2023-05-02   I/34 Borová průtah, OAK + výstavba společné stezky, pruhů pro cyklisty, BUS zastávek v Borové (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Oprava silnice I/34 na průtahu obce Borová, okres Svitavy vč. výstavby společné stezky, pruhů pro cyklisty a BUS zastávek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2023-04-05   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a modernizace 42 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto komunikací je 80,557 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Froněk, spol. s r.o. Porr a.s. Robstav k.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. STRABAG Silnice a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-03-16   Souvislá oprava povrchu silnice III/47216 ul. Polská, Karviná (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu silnice III/47216 ul. Polská, Karviná. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-02-16   Cyklostezky Loučovice a Vyšší Brod (Jihočeský kraj)
výstavba tří cyklistických stezek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. SKANSKA a.s.
2022-04-25   Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 (Jihočeský kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a modernizace 21 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto komunikací je 65,098 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Robstav k.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. ZNAKON, a.s.
2022-03-21   Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice II/362 v řešeném úseku. Oblast záměru a předmětný úsek silnice II/362 je část intravilánu města Polička, extravilán Polička - Jedlová a část intravilánu obce Jedlová v celkové délce úseku 6 367,76 m. Modernizace silnice řeší vozovkové souvrství - vyfrézování asfaltových vrstev a pokládku nových, obnovu svislého a vodorovného dopravního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2022-02-09   Oprava okružní komunikace v Průmyslové zóně Nošovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je provedení souvislé opravy asfaltového povrchu účelové komunikace v průmyslové zóně Nošovice, v úseku km 2,109 - km 2,415 a úseku km 3,940 - km 5,400. Bude provedena výměna obrusné vrstvy v celé délce úseku s lokální vysprávkou podkladní vrstvy. Navýšení nivelety bude max. 5 mm. Bude odfrézování obrusné a vrstvy z původních asfaltobetonových povrchů v celkové tl. 40 mm v jednom technologickém kroku. Po odfrézování obrusné vrstvy vozovky bude provedena vizuální prohlídka za účelem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2022-01-20   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2022/2024 (Správa železnic, státní organizace)
4.5 Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Rámcové dohody budou uzavřeny na každý stavební objekt samostatně: SO1 obvod Správy tratí Plzeň (totožný s Plzeňským krajem), SO2 obvod Správy tratí České Budějovice (totožný s Jihočeským krajem) v souladu s bodem 5.2 zadávací dokumentace a dále v souladu s bodem 16 ZD. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek & Tintěra, a.s. GJW Praha spol. s r.o. SKANSKA a.s.
2021-10-25   Modernizace mostu ev. č. 360 - 017 - Němčice (Pardubický kraj)
Stavba modernizace mostu ev. č. 360-017 s přilehlým stometrovým úsekem pozemní komunikace II/360 v obci Němčice zahrnuje podle investičního záměru kompletní výměnu dožilého silničního mostu přes Končický potok a přeložením stávajících inženýrských sítí, modernizaci přilehlého úseku pozemní komunikace, případně další vyvolané související stavební úpravy. V průběhu stavebních prací bude zachován provoz pěších a cyklistů přes Končický potok a silniční provoz po objízdné trase a budou minimalizovány … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2021-10-04   D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek a dále na stavbu D55, 5510 Bzenec - Bzenec-Přívoz. Dálnice protíná katastrální území Moravského Písku a Bzence. Součástí stavby jsou mostní objekty, opěrné a zárubní zdi, přeložky stávajících komunikací, přeložky inženýrských sítí, protihlukové stěny, oplocení, vegetační úpravy a rekultivace území, apod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2021-08-12   Oprava silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2021-07-29   Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. Tato zakázka řeší odstranění těchto lokálních a místních porušení v co nejkratší době, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na vybraných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s.
2021-06-28   Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) (Správa železnic, státní organizace)
Cílem stavby je dokončení I. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) v návaznosti na technické řešení mostu přes řeku Moravu v ev. km 11,495, který je součástí dokumentace ŽSR „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR“. Jedná se o nahrazení 4 stávajících železničních mostních konstrukcí (v ev. km 10,140, ev. km 10,580, ev. km 11,013 a ev. km 11,117) novými, výměně železničního svršku včetně sanace železničního spodku a rekonstrukci dalších … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. SKANSKA a.s.
2021-05-24   II/101 Dolní Břežany-Zbraslav-havárie (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem opravy je odstranění havárií na silnici II/101 v úseku „Břežanské údolí“. Odstranění havarijních objektů se skládá se čtyř částí - rekonstrukci mostu, opěrné zdi v délce celkem 310m, sanace skalního svahu v délce cca 60m a oprava silnice II/101 v úseku havárií a to v délce 435m. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2021-04-08   Stavba č. 42822 „Lávka Holešovice- Karlín“ (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení Stavby č. 42822 „Lávka Holešovice- Karlín“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2020-12-03   Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje, podruhé (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/360 od dopravní značky s koncem obce Polička po hranici Jihomoravského kraje. Silnice je pokračováním spojnice mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem, resp. s městem Nové Město na Moravě a spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje. V rámci stavby bude provedena z části kompletní modernizace vozovky a z části sanace konstrukčních vrstev, v celém úseku budou zřízeny nové asfaltové vrstvy. Součástí stavby je modernizace 2 mostů (ev. č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2020-12-02   Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace modernizace a zdvoukolejnění celostátní tratě Pardubice - Hradec Králové, traťového úseku Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová, včetně rekonstrukce ŽST Pardubice- Rosice nad Labem. Trakce je stejnosměrná, trakční soustava o napětí 3 kV. Traťová třída zatížení je D4. V ŽST Pardubice- Rosice nad Labem je navrženo nové ostrovní nástupiště č. 2. K němu bude vybudován nový bezbarierový přístup podchodem, který je prodloužením stávajícího městského podchodu pod … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. SKANSKA a.s.
2020-11-20   Kutnohorská, rek. ul., č. akce 999014, Praha 15 (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace Kutnohorská v Praze 15, v úseku Kardausova - Přátelství. Rekonstrukce je rozdělena do 5 úseků (2.- 6.) dle typu rekonstrukce: - Úsek č.2. - Jedná se o frézování tl. 200 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev - Úsek č.3 - Jedná se o frézování tl. 100 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev. Obrusná vrstva bude ze směsi se sníženou hlučností. - Úsek č. 4 - Jedná se o frézování tl. 150 mm - 200 mm a následnou pokládku nových asfaltových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2020-10-05   D2 Rekonstrukce vozovky km 31,9-24,3 vlevo (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavební úpravy předmětné rekonstrukce zahrnují, vybourání stávajících konstrukcí vozovky CB a AHV, frézování stávající asfaltové vozovky, odstranění části krajnice, příprava pro prodloužení přejezdu SDP, zemní práce, ochrana stávajících sítí IS v SDP, prodloužení přejezdu SDP, oprava mostů D2-028..2, D2-030..2, D2-032..2, D2-33..2, prodloužení připojovacích pruhů MÚK Hustopeče a odpočívky Starovičky, další specifika jsou uvedena v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2020-09-29   D55 5508 Staré Město- Moravský Písek (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění je vybudování stavby dálnice D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5507 Babice - Staré Město a dále na stavbu D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2020-07-09   Rámcová dohoda na provádění běžné a souvislé údržby pozemních komunikací II (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Jedná se o uzavření rámcové dohody (RD) s až 8 (osmi) účastníky. Na základě RD budou uzavírány dílčí veřejné zakázky s předpokl. hodnotou nikoliv vyšší (v jednotlivém případě) než 50 000 000 CZK bez DPH, jejichž předmětem bude provádění: a) běžné údržby vozovek a chodníků, tj. zejména opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dlážděných krytů komunikací, kaveren a odvodnění komunikací, opravy a údržby dopravně-bezpečnostního zařízení (např. svodidla, zábradlí), dále též technologie prodlužující životnost … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BM Construction, spol. s.r.o. - vedoucí... Čermák a Hrachovec a.s. Čermák a Hrachovec, a.s. CHIC, s.r.o. DAP a.s. - vedoucí společnosti... DAP a.s. - vedoucí společnosti "SWIETELKY-DAP" DAP a.s. - vedoucí společnosti "SWIETELSKY-DAP" DAP a.s. - vedoucí společnosti... DAP, a.s. - vedoucí společnosti... DAP. a.s. DAP. a.s. - vedoucí spol. "Společnost pro... DAP. a.s. - vedoucí společnosti... DAP. a.s.- vedoucí společnosti... EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. Eurovia CZ, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Inpros Praha a.s. Inpros Praha s.s Inpros Praha, a.s. Inpros Praha, a.s., vedoucí spol.... Inpros Praha, s.s Metrostav a.s. správce společnosti... Metrostav DIZ s.r.o. OK-BE spol. s r.o. Porr a.s. PORR a.s. - edoucí společnosti... PORR a.s. - vedoucí společnosti... PORR a.s., vedoucí společnosti... Porr a.s., vedoucí společnosti... Porr a.s., vedoucí společnosti... Porr, a.s., vedoucí společnosti... POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s Pozemní Komunikace Bohemia, a.s. Santech alfa s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Skanska a.s SKANSKA a.s. Skanska, a.s. SMP CZ, a.s. - vedoucí společník... Společnost Porr-Swietelsky-Chic Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II Společnost Strabag-Inpros Praha Stavební firma Hobst a.s. STRABAG a.s. STRABAG a.s. - vedoucí spol. "Společnost... STRABAG a.s. - vedoucí spol. "Společnost... STRABAG a.s.- vedoucí společník... STRABAG a.s., vedoucí spol. "Společnost... STRABAG, a.s. Strabag, a.s., vedoucí spol. „Společnost... Super-Krete Czech s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o.
2020-01-10   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2020 – 2021 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Colas, a.s. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS,, a.s. Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o. M - SILNICE a.s. M - Silnice, a.s. Metrostav a.s. Metrostav Infrastructure a.s. Metrostav, a.s. OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. STRABAG a.s. STRABAG, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný... Swietelsky stavební, s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o., o. z.... Swietelsky stavební, s.r.o., o.z.... Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný...
2019-12-02   Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky spočívající v odfrézování a následné pokládce nového dvouvrstvého krytu, vč. zapravení lokálních poruch podkladních vrstev. Dále je navržena rekonstrukce autobusových zastávek, úprava odvodnění, oprava jednořádku, obrub a obnova indukčních smyček, krajnic a vodorovného dopravního značení. Při úpravě mostu bude provedeno doplnění zpevnění břehů a dna vodoteče, sanace opěr, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2019-10-11   Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Jedná se o traťový úsek Brno - Střelice (včetně), který je součástí celostátní dráhy Brno – Jihlava a tvoří neelektrizovanou spojnici, mezi těmito stanicemi. Stavba bude řešit vlastní elektrizaci trati včetně předelektrizačních úprav. Trať bude elektrizována střídavou jednofázovou soustavou 25 kV, 50 Hz. V rámci stavby budou nově vybudovány zastávky Starý Lískovec a Ostopovice, což zkvalitní obslužnost lokalit v rámci integrovaného dopravního systému. Navržená maximální traťová rychlost je 120 km/h, do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s. Elektrizace železnic Praha, a.s. SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2019-08-30   I/67 Karviná - obchvat (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je novostavba pozemní komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné. Hlavní trasa je projektována v kategorii S 11,5/80, resp. MS4d 20/20/80 a MS 16,5/80 v KÚ. Celková délka navržené komunikace je 2,975 km. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky dotčených pozemních komunikací, inženýrských sítí, nutné demolice pozemních objektů. Dále jsou součástí stavby protihlukové stěny a vegetační úpravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2019-07-30   D1 Modernizace, úsek 12, Exit 90 Humpolec - Exit 104 Větrný Jeníkov (2020) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2019-04-23   II/272 Starý Vestec, přeložka silnice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se o přeložku silnice II. třídy č. 272 v obci Starý Vestec. Silnice II/272 spojuje dálnici D11 a Lysou nad Labem a je zatížena vysokými intenzitami těžké nákladní dopravy. Stávající komunikace je vedena skrz obec pomocí dvou blízko sebe umístěných křižovatek. Toto uspořádání je nevhodné jak z hlediska plynulosti, tak bezpečnosti provozu. Proto bude doprava odkloněna mimo zastavěnou část obce. Výstavbou vznikne komunikace s konstantní šířkou 7,0 m. Dojde k opravě a vybudování nového odvodnění, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2019-03-22   I/37 Pardubice - Palackého, dostavba (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem stavby je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic ze současného stavu do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jedná se především o dostavbu druhého jízdního pásu silnice I/37, čímž dojde k doplnění na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci. Z toho vyplývá úprava a výstavba větví mimoúrovňové křižovatky. Silnice I/37 je při průchodu MÚK Palackého navržena v kategorii MS4dck 24,5/70. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Skanska SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2019-03-01   II/106 Hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce (Středočeský kraj)
Předmětem veřejné zakázky (stavebních prací) je rekonstrukce silnice II/106 v celkové délce 4.989 m. Únosnost vozovky ve stanoveném úseku je nevyrovnaná a moduly pružnosti asfaltových vrstev a nestmelených podkladních vrstev jsou lokálně nízké. Povrch vozovky je deformovaný, vykazuje trhliny, plošné deformace podél okrajů vozovky, olamování okrajů vozovky a celoplošné kaverny. Dále se vyskytují mozaikové a nepravidelné trhliny, příčné i podélné trhliny, vysprávky, hloubková koroze, nepravidelné hrboly. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2019-01-29   II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10 (Středočeský kraj)
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 610-021a. Stávající most bude snesen a nahrazen novým mostem. Kompletně nové budou i základové konstrukce, jelikož na základě požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR na šířkové uspořádání dálnice D10 budou pilíře i opěry umístěny v nových polohách. Nová nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovanými předpjatými nosníky se spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba bude železobetonová. Součástí stavby je i rekonstrukce vozovky silnice II/610 v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2018-07-12   Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s dodavateli zajišťujícími souvislé opravy živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců od podpisu Rámcové dohody maximálně se 7 účastníky, jejichž nabídky budou v zadávacím řízení vybrány jako nejvhodnější. Jednotlivá plnění z Rámcové dohody budou zadávána s obnovením soutěže na základě dílčích poptávek – minitendrů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby a.s. ČNES dopravní stavby, a.s. COLAS CZ a.s. COLAS CZ, a.s. Colas CZ,a.s. Ekostavby Louny Ekostavby Louny s.r.o. Ekostavby Louny, s.r.o. EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. Froněk spol. s.r.o. Froněk, spol. s r.o. Froněk, spol. s.r.o. HERKUL a.s. Herkul, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty, a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Silnice Topolany a.s. Silnice Topolany, a.s. Silnice Žáček Silnice Žáček s.r.o. Silnice Žáček, s.r.o. Sinice Žáček s.r.o. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. Společnost "Colas CZ a Silnice Topolany" Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany" Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“ Společnost Colas CZ a Silnice Topolany Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost pro komunikace Ústeckého kraje Společnost RD na opravu silnic Společnost RD na opravy silnic STRABAG a.s. STRABAG, a.s. Vodohospodářské stavby, s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s...
2018-06-28   Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň“ dle schválené dokumentace (DSP), zhotovení realizační dokumentace pro realizaci, dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a získání všech potřebných dokladů a podkladů pro kolaudaci stavby a její uvedení do provozu. Bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku v zastávce a ŽST, mostů a propustků, výstavba nových nástupišť s výškou nad TK 550 mm, včetně zajištění bezbariérového přístupu, vybudování nového … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2018-06-24   Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Ostrava, ul. Orlovská“. Rekonstruovaný úsek silnice II/470 v souvislé délce 2,84 km je vymezen křižovatkou se silnicí II/477, II/647 (ul. Bohumínská a Muglinovská) a křižovatkou s MK ul. Záblatská. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, šířkového uspořádání, s výškovou úpravou nivelety vozovky. Součástí stavby bude i rekonstrukce autobusových a trolejbusových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2018-06-19   Rekonstrukce TWY B1 a B2 (Letiště Praha, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit realizaci kompletní rekonstrukce vozovky TWY B1 a TWY B2, včetně úpravy aktivní zóny podloží vozovky, výměnu štěrbinových žlabů a montáž a remontáž zapuštěných návěstidel světelných zabezpečovacích zařízení SZZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2018-04-03   Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa, zhotovitel (Město Vratimov)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na následující stavbu v souladu se zadávacími podmínkami: 1. Vybudování kanalizace a napojení obyvatel města Vratimov na kanalizaci a stávající ČOV v rámci projektu: Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa. 2. Projekt „Projektové práce pro opravy MK V Důlkách, Popinecká, Rakovecká ve Vratimově – MK Rakovecká“. Zadavatel v souladu s § 100 odst. 3 zákona si vyhrazuje možnost změny závazku použitím jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2017-08-28   D11 km 0,0–8,00 – výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice (kanalizace, atd.)... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Oprava D11 v km 0,000–7,800 včetně opravy stávajících větví mimoúrovňové křižovatky dálnice D11 a dálnice D0 (Pražského okruhu na úseku SOKP 510). Stavební úpravy budou zahrnovat opravu stávající vozovky dálnice D11 a křižovatkových větví D11 x D0 (asfaltová vozovka; ve staničení od ZÚ do km 2,13 povrch z nízkohlučné asfaltové směsi), oprava povrchů nastávající oboustranné odpočívce v km 3,00, rozšíření vozovky, resp. doplnění horních vozovkových vrstev na již dříve zrealizovaném podkladu směrem do SDP z … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2017-04-28   Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever (Letiště Praha, a.s.)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je řádné a včasné zhotovení Díla s názvem „Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever“ specifikovaného v technické zprávě vypracované zadavatelem a v projektové dokumentaci vypracované Ing. Janem Šintákem, IČO: 11386096, se sídlem Kolová 2, Kolová, 36214, v 09/2014, číslo zakázky 04-04/2014 (technická zpráva a projektová dokumentace dále společně jako „Projektová dokumentace“) (dále jako „Dílo“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2017-04-12   Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 2. stavba (České přístavy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby ve dvou ucelených etapách. První etapa zahrnuje výstavbu spočívající ve vybudování dvou nových předávacích a překladních kolejí a zpevněné manipulační a skladovací plochy pro skladování kontejnerů ve čtyřech vrstvách a pro pojezd kolových kontejnerových jeřábů a čelních nakladačů, dále napojení na stávající vnitropřístavní komunikace. Součástí je i vybudování příjezdu podél koleje č. 403 se zabezpečeným přejezdem vjezdového zhlaví vlečkových kolejí. Druhá … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2017-03-15   Most ev. č. 32743-2 Vysoké Veselí (Královéhradecký kraj)
Jedná se o úplnou rekonstrukci mostního objektu ev. č. 32743-2 v obci Vysoké Veselí včetně souvisejícího úseku komunikace ve staničení km 3,93–3,99. Součástí bude demolice stávajícího mostního objektu a realizace nového o délce přemostění 3,58 m a celkové délce 8,58 m. Založení bude plošné na železobetonových pasech. Novou konstrukci tvoří železobetonový rám. Rekonstrukcí mostu jsou vyvolány přeložky veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů (provizorní vyvěšení a následné uložení do nových tras). Pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2017-03-02   Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou opravy a investice na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina. Předmět plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alpine Bau CZ a.s. Alpine Bau CZ, a.s. COLAS CZ a.s. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o. M - SILNICE a.s. M - Silnice, a.s. M – Silnice a.s. OHL ŽS, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. STRABAG a.s. STRABAG, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o.
2016-09-27   Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 – SSV (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
V rámci stavby dojde k výměně stávajících radiostanic, anténních systémů a anténních svodů. Součástí stavby jsou dále nezbytné úpravy, vybudování nových anténních nosičů (stožárů a anténních konstrukcí). Předmětem zakázky je provedení projektu stavby se zapracovanými připomínkami a zhotovení stavby včetně dokumentace skutečného provedení, dokladů, měření, revizí a PZ. Součástí díla je i podání žádosti na stavební povolení, správní poplatek za SP bude hrazen zadavatelem (SŽDC s.o.). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. Skanska, a.s.
2016-06-14   Opravy povrchů silnic II. a III. tříd v roce 2016 – IX. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava povrchu silnic II. a III. tříd v MSK – rozsah stanovený v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s. STRABAG a.s.
2016-06-13   Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. stavba (České přístavy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve vybudování těžké manipulační skladovací a odstavené plochy ze zámkové dlažby, včetně podkladních vrstev a odvodnění pro použití při manipulaci s kontejnery, pro pojezd překladních mechanizmů a silničních návěsů při překládce kontejnerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SKANSKA a.s.
2016-05-31   Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, V. etapa (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Provedení V. etapy stavebních prací spočívajících v opravě krytů vozovek silnic, propustků, mostu a nezbytných souvisejících prací na silnicích II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. SKANSKA a.s.