Veřejné zakázky: Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků

>20 archivované veřejné zakázky

Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků byly pořízeny organizacemi jako např Moravskoslezský kraj, Pardubický krajFakultní nemocnice Olomouc.

Nedávné veřejné zakázky na stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků v Česko

2024-01-25   Vybudování superaseptického operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování superaseptického sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou v prostorách budovy č.3 v 1. PP v sídle zadavatele. V rámci realizace se jedná o stavební úpravy stávajících prostor na vybudování operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Rozvoj nemocnice Turnov - přístavba Pavilonu TA, přístavba zákrokového sálu IBD (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou stavební práce, které hodlá zadavatel Krajská nemocnice Liberec, a.s. realizovat v areálu nemocnice Turnov na adrese 28. října 1000, 511 01 Turnov. Jedná se o přístavbu Pavilonu TA a přístavbu zákrokového sálu IBD. Stavba je v souladu s využitím areálu, jedná se o rozšíření stávajících prostor nemocnice. Přístavba Pavilonu TA obsahuje dvě samostatné části:  SO 01 Přístavba Pavilonu TA  SO 02 Přístavba zákrokového sálu IBD Navržený záměr co nejvíce využívá stávající prostory a přilehlé … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí (Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu krematoria a generální oprava stávajících technologií (zejména spalovacích pecí) včetně dodávek potřebných materiálů. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování novostavby budovy B a dalšího v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Společnost „Projekty FN Olomouc – novostavba budovy B“, správce společnosti LT PROJEKT a.s., na základě veřejné zakázky s názvem „FN Olomouc – novostavba hlavní budovy B a vnitřní dostavba nízkoprahového urgentního příjmu – projektová dokumentace“ zpracovala pro objednatele projektovou dokumentaci v členění dle jednotlivých etap: a) Novostavba hlavní budovy … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Novostavba budovy pro zdravotnickou záchrannou službuse stavebními úpravami areálu (Městská část Praha 9)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v areálu Polikliniky Prosek, zejména zhotovení novostavby objektu zdravotnické záchranné služby, administrativně-technické budovy s otevřenými a flexibilními vnitřními dispozicemi, včetně demolice stávajícího objektu; s ohledem na interoperabilitu celkového řešení v komplexním areálu polikliniky a nutnosti plynulého zachování jejího plného provozu v průběhu výstavby je součástí plnění rekonstrukce souvisejícího pavilonu, zahrnující úpravu stávajících … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s (Nemocnice Prachatice, a.s.)
Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě (2) samostatné části. Předmětem veřejné zakázky části 1 Stavba je provedení stavebních prací v areálu Nemocnice Prachatice, a.s. spočívající v přístavbě nového objektu magnetické rezonance včetně provedení venkovních úprav a části 2 Technologie je dodávka magnetické rezonance včetně příslušenství a dalšího požadovaného vybavení včetně stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR - ZATEPLENÍ BUDOVY Č. 14 (UBYTOVNA FNB) (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy ubytovny Fakultní nemocnice Bulovky – realizace energetických úspor – zateplení obvodových stěn, střechy a výměna otvorových prvků ubytovny sester (budova č. 14). Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je realizace demoličních prací a dále realizace stavebních prací na stavební akci Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce. Demoliční práce (RD, altán, včelín): • Bouraný objekt č.1: Předmětný objekt byl vystaven jako složený tvar T. Rodinný dum je tvořen 2 trakty a zádveřím. • Bouraný objekt č.2: Zahradní objekt – altán. • Bouraný objekt č.3: Stávající nevyužívaný objekt – včelín. Demoliční práce (garáže, dílna, skleník): • Bouraný objekt č. 1: Objekt slouží převážně … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-27   Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov (Město Nový Bydžov)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě budovy Domova pro seniory v Novém Bydžově v celkové kapacitě 51 klientů v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací a soupisem prací. Součástí výstavby je také úprava přilehlého pozemku a výstavba komunikace včetně parkoviště. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-07   Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií (Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií“, jenž se skládá z I. etapy projektu, jež je zaměřena na rekonstrukci stávajícího gastro provozu pavilonu N; a II. etapy, jež spočívá v úpravách obálky budovy. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (příloha … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-30   REKONSTRUKCE BUDOVY A – II. ETAPA (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce budovy A – etapa II. dle přílohy č. 6 „Dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků dopravní a technické infrastruktury“ této zadávací dokumentace. Předmětná budova A je situována na adrese: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2, na pozemcích parc. č. 1895 a 1897/8 v katastrálním území Nové Město dle přílohy č. 7a (Dokumentace pro provádění stavby) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-18   Nová budova CKTCH (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové budovy CKTCH a s tím související činnosti. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán ve vzoru smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky založené na smluvních podmínkách FIDIC – Red Book , který je přílohou č 5 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-08   Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou dílčí stavební práce, které navazují na právě probíhající související stavbu pod názvem „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“. Účelem předmětné stavby je proto provedení dílčích stavebních prací za účelem vytvoření kvalitního a kultivovaného zázemí pro poskytování sociální služby se zvláštním režimem, a to formou komunitního bydlení a dále dosažení energetických úspor v areálu Domova Březiny. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORYS s. r. o.
2023-08-08   NPK, a.s., Pardubická nemocnice – Instalace zařízení pro posílení rádiového signálu HZS do budovy CUP, včetně... (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace stacionárního objektového převaděče HZS ČR v pásmu 160 MHz, kanál A8 a instalace vnitřního, anténního vyzařovacího systému, který bude schopen zajistit komunikaci v analogové rádiové síti HZS ČR v pásmu 160 MHz. Anténní vyzařovací systém musí zároveň umožňovat šíření rádiových signálů sítích v pásmu 400 MHz např. v digitální rádiové síti IZS Pegas. Navrhovaný systém řeší zajištění pokrytí signálem ve všech patrech nové budovy centrálního urgentního příjmu v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RCD Radiokomunikace a.s.
2023-07-24   OLÚ Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které modernizují stávající dožilé prostory pavilonu A Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace, na současnou technickou úroveň požadovanou ve zdravotní oblasti následné péče o pacienty. Areál nemocnice se nachází v blízkosti obce Paseka v podhůří Jeseníků. Na místě stávající budovy A, která je určena k demolici, bude nově vybudován objekt v půdoryse stávajícího pavilonu A s rozšířením směrem do parku a s nadstavbou do výšky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-14   FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“ – příprava území (Fakultní nemocnice Brno)
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v závazném vzoru smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“), a v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele přípravných zemních prací pro výstavbu nových nemocničních pavilonů, včetně realizace přeložek, drobných demolic a drobných stavebních úprav současných konstrukcí před realizací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-14   Modernizace systému VZT a chlazeni a instalace systému FV s bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem plnění je modernizace systému VZT a chlazeni v Nemocnici Strakonice, a.s. (část 1) a vybudování střešní fotovoltaické elektrárny na pavilonu operačních oborů, Interna a NORD s celkovým instalovaným výkonem 168 kW (část 2). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aubock s.r.o.
2023-06-29   Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – Výměna vzduchotechnických jednotek v pavilonech C a H (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce spojené s výměnou vzduchotechnických jednotek v pavilonech C a H Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 (Položkový rozpočet), příloze č. 4 (Smlouva o dílo). Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-14   Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je novostavba budovy „Janáčkovo kulturní centrum v Brně“, která bude postavena na již z větší části realizovaných podzemních garážích a která obsahuje jeden jednoúčelový koncertní sál pro symfonickou hudbu s přirozenou akustikou. Bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky lze najít v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-12   NEMOCNICE TGM HODONÍN - IV. ETAPA PROJEKTU REACT EU 98 – Multifunkční systém operačních sálů (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky (díla) je kompletní dodávka zdravotnické techniky, její zabudování do stávajících prostor v budově zadavatele, zprovoznění v souladu s technickou dokumentací a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Jedná se o komplexní vybavení 2 operačních sálů. Další podrobnosti jsou vymezeny v textu zadávací dokumentace, projektové dokumentaci a v návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Block CRS a.s.
2023-06-12   PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01 (Psychiatrická nemocnice Bohnice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, konkrétně rekonstrukce pavilonu č. 36 (Stavební objekt SO 01) v areálu PN Bohnice. V rámci této etapy tak bude dokončen komplex urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče na pozemcích parc. č. 403/2, 417/1, 417/2, 417/11, 417/12 a 418 v kat. území Bohnice.Stavební objekt SO 01 bude sloužit pro příjem pacientů urgentního příjmu. Ze severní strany objektu bude rovněž provedena severní přístavba. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o.
2023-06-08   Zateplení ubytoven a dětské kliniky FNOL II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ubytoven a dětské kliniky v areálu FNOL Je navrženo zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střech, výměna výplní otvorů a související stavební úpravy /LPS, zádržný systém apod./ součástí je instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektů a akumulátorové stanice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. POZEMSTAV Prostějov,a.s.
2023-05-25   Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav (Město Břeclav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací spočívajících v rekonstrukci, přístavbě a nástavbě domova pro seniory – objektu sociální péče – a přístavby lůžkového evakuačního výtahu. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících činností, včetně zpracování dodavatelské projektové dokumentace, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla. Součástí navrhovaných nástaveb a přístaveb jsou i vnitřní stavební … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s. SYNER, s.r.o.
2023-05-16   Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu č. 11 (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce a úprava objektu původní interny pro jiné zdravotnické provozy. Vzhledem k současnému špatnému stavu vnitřních instalací a potřebám dispozičních úprav je nezbytná celková rekonstrukce budovy č. 11 v rámci areálu Uherskohradišťské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-05   NPK, a.s., Pardubická nemocnice – Venkovní úpravy před Pavilonem 13 znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úpravou stávajících zpevněných ploch v areálu Pardubické nemocnice před budovou č. 13. Bližší specifikace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOSAN GROUP a.s. PKS stavby a.s.
2023-05-05   D1.06 Rampa a opěrná zeď 2 – Příprava území – znovuvyhlášení III (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s přípravou území pro realizaci nové výjezdové rampy z podzemního podlaží budovy centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice, a to v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOSAN GROUP a.s. PKS stavby a.s.
2023-04-27   Stavební úpravy budovy E – zázemí a OPS oční a ORL kliniky (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávajících operačních sálů oční a ORL kliniky včetně jejich zázemí ve 2.NP a 3.NP a strojovny vzduchotechniky ve 4.NP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ptáček - pozemní stavby s.r.o.
2023-04-26   Zateplení ubytoven a dětské kliniky FNOL (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ubytoven a dětské kliniky v areálu FNOL Je navrženo zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střech, výměna výplní otvorů a související stavební úpravy /LPS, zádržný systém apod./ součástí je instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektů a akumulátorové stanice. Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-14   Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ je instalace vzduchotechnického zařízení do stávajících prostor vč. autonomního systému měření a regulace a teplovodního připojení 5 ohřívacích dílů vzduchotechnických ohřívacích jednotek a vybudování střešní fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 126,035 kW. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EGE Power System, s.r.o. EXO ENERGO s.r.o. JAHLA s.r.o.
2023-04-05   Sanatorium Pálava (Jihomoravský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby Sanatoria, zhotovení projektové dokumentace interiéru a výstavba Sanatoria v souladu s vydaným společným povolením. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení Sanatoria včetně 3D modelu skutečného provedení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-23   Rekonstrukce Objektu SO 05 - Pavilon "E" (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce (provedení stavebního díla) v rozsahu potřebném pro rekonstrukci objektu SO 05 - pavilon „E“, ve kterém se nachází kompletní oční oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, vč. výstavby spojovací chodby SO 05a, za účelem nadzemního propojení Pavilonu „E“ s ostatními objekty zdravotnického zařízení zadavatele. Předmět veřejné zakázky řeší stavební a dispoziční úpravy (rekonstrukci) stávajícího objektu SO 05 v rozsahu suterénu a 1 - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BFK service a.s. Pulsklima, spol. s r.o.
2023-02-27   FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace uvedené stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav pro Kardiologickou kliniku FN Plzeň v 1. NP … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: STRABAG a.s.
2023-02-17   REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU I. A II. ETAPA (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem této veřejné zakázky je „REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU I. A II. ETAPA“, a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností „Společnost pro stravovací provoz NNH“, sestávající se ze společnosti Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210, společnosti G-Team projektová kancelář s.r.o., se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, IČO: 289 74 689, a společnosti JIKA - CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: … Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-08   Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající výstavbě nové budovy Domova pro seniory Liptál a v rekonstrukci části stávající budovy. Obě budovy budou propojeny spojovacím krčkem do jednoho komplexu. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-28   Motolské onkologické centrum (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a dostavba budovy Motolského onkologického centra metodou Design and Build, tj.: (a) provedení veškerých projektových činností, (b) provedení veškerých inženýrských činností vztahujících se ke stavbě, (c) provedení veškerých stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, v rámci realizace projektu s názvem „Motolské onkologické centrum“, který je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2 Národní plán na posílení onkologické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEMO a.s.
2022-12-16   ÚPMD Praha - Stavební úpravy gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení 2023 (Ústav pro péči o matku a dítě)
Předmětem veřejné zakázky je stavební a technologická rekonstrukce stávajícího gynekologicko-porodnického oddělení G2, pediatrického oddělení NEO JIP a dospávacího pokoje a uvedení oddělení do stavu odpovídajícímu současným trendům a požadavkům na poskytovaní zdravotní péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Konstruktis Praha, spol. s r.o.
2022-12-15   Modulární přístavba a související stavební úpravy pavilonu A v areálu Nemocnice Nymburk (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. zhotovení díla dle projektové dokumentace, přílohy č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-09   Pavilon zobrazovacích metod - stavba (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Pavilon zobrazovacích metod - stavba“, poskytování záručního plnění k této stavbě pro zadavatele, jakož i zastoupení zadavatele v řízení souvisejícím s povolením užívání stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IMOS Brno, a.s. Stavební firma Plus s.r.o.
2022-12-08   Rekonstrukce a přístavba části týdenního stacionáře v objektu Smolkova 566/4, Praha 4 - Kamýk (Modrý klíč o.p.s.)
Rekonstrukce a dostavba se týká části pavilónu č. 3. Cílem je zkvalitnění životních podmínek pro 5 osob s mentálním a kombinovaným postižením týdenního stacionáře. Prostor bude rozšířen a bezbariérově upraven. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: REALM Group s.r.o.
2022-11-29   Sanatorium Pálava - Zhotovitel stavby (Thermal Pasohlávky a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vyprojektování, provedení a dokončení stavby „Sanatorium Pálava“ a odstranění vad podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů v podobě Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW BOOK, First Edition 1999; Žlutá kniha FIDIC). Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-23   Dodávka RTG skiaskopického kompletu vč. stavebních úprav (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu - univerzální skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž stavební práce a záruční a pozáruční servis přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2022-11-21   SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ) (Nemocnice Na Homolce)
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)“, a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností „Společnost pro SEN NEMOCNICE NA HOMOLCE“, sestávající se ze společnosti JIKA - CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234, společnosti Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210, a společnosti DOMY spol. s r.o., se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBP Stavby s.r.o. KAMI PROFIT, s.r.o.
2022-11-16   Stavební úpravy budovy L - Transfuzní oddělení (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících provozů v 1.NP a 2.NP a dílčí nástavba v úrovni 2.NP budovy L dle projektové dokumentace s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY L TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ“ zpracované firmou LT PROJEKT a.s. z 9/2022. Ve vztahu k celému objektu se jedná o stavební činnost zasahující dílčí část objektu. Lokálně stavba zasáhne i ostatní podlaží (vedení instalací), především 1.PP. Stavebními úpravami a primárně nástavbou bude částečně změněn celkový vzhled budovy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OHLA ŽS, a.s.
2022-11-11   Opravy vnitřních prostor Mulačovy nemocnice (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce včetně materiálu v prostorách Mulačovy nemocnice, sloužících pro poskytování akutní lůžkové péče ve vazbě na provoz urgentního příjmu typu 2.a , zejména pak vyšetřoven, ordinací, pracoven lékařů a sester, pacientské pokoje, sociální zázemí pro pacienty i personál, provozně technické zázemí a společné prostory - chodby, to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZSE s.r.o.
2022-11-03   FN Ostrava - Lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „FN Ostrava - Lůžkový blok, energeticky úsporná opatření - technologické řešení budovy", a to provedením stavebních prací, dodávek a služeb v souladu se Zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále jen "ZD"). Předpokládá se spolufinancování Evropskou unií dle podmínek 135. výzvy Operačního programu životního prostředí. Projekt je veden pod reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006311. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o.
2022-10-03   Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci... (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU v místech plnění, kterými jsou Chrudimská nemocnice a Pardubická nemocnice. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací s výkazy výměr, dle smlouvy o dílo a předpokládaného harmonogramu realizace díla pro instalace zdravotnických technologií v jednotlivých objektech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IVEXI s.r.o.
2022-10-03   Stavební úpravy v Litomyšlské a Svitavské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci... (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektů pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných zadavatelem v rámci programu REACT EU v místech plnění, kterými jsou Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací stavebních úprav objektů a soupisů stavebních prací s výkazy výměr, dle smlouvy o dílo a předpokládaného harmonogramu realizace díla pro instalace zdravotnických technologií v jednotlivých objektech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stavitelství - Háněl s.r.o.
2022-08-22   Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích (Městská část Praha 17)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba domu s pečovatelskou službou v Praze Řepích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PSG Construction a.s.
2022-07-26   Výstavba Domova pro seniory, Šternberk (Město Šternberk)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba domova pro seniory včetně účelové propojovací komunikace. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ESOX, spol. s r.o.
2022-07-08   Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení rekonstrukce MJIP FN Plzeň v 1. NP objektu č. 6 a 7 v lochotínském … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IVPS Group s.r.o.