2023-03-14   III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a „III/1025 Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a... (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jedná se rekonstrukci povrchu stávající komunkace III/0042. ZU stavby se nachází v prostoru GK Líšnice a končí v napojení na sjezd mimoúrovňové křižovatky na D4 (Exit 14). Dále viz PDPS. Stavba leží v katastrálních územích Jíloviště, Klínec, Líšnice. Stavba řeší rekonstrukci silnice III/1025 v úseku od křižovatky se silnicí III/11512 u podjezdu pod dálnicí D4 včetně křižovatky, ke křižovatce se silnicí III/0042 v obci Klínec a dále je součástí stavby rekonstrukce silnice III/0042 až ke golfovému areálu v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s.
2023-03-08   II/116 Nová Ves pod Pleší, II/116 Malá Hraštice - Nový Knín, III/11628 Voznice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
ČÁST 1: II/116 Nová Ves pod Pleší Jedná se o opravu silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 v obci Nová Ves pod pleší, jejichž technický stav je nevyhovující a nachází se zde několik bezpečnostních závad. ČÁST 2: II/116 Malá Hraštice - Nový Knín Jedná se o opravu silnice II/116 km 61,869 - 62,444- dl. 575 bm, v extravilánu za obcí Malá Hraštice v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. M - SILNICE a.s. Porr a.s. SILNICE GROUP a.s.
2022-09-19   Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v Ústeckém kraji v okresech Louny a Chomutov, v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č.1 Specifikace plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s. Silverton s.r.o. Značky Morava, a.s.
2022-08-26   D6 oprava AB vozovky v km 130,176 - 136,459 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o opravu asfaltových vrstev dálnice D6 dle PD v km 130,176 - 136,459. Součástí stavby je oprava vozovky dálnice, dotčených mostních objektů, ploch hlásek SOS, dopravního značení, dotčených zpevněných ploch, úprava bezpečnostních zařízení dle platných předpisů, odstranění bezpečnostních rizik a zřízení dočasného přejezdu SDP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s.
2022-03-14   Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. CV + LN (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Uvedená zakázka zajišťuje soubor dodávek a služeb obsahující komplexní péči o svodidla a související příslušenství (clony proti oslnění, tlumiče nárazů, betonové palisády) v majetku ŘSD ČR na dálnicích D6 a D7 a silnicích I. třídy na území okresů Chomutov a Louny. Jedná se především o výměnu nevyhovujících či zničených součástí příslušenství formou demontáže a likvidace původních a montáže a instalace nových součástí příslušenství. Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových stanovení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Doprastav, a.s., organizační složka Praha Hradil CZ s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silverton s.r.o. Značky Morava, a.s.
2021-06-14   Výspravy výtluků okr. CV, LN (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky jsou výspravy výtluků a lokálních poruch povrchů na komunikacích I. třídy a dálnicích D6 a D7 v okr. Chomutov a Louny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Algon, a.s. COLAS CZ, a.s. Ekostavby Louny s.r.o. Froněk, spol. s r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice Topolany a.s.
2021-02-03   I/27 Klatovy přeložka 1. stavba (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavba řeší obchvat města Klatovy a obce Luby. Nová komunikace je navržena jako dvoupruhová komunikace kategorie S 9,5/70 v délce 7,622 km, 9 mostních konstrukcí, 3 okružní křižovatky, vyvolané přeložky inž. sítí, napojení křižujících komunikací II. a III. třídy, polních cest apod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s.
2020-11-30   I/27 Žiželice obchvat a přemostění (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“, která spočívá v překládce stávající pozemní komunikace I. třídy I/27 do nové trasy v návrhové kategorii dvoupruhové silnice S 11,5 celkové délky 2,920 kilometrů. V oblasti km 0,895 - 1,545 je navržen přídatný jízdní pruh ve stoupání při jízdě proti směru staničení. Součástí stavby je mimo jiné mimoúrovňové křížení se železniční tratí č. 124 ve směru Lužná u Rakovníka - Chomutov, most přes údolí potoka Hutná a obratiště autobusů. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. GEOFOS, s.r.o. SILNICE GROUP a.s. SMP CZ, a.s. Valbek, spol. s r.o.
2020-11-03   D46 MÚK Drysice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění je provedení stavby MÚK Drysice na sil. D46.Jedná se o provedení těchto prací: — vybourání stavajícího mostu a výstavba nového mostu dálničního typu, — vybourání obrusných a ložných vrstev stávající vozovky a náhrada za nové vrstvy, včetně výstavby nových odboč.pruhů, — úprava kanalizace, odvodnění, výstavba opěrných zdí, gabionových zdí, PHS, přeložky VO a elektro, terénní úpravy, svislé a VDZ, zaměření stavby, hlavní prohlídky, revize a zkoušky potřebné pro provoz a předání stavby, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KARETA s.r.o. KARETA, s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s.
2020-10-30   D4 PS Kytín - Vozice, oprava povrchu a odvodnění (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava komunikace a odvodnění dle zpracované projektové dokumentace. V prostoru MÚK Kytín a MÚK Voznice bude provedeno prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu. V rámci stavby bude vyměněn stávající elastický mostní závěr za povrchový mostní závěr a bude provedena výměna bezpečnostního zařízení, úpravy se týkají dálničního mostu ev.č. D4-018c.1. Bude provedeno seříznutí a dosypání nezpevněných krajnic, obnovení funkčnosti příkopů (opravy příčných propustků), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. SILNICE GROUP a.s. ZNAKON, a.s.
2020-07-22   Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice (Statutární město Pardubice)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce mostního objektu ev. č. M117-nadjezd Kyjevská v Pardubicích, který převádí místní komunikaci přes silnici č. I/36 a přes železniční koridor Česká Třebová-Praha. Rozsahově se jedná o cca 425 m dlouhou mostní konstrukci včetně navazujících opěrných zdí. Most propojuje automobilovou dopravu centra Pardubic s částmi města Pardubičky a Nemošice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s. Společnost T.A.Q. s.r.o. Společnost T.A.Q.s.r.o.
2020-07-09   Rámcová dohoda na provádění běžné a souvislé údržby pozemních komunikací II (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Jedná se o uzavření rámcové dohody (RD) s až 8 (osmi) účastníky. Na základě RD budou uzavírány dílčí veřejné zakázky s předpokl. hodnotou nikoliv vyšší (v jednotlivém případě) než 50 000 000 CZK bez DPH, jejichž předmětem bude provádění: a) běžné údržby vozovek a chodníků, tj. zejména opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dlážděných krytů komunikací, kaveren a odvodnění komunikací, opravy a údržby dopravně-bezpečnostního zařízení (např. svodidla, zábradlí), dále též technologie prodlužující životnost … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BM Construction, spol. s.r.o. - vedoucí... Čermák a Hrachovec a.s. Čermák a Hrachovec, a.s. CHIC, s.r.o. DAP a.s. - vedoucí společnosti... DAP a.s. - vedoucí společnosti "SWIETELKY-DAP" DAP a.s. - vedoucí společnosti "SWIETELSKY-DAP" DAP a.s. - vedoucí společnosti... DAP, a.s. - vedoucí společnosti... DAP. a.s. DAP. a.s. - vedoucí spol. "Společnost pro... DAP. a.s. - vedoucí společnosti... DAP. a.s.- vedoucí společnosti... EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. Eurovia CZ, a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Inpros Praha a.s. Inpros Praha s.s Inpros Praha, a.s. Inpros Praha, a.s., vedoucí spol.... Inpros Praha, s.s Metrostav a.s. správce společnosti... Metrostav DIZ s.r.o. OK-BE spol. s r.o. Porr a.s. PORR a.s. - edoucí společnosti... PORR a.s. - vedoucí společnosti... PORR a.s., vedoucí společnosti... Porr a.s., vedoucí společnosti... Porr a.s., vedoucí společnosti... Porr, a.s., vedoucí společnosti... POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s Pozemní Komunikace Bohemia, a.s. Santech alfa s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Skanska a.s SKANSKA a.s. Skanska, a.s. SMP CZ, a.s. - vedoucí společník... Společnost Porr-Swietelsky-Chic Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II Společnost Strabag-Inpros Praha Stavební firma Hobst a.s. STRABAG a.s. STRABAG a.s. - vedoucí spol. "Společnost... STRABAG a.s. - vedoucí spol. "Společnost... STRABAG a.s.- vedoucí společník... STRABAG a.s., vedoucí spol. "Společnost... STRABAG, a.s. Strabag, a.s., vedoucí spol. „Společnost... Super-Krete Czech s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o.
2020-06-09   Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Rámcová dohoda s více účastníky („Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou uzavírány jednotlivé prováděcí smlouvy o dílo („Prováděcí smlouva“) na provádění staveb BESIP pozemních komunikací na území hl. m. Prahy. Stavby BESIP budou spočívat především v opravách asfaltových konstrukcí komunikací, dláždění krytů komunikací, odvodnění komunikací, pokládce a úpravách obrub, zřízení svislého a vodorovného dopravního značení, stavebních úpravách odvodnění včetně činností podléhající kontrole orgánů státní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Čermák a Hrachovec a.s vedoucí... Čermák a Hrachovec a.s. DAP a.s. - vedoucí spol. "Společnost pro... DAP a.s. - vedoucí spol. „Společnost pro... DAP, a.s. - vedoucí spol. „Společnost pro... DAP. a.s. EUROVIA CS, a.s. Inpros Praha a.s Inpros Praha a.s. Porr a.s Porr a.s. Pozemní Komunikace Bohemia, a.s. Praha BESIP CERHRA+PKB SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Společnost pro stavby BESIP Společnost Strabag - Inpros Praha - BESIP STRABAG a.s. STRABAG a.s. - vedoucí společnosti...
2020-02-14   II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001, II. etapa (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Jedná se o výstavbu již zdemolovaného mostního objektu ev. č. 244-001. Území stavby se nachází severně od Prahy v obci Měšice a patří do jejího spádového území. Řešený úsek je součástí silnice II/244, která je v obci Měšice páteřní silnicí směr východ-západ a tvoří spojnici mezi silnicemi I/16 a I/9. Řešený úsek v celé jeho délce prochází zastavěným územím. Rozsah stavby je dán rekonstrukci mostu ev. č. 244-001 a části silnice II/244. Úprava stávající silnice II/244 v sobě zahrnuje také úpravu dvou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Společnost T.A.Q. s.r.o. Společnost T.A.Q., s.r.o.
2019-07-17   II/112 Domašín - Zdislavice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Předmětem díla je povrchová úprava silnice II/112 mezi mostem ev. č. 112-015 a křižovatkou se sil. II/127, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 17,927 a na KÚ v km 27,014. Silnice v tomto provozním staničení prochází obcí Domašín, městem Vlašim a obcemi Bolinka a Bolina. Úsek od km 19,317 (před křižovatkou se sil. II/113) po km 21,357 se neřeší, tedy není předmětem tohoto díla. Povrchová úprava silnice II/112 spočívá v obnově asfaltového souvrství dle doporučení provedeného diagnostického … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Switelsky stavební s.r.o.
2019-06-26   II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/114, most Živohošť – Neveklov – stavební práce“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/114 v celé šíři stávající koruny – cca 7,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nachází dvanáct úrovňových křižovatek plus sjezdy na pozemky a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. BES, s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s.
2019-01-18   II/606 Velká Dobrá – Nové strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba (Středočeský kraj)
Jedná se rekonstrukci pozemní komunikace II. třídy č. 606 na úseku dl. 15 341 m vedeném částečně na území obcí i v extravilánu. Stavební pozemek se nachází na území Středočeského kraje, západně od Prahy mezi obcemi Velká Dobrá a Nové Strašecí. Rekonstrukce zahrnuje především výměnu krytu vozovky v průměrné tloušťce 10 cm, lokální vysprávky podkladních vrstev vozovky, opravy stávajících mostů i nahrazení některých starých mostů novými konstrukcemi, terénní úpravy související především s rozšířením … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekostavby Louny s.r.o. Ekostavby Louny, s.r.o. Froněk, spol. s r.o. Froněk, spol. s.r.o. Pozemní Komunikace Bohemia, a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s.
2018-07-12   Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s dodavateli zajišťujícími souvislé opravy živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců od podpisu Rámcové dohody maximálně se 7 účastníky, jejichž nabídky budou v zadávacím řízení vybrány jako nejvhodnější. Jednotlivá plnění z Rámcové dohody budou zadávána s obnovením soutěže na základě dílčích poptávek – minitendrů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby a.s. ČNES dopravní stavby, a.s. COLAS CZ a.s. COLAS CZ, a.s. Colas CZ,a.s. Ekostavby Louny Ekostavby Louny s.r.o. Ekostavby Louny, s.r.o. EUROVIA CS a.s. EUROVIA CS, a.s. Froněk spol. s.r.o. Froněk, spol. s r.o. Froněk, spol. s.r.o. HERKUL a.s. Herkul, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. SaM silnice a mosty a.s. SaM silnice a mosty, a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Silnice Topolany a.s. Silnice Topolany, a.s. Silnice Žáček Silnice Žáček s.r.o. Silnice Žáček, s.r.o. Sinice Žáček s.r.o. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. Společnost "Colas CZ a Silnice Topolany" Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany" Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“ Společnost Colas CZ a Silnice Topolany Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost PORR a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost Porr, a.s., ČNES dopravní... Společnost pro komunikace Ústeckého kraje Společnost RD na opravu silnic Společnost RD na opravy silnic STRABAG a.s. STRABAG, a.s. Vodohospodářské stavby, s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s...
2018-04-27   I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Výstavba čtyřpruhé silnice I/27 v úseku mezi Plzní a Třemošnou propojí čtyřpruhovou městskou komunikaci v Plzni s nově vybudovaným obchvatem města Třemošná. Silnice bude kategorie S20,75/80 a její trasa začíná v blízkosti Třemošenského rybníka na severním okraji Plzně, pokračuje pravým obloukem, dlouhou přímou a dvěma protisměrnými oblouky navazuje na začátek obchvatu Třemošné. Většina trasy leží v extravilánu v mírně zvlněném terénu. V rámci stavby budou vybudovány dva mostní objekty a to: — jednopolový … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Váhostav SK, a.s. Váhostav-SK, a.s.
2017-12-15   Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“ sleduje zvýšení provozní kapacity stávající jednokolejné železniční trati Nymburk – Mladá Boleslav, zejména pro potřeby intenzivní nákladní dopravy. Cíle bude dosaženo stavebními úpravami v dopravnách, které zahrnují prodloužení dopravních kolejí v ŽST Čachovice a zřízení nové výhybny Straky. V obou dopravnách bude sanován železniční spodek a rekonstruován železniční svršek a stávající mostní objekty. Dále dojde k úpravám a výměně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AŽD Praha s.r.o. SILNICE GROUP a.s. TSS Grade, a.s.
2017-11-13   D6 LS Pavlov–Velká Dobrá – oprava komunikace (Ředitelství silnic a dálnic)
Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na 4 úseky. V úseku km 10,560–11,610 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 350 mm. V úsecích km 11,610–12,500 a 16,100-17,444 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. Froněk, spol. s r.o. Froněk, spol. s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod... Swietelsky stavební, s.r.o. odštěpný... Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný...
2017-10-13   Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic (Statutární město Most)
Realizace rekonstrukce stávajícího mostu z Mostu do Rudolic ev. č. 1c-M1, jenž je dle závěrů zpracovaných diagnostických průzkumů a prohlídek v celkově špatném technickém stavu. Stavební stav je klasifikován takto: nosná konstrukce VI – velmi špatný a spodní stavba V – špatný. Jedná se o monolitický železobetonový most s plošným založením. Mostovku tvoří deska o čtyřech polích 18.0+23.0+23.0+19.5 m, staticky určitá konstrukce s vloženými klouby v polích (tzv. Gerberův nosník). Deska je uložena na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. SMP CZ, a.s.
2017-08-28   I/19 Kámen obchvat (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výstavba obchvatu obce Kámen v délce 2,4 m a návrhové kategorii S 11,5/70. Na začátku a na konci úpravy se trasa napojuje do osu původní silnice I/19. Úprava začíná 200 m za křiž. se sil. II/128 do Pacova a končí cca 107 m za mostem přes Novodvorský potok v ose sil. I/19. Stavba zahrnuje přeložku silnice III. třídy a dalších komunikací k obsluze území, 2 mostní objekty, objekty odvodnění, úpravu vodoteče, vyvolané přeložky inž. sítí, vegetační úpravy, rekultivace ploch a další … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Silnice Group SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Váhostav - SK a.s. Váhostav - SK, a.s. Váhostav – SK a.s. Váhostav – SK, a.s.
2017-06-07   Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa (Liberecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/270 vedoucí intravilánem města Jablonné v Podještědí v celkové délce 1 283 m. Při projekční přípravě byla silnice II/270 rozdělena do dvou úseků. Konkrétně se jedná o: — úsek č.16: Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 (délka 945 m), — úsek č.18: Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovňový přejezd (délka 338 m). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Silnice Group a. s. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Syner, s. r. o. SYNER, s.r.o.
2017-04-05   Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756) (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a veškeré činnosti související s realizací stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)“ vymezené v podrobnostech v závazném vzoru textu návrhu smlouvy (viz příloha č. 2) a především v technických podkladech (viz bod 2.2 dokumentace zadávacího řízení a příloha č. 3), a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Seznam stavebních objektů, který je součástí předmětu veřejné zakázky, je v obecném přehledu uveden v příloze č. 3 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INSTA CZ s.r.o. SILNICE GROUP a.s. Váhostav - SK, a.s. Váhostav – SK, a.s. Váhostav-SK, a.s.
2017-01-23   D0 Oprava AB vozovek MÚK Třebonice a mostů 1-211, 1-212 a 1-213 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Oprava celé šíře vozovky křižovatkových větví MÚK a mostů dle označení v požadavku maj. správce, sanace stávajících bet. svodidel u pilířů mostů a v místě jejich poškození, provedení elast. přechodu styku AB a CB vozovky, obnova VDZ, krajnice a odvodnění. Lokální výtluky, rozpad obrusné a ložné vrstvy, trhliny a vyjeté koleje, poškozená svodidla, odvodnění, žlaby a Curb kingy, vpustě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekostavby Louny s.r.o. SILNICE GROUP a.s.
2016-09-27   D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. etapa (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výstavba II. etapy silničního obchvatu města Frýdek-Místek. Jedná se o novostavbu čtyřproudé směrově dělené silnice v kat. R 25,5/120 v délce 4,366 km. Součástí stavby jsou přeložky komunikací a inženýrských sítí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. SILNICE GROUP a.s. Váhostav - SK, a.a.
2016-04-15   Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Stř.kr. – Žatec (Ústecký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace II/225 – křižovatka s II/224 – Žatec (16,552 km), II/227 – Žatec – hranice Středočeského kraje (16,502 km). Celá rekonstrukce komunikace byla rozdělena do jednotlivých stavebních objektů. Rekonstrukce krytu vozovky byla navržena na základě měření únosnosti, tak aby kryt komunikace odpovídal návrhové úrovni zatížení D1 a třídě dopravního zatížení dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. Vzhledem k zatížení komunikace je navržena i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekostavby Louny s.r.o. Ekostavby Louny, s.r.o. Eurovia CS, a. s. EUROVIA CS, a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s.
2015-12-28   Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy (Technická správa komunikací hlavního města Prahy)
Předmětem této veřejné zak. je uzavření rámcové smlouvy (RS) s více uchazeči na provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací na území hlavního města Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele. Poptávaná běžná údržba a opravy pozemních komunikací budou zahrnovat především: opravy asfaltových konstrukcí vozovek, dlážděných krytů komunikací, kaveren a odvodnění komunikací, opravy a údržby dopravně-bezpečnostního zařízení (např. svodidla, zábradlí), dále též technologie prodlužující životnost a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BÚ Čermák a Hrachovec a.s. Čermák a Hrachovec a.s. Čermák a Hrachovec, a.s Čermák a Hrachovec, a.s. Chic s.r.o. CHIC, s.r.o. COLAS CZ a.s. COLAS CZ, a.s. DAP a,s, DAP a.s. DAP, a.s. Eurovia CS a,.s. EUROVIA CS a.s. Eurovia CS a.s., o.z. oblast Čechy střed,... Eurovia CS a.s., o.z. oblast Čechy střed,... Eurovia CS a.s., odštěpný závod oblast... Eurovia CS a.s., OZ obl. Čechy střed,... EUROVIA CS a.s., OZ obl. Čechy střed,... Eurovia CS a.s., OZ oblast Čechy střed Eurovia CS a.s., OZ oblast Čechy střed,... EUROVIA CS a.s.,OZ oblast Čechy střed,... EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS, a.s. OZ obl. Čechy střed,... Eurovia CS, a.s. OZ oblast Čechy střed,... Eurovia CS, a.s., o.z. obl. Čechy střed,... Eurovia CS, a.s., o.z. oblast Čechy... Eurovia CS, a.s., OZ Čechy střed Eurovia CS, a.s., OZ Čechy střed, závod... Eurovia CS, a.s., OZ obl. Čechy střed,... Eurovia CS, a.s., OZ oblast Čechy střed,... Eurovia CS,a.s. OZ oblast Čechy střed,... Inpros Praha a.s. Inpros Praha a.s., vedoucí společnosti... Inpros Praha a.s., vedoucí společnosti... Inpros Praha a.s., vedoucí společnosti... Inpros Praha, a.s. Inpros Praha, a.s., vedoucí společnosti... Npros Praha a.s., vedoucí společnosti... Npros Praha, a.s. Porr a.s. Porr a.s., oblast Čechy PORR, a.s. Pozemní komunikace Bohemia Pozemní komunikace Bohemia a.s. Pozemní Komunikace Bohemia, a.s. Pozemní komunikace Bohemis, a.s. Sdružení Swietelsky-DAP, ved. účastník DAP a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s. Silnice Horšovský Týn Silnice Horšovský Týn a.s. Silnice Horšovský Týn, a.s. Sinice Group a.s. Skanska a.s, divize Silniční... SKANSKA a.s. Skanska a.s., divize Čechy, závod... Skanska a.s., divize Sil. stavitelství,... Skanska a.s., divize sil.stavitelství,... Skanska a.s., divize Silniční... Skanska a.s., divize Silniční... Skanska a.s.,divize sil.stavitelství,... Skanska, a.s. Skanska, a.s., divize Čechy, záv.... Skanska, a.s., Divize Čechy, závod... Skanska, a.s., divize Silniční... Skanska,a.s., Divize Čechy, závod... Společnost CHIC a PKB, ved. účastník CHIC s.r.o. Společnost pro údržbu komunikací, ved.... STRABAG a.s. STRABAG, a.s. Swietelsky stabební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o Swietelsky stavební, s.r.o. SWIWTELSKY stavební s.r.o.
2015-12-21   Rámcová smlouva na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje pro rok 2016/2017 (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s dodavateli zajišťujícími souvislé opravy živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje. V rámci oprav zajistí vybraní dodavatelé frézování povrchů v tloušťce do 5 cm, frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm–do 10 cm, frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm–do 20 cm, vyrovnávku živičných povrchů, provedení spojovacího postřiku, položení nového asfaltového koberce ACO 11+ v tl. do 3 cm, položení nového asfaltového koberce … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Ekostavby Louny s.r.o. EUROVIA CS, a.s. Froněk, spol. s r.o. HERKUL a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice Žáček s.r.o. SKANSKA a.s. Společnost pro opravy komunikací SÚS... STRABAG a.s. Vodohospodářské stavby, společnost s...
2015-10-30   I/38 Jihlava – Stonařov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je oprava silnice I/38 v úseku Jihlava – Stonařov o celkové délce 9,9 km. Při opravě budou odfrézovány asfaltové vrstvy a poté položeny tři nové vrstvy. V obcích bude zachována stávající niveleta a v extravilánových úsecích dojde k zesílení vozovky. Součástí zakázky bude rovněž obnova dopravního značení, bezpečnostních prvků, oprava propustků včetně pročištění příkopů a oprava drenáží. Oprava silnice I/38 bude prováděna po úsecích za částečně omezeného provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SILNICE GROUP a.s.
2015-07-29   Odběr teplých asfaltových směsí pro rok 2015/2016 (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv na dodávku asfaltových směsí na výspravy vozovek zadavatelem, Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací. Zakázka je rozdělena na 5 částí, na každou část bude uzavřena rámcová smlouva se 3 dodavateli na dobu 1 roku. Veškerá asfaltová směs bude kvalitou odpovídat všem požadavkům a parametrům platných ČSN A TP, především ČSN 736140 a ČSN 736121 ve vztahu k novým ČSN EN 13108. Kupující si vyhrazuje právo na základě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. Ekostavby Louny s.r.o. EUROVIA CS, a.s. HERKUL a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice Žáček s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s...
2015-05-29   I/4 a R4 zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů SDP (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o výměnu středových svodidel dle projektové dokumentace, tím dojde ke zvýšení jejich zádržnosti z H1 a H2 v celém uvedeném úseku, včetně mostních objektů. Součástí realizace je i rekonstrukce a prodloužení přejezdů středního dělícího pásu, včetně jejich odvodnění a osazení odnímatelných svodidel s úrovní zadržení H2. Místem plnění je k.ú. Jíloviště, Klínec, Líšnice u Prahy, Řitka, Mníšek pod Brdy, Nová Ves p. Pleší, Voznice, Mokrovraty, Dobříš, Stará Huť, Svaté Pole, Lhotka u Dobříše, Obořiště, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „Společnost R4 pro zvýšení zádržnosti“;... Alpine Bau CZ a.s. Alpine Bau CZ, a.s. Hradil CZ s.r.o. Hradil CZ, s.r.o. Ing. Milan Dolejš SILNICE GROUP a.s. Silnice group, a.s.
2015-04-27   R7 Praha – Knovíz PS I. a II. etapa (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Oprava komunikace dle PD, zpracované na základě diagnostiky. Oprava spočívá v odstranění asfaltového souvrství, fréza 180 mm. Budou ošetřeny trhliny podkladu dle TP 115 a položeny nové asfaltové vrstvy. VMT 0/22 tl. 70 mm, ACL 22S tl. 70 mm a SMA 11 S tl. 40 mm. Oprava bude provedena včetně opravy odvodnění dle PD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „Společnost Knovíz PS“, ved. společník 1:... Ekostavby Louny s.r.o. Pozemní komunikace Bohemia a.s. SILNICE GROUP a.s.
2014-07-02   Rámcová smlouva na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje pro rok 2014/2015 (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s dodavateli zajišťujícími souvislé opravy živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje. V rámci oprav zajistí vybraní dodavatelé: — bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu, — řezání styčných spar tl. do 10 cm, — frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km, — frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm - do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o. Ekostavby Louny s.r.o. EUROVIA CS, a.s. Froněk, spol. s r.o. HERKUL a.s. Insky – Herkul, opravy komunikací SÚS Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o SILNICE GROUP a.s. Silnice Žáček s.r.o. SKANSKA a.s. Společnost ES – PKB – Litoměřice Společnost SG x AB_Oprava povrchů silnic_LN Společnost SG x AB_Oprava povrchů silnic_LT STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s...
2013-03-27   Odběr teplých asfaltových směsí pro rok 2013 (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka asfaltových směsí na výspravy vozovek Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací. Veškerá asfaltová směs bude kvalitou odpovídat všem požadavkům a parametrům platných ČSN A TP, především ČSN 736140 a ČSN 736121 ve vztahu k novým ČSN EN 13108. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. HERKUL a.s. SILNICE GROUP a.s. Silnice Žáček s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s...