2023-09-20   Dodávka očkovacích látek pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném... (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávky očkovacích látek pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro roky 2024 - 2025 (24 měsíců), a to pro očkování proti následujícím nemocem: 1. kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli, (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně, (inaktivovaná forma), virové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-09-08   Dodávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám pro potřeby mimořádného a zvláštního očkování pro... (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky očkovací látky k provedení mimořádného očkování fyzických osob pro roky 2024 – 2025 proti spalničkám, podle § 69 odst. 1 písm. g) a § 80 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a k provedení zvláštního očkování fyzických osob pro roky 2024 – 2025 proti spalničkám, podle § 11a) vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-09-06   Léčivé přípravky s obsahem dimethylfumarátu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dimethylfumarátu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-07-24   Glekaprevir, Pibrentasvir II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AbbVie s.r.o. Avenier a.s.
2023-07-07   Očkovací látky - očkovací látky ostatní, určené převážně pro nadstandardní očkování (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky očkovacích látek určených pro očkování do zahraničí včetně očkování proti žluté zimnici, pro nadstandardní očkování na žádost pacienta a pro očkování osob s věkovou nebo zdravotní indikací u pneumokokových infekcí (dále jen „očkovací látky“) podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění (dále jen „vyhláška“). Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i balné, doprava do místa plnění, pojistné za pojištění dodávek během dopravy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (152023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-06-01   DODÁVKA LÉČIV DLE ATC SKUPIN PRO NEMCB (042023) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých ATC skupin blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci v souladu s platnou právní úpravou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. Gilead Sciences s.r.o. sanofi-aventis, s.r.o.
2023-04-14   Léčivé přípravky s obsahem natalizumabu – sdružený nákup II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-03-21   Dodávky léků - ADALIMUMAB 2023 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou adalimumab - L04AB04 . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-02-23   Léčivé přípravky s obsahem infliximabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem infliximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-02-17   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEGINTERFERON BETA-1A 2023 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PEGINTERFERON BETA-1A pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-02-13   Průběžné nákupy vakcín pro Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s vybraným Dodavatelem na dobu 48 měsíců. Dohoda upravuje způsob průběžného objednávání vakcín v rezortu Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Plnění bude prováděno podle potřeb Zadavatele. Zadavatel není povinen odebrat žádné určené množství vakcín. Cena vakcín zahrnuje i veškeré ostatní náklady s nimi související a je neměnná; výjimkou je vyhrazená změna dohody s možností zvýšení ceny v návaznosti na index růstu spotřebitelských cen (ISC) za … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-02-01   Dodávky očkovací látky proti virové hepatitidě B k provedení zvláštního očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o... (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky očkovací látky k provedení zvláštního očkování fyzických osob pro roky 2023 - 2025 proti virové hepatitidě typu B v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2023-01-30   Očkovací látky - očkovací látka proti chřipce pro sezonu 2023/2024 a 2024/2025 (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky očkovacích látek proti sezonní chřipce (dále jen „očkovací látky“) pro zadavatele na sezonu 2023/2024 a sezonu 2024/2025 dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění (dále jen „vyhláška“), pro očkování na žádost fyzických osob (dospělých i dětí), které si přejí být očkovány proti infekcím, proti kterým je očkovací látka určena (dále nadstandardní očkování), případně pro očkování mimořádné ve smyslu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-12-05   FNKV - dodávky LP - roztroušená skleróza (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD („Technická specifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky“) a v příloze č. 3 ZD („Návrh rámcové kupní smlouvy“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
2022-11-03   LP ze skupiny cytostatik 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-09-20   Dodávka očkovacích látek pro mimořádné očkování fyzických osob proti virové hepatitidě A pro děti a dospělé osoby a... (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky na dodávky očkovacích látek pro očkování fyzických osob pro roky 2023 - 2024 proti virové hepatitidě typu A, a to pro mimořádné očkování ve formuli pro děti a pro mimořádné a zvláštní očkování ve formuli pro dospělé, v souladu s vyhláškou č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-09-02   FN Motol - Niraparib (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Niraparib. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-08-15   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou MEPOLIZUMAB 2022 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou MEPOLIZUMAB pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-07-22   Antiinfektiva 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro systémovou terapii infekčních onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 741 480 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. Gilead Sciences s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-06-28   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou INTERFERON BETA-1A 2022 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou INTERFERON BETA-1A . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s.
2022-06-08   Antivirotika HCV - Glecaprevir - Pibrentasvir III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Glecaprevir a Pibrentasvir (ATC skupina J05AP57) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-06-06   Očkovací látky proti virovým hepatitidám a klíšťové encefalitidě (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky očkovacích látek proti virovým hepatitidám (VH) a klíšťové encefalitidě (KE) dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění (dále jen „vyhláška“), pro očkování na žádost fyzických osob (dospělých i dětí), které si přejí být očkovány proti infekcím, proti kterým je očkovací látka určena (dále nadstandardní očkování), případně pro očkování mimořádné ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-05-31   FN Motol - Nusinersen (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Nusinersen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-05-09   Dodávky léků - BENEPALI 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _ Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivého přípravku Benepali _ L04AB01. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-05-06   Dodávky léků - BENLYSTA 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _ Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivého přípravku Benlista _L04AA26. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2022-04-26   Vakcíny (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vakcín po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-03-15   Vitamíny - Paricalcitol - 3 (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro intravenózní podání obsahující účinnou látku paricalcitol (ATC skupina H05BX02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-12-23   LP ze skupiny cytostatik a imunomodulačních léčiv 2021 II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2021-12-01   FNKV - Dodávky léčivých přípravků - biologika III (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 14 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ROCHE s.r.o.
2021-10-12   Dodávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám pro potřeby mimořádného a zvláštního očkování pro... (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky očkovací látky k provedení mimořádného očkování fyzických osob a zvláštního očkování fyzických osob na roky 2022 - 2023 podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-10-07   ZUUL - očkovací látky skupin TBE, HEP a ostatních 2022 (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
postupná dodávka očkovacích látek určených pro očkování fyzických osob (dospělých i dětí) v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR číslo 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s. Distribuce CZ s.r.o.
2021-09-23   Dodávka léků - SPINRAZA - M09AX07 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku SPINRAZA - M09AX07. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-09-23   Dodávka očkovacích látek pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném... (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky očkovacích látek pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, pro roky 2022 - 2023 (24 měsíců). Specifikace zakázky, závazný rozsah a požadovaná kvalita předmětu plnění a dalších služeb je uvedena v přílohách Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-09-20   Distribuce očkovacích látek pro specifické skupiny pojištěnců ohrožených charakterem vykonávané práce u vybraných... (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného zadavatelem pro pojištěnce ZP MV CR ohrožené charakterem vykonávané práce u vybraných zaměstnavatelů, zejména z resortu MV ČR, Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra (s pobočkami) a dalším poskytovatelům zdravotních služeb na základě objednávek pracovišť ZP MV ČR v letech 2022 až 2023, nad rámec veřejného zdravotního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-08-13   Distribuce očkovací látky proti COVID-19 - Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer (RBP, zdravotní pojišťovna)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribuce léčivých přípravků s názvem Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 (dále jen „očkovací látky“). Povinností vybraného dodavatele bude zajištění vedení centrálního skladu distributora v České republice (či více takových skladů), do kterého budou dodávány očkovací látky ze strany výrobce nebo dovozce těchto očkovacích látek do České republiky. Z tohoto centrálního skladu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-07-28   Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v... (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025, ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle Zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „očkovací látky“) ze strany vybraného dodavatele (distributora), přičemž dodané … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-07-27   Dodávky očkovací látky proti virové hepatitidě B k provedení zvláštního očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o... (Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky očkovacích látek k Provedení zvláštního očkování fyzických osob pro roky 2021 - 2023 proti virové hepatitidě typu B v souladu s Vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Součástí Plnění je i zajištění distribuce očkovacích látek pro konečné příjemce - poskytovatele zdravotních služeb, kteří budou provádět očkování. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-07-12   Očkovací látky 2021–2023 – II (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky očkovacích látek pro zabezpečení vakcinace příslušníků rezortu MO. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s. PHARMOS, a.s.
2021-06-18   Dodávka léčivých přípravků k léčbě chronické hepatitidy (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků k léčbě chronické hepatitidy včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-06-04   Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 (RBP, zdravotní pojišťovna)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2. Povinností vybraného dodavatele bude zajištění vedení jednoho centrálního skladu distributora v České republice, do kterého budou dodávány očkovací látky ze strany výrobce nebo dovozce těchto očkovacích látek do České republiky. Z tohoto centrálního skladu budou následně očkovací látky vybraným dodavatelem coby distributorem distribuovány … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-05-21   FN Motol - Nusinersen (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Nusinersen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2021-05-17   Dodávka léků - Nucala - R03DX09 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku Nucala - R03DX09. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2020-12-18   Léčivý přípravek ATC J05AP57, léčiva s účinnou látkou Glekaprevir (glecaprevirum) a Pibrentasvir (pibrentasvirum) (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC J05AP57, léčiva s účinnou látkou Glekaprevir (glecaprevirum) a Pibrentasvir (pibrentasvirum) v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele a se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do míst plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, a to v souladu s požadavky zadavatele … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2020-05-26   FN Motol - Nusinersen (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžná dodávka léčivého přípravku s účinnou látkou Nusinersen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2020-05-15   Dodávka léků - Plegridy - L03AB13 (Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku Plegridy - L03AB13. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2020-01-24   Dodávka léků – SPINRAZA – M09AX07 (Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léku SPINRAZA – M09AX07 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2019-10-14   Dodávky očkovacích látek (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky očkovacích látek podle Vyhl. č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem v platném znění ve smyslu § 2 odst. 1, písm. e) pro očkování na žádost fyzických osob (dospělých i dětí), které si přejí být očkovány proti infekcím, proti kterým je očkovací látka určena (dále nadstandardní očkování), případně pro očkování mimořádné, bude-li vyhlášeno. Dodávky očkovacích látek se uskuteční v objemu dle předpokládaných potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, v termínu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.
2019-02-26   FN Motol - Nusinersen (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 12 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovou cenou, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami je dodávka léčivého přípravku s účinnou látkou nusinersen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Avenier a.s.