2023-11-13   PřF/UPOL – Stereomikroskop s kamerou (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu kompaktního stereomikroskopu s kamerou pro pozorování dějů na sub-buněčné úrovni. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-11-13   LF/UPOL – Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem (GC-MS). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-11-08   Dodávka konfokálního mikroskopu s příslušenstvím pro LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka konfokálního mikroskopu včetně příslušenství pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-10-26   Dodávka kapalinových chromatografů pro laboratoře FAPPZ (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení laboratoří FAPPZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. Pragolab s.r.o.
2023-10-25   Zařízení pro extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka zařízení pro extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku, včetně dodávky kompletního příslušenství, návodů na obsluhu, dopravy na místo plnění, instalace, plného zprovoznění přístroje, ověření funkčnosti, likvidace obalů a zaškolení obsluhy. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Při podání nabídky je nutné, aby byly dodrženy všechny závazné technické parametry uvedené v příloze č. 1 - Technická … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-10-04   Hmotnostní spektrometr ICP-MS (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru ICP-MS (s indukčně vázaným plazmatem). Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Předmět plnění bude financován v rámci projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na ČZU“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-09-12   REACT-EU 98 – Optický spektrometr ICP OES pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nového zdravotnického prostředku, a to Optický spektrometr ICP OES pro potřeby oddělení laboratorního komplementu, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. Pozáruční servis na dobu 72 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-08-09   LF/UPOL/ÚMTM – Sestava HPLC a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru s velmi vysokým rozlišením a přesným určením hmotnosti na bázi hybridního systému s kvadrupólem a ultra-vysokorozlišujícím analyzátorem pro široké spektrum kvalitativních a kvantitativních analýz z oblasti metabolomických/lipidomických a proteomických aplikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-08-03   Analyzátor těkavých látek/příprava vzorků pro GC FCH (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu s detektorem FID s možností headspace a kapalného nástřiku. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-07-25   Equip PhD_Dvoušnekový extruder s příslušenstvím (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvoušnekového extruderu s příslušenstvím. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-06-22   Dodávka dvou kapalinových chromatografů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka dvou nových kapalinových chromatografů pro Oddělení NRL Praha (dále jen „OdNRL Praha“) a pro Odbor NRL Opava (dále jen „ONRL Opava“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka
2023-06-02   Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a přesným určením hmoty včetně záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru (včetně příslušenství) s vysokým rozlišením a přesným určením hmoty vč. zajištění záručních a pozáručních činností. Dodaný předmět plnění bude využíván Centrem biomedicínského výzkumu zadavatele pro oblast moderních omických metod (proteomika a metabolomika). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-05-31   Equip PhD_Ultra-účinný kapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím tandemovým hmotnostním spektrometrem (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultra-účinného kapalinového chromatografu s vysokorozlišovacím tandemovým hmotnostním spektrometrem a dalším příslušenstvím. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-05-18   Přístrojový celek LC/MS – vysokoúčinný kapalinový chromatograf s HS (Veterinární univerzita Brno)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění vysokoúčinného kapalinového chromatografu s HS, který je blíže specifikován v příloze č. 1 kupní smlouvy – Technická specifikace a minimální technické požadavky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-04-25   Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-04-14   Rentgenový fotoelektronový (XPS/ESCA) spektrometr (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompaktního, vysoce automatizovaného, multitechnického rentgenového fotoelektronového (XPS/ESCA) spektrometru s příslušenstvím. Dodávka zahrnuje kompletní spektrometr se souvisejícími periferiemi, kompletním elektronickým, vakuovým, čerpacím a chladícím systémem, řídící datastanicí a s přístrojovým SW pro ovládání spektrometru, nastavení měřících metod, sběr dat a jejich vyhodnocení. Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-03-27   REACT EU 100 - Centrifuga - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks vysokorychlostní chlazené centrifugy vč. příslušenství pro Ústav patologie 1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-03-09   LF/UPOL/ÚMTM - Obnova zařízení zvěřince (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy přístrojů, zařízení a vybavení pro obnovu zařízení zvěřince Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, uvedení do provozu, validace celého systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab s.r.o. Pragolab s.r.o. ScienceTech s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-01-27   Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s kapalinovým chromatografem dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-01-04   UK 1. LF - Konfokální mikroskop s příslušenstvím (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Dodávka 1 konfokálního mikroskopu pro snímání živých buněčných kultur a fixovaných preparátů pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Součástí sestavy mikroskopu bude kompletní vybavení pro jeho instalaci, softwarové vybavení a počítačová technika pro obsluhu a analýzu získaných dat. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-12-20   Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud neužívané sestavy kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-11-30   CATRIN/RCPTM - Elektrochemické křemenné mikrováhy (eQCM) II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka křemenných krystalových mikrovah s možností měření rychlosti tlumení kmitů i v závislosti na elektrochemické polarizaci (eQCM-D) senzoru při kontrolovaných teplotách. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava do místa dodání, instalace v místě dodání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-11-16   NPO_HPLC s diodovým detektorem (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HPLC s diodovým detektorem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-11-14   REACT-EU 98 - Hmotnostní spektrometry II (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! ............................................................................ Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových, nepoužitých, nerepasovaných zdravotnických prostředků, a to jednoho kusu plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a jednoho kusu hmotnostního spektrometru (LC-MS) pro potřeby oddělení laboratorního komplementu, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-09-07   UK2LF - Konfokální mikroskop s patch-clampem a měřením intracelulárního vápníku (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
Nákup konfokálního mikroskopu s patch-clamp aparaturou a příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-08-30   EXCELES_Pořízení hmotnostního spektrometru (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Sestava hmotnostního spektrometru s velmi vysokým rozlišením a přesným určením hmotnosti na bázi hybridního systému s izolačními analyzátory umožňující provedení MSn skenů a ultravysokorozlišujícím analyzátorem pro široké spektrum kvalitativních a kvantitativních analýz z oblasti proteomických aplikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-08-01   Hmotnostní spektrometr a kapalinový chromatograf (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru a kapalinového chromatografu pro Pardubickou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-07-11   CATRIN/RCPTM - Potenciostat/galvanostat (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multikanálového potenciostatu/galvanostatu umožňujícího AC/DC měření s vestavěným modulem pro impedanční měření (EIS). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava do místa dodání, instalace v místě dodání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-06-29   Laboratorní přístrojové vybavení - souhrn (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je nákup materiálového vybavení pro zabezpečení funkce odborných pracovišť Úseku pro kontrolu léčiv a zdravotnických prostředků Centra zabezpečení materiálem technických služeb CZdrM Agentury vojenského zdravotnictví (dále jen „CZdrM“) na úrovni odpovídající současným požadavkům Evropského a Českého lékopisu, podmínkám správné výrobní a laboratorní praxe a technickým normám výrobců a dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků, vybavení pracoviště akreditované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DONAU LAB, s.r.o. HPST, s.r.o. Merck Life Science, spol. s r.o. Metrohm Česká republika s.r.o. O.K. Servis BioPro, s.r.o. Pragolab s.r.o. Unimed Praha, s.r.o. UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r Unipro-Alpha C.S., spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-06-07   22-011 H.M. - nákup laboratorních přístrojů (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem veřejné zakázky (dále jen "VZ") je dodávka 6 kusů nových laboratorních přístrojů pro potřeby zadavatele a k zajištění jeho zákonné působnosti. Součástí dodávky je proškolení obsluhy v místě plnění VZ. Předmět VZ je rozdělen na šest částí: 1. část - Přístroj pro stanovení celkového obsahu aromatických uhlovodíků v leteckém petroleji 2. část - Přístroj pro stanovení karbonizačního zbytku ropných výrobků - Micrometoda 3. část - Přístroj pro stanovení teploty vylučování parafínů ropných výrobků - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ANAMET s.r.o. Anton Paar Czech Republic s.r.o. Pragolab s.r.o. Reo Trade, s.r.o.
2022-05-18   REACT EU 100 - Chromatografy (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových chromatografů pro Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu a pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Veřejná zakázka je dělena na části: Část 1 - Plynový chromatograf vč. příslušenství Část 2 - Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem ÚLBLD Dodavatel je oprávněn … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HPST, s.r.o. Pragolab s.r.o.
2022-05-09   Hmotnostní spektrometr s příslušenstvím včetně pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je nákup hmotnostního spektrometru s příslušenstvím pro Ústav klinické biochemie a diagnostiky zadavatele, a to včetně zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-03-25   Dodávka hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s vysokoúčinnou... (Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, který je blíže specifikován včetně příslušenství v příloze č. 4 Zadávací dokumentace „Technická specifikace veřejné zakázky“ (dále jen „Zařízení“ nebo „Dodávka“). Součástí předmětu plnění je též kompletní instalace a zprovoznění celého Zařízení v místě plnění veřejné zakázky, předvedení funkčnosti Zařízení a proškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-03-14   Hmotnostní spektrometr (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky "Hmotnostní spektrometr" pro pracoviště - centrální laboratoř Nemocnice České Budějovice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2022-03-02   Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením ve spojení s ultra vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií a iontový zdroj DART (Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.)
Dodávka sestavy nových, nerepasovaných a nepoužitých přístrojů: Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty, ultra vysokoúčinný kapalinový chromatograf, software a ovládací počítač s monitorem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2021-10-25   Invertovaný konfokální mikroskop pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Dodávka 1 invertovaného konfokálního mikroskopu pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2021-09-24   CATRIN/RCPTM - RTG-fotoelektronový spektrometr (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysoce automatického a zároveň prostorově kompaktního RTG-fotoelektronového spektrometru (dále jako “zařízení”), pro detailní chemickou analýzu povrchů dle uvedené specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2021-08-25   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s předúpravou vzorků a hmotnostním detektorem s vysokým rozlišením (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokoúčinné kapalinové chromatografie s předúpravou vzorků a hmotnostním detektorem s vysokým rozlišením. Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2021-08-23   UTB - Přístroj určený pro MS detekci včetně příslušenství (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje určeného pro MS detekci včetně příslušenství pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2021-07-21   Vybavení pro akreditovanou laboratoř PHM – nákup (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorního zkušebního zařízení pro potřeby Centrální laboratoře PHM Brno zabezpečující úplné kontrolní zkoušky nejvyššího stupně laboratorní kontroly jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany pomocí schválených metod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ANAMET s.r.o. Mettler - Toledo, s.r.o. Pragolab s.r.o. Reo Trade, s.r.o. ROFA PRAHA, s. r. o. ROFA PRAHA, s.r.o.
2021-07-08   LF/UPOL – Hmotnostní spektrometr s vysokou citlivostí a rozlišením vhodný pro měření komplexních proteomických vzorků II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zajištění záručního servisu sestavy kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru s velmi vysokým rozlišením a přesným určením hmotnosti na bázi hybridního systému s kvadrupólem a ultra-vysokorozlišujícím analyzátorem pro široké spektrum kvalitativních a kvantitativních analýz z oblasti proteomických a metabolomických aplikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2021-06-30   Chromatografy (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a uvedení do provozu 4 ks chromatografů pro FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka je rozdělená na 4 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2020-09-02   Mikroskopie (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Mikroskopie pro zajištění provozu služební laboratoře Mezinárodního centra klinického výzkumu, Ústavu soudního lékařství a Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Veřejná zakázka je rozdělená na 5 samostatných částí: Část 1: Mikroskop s bioluminiscenční detekcí, Část 2: FLIM modul pro mikroskop DMI 6000 CS / TCS SP8X, Část 3: Software a příslušenství pro mikroskop Olympus IX 73 s DIC, Část 4: Mikroskop laboratorní I pro ÚSL, Část 5: Mikroskop … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon CEE GmbH, odštěpný závod Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Pragolab s.r.o. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
2020-05-26   Dodávka multimodálního fluorescenčního konfokálního skenovacího mikroskopu pro pozorování a fotomanipulaci živých... (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání multimodálního fluorescenčního konfokálního skenovacího mikroskopu pro pozorování a fotomanipulaci živých objektů s možností časového rozlišení během snímání. Systém bude vybaven unikátním bílým laserem schopným najednou produkovat až osm nezávislých vlnových délek v rozsahu spektra 470-670 nm. Bílý laser bude sloužit jako zdroj monochromatického koherentního záření pro fluorescenční konfokální mikroskopii. Schopnost rozdělit od sebe fotony emise bude zajišťovat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2020-05-15   Upgrade mikroskopů Leica (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade mikroskopů Leica DMi 6000, LMD 6000 a DM 6000, jejich vybavení moderními vysoce citlivými kamerami, stolky a fotomanipulačním modulem. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je spolufinancována a je součástí projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045, název projektu: Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging. Účastníci jsou povinni … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2020-02-04   Duální kapalinový chromatograf, hmotnostní spektrometr a vyhodnocovací PC (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka duálního kapalinového chromatografu, hmotnostního spektrometru a vyhodnocovacího PC dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2020-01-27   Dodávka systému LC/MS (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy duálního kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru s velmi vysokým rozlišením a přesným určením hmotnosti ve stolním uspořádání na bázi hybridního systému s kvadrupólem, iontovou pastí a ultravysokorozlišujícím analyzátorem pro široké spektrum kvalitativních a kvantitativních analýz z oblasti metabolomických aplikací, a to včetně dodávky počítače, záložního zdroje a programového vybavení pro řízení sestavy a vyhodnocování naměřených dat. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2019-08-08   Dodávka ICP-OES a APPI (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohami č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.