2023-08-29   II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I (Kraj Vysočina)
Jedná se o rekonstrukci silnice II/130 v délce 8,514 km. Stavba začíná za křižovatkou se silnicí III/13018 a končí u označení obce Hojanovice (V Osinách). Proměnlivé šířkové uspořádání silnice je navrženo na jednotnou kategorii S 7,5. Rekonstrukce je navržena v trase stávající komunikace pomocí technologie recyklace za studena a následné pokládky asfaltových vrstev. Silnice je rozdělena do jednotlivých stavebních objektů na základě provedeného diagnostického průzkumu a navržené technologie rekonstrukce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-08-29   I/14, 16,37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - oblast Trutnov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Trutnov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. Porr a.s. Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
2023-08-14   D1 Rekonstrukce mostu D1-415 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavebně-údržbové práce spočívají v opravě mostního svršku. Předmětem opravy je plošná sanace horního povrchu mostovky po odstranění stávajících vozovkových a izolačních vrstev. Nahrazení mostního svršku, očištění a údržba mostních závěrů, zábradlí a PHS. Obrusná a ložní vrstva vozovky budou mezi CBK odfrézovány a nahrazeny novými konstrukčními vrstvami včetně výměny podkladních vrstev a zlepšení podloží. Předmětem údržbových prací na mostech bude také očištění a vyspravení odvodňovacích zařízení na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-06-21   I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem řešení je část II. městského okruhu (Sokolské) se souvisejícími úseky přímo navazujících ulic Hradecká, Zborovská a Benešova třída. Prostor pro řešení obou křižovatek je předurčen polohou stávajících komunikací a okolní zástavby. Délka řešeného území ve směru Sokolské ulice je 420 m, v příčné vazbě ve směru ulic Hradecká - Zborovská 700 m. Je navržena úprava stávající průsečné křižovatky ulic Sokolská x Hradecká. Budou vymístěny přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty – nově bude křížení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integra stavby, a.s. M - SILNICE a.s.
2023-05-12   III/37752, 37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících silnic III/37752 a III/37754, mostů ev. č. 37752-1, 37752-2, 37752-3, chodníků, dešťové kanalizace, provedení nových parkovacích stání a přeložky kabelů CETIN. Bližší viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-05-10   III/28523 Jestřebí - Libchyně (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28523 Jestřebí - Libchyně“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-05-05   III/2812 Roveň – Libošovice (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2812 Roveň – Libošovice“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-05-05   III/32834 Liběšice – Slatiny (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32834 Liběšice – Slatiny“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-05-05   II/326 Metličanská ulice Nový Bydžov (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/326 Metličanská ulice Nový Bydžov“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. UNIGEO a.s.
2023-04-10   Malá průmyslová a obytná zóna, Lokalita Sylvárov - Komunikace a veřejné osvětlení (Město Dvůr Králové nad Labem)
Stavba komunikace v zájmové lokalitě v jižní části města Dvůr Králové nad Labem, lokalita Městská Podstráň – Sylvárov včetně parkoviště, chodníků a veřejného osvětlení a sadových úprav. v rozsahu dle projektové dokumentace. Tato řeší stavbu místní obslužné komunikace v Seifertově ulici a propoj ulice Seifertovy s ulicí Nepraktova. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-03-20   I/35 Gajer - Hřebeč, SO 102, OAK včetně úpravy křižovatky v Koclířově na dočasnou OK (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace II. Etapy stavby „I/35 Gajer - Hřebečׅ, OŽK“, konkrétně SO 102. podle projektové dokumentace úrovně PDPS zpracované firmou IDProjekt s. r. o., která se skládá z opravy vozovkového souvrství včetně provedení sanací podkladních vrstev, obnovy nezpevněných krajnic, výměny svodidel, čištění příkopů, čištění a drobných oprav propustků, výměny a obnovy VDZ a SDZ. Na mostech (ev.č. 35-106a a 35-106b) bude vyfrézována pouze obrusná vrstva a na mostě ev.č. 35-106 bude odfrézována … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s. Mados MT s.r.o.
2023-03-17   III/10114 Vestec-Libeň II (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Oprava stávajícího úseku silnice III/10114. Stavbu se navrhuje realizovat po etapách. Vozovka bude opravena dle návrhu provedené diagnostiky vozovky - recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Snahou je v dílčích úsecích sjednotit šířkové uspořádání. Šířkové uspořádání plně vychází ze stávajícího stavu. Rozšíření vozovky se provede plynule dle stávajícího stavu. Opravovaná komunikace bude ohraničena nezpevněnou krajnicí. Směrové vedení bezezbytku respektuje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-03-08   II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
ČÁST 1: II/116 Nová Ves pod Pleší Jedná se o opravu silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 v obci Nová Ves pod pleší, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. ČÁST 2: II/116 Malá Hraštice - Nový Knín Jedná se o opravu silnice II/116 km 61,869 - 62,444- dl. 575 bm, v extravilánu za obcí Malá Hraštice v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. M - SILNICE a.s. Porr a.s. SILNICE GROUP a.s.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-01-23   „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ (Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro nově budovanou průmyslovou zónu v těsné blízkosti města Solnice a obce Kvasiny. Místo stavby se nachází při jihovýchodní části stávajícího závodu Škoda Auto a.s. Stavební práce spočívají v realizaci nových přístupových a obslužných komunikací, dvou stykových a jedné okružní křižovatky, silničního a železničního mostu, suchého poldru, vodovodních a kanalizačních staveb, přeložek inženýrských sítí, nových trafostanic a přeložek VN, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s.
2023-01-12   Komunikace k novým RD v obci Syrovátka (OBEC SYROVÁTKA)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s realizací stavby obslužné komunikace. Jedná se o stavbu místní obslužné, jednopruhové, zklidněné obousměrné komunikace pro lokalitu rodinných domů v délce úseku 350,77m, šíři komunikace 6,0m, pomocné parkovací pruhy šíře 2,0m a vjezdy na jednotlivé pozemky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-01-12   III/33355 Kutná Hora, ul. Gruntecká (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se o stavební rekonstrukci silnice III/33355 ve městě Kutná Hora. Řešený úsek extravilánové části odpovídá návrhové kategorii S 6,5/90. Řešená místní komunikace v intravilánové části úseku odpovídá funkční skupině C, obslužná místní komunikace. V rámci rekonstrukce intravilánu bude stávající prostor místní komunikace lokálně stavebně upraven. Dojde k vytvoření vysazených chodníkových ploch a úpravě nároží křižovatek. Plochy jsou navrženy s ohledem na zabezpečení bezpečnosti a plynulosti pohybu a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-01-12   II/299 Librantice, intravilán (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/299 Librantice, intravilán“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2023-01-05   D35 Litovel - Křelov PP (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky pravého jízdního pásu dálnice D35 v km staničení 248,500 -258,996. Celková délka trasy je 10,460 km. Celková plocha oprav vozovek činí 98 088 m2. Trasa je rozdělena do dvou objektů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2022-12-30   D35 Vysoké Mýto - Džbánov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavba dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov je navržena v kategorii D 26,0 -130, podle nové ČSN. Celková délka stavby je 5950 metrů. Staničení úseku je km 38,700 - 44,650. Trasa dálnice je vedena od předchozího úseku D35 Ostrov - Vysoké Mýto a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí I-35 a železniční tratí jihovýchodním směrem až na katastrální území Džbánov. Začátek i konec stavby je charakteristický mimoúrovňovými křižovatkami, které jsou součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s. Stavby mostů a.s.
2022-12-21   III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, 2. etapa (km 2,225 - 3,300) (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, 2. etapa (km 2,225 - 3,300)". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2022-11-23   D35 Hořice - Sadová (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavba zahrnuje 10,450 km dlouhý úsek dálnice v kategorii D 25,5 120, čtyřpruhová směrově rozdělená středním dělícím pásem šířky 3 m procházející v blízkosti města Hořice. Součástí stavby je rovněž jedna nově navržená mimoúrovňová křižovatka u města Hořice a několik přeložek křižujících silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Největší mostní objekt je SO 204 Most přes železniční trať a Chvalínský potok v km 1,0 v délce 339 m. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s. Stavby mostů a.s.
2022-09-22   I/16 Hranice Libereckého kraje - Vestřev, oprava silnice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Kácení cca 250 ks stromů, odstranění konstrukčního souvrství do hl.160mm, sanace okrajů vozovky, rekonstrukce, pročištění propustků, pokládka podkladní, ložné a obrrusné vrstvy vozovky, oprava odvodnění, SDZ, VDZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2022-06-17   Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje - křížení s dráhou (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje - křížení s dráhou“. Jedná se o rekonstrukci úrovňových křížení silnic a železnice na čtyřech místech v Královéhradeckém kraji. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2022-05-16   II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa) (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, km 33,251 - 35,757 (6. etapa)". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. Mados MT s.r.o.
2022-04-01   D11 Oprava vozovky v km 76,4 - 88,3 P+L a oprava D35 v km 126-129 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Výměna asfaltové vrstvy po celé šířce dálnice v úseku km 76,4-88,3 vpravo i vlevo. Součástí výměny za nový obrus bude MÚK Exitu 76 Pravy a všechny větve A,B,C,D MÚK Exit 126 Sedlice navazující na D35 v km 126-129,135 včetně nájezdů. Obnova PKO na mostech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s. STRABAG a.s.
2022-03-16   I/34 Lišov - Vranín (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je přeložka silnice I/34, která je navržena jako dvoupruhová v kategorii S 11,5/80 dle ČSN 73 6101 v délce 9.510 m. Přeložka začíná před mimoúrovňovou křižovatkou Klauda, kde se trasa napojuje na stávající silnici S 22,5. V prostoru křižovatky dojde ke změně kategorie na S11,5/80 a tím ke snížení počtu jízdních pruhů ze čtyř na dva. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku silnice I/34 a II/634 v úseku Rudolfov - Lišov. Přibližně v polovině úseku se nachází druhá mimoúrovňová … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2022-02-23   III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2022-02-09   Stavba modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (vč. Skuhrova) (Pardubický kraj)
Modernizace úseku silnice II/315 v provozním staničení km 26,330 - 33,582, tj. za křižovatkou s I/14 v Ústí nad Orlicí před křižovatku s III/31512 ve Skuhrově. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky vč. obrusné vrstvy, v úpravě šířkového uspořádání s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. Součástí je odstranění a ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. Mados MT s.r.o.
2022-02-02   Oprava silnice III/4401 Rýžoviště_Lomnice, I. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy silnice III/4401 ve staničení km 0,000 až 2,000, vč. opravy vybavení komunikace. Součástí této etapy výstavby je také kompletní rekonstrukce 4 ks silničních propustků 4401_1P, 2P, 3P, 4P a stavební úpravy 2 mostních konstrukcí mostu ev.č. 4401_1 a 4401_2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2022-01-07   Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně - technického stavu silnice II/368 v řešeném úseku. Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/368 v délce 3 913,06 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev nebo vrstev dlažby vozovky v šířkovém uspořádání min. 6m v obrusné vrstvě vozovky, úpravy příčných sklonů vozovky tak, aby došlo k zvýšení bezpečnosti, s obnovou a doplněním … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. M - Silnice, a.s.
2021-12-17   Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci novostavby okružní křižovatky na silnici I/14 v místě napojení účelových komunikací od obce Litohrady a od fotovoltaické elektrárny, okr. Rychnov nad Kněžnou, na území Královéhradeckého kraje. Navržená okružní křižovatka je hlavním objektem stavby. Jedná se o jednopruhovou okružní křižovatku s pěti paprsky. Vnější průměr navržené okružní křižovatky činí D = 48 m. Křižovatka má pět paprsků - I/14 směr Solnice, I/14 směr Rychnov nad … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2021-12-15   III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, 3. etapa (km 3,300 - 4,759) (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice, 3. etapa (km 3,300 - 4,759)“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2021-11-05   II/230 Nepomuk - Přeštice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem (Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o)
Předmětem plnění veřejné zakázky je napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem. Celková délka předpokládaného úseku 835,52 m. Přeložka je navržena s kategorijním S 7,5/90. V rámci stavby dojde k napojení 3 polních cest, které jsou v dnešní době nevhodně řešeny, dojde k jejich nakolmení a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci stavby bude vyměněn stávající nevyhovující kamenný propustek za propustek z železobetonových trub DN 600. Stavba bude prováděna ve 3 etapách. Více projektová … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2021-10-06   „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a... (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci nové komunikace, obchvatu obce Opočno - II. etapa, jako přeložky silnice II/298. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán, hlavní mostní prohlídka, vypracování mostního listu, zajištění publicity a provedení průzkumných prací (pasport a monitoring dotčených objektů a objízdných tras před a po stavbě, měření hluku, archeologický dohled a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s.
2021-07-07   II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/296 Revitalizace "Polských mostů" – ev. č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. M - Strojírny a.s. Mados MT s.r.o.
2021-04-22   D52 rekonstrukce AB vozovky - levý jízdní pás - II. etapa (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je oprava levého jízdního pásu dálnice D52 v km 9,724 - 16,520 a v km 22,920 - 27,164. S ohledem na stáří dálnice D52 (cca 23 let) vykazuje vozovka poruchy odpovídající amortizaci v souladu s TP 82 (výtluky, vysprávky, příčné trhliny, ztráta asfaltového tmelu atd.). Na základě diagnostiky bude oprava realizována odfrézováním vozovkového souvrství, lokálními sanacemi, celoplošným provedením kompenzační vrstvy SAL a položením geomřížoviny a pokládkou krytu vozovky. Součástí plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2021-04-16   Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně - technického stavu silnice II/366 v řešeném úseku. Modernizace úseku silnice II/366 v délce 5,976 km spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov, křižovatka s II/368“, kterou zpracovala … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. M - SILNICE a.s.
2021-04-06   Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, 1. etapa (Liberecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice II/292 v úseku Rybnice (km 16,520) až Loukov (km 17,980) a Dolní Sytová (km 18,800 – 19,660), stavební objekty SO 121 až SO 138 a dalších souvisejících stavebních objektů, v projektové dokumentaci specifikovaných pod pracovními úseky č. 2 a č. 3.1. Projektová dokumentace obsahuje i úsek č. 1, který je přiložen pouze informativně a není předmětem stavby. Šířkové uspořádání je koncipováno tak, aby byla v maximální možné míře zachována … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Integra stavby, a.s. M - SILNICE a.s.
2021-03-10   I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace silničního obchvatu Svitav. Obchvat je veden východně od města Svitavy v úseku od křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35 u části Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/70 v délce necelých 9,5 km. Součástí stavby je ÚK se silnicí II/366, MÚK se silnicí III/0436, dvě okružné křižovatky se silnicemi I/34 a I/35, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS,a.s. M - SILNICE a.s. M -SILNICE a.s. M-Silnice a.s.
2021-02-16   I/4 Chraštice - hranice kraje (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci zakázky dojde k opravě povrchu a odvodnění komunikace dle zpracované projektové dokumentace. Nový návrh skladby konstrukce vozovky vychází ze zpracované diagnostiky. V km 56,057-59,915 dojde k odfrézování asfaltových vrstev tl. 120 mm, opravě trhlin dle TP 115 a k pokládce asfaltových vrstev obrusné SMA 11 S tl. 40 mm, ložní ACL 22 S tl. 80 mm. V km 59,915-62,077 dojde k odfrézování asfaltových vrstev tl. 200 mm, opravě trhlin dle TP 115 a k pokládce asfaltových vrstev obrusné SMA 11 S tl. 40 mm, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. M-Silnice a.s.
2021-02-10   III/3172 Borohrádek, 2. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. M - Silnice, a.s.
2021-01-06   Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III.etapa (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/366 v délce 6,892 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání min. 6m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici V rámci zvýšení bezpečnosti a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2020-12-09   III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864) (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. M – Silnice a.s.
2020-12-08   Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostů ev. č. 479-004..1 a 479-004..2 přes řeku Odru. Mosty jsou provedeny v místě mimoúrovňového křížení komunikace II/479 s řekou Odrou a místní komunikací (ul. Fričova). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s.
2020-10-23   Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741) (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II. třídy č. 337 ve staničení km 49,291 - 41,059 na trase Třemošnice nad Doubravou, Podhradí v Železných horách, Starý Dvůr, Kraskov, Žďárec u Seče a Seč. Začátek modernizace je ve městě Třemošnice na křižovatce se silnicí III/33741, konec modernizace je ve městě Seč na křižovatce se silnicí II/340. Modernizace pozemní komunikace spočívá v kompletní obnově živičných a podkladních vrstev na kategorii S 7,5. Dojde k modernizaci mostních objektů ev. č. 337-017, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. M - SILNICE a.s. M – Silnice a.s.