Dodavatel: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

2023-11-16   Dodávky ZP-IVD – soupravy pro molekulární multiplex diagnostiku SARS-CoV-2 a Influenzy expresní automatizovanou... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií k materiálnímu zajištění molekulární multiplex diagnostiky SARS-CoV-2 a Influenzy expresní automatizovanou metodou RT PCR k analytickému zařízení POCT analyzátor – COBAS LIAT SYSTÉM, který má zadavatel ve vlastnictví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-31   Dodávky SZM s výpůjčkou analytického systému (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení po dobu 3 let s výpůjčkou analytického systému včetně UPS a softwaru pro vzdálenou správu analyzátoru s příslušenstvím. Součástí dodávky přístroje je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže (je-li vyžadována právními předpisy) a všech požadovaných a souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky. Podmínka výpůjčky je jeho připojení do laboratorního informačního systému … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-25   Léčivé přípravky s obsahem goserelinu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem goserelinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-25   Vinkristin-sulfát (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-18   Léčivé přípravky s obsahem nadroparinu (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků s obsahem nadroparinu pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti, a to od 18. 01. 2024. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-17   Diagnostický UZ přístroj (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 1 ks diagnostického ultrazvukového přístroje vč. příslušenství pro oddělení gastroenterologie (dále také „přístroj“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-16   Léčivé přípravky[2024-2025]:Tablety (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 11 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-10-13   Papírové ručníky II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky papírových ručníků v roli a utěrek v roli z netkaného textilu, a to pro všechna pracoviště zadavatele, podle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-12   LP s obsahem dasatinibu II. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky dasatinib. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-11   Krátkodobá mikroaxiální katétrová mechanická srdeční podpora (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – mechanické srdeční podpory používané především pro invazivní kardiologii u nemocných s akutním infarktem myokardu či k umožnění vysoce rizikové plastiky koronárních tepen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-09   Léčivé přípravky III [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 14 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ELI Lilly ČR, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-10-09   REACT – EU 98 – Instrumentária pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 3. - Klasické instrumentárium, Masarykova... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodání nového instrumentária, pro různá pracoviště zadavatele uvedené dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-03   FN Motol – Sondy pro plazmovou koblaci (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sond pro plazmovou koblaci dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-03   Zápůjčka mechanické srdeční podpory bez oxygenátoru, včetně dodávek spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky veškerého potřebného spotřebního materiálu pro mechanickou srdeční podporu bez oxygenátoru po dobu 4 let pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také bezplatná výpůjčka 2 ks řídících jednotek mechanické srdeční podpory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-09-08   Hematologický analyzátor (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hematologického analyzátoru (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-09-07   Dodávky LP - antibiotika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v ZD v příloze č. 2 („Technická specifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky“) a v příloze č. 3 („Návrh rámcové kupní smlouvy“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-09-05   Trimekain (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-30   Antibakteriální látky pro systémové použití XXV._Colistin (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku kolistin k parenterálnímu podání (ATC J01XB01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-30   Digitální morfologie (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové digitální morfologie dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Požadavky na předmět plnění, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-28   Léčivé přípravky s obsahem norepinefrin-tartarátu - sdužený nákup (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-24   Hematologická linka (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hematologické linky (1 komplet) pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., její montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-18   Systémy krátkodobé mikroaxiální katétrové mechanické srdeční podpory 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky krátkodobého mikroaxiálního intrakardiálního katetrového systému pro mechanickou levostrannou srdeční podporu po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení dle následující specifikace: Název Předpokládaný roční počet kusů (systémů) Srdeční podpora Impella CP smart 7ks Srdeční podpora Impella 5.5 2ks Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-17   Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných léčivých přípravků pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-08-14   Bisulepin-Hydrochlorid (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-31   Laboratorní technika (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Laboratorní technika“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-27   Materiální a technické zajištění pro analýzu krve stanovením krevního obrazu a pro měření srážlivých parametrů krve (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na materiální a technické zajištění pro analýzu krve stanovením krevního obrazu a pro měření srážlivých parametrů krve na Hematologicko-transfuzní oddělení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-25   Hematologická linka (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hematologické linky pro oddělení klinické hematologie Pardubické nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-24   KRÁTKODOBÁ MIKROAXIÁLNÍ KATÉTROVÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zápůjčka kontrolního systému a průběžné dodávky spotřebního materiálu krátkodobá mikroaxiální katétrová mechanická srdeční podpora. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-13   LP s obsahem filgrastimu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky filgrastim Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-13   LP s obsahem posakonazolu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-12   UK2LF - Digitální mobilní RTG přístroj (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks pojízdného RTG přístroje s bezdrátovým detektorem (vč. VN generátoru a rentgenky, bezdrátového plochého detektoru a pracovní stanice) a 1 ks bezdrátového plochého detektoru to vše dle této zadávací dokumentace a zejm. dle technické specifikace VZ, která tvoří přílohu č. 1 ZD. (dále také jen „předmět plnění“, nebo „zboží“). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále opravy, servis a údržba zboží po dobu na dobu neurčitou (dále jen servisní služby) v rozsahu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-07   Vybavení gynekologie (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Systém komunikace sestra-pacient a datové rozvody IT Část 2 – Laparoskopická věž Část 3 – Operační stůl mobilní (1 ks) Část 4 – Instrumentační stolky (11 ks) Část 5 – Kolposkop (1 ks) Část 6 – Anesteziologické přístroje (3 ks) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. COBAP s.r.o. MIKRO, spol. s r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RADIX CZ s.r.o. Vexim s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (152023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (112023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-29   Činidla a spotřební materiál pro stanovení parametrů koagulace a agregace spojené s výpůjčkou potřebného zařízení (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro vyšetřování koagulačních a agregačních vyšetření, tj. reagencií, kontrolních materiálů, kalibrátorů, kyvet, čistících roztoků a veškerého potřebného materiálu (dále jen „SM“). Předmětem plnění je rovněž bezplatné vypůjčení přístrojového vybavení pro vyšetřování koagulačních a agregačních vyšetření (dále jen „ZT“), včetně příslušného HW a SW k zajištění plynulého chodu a napojení do informačního systému a IT komunikace. Bližší informace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-27   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o. CHEIRÓN a.s. DENTMEDIA Praha s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Ing. Aleš Závorka MIELE,spol. s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RQL s.r.o. T E C H S A N spol. s r.o. VF, a.s.
2023-06-27   Nemocnice Havlíčkův Brod, přístrojové vybavení č. V (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Exray s.r.o. Medinet s.r.o. medisap,s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RADIX CZ s.r.o.
2023-06-27   Léčivé přípravky s obsahem erlotinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem erlotinibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-23   Dodávky velkých nádob na nebezpečný odpad skupiny 18 dle Katalogu odpadů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky, jsou průběžné dodávky velkých nádob na nebezpečný odpad (kontaminovaný ze zdravotnictví) skupiny 18 dle Katalogu odpadů (dále také „nádoby na odpad“ nebo „zboží“) potřebných k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat následující požadavky zadavatele na požadované nádoby na odpad: - vyrobené z nezávadného polypropylenu - odolné proti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-21   Močový analyzátor znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka močového analyzátoru pro oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-20   Léčivý přípravek ATC skupiny B01AB05 s účinnou látkou Sodná sůl Enoxaparinu (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny B01AB05 s účinnou látkou Sodná sůl Enoxaparinu po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-19   Léčiva pro JIHNEM (032023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-08   Set krátkodobé mechanické oběhové podpory (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek setů krátkodobé mechanické oběhové podpory pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-06   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE - INTENZIVNÍ, ENDOSKOPICKÁ, TRANSPORTNÍ, OPERAČNÍ, STERILIZAČNÍ A... (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem plnění VZ je dodávka (zdravotnických) přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy a s požadavky zadavatele stanovenými v zadávacích podmínkách této VZ. VZ je rozdělena na 24 částí. Část 1 - Vyvíječ páry Část 2 - Úpravna vody včetně filtrace Část 3 – Sterilizátor Část 4 - Defibrilátory s monitorem Část 5 - Pacientský zvedák + příslušenství (vak koupací) Část 6 - Systém telemetrie (lůžková interna) - CMS centrální monitorovací systém Část 7 - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. AquaOsmotic s.r.o. Arjo Czech Republic s.r.o. BMT Medical Technology s.r.o. CHEIRÓN a.s. CHIS, s.r.o. Eurotec Medical, s.r.o. Lukáš Balihar MEDIAL spol. s r.o. Medirecord CZ s.r.o. MGVIVA a.s. PILSKLIMA s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Stamed s.r.o. T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o.
2023-06-01   Léčivé přípravky s obsahem bevacizumabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem bevacizumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-05-31   REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín - Krevní analyzátory - opakované vyhlášení (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks krevních analyzátorů (Analyzátor č. 1 - hlavní a Analyzátor č. 2 - záložní) včetně middleware SW a dále dodávky reagencií a kontrolního materiálu pro krevní analyzátory po dobu 8 let od nabytí účinnosti smlouvy a zajištění pozáručního servisu dodaného přístrojového vybavení (2 ks krevních analyzátorů včetně middleware SW) po dobu 6 let od uplynutí záruční doby, a to pro oddělení hematologie a transfuzní služby Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkovou organizaci dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-05-26   Systémy krátkodobé katétrové levostranné srdeční podpory (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mikroaxiálního transvalvulárního katetrového systému pro levostrannou srdeční podporu pro kardiologickou kliniku zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-05-26   Dodávky bílých papírových ručníků pro Krajskou zdravotní, a.s., 2023 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek bílých papírových ručníků po dobu účinnosti rámcové dohody (12 měsíců), včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-05-22   Antineoplastika a imunomodulátory II. - Rituximab (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky Rituximab (ATC L01FA01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-05-18   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 11 – operační sály (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. Anesteziologický přístroj, 2 ks; Monitor životních funkcí, 4 ks; 2. Laparoskopická věž- artroskopická pro ortopedii, 1 ks; 3. Laparoskopicko endoskopická věž pro chirurgii, 1 ks 4. Mobilní operační stůl pro chirurgické operace, 1 ks; Mobilní operační stůl pro ortopedické operace, 1 ks; 5. Operační lampy - operační sada svítidel s LED technologií a integrovanou kamerou, 2ks; 6. Anesteziologický stolek - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Exray s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. MeWAdia s.r.o. MGVIVA a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Z Technik s.r.o.