2023-11-09   LP s obsahem okrelizumabu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky okrelizumabu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-11-02   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pertusumab a Trastusumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky - Pertuzumab o síle 600 MG a Trastuzumab o síle 600 MG - Pertuzumab o síle 1200 MG a Trastuzumab o síle 600 MG (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-09-27   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Rituximab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Rituximab o síle 1400 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-09-21   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Trastuzumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trastuzumab o síle 600 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-09-21   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pertuzumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pertuzumab o síle 420 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-09-12   Výpůjčka plně automatizovaných biochemických a imunochemických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky spotřebního materiálu, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu potřebného k materiálnímu zajištění biochemických a imunochemických vyšetření v oblasti níže definovaného spektra vyšetření na dobu neurčitou, včetně zajištění bezplatné přepravy tohoto materiálu do místa určení – Laboratoř KL, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, bezplatná … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-08-23   Faricimab - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-08-18   Analyzátor imunochemický (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka imunochemického analyzátoru pro oddělení klinické biochemie a diagnostiky Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-08-14   Dodávky léků – Léčivá látka faricimab – ATC S01LA09 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky faricimab – ATC S01LA09. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-08-08   Dodávka činidel a spotřebního materiálu pro imunoanalytické metody spojené s výpůjčkou potřebné přístrojové techniky (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky činidel a spotřebního materiálu pro imunoanalytické metody, tzn. dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení tumorových markerů, kostních markerů, preeklampsie, vybraných hormonů a vyšetření infekčních markerů dle Vyhlášky č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, pro Transplantační centrum FN Ostrava (dále … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-06-29   FN Motol – Vybavení laboratoře molekulární patologie REACT-EU B2 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Life Technologies Czech Republic s.r.o. ROCHE s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2023-06-29   FN Motol – Vybavení laboratoře imunohistochemie a in situ hybridizace REACT-EU B2 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. ROCHE s.r.o.
2023-06-28   ReactEU-100_Biochemické analyzátory (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Biochemické analyzátory“ zahrnuje dodávku 1 ks hlavního a 1 ks záložního integrovaného analyzátoru pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-06-04   Analyzátory kombinované a biochemické (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks kombinovaných analyzátorů a 2 ks biochemických analyzátorů do Chrudimské a Litomyšlské nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-06-04   Agregometr (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka agregometru pro oddělení klinické hematologie Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-05-29   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) - 2. Etapa (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky a specifikace předmětu plnění zvláště pro každou dílčí část ZŘ. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. AutoCont a.s. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Evident Europe GmbH - odštěpný závod Getinge Czech Republic, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. MARKUL CONTROLS s.r.o. Medinet s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Furka ROCHE s.r.o. Zekatel, spol. s r.o.
2023-04-24   Kity pro přípravu knihoven, pro klonování a zkumavky (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro přípravu knihoven, kitů pro přípravu DNA knihoven bez PCR, kitů pro klonování, a zkumavek pro fragmentaci včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fisher Scientific, spol. s r.o. GeneTiCA s.r.o. ROCHE s.r.o.
2023-04-18   Diagnostika pro stanovení specifických biologických markerů - OID - 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení kostních a nádorových markerů, biochemických markerů pro prenatální screening a hormonu ACTH v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. ZD. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické testy, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, kalibraci, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení plně automatického … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-03-28   Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s r.o. ROCHE s.r.o.
2023-03-21   Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, vyjma dodávek primární protilátky včetně zapůjčení barvicích automatů pro imunohistochemickou laboratoř v počtu, jež zajistí běžnou denní potřebu laboratoře. Pokud je pro zajištění imunohistochemických nebo in situ hybridizačních vyšetření v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-02-20   Chemie pro detekci mutací a přípravu NGS knihoven, plastik a kity pro LightCycler 480 (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky chemie pro detekci mutací a pro přípravu NGS knihoven a dodávky plastiku a kitů pro LightCycler 480 pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-02-15   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ALECTINIB 2023 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou ALECTINIB pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-02-08   Léčivé přípravky s obsahem pertuzumabu a trastuzumabu v kombinaci (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pertuzumabu a trastuzumabu v kombinaci po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-02-03   LP s obsahem emicizumabu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky EMICIZUMAB Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-01-30   Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA36 s účinnou látkou okrelizumab (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivého přípravku ATC skupiny L04AA36 s účinnou látkou okrelizumab po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-01-19   „Automatická disekce tkáně pro následnou genovou analýzu-II.“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky, automatické disekce tkáně pro následnou genovou analýzu (dále jen „ZT“), včetně příslušenství pro přípravu vzorků z parafínových řezů, pro Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-01-11   Atezolizumab (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-01-09   Dodávky léků - ROACTEMRA 162 PEP 2023 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy_ Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Tocilizumab, název Roactemra - L04AC07. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-12-14   Léčivé přípravky s obsahem HEMLIBRA (Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-12-08   Léčivé přípravky s obsahem vismodegibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem vismodegibu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-11-25   Automatický analyzátor pro OKB (Psychiatrická nemocnice v Opavě)
Předmětem veřejné zakázky je bezplatná výpůjčka automatického analyzátoru pro OKB na 24 měsíců a dodávka reagencií, kalibrátorů, kontrol, systémových roztoků a spotřebního materiálu (dle příloh Rámcové dohody a Smlouvy o výpůjčce, zadavatelem stanovené minimální technické parametry a požadavky na automatický analyzátor, reagencie a spotřební materiál a požadavek na kalkulaci spotřeby jednotlivých reagencií, kalibrátorů, kontrol, systémových roztoků a spotřebního materiálu, počet stanovení na 24 měsíců), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-11-23   Léčivé přípravky s obsahem tocilizumabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tocilizumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-11-18   Vyšetření tumormarkerů s výpůjčkou přístroje (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka imunochemického analyzátoru vč. příslušenství pro vyšetření onkomarkerů pro laboratoř na pracovišti Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-11-03   LP ze skupiny cytostatik 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-10-20   Biologická léčba [2023-2024]: Injekční roztoky a tablety (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 18 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 18 částí podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ROCHE s.r.o.
2022-10-20   Spotřební materiál pro automatické imunohistochemické barvení (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na spotřební materiál pro automatické imunohistochemické barvení s podmínkou bezúplatné výpůjčky přístrojů, dle stanovené technické specifikace, na dobu neurčitou a zajištění jejich kompletního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-10-11   Analyzátor pro vyšetření funkce krevních destiček včetně dodávek spotřebního materiálu pro Krajskou zdravotní, a.s.... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku, a to analyzátoru pro vyšetření funkce krevních destiček, spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění průběžných dodávek vázaného spotřebního materiálu k tomuto zdravotnickému prostředku, a dále dodání záložního zdroje (UPS) s příslušenstvím, včetně pozáručního servisu na dobu 60 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-09-29   Léčivé přípravky s obsahem rituximabu 1400mg (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem rituximabu 1400mg po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-09-16   Léčivé přípravky s obsahem polatuzumabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem polatuzumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-09-16   Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Vybrané léčivé přípravky pro specializovanou centrovou péči pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ROCHE s.r.o.
2022-09-07   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Atezolizumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Atezolizumab síle 1200 MG (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v této ZD a v příloze č. 2 této ZD - Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-09-05   Risdiplam (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-09-02   Automatické IHC a ISH barvení s výpůjčkou barvicích automatů (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagenčních činidel, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro automatické imunohistochemické a in situ hybridizační barvení na pracovišti Ústavu klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc včetně výpůjčky barvících automatů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-08-23   Jiná cytostatika IV. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ROCHE s.r.o. Swixx Biopharma s.r.o.
2022-08-23   FN Motol - Pertuzumab a Trastuzumab (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Pertuzumab a Trastuzumab. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-08-23   „Dodávky spotřebního materiálu a reagencií pro imunochemický průkaz a stanovení vybraných skupin toxikologicky... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení testů toxikologických parametrů vybraných skupin látek zejména amfetaminy, cannabinoidy, opiáty, kokain, barbituráty, benzodiazepiny a stanovení hladin paracetamolu a ethanolu ze vzorku krve a krve i moče a dalších parametrů dle potřeb laboratorního pracoviště. Součástí plnění je též bezplatná výpůjčka zdravotnické techniky - jednoho (1) automatického analyzátoru s příslušenstvím , včetně SW pro vzdálenou správu, viz dále uvedené podmínky v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2022-08-15   Mikrotechnika (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů pro zpracování/barvení klinického materiálu - bioptická laboratoř patologie, včetně materiálu z NRL a nekroptické laboratoře - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HPST, s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. Medesa s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-07-28   FN Motol - Tocilizumab (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Tocilizumab Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.