2024-01-24   Dodávka AV techniky pro Infra Ph.D. II (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro Ostravskou univerzitu. Výčet požadované AV techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   FN Motol - Bronchoskopický sál (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou: - stavební práce spočívající v provedení vestavby čistých prostor - bronchoskopického sálu včetně zázemí v objektu Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, - dodávka a instalace nábytku do provedené vestavby čistých prostor, - dodávka a instalace videomanagementu do provedené vestavby čistých prostor, - vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, resp. dílenské dodavatelské (výrobní) dokumentace, která bude vyhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   PřF/UPOL – Konferenční systémy (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka konferenčních systémů do dvou místností Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s primárním účelem záznamu lokální přednášky a její uložení na stávajícím úložišti a sekundárním účelem pořádání vzdálené přednášky a její uložení na stávajícím úložišti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vahal, s.r.o.
2023-10-18   Zdravotnické odborné přístroje I. - dodávka endoskopické věže vč. příslušenství (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopické věže s videoendoskopem a filtrovaným světlem s příslušenstvím pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Výčet požadovaného předmětu plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 3 zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o.
2023-09-05   Audiovizuální technika simulačního centra (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení audiovizuálního vybavení pro provoz simulačního centra. Jedná se o zařízení k zajištění obrazového a zvukového záznamu z průběhu simulované události, kdy tento záznam bude primárně sloužit k detailnímu rozboru průběhu simulace při následném debriefingu. Krom záznamu je také požadována možnost sledování průběhu simulované události v debriefingové místnosti v reálném čase. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-06-26   Rekonstrukce a centralizace kamerových systémů v objektech ČD (České dráhy, a.s.)
Rekonstrukce, případně vybudování nových kamerových systémů, dále zajištění pozáručního servisu kamerových systémů na objektech zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JIMI CZ, a.s.
2023-06-26   Dodávka AV techniky pro FSI – vybavení učeben pro online výuku (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka audiovizuální techniky do výukových prostor Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně – vybavení učeben pro online výuku, v souladu s technickou specifikací která je součástí zadávací dokumentace. Předmětem tohoto zadávacího řízení není montáž dodávané audiovizuální techniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bc. Josef Škrobala
2023-05-29   Dodávka AV a IT techniky pro potřeby onlinehybridní výuky na PdF (Univerzita Hradec Králové)
Základem dodávky bude streamovací systém podporující možnost online vysílání výuky na běžně dostupných platformách, možnost ukládání pořizovaného záznamu na interní/externí úložiště. Celý streamovací systém bude ovládán pomocí dodané a naprogramované řídící jednotky. Dodávka bude dále obsahovat potřebnou audio-video techniku (ozvučení učebny, zobrazovací techniku - displaye, kameru pro snímání obrazu, mikrofony). Doplňkově bude dodávka obsahovat konferenční jednotku pro minimálně 24 účastníků. Dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-05-12   LF HK – NPO: AV technika – vysílací věže a tělo kamery (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, resp. vysílacích věží a těla kamery pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové, specifikovaná v technických podmínkách zadavatele v Příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pro Music, s.r.o.
2023-05-11   Dodávka a montáž videokonferenčního systému pro zasedací místnost rektorátu (Univerzita Hradec Králové)
Předmětem plnění je dodávka AV a IT techniky včetně montáže, zapojení i zprovoznění řídicího systému a proškolení. Základem dodávky bude videokonferenční systém podporující možnost online vysílání na běžně dostupných platformách s možností ukládání pořizovaného záznamu na interní/externí úložiště. Počítá se s bezdrátovými konferenčními jednotkami s dotykovým panelem, reproduktorem, mikrofonním konektorem, a to v počtu 10-ti kusů. Dodávka bude dále obsahovat potřebnou audio-video techniku - zejm. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-05-11   Dodávka a montáž videokonferenčního systému pro aulu na budově OSV (Univerzita Hradec Králové)
Zadavatel vyhlašuje tuto veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka a montáž videokonferenčního systému pro aulu univerzity na budově OSV a doprovodné související služby tak, aby videokonferenční systém byl revitalizován a plně funkční. Modernizace se skládá z těchto hlavních částí: - Demontáž stávající AV techniky, ozvučení, řídicího systému a elektroinstalace - Demontáž stávajícího mobiliáře a jeho odpojení od rozvodů elektro, odstranění stávajícího vybavení a zajištění přístupu ke kabelovým … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Orange controls s.r.o.
2023-05-03   AV technologie pro výuku na HF financované z NPO – streamovací technologie (2023) (Janáčkova akademie múzických umění)
Předmětem plnění je dodávka streamovacích technologií pro učebny Hudební fakulty JAMU, tj. kamer, rekordérů, režií a převodníků. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2023-04-25   Revitalizace učeben AV technikou na budově S (Univerzita Hradec Králové)
Za účelem revitalizace učeben na budově S Zadavatel vyhlašuje tuto veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou dodávky AV techniky a doprovodné související služby tak, aby byly nově vybavené místnosti (učebny, aula) plně funkční. Zejm. bude dodáno 10 sad AV vybavení, v učebnách budou nainstalovány nové řídící systémy AV techniky atp. - popis požadovaného plnění a jejich specifikace je obsažen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i související doprovodné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-03-03   Senzorický systém pro mobilní roboty - obrazové snímače (Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut)
Předmětem zakázky je dodávka sady obrazových snímačů (kamer) pracujících jak ve viditelném spektru, tak v blízkém i vzdáleném infračerveném spektru. Jde o kombinaci kamer s digitálním výstupem, které bude možné využít pro dálkově ovládané stroje pomocí vizuální teleprezence i pro stroje s určitou mírou autonomie. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: W-Technika group s.r.o.
2023-03-02   Dodávka a montáž kamerového systému do vozidel MHD (Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění kamerového systému se záznamem pro vozidla MHD spolu s dodávkou a montáží dveřních senzorů pro počítání cestujících. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-16   LF HK - NPO: AV technika - vysílací věže (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, resp. vysílacích věží pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové, specifikovaná v technických podmínkách zadavatele v Příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-20   LF HK - Dodávka reportážních kamer s příslušenstvím (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks reportážních kamer, včetně veškerých sou-částí a příslušenství, dopravy, cla, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostat-ních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o reportážní kamery, které budou sloužit pro natáčení videomateriálu pro výukové potřeby zadavatele při výkonu jeho činnosti na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pro Music, s.r.o.
2022-10-05   AV technologie pro výuku na HF financované z NPO (2022) (Janáčkova akademie múzických umění)
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka mikrofonů, zesilovačů, mikroportů, studiových sluchátek, audio rekordérů vč. příslušenství. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka video technologií pro půjčovnu HF, tj. kamer vč. příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s. ELVIA - PRO,spol.s r.o.
2022-08-05   Optomechanika a optika (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky optomechaniky a optiky dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikace, která je součástí Přílohy č. 4 (dle části veřejné zakázky Příloha č. 4.1, 4.2, 4.3 nebo 4.4) zadávací dokumentace (dále jen Dodávky) a v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, jejíž závazný vzor pro jednotlivé části veřejné zakázky tvoří Přílohu č. 2.1, č. 2.2, č. 2.3 a č. 2.4 zadávací dokumentace (dále jen Rámcová dohoda). V souladu s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MIT, spol. s r. o. OptiXs, s.r.o.
2022-07-13   Dodávka AV techniky pro Nový pavilon FZÚ (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro multimediální sály a místnosti v Novém pavilonu FZÚ včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, zaškolení obsluhy a zajištění servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-06-30   DnO - Videotechnologie (Janáčkova akademie múzických umění)
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka videotechnologií pro Divadlo na Orlí. (2) Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 2 dodávka projekční techniky - projekčních fólií, pláten a gobelínového tylu uzpůsobeného k projekci pro Divadlo na Orlí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DISK Systems, s.r.o.
2022-06-17   Audio, video a foto technologie pro Hudební fakultu financované z NPO (2022) (Janáčkova akademie múzických umění)
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka mikrofonů, zesilovačů, mikroportů, studiových sluchátek, audio rekordérů vč. příslušenství. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitálních fotoaparátů vč. 4 ks objektivů. (3) Předmětem plnění pro část 3 veřejné zakázky je dodávka video technologií pro filmovou tvorbu, tj. kamer vč. monitorů, objektivů, světel a příslušenství. (4) Předmětem plnění pro část 4 veřejné zakázky je dodávka video technologií pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Milan Škoda-Foto
2022-06-16   AV a foto technologie pro Martu, audio pro zpěv a streamovací technologie DF z NPO (2022) (Janáčkova akademie múzických umění)
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka AV technologií - licencí a aktualizací licencí k mediaserveru, digitálního fotoaparátu vč. objektivu a příslušenství, převodníků videosignálů, mikrofonů a reproboxů pro divadelní studio Marta. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka audio technologií pro zpěv, tj. především mikrofonů, sluchátek, studiového monitoru a klávesového komba. (3) Předmětem plnění pro část 3 veřejné zakázky je dodávka streamovacího vybavení pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGORA plus, a.s. Art Lighting Production, s.r.o. FLAME System s.r.o.
2022-05-11   Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "APR" spol. s r.o. bamed s.r.o. Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. bioMérieux CZ s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. Medesa s.r.o. RADIOMETER s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka Sven BioLabs s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Vivacom s.r.o.
2022-05-04   DODÁVKA DIGITÁLNÍCH ZOBRAZOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky jsou dodávky venkovních digitálních zobrazovacích zařízení do city-light vitrín (dále jen „zobrazovací zařízení“) do vybraných zastávkových přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“). Zadavatel pro vyloučení všech pochyb uvádí, že předmětné dodávky nebudou obsahovat instalaci zobrazovacích zařízení. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem dle § 131 ZZVZ, na základě které bude zadavatel vyzývat vybraného dodavatele k dílčímu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-02-16   Aparatura pro aktivní termografii (České vysoké učení technické v Praze)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aparatury pro aktivní termografii. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účastníci jsou povinni zpracovat nabídku v souladu se všemi požadavky Zadavatele v rozsahu této Zadávací dokumentace a jejích příloh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "TMV SS" spol. s r.o.
2020-11-10   8080 - Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB I, II (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8080 - Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB I, II“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Účelem díla je výměna radiačně odolných kamerových jednotek. Touto výměnou bude zajištěn kvalitní přenos TV signálu do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-08-21   Dynamický nákupní systém pro dodávku komponent pro analogové a digitální sítě (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem DNS budou dodávky analogových kamer a jejich příslušenství, IP kamer a jejich příslušenství, síťových prvků a jejich příslušenství, optických kabelů, komponentů a jejich příslušenství dle aktuální potřeby zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 100Mega Distribution, s.r.o. ATS-TELCOM PRAHA, a.s. Cepena, a.s. Colsys, s.r.o. FortiFox Technologies, a.s. KH servis a.s. KH servis, a.s. LENIA spol. s r. o. Network Group, s.r.o. OMNILINK Services a.s. PROFIcomms, s.r.o. Vegacom, a.s.
2020-07-31   Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro bezmarkerové sledování pohybů osob v bytě. Ke sledování pohybů osob a výsledné konstrukci modelů zobrazujících pohyby sledovaných osob není nutno v tomto sytému lepit nebo jakkoliv umisťovat na sledované osoby jakékoliv označovací prvky/markery. Součástí dodávky je doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho zprovoznění, kalibrace a proškolení personálu pro využívání systému v rozsahu minimálně 8 hodin. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: The Captury GmbH
2020-06-16   Rámcová dohoda na dodávky výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Jedná se o: 1. vymezená část: Předmětem zadávacího řízení 1. vymezené části je uzavření rámcové dohody na dodávky 35 ks výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků. 2. vymezená část: Předmětem zadávacího řízení 2. vymezené části je uzavření rámcové dohody na dodávky 35 sad požadovaného vybavení pro výjezdová vozidla pro skupiny kriminalistických techniků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NORITEK s.r.o. Noritek, s.r.o. Techsport s.r.o. Techsport, s.r.o.
2020-04-16   Modernizace učeben 201, 202 TF JU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben 201 a 202 Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zakázka je rozdělena na 5 části. Část 1 - Předmětem plnění je dodávka a instalace AV techniky, včetně elektroinstalačních a stavebních prací. Část 2 - Předmětem plnění je dodávka IT techniky (PC, monitory, server aj.). Část 3 - Předmětem plnění je dodávka skeneru A3. Část 4 - Předmětem plnění je dodávka volného interiérového vybavení (židle, stoly, skříně, pohovka, křeslo, lůžko … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Acrea CR, spol. s.r.o. AV MEDIA, a.s. CCS International, s.r.o. Kanona, a.s.
2020-04-14   Rychlá záznamová kamera (České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rychlé záznamové kamery. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL, Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účastníci jsou povinni zpracovat nabídku v souladu se všemi požadavky Zadavatele v rozsahu této Zadávací dokumentace a jejích příloh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2020-04-09   Dodávka mobilních kamer a poskytování souvisejících služeb (Cendis, s.p.)
Dodávka TCP/IP kamer pro pořizování záběrů vozidel užívajících zpoplatněné komunikace České republiky; kamery budou instalovány ve vozidlech mobilních silničních hlídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gemtech, s.r.o.
2020-01-29   Vybudování informačního systému LZZ II – rámcová dohoda (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na vybudování a dodávku nového informačního systému LZZ II včetně poskytnutí příslušných licenčních práv a dodávky vozidlového HW potřebného pro provoz systému, technická podpora pro provoz systému LZZ II a rozvoj systému LZZ II po dobu 8 let pro Policii ČR. Plnění A – dodávka systému LZZ II – ucelený informační systém, včetně potřebného SW vybavení. Plnění B – technická podpora a provoz systému LZZ II – služby potřebné pro zajištění bezproblémového … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Your System, spol. s r.o YOUR SYSTEM, spol. s r.o. YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
2019-09-30   Optomechanika a optika (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky optomechaniky a optiky dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikace, která je součástí Přílohy č. 4 (dle části veřejné zakázky Příloha č. 4.1, 4.2 nebo 4.3) zadávací dokumentace (dále jen „Dodávky“) a v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, jejíž závazný vzor pro každou část veřejné zakázky tvoří Přílohu č. 2.1, č. 2.2 a č. 2.3 zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“). V souladu s ustanovením § 35 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MiT s.r.o. MIT, s.r.o. MIT, spol. s.r.o. OptiXs s.r.o. OptiXs, s.r.o.
2019-09-24   Vybudování informačního systému LZZ II – rámcová dohoda (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na vybudování a dodávku nového informačního systému LZZ II, včetně poskytnutí příslušných licenčních práv a dodávky vozidlového HW potřebného pro provoz systému, technická podpora pro provoz systému LZZ II a rozvoj systému LZZ II po dobu 8 let pro Policii ČR. Plnění A – dodávka systému LZZ II – ucelený informační systém, včetně potřebného SW vybavení. Plnění B – technická podpora a provoz systému LZZ II – služby potřebné pro zajištění bezproblémového … Zobrazit zadávací řízení »
2019-06-13   Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Kamer (Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks kamer s příslušenstvím dle technických podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont, a.s.
2019-05-23   083_Lo_ANTeTUL_Systém pro hybridní snímání pohybu (MOCAP) (Technická univerzita v Liberci)
Systém pro hybridní snímání pohybu (MOCAP). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AV MEDIA a.s.
2019-05-07   UPOL – kancelářské vybavení, interaktivní tabule a videokamery (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského vybavení, interaktivních tabulí a videokamer, spolu se souvisejícím příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Engel s.r.o.
2019-04-29   UTB – 360 kamera (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 360 kamery pořizované pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Telink, spol. s.r.o.
2019-01-18   AV řetězce pro záznam a zpracování absolventských výkonů a kamery pro Divadlo na Orlí (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka AV řetězců pro záznam a zpracování absolventských výkonů Divadelní fakulty a pro část 2 dodávka kamer pro Divadlo na Orlí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGORA plus, a.s. DISK Systems, s.r.o.
2019-01-15   UTB – Vybavení individuální studovny speciální technikou (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciální techniky do individuální studovny Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která slouží studentům se specifickými potřebami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Spektra, výrobní družstvo nevidomých
2019-01-15   Pořízení výpočetní techniky pro potřeby projektu IPs RAS (Úřad vlády české republiky)
Předmětem veřejné zakázky je koupě 3 kusů nových počítačových sestav s příslušenstvím, 8 kusů nových notebooků s příslušenstvím, 1 kusu vývojářského notebooku s příslušenstvím a kancelářským balíkem a 1 kusu nového přenosného dataprojektoru. Zobrazit zadávací řízení »
2018-11-15   Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu, registrační číslo projektu:... (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biotech, a.s. Life M, s.r.o. Pragolab, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus, s.r.o.
2018-11-13   PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů digitální videokamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava, dodání zákonných dokladů ke zboží a poskytování záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Engel, s.r.o.
2018-09-10   PdF/ITEP – Digitální videokamera s příslušenstvím (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů digitální videokamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava, dodání zákonných dokladů ke zboží a poskytování záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v … Zobrazit zadávací řízení »
2018-09-10   Inteligentní monitorovací systém - Projekt Praha 9 Numeri (Městská část Praha 9)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a uvedení do provozu inteligentního monitorovacího systému (dále také „IMS“), a to v rámci projektu Praha 9 Numeri. Projekt má za cíl přispět ke zlepšení a fungování technologií a služeb městské části a zvýšení bezpečnosti a komfortu místního obyvatelstva.Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž následné poskytování správy a údržby ISM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KH servis, a.s.
2018-08-06   „Gymnázium Olomouc, Hejčín – Modernizace učeben“ – dodavatel vybavení - AV technika (Olomoucký kraj)
Dodávka a montáž AV techniky související s modernizací učebny cizích jazyků budovy A, fyziky budovy A, fyziky budovy B, chemie budovy B, biologie budovy B, matematiky budovy B, učebny cizích jazyků a zeměpisu budovy B a učebny cizích jazyků budovy C, včetně přilehlých kabinetů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAJM COMP, s.r.o.
2018-08-01   PdF/PRIM – dodávka techniky II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní a další techniky a souvisejícího příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci požadované techniky, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FutureTronic, s.r.o.