50. Trasa komunikace kříží několik … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní...
2019-01-18   II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa (Středočeský kraj)
Jedná se o pozemní komunikaci II. třídy, v extravilánu mezi městem Lysá nad Labem a obcí Starý Vestec. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní tak autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje a hrboly. Jde o část pozemní komunikace II/272 od km 8,160, křižovatky s II/611 u Starého Vestce do křižovatky v pokračování úseku na 272h ke křižovatce … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Porr a.s. PORR, a.s.
2018-03-22   Dopravní terminál Pec pod Sněžkou (Město Pec pod Sněžkou)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dopravního terminálu, který bude sloužit jednak pro parkování osobních automobilů a dále jako autobusový terminál s odstavným stáním pro autobusy. Celková kapacita míst pro parkování činí 457 osobních automobilů. Součástí předmětu plnění jsou též venkovní úpravy (pozemní komunikace, zpevněné plochy, sadové a terénní úpravy) a související úpravy technické infrastruktury (venkovní kanalizace, vodovodní přípojka, přeložka plynovodu a veřejné osvětlení). Součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAK stavební společnost, a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
2018-01-16   Revitalizace budovy muzea východních Čech (Statutární město Hradec Králové)
Předmětem tohoto projektu je získání nového prostoru pro expozice v 1.PP budovy muzea východních Čech v Hradci Králové a zpřístupnění střešní terasy pro návštěvníky, s čímž se pojí několik stavebních úprav těchto i navazujících prostor. V rámci revitalizace muzea dochází ke stavebním úpravám a udržovacím pracím na objektu národní kulturní památky a částečně udržovacím pracím mimo prostor národní kulturní památky. V rámci obnovy národní kulturní památky dojde ke zpřístupnění některých veřejnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. GEMA ART GROUP a.s. GEMA ART GROUP, a.s.
2017-11-10   Most ev. č. 3082-1 Svinary (Královéhradecký kraj)
Jedná se o stavbu nového mostu, který bude sloužit pro převedení komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahrazuje stávající most z roku 1907, jež je nyní v havarijním stavu. Komunikace III/3082 bude po obnovení silniční dopravy sloužit pro napojení na stávající silnici I/11. Komunikace III/3082 je v předmostích rozšířena na šířku 7 m, s napojením na stávající komunikaci. Součástí stavby je demolice stávajícího mostu, výstavba provizorní lávky pro pěší, výstavba nového mostu a úprava komunikace v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Iresta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2017-09-12   Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“, jejímž základním účelem je revitalizace trati podle současných potřeb Správy železniční dopravní cesty, s.o. a dopravce ČD, a.s. Jedná se o revitalizaci stávající železniční trati, která zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně rekonstrukce žel. přejezdů, s navazujícími zařízeními žel. dopravní cesty, zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení, rekonstrukci zhlaví, a celkovou obnovu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. EUROVIA CS, a.s. GJW Praha spol. s.r.o. GJW Praha, spol. s.r.o. Společnost Týniště - Broumov Starmon s.r.o. Starmon, s.r.o.
2017-06-15   II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 (Středočeský kraj)
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 272-006. Současný technický stav mostu se rychle zhoršuje – především rychle narůstá obsah chloridů v betonu. Množství chloridových iontů je velmi vysoké a mnohonásobně překračuje kritéria (až 9 x) jak pro železobetonové, tak předpjaté betonové konstrukce. Tyto ionty nelze zásadním způsobem odstranit, lze pouze zpomalit degradační procesy v betonu a krátkodobě docílit potřebnou zásaditost prostředí, která vytváří ochranu výztuže. Závěry průzkumů udávají … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Metrostav a.s. Metrostav, a.s Metrostav, a.s. Porr a.s. PORR, a.s.
2017-02-28   II/298 Ledce – Opočno, I. etapa (Královéhradecký kraj)
Jedná se o rekonstrukci silnice II/298 Ledce – Opočno, I. etapa, která začíná na konci obci Ledce (ZÚ = km 2, 450) a končí na konci obce Očelice (KÚ = km 5,939). Bude vynechán úsek stavebního staničení km 4,520 – 4,860. Rekonstrukce silnice II/298 spočívá v recyklaci podkladních vrstev za studena s případnou sanací konstrukčních vrstev nebo neúnosného podloží, za účelem zvýšení únosnosti vozovky. Součástí stavby je rekonstrukce příčných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů, obnova svislého … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Porr a.s.
2016-09-29   I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Rekonstrukce sil. I/42 Žabovřeská (km 2,946–3,900) spočívající v rozšíření 2-pruhové sil. VMO na dělený 4-pruh, až do prostoru MÚK Kníničská. Rekonstrukce stávajících větví a úprava připojení komunikace od ul. Fanderlíkovy na MÚK Kníničská, nové napojení komunikace Žabovřeská na krátký průpletový úsek, vybudování přímé rampy na VMO a oprava stávajícího silničního mostu vč. výměny a doplnění PHO. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. IMOS Brno, a.s. STRABAG a.s. STRABAG, a.s.